ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI VE ADAY ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI YAYINLANDI !

MEB'den idari izin genelgesi MEB'den idari izin genelgesi

"ADAY ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI" GÖRÜŞ VE ÖNERİLERE AÇILDI

Eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarındaki ilerlemelerini düzenleyen ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU 14 Şubat 2022 itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili kanun doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasların düzenleyen "Aday Öğretmenlik Ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı" hazırlanmıştır. Taslağa ilişkin öğretmen, okul yöneticisi ve diğer tüm paydaşlar, görüş ve önerileri 15 Mart'a kadar "ogretmenlikmeslekkanunu@meb.gov.tr" adresine gönderebilecektir. Alınan görüş ve öneriler ilgili komisyonlarca değerlendirilerek yönetmeliğe son şekli verilecek ve yönetmelik daha sonra yayınlanacaktır.

---

Uzman Öğretmen-Baş Öğretmen Telegram Kanalımıza Katılmak İçin TIKLAYINIZ

---

Yönetmelik taslağa ulaşmak için tıklayınız.

ADAY ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmen ve öğretmenler ile eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını kapsar. Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 3/2/2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen; a) Aday öğretmen: Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan öğretmenliğe ilk defa atama suretiyle atananları, b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, ç) Danışman öğretmen: Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğretmeni, d) Eğitim Kurulu: 8/4/1995 tarihli ve 22252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğine göre oluşturulan kurulu, e) Eğitim kurumu: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları, f) Eğitim Programı: Uzman öğretmen/Başöğretmen unvanı için düzenlenecek Uzman Öğretmen Eğitim Programını/Başöğretmen Eğitim Programını, g) Genel Müdürlük: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü, ğ) Yetiştirme Programı: Aday öğretmen yetiştirme programını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Adaylık Süreci ve Öğretmenliğe Atama Adaylık

MADDE 5 - (1) Aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programına tabi tutulur. (2) Yetiştirme Programı, Eğitim Kurulu Kararıyla belirlenir. Yetiştirme Programı, ihtiyaçlar doğrultusunda aynı usulle güncellenebilir. Danışman öğretmenin belirlenmesi

MADDE 6 - (1) Danışman öğretmenin, aday öğretmenle aynı alanda olmak şartıyla, başöğretmen, uzman öğretmen veya en fazla hizmet süresi bulunan öğretmenden başlamak üzere diğer öğretmenler arasından sırasıyla belirlenmesi esastır. Bu şartları taşıyan danışman öğretmen bulunamaması hâlinde farklı alandan danışman öğretmen görevlendirilir. Aday öğretmenin atandığı eğitim kurumunda danışman öğretmen niteliklerine sahip herhangi bir öğretmen bulunmaması durumunda, eğitim bölgesinde veya ilçede bulunan öğretmenler arasından aynı usulle danışman öğretmen görevlendirilir. Aday öğretmen yetiştirme süreci

MADDE 7 - (l) Aday öğretmenler, Yetiştirme Programı doğrultusunda, eğitim kurumu müdürleri ve danışman öğretmenlerin sorumluluğunda eğitim ve uygulama görevlerine tabi tutulur. (2) Aday öğretmenler, adaylıklarının ilk üç ayını öncelikle atandıkları eğitim kurumunda, atandıkları eğitim kurumunda danışman öğretmen bulunmaması durumunda sırasıyla; eğitim bölgesinde, ilçede, ilde bulunan diğer eğitim kurumlarında belirlenen aynı alandan danışman öğretmen ve danışman öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürünün sorumluluğunda geçirir. Bu süreçte aday öğretmenlerin; a) Danışman öğretmen gözetiminde izleme ve uygulama yapmak üzere derslere girmeleri, b) Yetiştirme Programı doğrultusunda hizmet içi eğitimlerini tamamlamaları, c) Eğitim kurumunun yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri, eğitim kurumu müdürünün gözetiminde izlemeleri ve uygulama yapmaları, ç) İl/İlçe millî eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda, atandıkları eğitim kurumu dışındaki eğitim kurumları ile diğer kurumlara yönelik gözlem ve uygulamalara katılmaları, esastır. (3) Aday öğretmenlere, adaylıklarının ilk üç aylık döneminde bağımsız olarak ders ve nöbet görevi verilmez. Aday öğretmenler, bu dönemde danışman öğretmen nezaretinde derse girer. Danışman öğretmenin nöbetçi olduğu zamanlarda ise nöbet görevini izlemek üzere danışman öğretmenin yanında yer alır. (4) Yetiştirme Programının ilk üç aylık dönemini kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunun dışındaki eğitim kurumlarında geçiren aday öğretmenler, üç aylık dönemin sonunda kadrolarının bulunduğu eğitim kurumundaki görevlerine başlar. Bu durumda danışman öğretmen, varsa kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda görev yapan öğretmenler arasından alanına bakılmaksızın belirlenir, yoksa daha önce görevlendirilen danışman öğretmen görevini sürdürür. Aday öğretmen ile ilgili danışman öğretmen ve/veya eğitim kurumu müdürünün değişmesi hâlinde, aday öğretmenin yetiştirme sürecine ilişkin evrak, yeniden belirlenen danışman öğretmene ve/veya eğitim kurumu müdürüne teslim edilir. (5) Adaylık sürecinin ilk üç ayını tamamlayan aday öğretmenlere, atandıkları eğitim kurumunda emsali öğretmenler için öngörülen ders ve diğer görevler verilir. (6) Yetiştirme Programı kapsamında eğitimler, Eğitim Kurulu kararı doğrultusunda merkezî ve/veya mahallî olarak yüz yüze eğitim ve/veya uzaktan öğretim yöntemleriyle verilir. Aday öğretmenlerin, Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zorunludur. Bu eğitimleri yasal mazereti nedeniyle tamamlayamayan aday öğretmenlerin eksik kalan eğitimlerini, telafi eğitimi ile tamamlamaları sağlanır. (7) Adaylık eğitimine yasal mazereti nedeniyle katılamayanlar ile uygulama eksiği bulunanlardan bu eksiklikleri bir yıl içinde tamamlayamayanların adaylık süreci, ikinci yıl içinde bu eksiklikleri giderilecek şekilde tamamlanır. Görev ve sorumluluklar

