Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları derslerle ile ilgili ise yine öğrencilerden alınan bilgilere göre aşağıdaki değerlendirmelerde bulundu.

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah Özcan:

“Türkçe Şaşırtmadı”

2023 YKS'nin ilk oturumu olan TYT’de Türkçe sorularını değerlendiğimizde anlam soruları son senelerde olduğu gibi sınavın en önemli belirleyicisi oldu. Paragraf sorularının çok uzun olmamasına rağmen bazı soruların zor ve çeldiricilerinin güçlü olması beklediğimiz durumdu. ÖSYM’nin geçen seneki sınavda uyguladığı bir paragrafa ilişkin iki sorunun sorulduğu bağlı soru tipi karşımıza çıktı. Üç farklı metin üzerinden altı tane bağlı soru soruldu. Dil bilgisi soruları son dönemlerdeki gibi az çıkmış, sorular kolay sorulmuş, bunun yanında yazım ve noktalama soru sayısında artış görülmüştür. Anlamsal sorular; muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilmeyi ölçen sorulardı.

Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz:

“Temel kazanımlara hakim olan matematikte başarılı olacak”

TYT 2023 matematik soruları günlük hayatla ilişkilendirilmiş, temel kazanımları içeren, okuduğunu anlamaya dayalı bir sınav olarak karşımıza çıktı. Sınavda öğrencilerimiz 30 matematik 10 geometri sorusuna cevap verdiler. ÖSYM’nin önceki yıllardaki sorularına paralellik gösterdiği öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Problem soruları hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de yorum yeteneğini değerlendiren ve çözümleri kısa olan sorulardı. Geometri sorularında 2 tane şekilsiz soru sorulmuş, kesme katlama gibi sorulara yer verilmiştir. Geometri sorularının matematiğe göre biraz daha seçici olduğu belirtilmiştir. Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerimizden aldığımız dönütlere göre sınav geçen yıla nazaran daha kolay bir sınavdı.

Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan:

“ÖSYM yine günlük hayattan deney ve bilimsel çalışma içeren sorulara yer verdi”

Bugün gerçekleşen TYT sınavında fizik soruları gerçek hayatla bağlantı kurulmuş deney ve bilimsel çalışma içeren ve okuduğunu anlama becerisini ön plana çıkaran bağlamsal sorulardan oluşuyordu. Son yıllarda yapılan sınav soruları dikkate alındığında MEB’in açıkladığı kazanımlara uyumlu, yoruma dayalı, adayların analiz edebilme gücünü ölçen ve gündelik hayat içinden alıntılar yapılan soru tarzının bu yıl da aynen devam ettiği görüldü.

Fizik sorularının 9. sınıf “kuvvet ve hareket, ısı ve sıcaklık, madde ve özellikleri” ünitelerinden; 10. sınıf “Optik, elektrik, basınç ve kaldırma kuvveti” ünitelerinden tercih edilmiştir. 1 sorunun hem 9. sınıf madde ve özellikleri hem de 10. sınıf basınç ve kaldırma kuvveti ünitelerinden kazanım içeren deneysel bir soru olması öğrencilerimiz için ayırt edici olmuştur. 10. sınıf ünitelerinden optik ve elektrik ünitelerinden ikişer adet soru sorulması dikkat çekiciydi.

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken:

“Kimya okuryazarlığı ölçüldü”

TYT kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre 9 ve 10. sınıf müfredat kapsamından gelmiştir. Soruların geneline baktığımızda geçtiğimiz yıllardaki sınavların zorluk derecesine benzer olduğu fark edilmiştir. 2023 YKS 1. oturumda kimyanın temel kazanımları test edilmiştir. Öğrencilerin kimya okuryazarlığı, temel kavramları bilme ve yorumlama, temel kimya hesaplamaları yapma gibi becerileri ölçülmüştür. Sınavda süreyi doğru kullanan ve kimyaya yeterli zamanı ayıran öğrenciler temel kazanımlara dair sorular karşısında çok zorlanmamışlardır.

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz:

“Biyolojide bilgi ve görsel okuma ön plandaydı”

2023 YKS’nin 1. oturumu olan TYT‘de biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk derecesi kolay ve orta düzeyde olan sorulardan oluştuğu söylenebilir. Soruların önceki yıllarla paralellik gösterdiği, temel biyoloji konularına hâkim, görsel verileri yorumlayabilen ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının önemli bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken bir kısmının görsel verileri bilgiler ile yorumlayabilmeye dayalı olduğu gözlemlenmiştir.

