Müdür - Müdür Yardımcısı Telegram Grubuna Katılmak  İçin Tıklayınız

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'ne ilişkin Eğitim-Bir-Sen'in değerlendirmesi:

01.03.2024 tarihinde 32476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre yönetici görevlendirme süreci; sırasıyla yeniden görevlendirme, ilk görevlendirme, yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi şeklinde işleyecektir. Daha önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlara, “yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi” kapsamında başvuru yapabilme imkânı verilmiştir. 

Müdür görevlendirmelerinde, anaokullarına okul öncesi öğretmeni; ilkokullara sınıf öğretmeni; imam hatip ortaokullarına din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak şartı getirilmiştir. 

İmam hatip ortaokullarına imam hatip meslek dersleri öğretmeni olanlar arasından, imam hatip liselerine ise din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilmesinin önü açılmıştır. 

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak ilk defa görevlendirme isteğinde bulunanlara ilave beş puan verilmesi öngörülmüştür. 

BİLSEM müdür başyardımcısı ve müdür olarak görevlendirileceklerden daha önce BİLSEM’de görev yapmış olanlar ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür olarak görevlendirileceklerden atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerine ilave beş puan verilmesi öngörülmüştür. 

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecek adayların puan eşitliği hâlinde, “diğer alanlarda doktora yapan” ve “diğer alanlarda yüksek lisans yapan” adaylara tanınan öncelikler kaldırılmıştır. 

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme isteğinde bulunanlara ilave beş puan verilmesi öngörülmüştür. 

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarının daha önce en az birisi atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından belirlenmekteyken, yeni düzenlemeyle en az ikisi atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından belirlenecektir. 

Müdür yardımcısı görevlendirmelerinde kadın aday önceliği ile alan önceliğinin aynı anda ileri sürülmesi durumunda alan önceliğinin dikkate alınacağı belirtilmiştir. 

Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebileceklerdir. 

Yöneticilik görevinden ayrılanlardan öğretmenliğe atananların istemeleri hâlinde ilk defa görevlendirme kapsamında da başvurabilmelerine olanak sağlanmıştır. 

Yöneticilik görevine başvuranlarda aranan şartları taşımada ve hizmet puanının hesabında içinde bulunan ders yılının son gününün esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Mevcut yönetmelikteki iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerdeki 1 yıllık bekleme şartı kaldırılmış olup, iller arası isteğe bağlı yer değiştiren yöneticilerin 1 yıl beklemeden yönetici olarak görevlendirilmelerinin önü açılmıştır.  Ayrıca yöneticilik görevinden; dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanların öncelikle yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması hâlinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna, bunun mümkün olmaması durumunda yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, bunun da mümkün olmaması durumunda istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanmaları öngörülmüştür. 

Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ise yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacaklardır. 

Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına (Olgunlaşma enstitüleri, öğretmenevleri ve akşam sanat okulları, hizmet içi eğitim enstitüleri) yapılacak görevlendirmelerin Bakan tarafından 4 yıllığına yapılacağı ve bu kapsamda yapılan görevlendirmelerde bu yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerden 4 yıllık görev süresini dolduranların görevleri bu eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilinceye kadar devam edecektir. Dört yıllık görev süresi sona eren yöneticiler, yeniden yönetici olarak görevlendirilme veya yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuruda bulunabileceklerdir. 

Yönetmelik eki Değerlendirme Formunda yapılan değişiklikler ise şu şekildedir:

Eğitimler;

 • İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara verilen 4 puan kaldırılmıştır.
 • Sanatta yeterlik programına 8 puan verilmiştir.
 • Kendi alanında veya eğitim yönetimi alanında yapılan doktoraya verilen puanlar 8 puana düşürülmüştür. 
 • Kendi alanında veya eğitim yönetimi alanında yapılan tezsiz yüksek lisansa verilen puan 2’ye düşürülmüştür. 
 • Kendi alanında veya eğitim yönetimi alanında yapılan tezli yüksek lisansa verilen puan 4’e düşürülmüştür. 

Hizmet süresi;

Öğretmen ve Okul Müdürlerine Resmi Tatiller ile Bayram Tatillerinde Ödenecek ve Ödenmeyecek Ek Ders Tablosu Öğretmen ve Okul Müdürlerine Resmi Tatiller ile Bayram Tatillerinde Ödenecek ve Ödenmeyecek Ek Ders Tablosu
 • 4 yıldan fazla olan hizmet süreleri için daha önce her bir yıla öngörülen puanın yarısı verilmekteyken, artık bu puanın tamamı verilecektir. 
 • Müdür başyardımcılığına verilen 3 puan 2 puana düşürülmüştür. 
 • Hizmet puanının yüzde 3’ü eklenmiştir.

Ödül ve cezalar; 

Ödüllerde bir değişikliğe gidilmezken, cezalar nedeniyle düşürülen puanlar yeni düzenleme ile artık düşürülmeyecektir. Değerlendirmenin yapıldığı yıldan önceki dört yılda alınan ödül ve cezaların değerlendirmeye alınması kısıtlaması kaldırılmıştır.

 • Değerlendirme ölçütleri; değerlendirme ölçütleri sadeleştirilmiş olup Millî Eğitim Bakanlığı Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi kapsamında alınan her bir belge için 2 puan verilmiştir.
 • Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlar için 2 puan, patent tescili alanlar için 3 puan verilmiştir. 
 • Marka tescili ile tasarım tesciline artık puan verilmeyecektir. 
 • Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi kapsamında görev yapanlara 2 puan verilmiştir. 
 • Bakanlığın kitap yazma komisyonu, öğretim programı çalışmaları ve materyal geliştirme çalışmalarında görev yapanlara 2 puan verilmiştir. 
 • Eğitim Kurumları ve Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında katılım sağlayan ve görev yapanlara 2 puan verilmiştir. 
 • Daha önce olduğu gibi en az bir yıl okul, ilçe ve il zümre başkanlığı yapmış olanlara sırasıyla 1, 2 ve 3 puan verilmesi uygulamasına devam edilmiştir. 
 • Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde Katılım Belgesi/Seminer Belgesi almış olanlara en fazla 3 adet olmak üzere 0,5 puan verilecektir. 
 • Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde Kurs Belgesi almış olanlara en fazla 3 adet olmak üzere 1 puan verilecektir. 
 • Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim yöneticisi ve eğitim görevlisi olarak katılmış olanlara en fazla 1 adet olmak üzere 2 puan verilecektir. 
 • Proje okulları yönetici görevlendirmeleri bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 
 • Proje okulları yöneticileri, proje okulları yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bu yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarına yeniden görevlendirme kapsamında yönetici olarak görevlendirilebilmektedirler. 
 • İkinci lisans öğrenimine verilen puanın kaldırılması, lisansüstü öğrenime verilen puanların düşürülmesi ile alanı dışında lisansüstü öğrenime puan verilmemesi, önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. 
 • Yönetmelik değişikliğinin eksik kalan, hak kaybı doğuracak nitelikteki düzenlemeleri yargıya taşınacaktır. 

Müdür - Müdür Yardımcısı Telegram Grubuna Katılmak  İçin Tıklayınız

Editör: Admin Admin