MADDE 8 – (1) Danışman öğretmen; a) Aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını gözlemler ve adaylık sürecinde rehberlik eder. b) Aday öğretmenlere mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarıyla örnek olur ve tecrübelerini aktarır. c) Eğitim kurumu müdürü tarafından adaylık sürecine ilişkin verilen diğer görevleri yapar. (2) Eğitim kurumu müdürü; a) Aday öğretmenin göreve başlamasından sonraki ilk beş iş günü içerisinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde danışman öğretmen görevlendirir. b) Görevlendirilecek danışman öğretmen bulunamaması hâlinde, başka bir eğitim kurumundan danışman öğretmen görevlendirilebilmesi için durumu eğitim kurumunun bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirir. c) Adaylık sürecine ilişkin görev ve sorumlulukları çerçevesinde eğitim kurumunda gerekli tedbirleri alır. ç) Aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını gözlemler ve tüm adaylık sürecinde aday öğretmene rehberlik eder. (3) İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri, eğitim kurumlarında adaylık sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır. Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olanların listeleri, il millî eğitim müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Adaylık Değerlendirme Komisyonu

MADDE 9 - (1) Adaylık Değerlendirme Komisyonu; İl millî eğitim müdürünce belirlenen eğitim müfettişi/ilgili il millî eğitim müdür yardımcısı/il veya ilçe millî eğitim şube müdürünün başkanlığında, danışman öğretmen ve eğitim kurumu müdüründen oluşur. (2) Adaylık Değerlendirme Komisyonu, aday öğretmenin Yetiştirme Programını tamamlayıp tamamlamadığına yönelik değerlendirme yapar. Yetiştirme Programını tamamlayanlar başarılı sayılır. Öğretmenliğe atama

MADDE 10 – (1) Aday öğretmenlerden Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanların adaylıkları valiliklerce kaldırılır ve ilgili mevzuatı doğrultusunda öğretmenliğe atamaları yapılır. (2) Aday öğretmenlerden Yetiştirme Programı kapsamında yapılan eğitimlere mazeretsiz olarak katılmayanlar ile adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların görevine son verilir ve bunlar 3 yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmaz. (3) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında görevlerine son verilen aday öğretmenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlukta adaylığı kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur unvanlı kadroya atanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğretmenlik Kariyer Basamakları Öğretmenlik kariyer basamakları

MADDE 11 – (1) Öğretmenlik; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Aday öğretmenlik dönemini bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınava başvuracaklarda aranacak şartlar

MADDE 12 - (1) Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde; a) Yazılı sınavın yapılacağı tarih itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak, b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak, c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranır. (2) Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde; a) Yazılı sınavın yapılacağı tarih itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak, b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak, c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranır. (3) Eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlardan şartları taşıyanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemek üzere başvuruda bulunabilir. (4) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir. (5) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları, Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programının kapsamı, içeriği ve diğer hususlar Yönerge ile düzenlenir. Yazılı sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar

MADDE 13 – (1) Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur. (2) Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde aranan diğer şartları taşımaları hâlinde uzman öğretmen unvanı için; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde aranan diğer şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir. Öğretmenlik veya uzman öğretmenlik süresinden sayılacak süreler

MADDE 14 – (1) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil fiilen öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınır. Bu sürelere; a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri, b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler, c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler, ç) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı, d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı, e) Özel öğretim kurumlarında öğretmen unvanıyla geçen hizmet süreleri, f) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri, g) Yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak en az iki yıl görev yaptıktan sonra öğretmen kadrosuna atananların, yükseköğretim kurumlarında geçen hizmet süreleri, ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri, dâhil edilir. Eğitim programı