Önceki TYT sınavlarında olduğu gibi soruların 4 yıllık biyoloji dersi programındaki 9 ve 10. sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu, sınıf ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9. sınıf yaşam bilimi biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10. sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür. Temel biyoloji kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek:

“2023 tarih TYT sorularında küçük sürprizler sınavın zorluğunu etkilemedi”

Sınava giren öğrencilerimizden edindiğimiz bilgilere göre 2023 TYT tarih sorularının sınıf düzeylerine ve konulara göre dağılım şu şekildeydi: 9. sınıf 2 soru (%40), 11. sınıf 1 soru (%20) ve 12. sınıf 2 soru (%40). Bu yılın sorularında dikkat çeken özelliklerden biri şuydu: Geçen yıl 11. sınıftan soru sorulmamıştı, bu yıl ise 10. sınıf ünitelerinden soru sorulmamış oldu. Ağırlıklı olarak 9 ve 12. sınıf konuları tarih sınavının %80’ini oluşturdu. 12. sınıf ünitelerinden, Kazım Karabekir'in 21 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’e çektiği telgraf ile ilgili soru, kronoloji bilgisi içermekteydi. Ama bu yıla kadar inkılap tarihi soruları zaten bilgi içerikli olmaktaydı. Sorulardan iki tanesi öncüllü soru tipindendi. Sonuç olarak bu yılki TYT tarih sorularının genel olarak orta zorlukta olduğunu hatta kolaya yakın zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu:

Çözülebilir düzeyde sorulardan oluşmaktaydı”

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan TYT’de Sosyal Bilimler Testi içerisinde ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun 5 (beş) coğrafya sorusu yer almıştır. 9’uncu sınıf kazanımlarından 2, 10’uncu sınıf kazanımlarından 3 soru sorulmuştur. Sorular net, anlaşılır, bilgiyi kullanma ve birden fazla konuyu birbiriyle ilişkilendirmeye yönelik nitelikteydi.

Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz:

“Bu yılki felsefe soruları yorum ağırlıklıydı”

2023 YKS ilk oturumunda sorulan felsefe soruları temel yeterlilik, felsefe okuryazarlığı ve paragraf yorumlama şeklinde sorulardan oluşmaktaydı. Geçen yıla göre paragraflar daha zordu çünkü analitik düşünme ve derinlik gerektiren felsefi paragraflardı. Konu dağılımı olarak İslam felsefesi ve felsefi düşüncenin özelliklerinden sorular sorulmuştur.

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:

“Yorum ve analiz ön plandaydı”

2023 YKS ilk oturum (TYT) sınavında din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının bilgi ile birlikte öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorulardan oluştuğu görülmektedir. Soruların tüm lise müfredatından hazırlandığını, müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. Mezheplerin ortaya çıkışı ile ilgili soruda müfredata dayalı bilgi düzeyi ölçülmüş; İslam dininin toplumsal hayatın dinamik yapısını dikkate alan bir din olması gerçeğini anlatan soru ile Allah'ın elçisini taklit etmenin değil örnek almanın önemini vurgulayan, taklit ile örnek alma ayrımının çok iyi ele alınması gerektiğini öne çıkaran sorularda bilgi ve çıkarım yapma becerisi istenmiştir. İnanç esaslarının bir bütün olduğu sorusu ve tövbenin önemini ifade eden Gazali ile ilgili soruda ise bilgiden ziyade, okuduğunu anlama ve yorum yapma becerisi ön plana çıkmıştır. Genel olarak baktığımızda 3 yorum, 2 bilgi sorusu olduğu gözlemlenmiştir.

Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bir sorunun nispeten zor, diğerlerinin daha kolay olduğu söylenebilir.

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Can, öğrenci ve ailelere yarın gerçekleşecek AYT ile ilgili önerilerde bulundu:

TYT sınavında öğrenciler bu yıl da temel kazanımları ve yorum kabiliyetini ölçen, analiz yapma ve analitik düşünme becerileri gerektiren sorularla karşılaştı. 2023 YKS’nin ilk oturumu olan TYT sınavını geride bırakan öğrencilerin sınav sonrasında yarın yapılacak olan AYT sınavı için psikolojik iyi oluşlarını korumak önemlidir. Öğrenciler, kendilerine iyi gelecek olan aktiviteleri yapabilirler. Öğrencilerin sınav sonrasında yarın yapılacak olan sınava dair motivasyonlarının korunması için sınav hakkındaki olumsuz diyaloglardan uzak durmaları önemlidir. Öğrenciler, sınav hazırlığı sürecinde göstermiş oldukları emeklerin kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlayarak sürecin henüz bitmediğini ve adayların odak noktasını pazar günü yapılacak olan AYT sınavına çevirmeleri motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecektir.

Sınav sonrası öğrencilerin duygularında değişimler yaşanabilir. Bu durum normal ve geçici bir durumdur. Ebeveynler endişelenmeden destekleyici yaklaşımlarda bulunmalıdır. Bazı öğrenciler sınava dair duygu ve düşüncelerini paylaşmak isterken bazı öğrenciler ise konuşmak istemeyebilir. Bu süreçte ebeveynler, öğrencilerin duygusal değişimlerini anlayarak, konuşmaları için ısrarcı olmadan, iletişime açık kapı bırakarak çocuklarının kendini konuşmaya hazır hissetmesini beklemelidir. Aileler, öğrencilerin sınavları nasıl geçmiş olursa olsun onlara sınav hakkında bir yorum yaparken önemli olanın sınavın sonucu değil tüm yıl boyunca sınav hazırlık sürecinde öğrencilerin göstermiş oldukları emeğe vurgu yapmalı, yarın yapılacak olan AYT sınavı öncesi öğrencilerin psikolojik iyi oluşlarına destek olmalıdır.

Editör: Admin0 Admin0