MADDE 15 - (1) Eğitim programı; Eğitim Kurulu Kararıyla belirlenir ve Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. (2) Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınavın yapılacağı tarih itibarıyla adaylık dâhil on yıl hizmeti bulunanlar; Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınavın yapılacağı tarih itibarıyla uzman öğretmenlikte on yıl hizmeti bulunanlar başvuruda bulunabilir. (3) Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenir. Kapsam dışındaki kurumlarda görev yapanlar

MADDE 16 - (1) Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden 12 nci maddede belirtilen şartları taşıyanlar, Bakanlıkça uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için düzenlenecek eğitim programı ile uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunabilir. (2) Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden Bakanlıkça uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için düzenlenen sınavı kazananlar ile 13 üncü maddede belirtilen şartları taşıyanlar, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı almak üzere görev yaptıkları kurumlara başvuruda bulunabilir. Kurumlarınca başvurusu uygun bulunanların listesi, uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası düzenlenmek üzere Bakanlığa gönderilir. (3) Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacaklardan; özel öğretim kurumlarında görev yapanların mesleki gelişim alanlarına yönelik çalışmalar Bakanlıkça, Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapanların mesleki gelişim alanlarına yönelik çalışmalar ise kadrolarının bulunduğu kurumlarca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar ve Görevleri Merkez Sınav Komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 17 – (1) Merkez Sınav Komisyonu; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden birer daire başkanı ile bir hukuk müşavirinden/avukattan oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. (2) Merkez Sınav Komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. (3) Merkez Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. Merkez Sınav Komisyonunun görevleri MADDE 18 – (1) Merkez Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır: a) Yazılı sınav tarihini belirlemek. b) Yazılı sınav sorularını hazırlamak/hazırlatmak. c) Yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak. ç) Yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasını sağlamak. d) Yazılı sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak. e) Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak. İl değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 19 – (1) İl değerlendirme komisyonu; il millî eğitim müdürünün ya da görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı veya il millî eğitim müdürlüğü öğretmen yetiştirme ve geliştirme biriminden sorumlu şube müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürünce il/ilçe millî eğitim şube müdürleri arasından belirlenecek iki üyenin katılımıyla oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. (2) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla il değerlendirme komisyonu kurulabilir. (3) İl değerlendirme komisyonunun sekretarya işlemleri il millî eğitim müdürlüklerinin öğretmen yetiştirme ve geliştirme birimince yürütülür. İl değerlendirme komisyonunun görevleri MADDE 20 – (1) İl değerlendirme komisyonu; uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanları, 12 nci ve 13 üncü maddeler kapsamında şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden değerlendirmekle görevlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM Yazılı Sınav ve Uzman Öğretmen/Başöğretmen Sertifikasının Düzenlenmesi Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları MADDE 21 – (1) Yazılı sınav, eğitim programı konularından yapılır. Sınav konularının ağırlıkları yazılı sınav duyurusunda belirtilir. Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 22 – (1) Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az altı ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. (2) Duyuruda; sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile Merkez Sınav Komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir. (3) Bu Yönetmelikte uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için belirlenen şartları taşıyanlar, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır. Yazılı sınav

MADDE 23 – (1) Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yapılır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 24 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Yazılı sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve sonuç itiraz sahiplerine bildirilir. (2) Yapılan itirazlar üzerine hatalı olduğu tespit edilen sorular ile yargı kararı sonucunda iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar, geçerli sorulara eşit şekilde dağıtılır. Uzman Öğretmen/Başöğretmen Sertifikasının düzenlenmesi

MADDE 26 – (1) Uzman Öğretmen/Başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar ve sınavdan muaf olanlardan 13 üncü madde kapsamında başvurusu kabul edilenler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre kurumlarınca başvurusu uygun bulunanlara uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası düzenlenir. (2) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Sertifikalar kesin sonuçların ilanı tarihi itibarıyla düzenlenir. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder. (3) Uzman öğretmen/Başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir ve her unvan için birer derece verilir.

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Bakanlık kadroları dışında görev yapanların hakları

Madde 27 - (1) Özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen olarak görev yapanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını aldıktan sonra Bakanlık kadrolarına öğretmen olarak atananlar, uzman öğretmen/başöğretmen unvanları için öngörülen haklardan yararlanır. Kazanılan unvanların iptali

MADDE 28 - (1) Uzman öğretmen/Başöğretmen unvanı alanlardan uzman öğretmen/ başöğretmen unvanı için aranan şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan anlaşılanların kazandıkları unvanlar iptal edilir ve ilgili mevzuat çerçevesinde haklarında yasal işlem yapılır. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 29 – (1) 13/8/2005 tarihli ve 25905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Aday öğretmenlik süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce adaylık süreci başlatılanların adaylıkları, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylıkla ilgili yürürlükten kaldırılan hükümlerinde öngörülen Yetiştirme Programı kapsamında eğitim ve uygulama görevlerini tamamlamaları ve en az bir yıl görev yapmış olmaları hâlinde kaldırılır. Mevcut uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip olanlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını haiz öğretmenler, bu unvanları kullanmaya devam eder. Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.