10-04-2018

Daha önce yapılan müdürlük ve müdür yardımcılığı mülakatlarından derlenmiş sorular:Bizi instagram'dan takip etmek için TIKLAYINIZBizi Twitter'dan takip etmek için TIKLAYINIZBizi Facebook'tan takip etmek için TIKLAYINIZA. T.C. ANAYASASI1. 1982 Anayasası hangi tarihte halk oyuna sunulmuş, hangi tarihte kabul edilmiştir?07/11/1982'de halk oylaması yapılmış, 9/11/1982 de resmi gazetede yayınlanmıştır.2. 1982 Anasasası kaç kısımdan oluşur?7 kısımdan oluşur.3. 1982 Anasasası ilk 4 maddesinde hangi hükümlere yer verilmiştir?1. madde devletin şekli, 2. maddede cumhuriyetin nitelikleri, 3. maddede değiştirilmeyecek hükümler, 4. maddede bu 3 maddenin değiştirilemeceği hüküm altına alınmıştır.4. 1982 Anasayasına göre Cumhuriyetin nitelikleri nelerdir?Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti.5. 1982 Anayasasında güçler ayrılığına nasıl yer verimiştir?Yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, yargı bağımsız mahkemelerce kullanılır.B. 657 SAYILI D.M.K.1. 657 sayılı DMK kimler hakkında uygulanır?Genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri ve belediyeler, bunların kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar2. 657 sayılı DMK temel ilkeleri nelerdir?Sınıflandırma, kariyer, liyakat3. 657 sayılı DMK istihdam şekilleri nelerdir?Memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel, işçiler4. 657 sayılı DMK göre devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları nelerdir?

 

 5. 657 sayılı DMK devlet memuru, amirinden aldığı emri, mevzuata aykırı görürse nasıl bir işlem yapar? C. 652 SAYILI MEB KANUNU1. Bakanlık teşkilatı oluşumu nasıldır?Merkez, taşra, yurt dışı2. Müsteşarın görev ve yetkileri nelerdir?

 

Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup bakanlık hizmetlerini, bakan adına ve onun emir veyönşendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, bakanlığın amaç ve politikiları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.3. Kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilir?54. Bakanlığın hizmet birimleri nelerdir?

5.  Milli eğiti m şurasının sekretarya hizmetlerini hangi birim yürütür?Talim ve terbiye kuruluD. GENEL KÜLTÜR ÇIKMIŞ SORULAR1. Everest'e çıkan ilk Türk dağcısı kimdir?Nasuh Mahruki2. Hindistan'da kurulan Türk Devletlerine örnek veriniz.Şemsileri Kutbiler, Balabanlar3. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde görülen askeri birliklere örnek veriniz.Yeniçeri ocağı, Azaplar, Tımarlı sipahiler4. Roma Medeniyeti'nin çökmesini hazırlayan gelişme nedir?Kavimler göçünün başlaması5. İlk sanayi devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir?İngiltereE. EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR

 

SPOR1. 15. Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman nerede yapılacak?2016 da Fransa'da yapılacak2. 2017 Akdeniz oyunları ne zaman nerede yapılacak?2017'de İsoanya'da3. 2014 Dünya futbol şampiyonası nerede düzenlendi?Brezilya4. 2014 Dünya futbol şampiyanasının galibi hangi ülke olmuştur?Almanya5. Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine destek için düzenlenen turnuvanın gailibi kim olmuştur?BeşiktaşMEVZUAT1. Anayasamızda "Türk Vatandaşlığı" hakkı hangi hak ve ödevler bölümünde yer alır?2. 1982 Anayasası hükümleri kimleri kapsar?3. Anayasaya göre, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında esas alınacak ölçütler nelerdir?4. Hangi durumlarda temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir?5. 1982 Anayasasında kimler "çalışma şartları bakımından" özel olarak korunacakları hüküm altına alınmıştır?6. Devlet memurları hangi varlıklar için mal bildiriminde bulunur?7. Devlet memurları için öngörülen yasaklar nelerdir?8. 657'ye göre, basına bilgi veya demeci kim verir?9. 657'de uygulamayaı isteme hakkı ne demektir?10. 657'de müracaat, şikayet ve dava açma hakkını açıklayınız?11. MEB'de kaç bakanlık müşaviri atanabilir?12. Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme birimi hangisidir?13.  Milli eğiti m şurasını açıklayınız.14. MEB'in taşra teşkilatının kuruluş şeklini açıklayınız?15. MEB'de yetki devri nedir?16. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin amacı nedir?17. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin yasal dayanakalrı nelerdir?18. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre, modül nedir?

 

19. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre, yaz uygulaması nedir?GENEL KÜLTÜR ÇIKMIŞ SORULAR1. Türkiye'nin farklı nüfus yoğunlukları oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir?Tarımsal faaliyetler, iklim özellikleri, sanayi faaliyetleri2. İk cumhuriyet hükümeti başbakanı kimdir?İsmet İnönü3. Mustafa Kemal'in ilk TBMM hükümetindeki görevi nedir?Meclis başkanı4. İslam kültürünü Hindistan'a taşıyan devlet hangisidir?Gazneliler5. Türkiye'nin, cumhuriyet tarihinde ilk defa yurt dışına asker göndererek fiilen katıldığı savaş hangisidir?Kore savaşıGÜNCEL OLAYLAR1. Cumhurbaşkanı Abdulah Gül'ün görev süresi ne zaman dolmuştur? Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman yapılmıştır?28 Ağustos 2014 , Seçimler 10 Ağustos 2014'de yapılmıştır.2. Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülke hangisidir?Rusya3. Türkiye'nin en fazla ihracaat yaptığı ülke hangisidir?Almanya4. Türkiye'de ilk nükleer enerji santrali nerede kurulacak?Mersin Akkuyu5. Türkiye'nin yerli milli savaş gemisi hangisidir?TCG Heybeliada2929GÜNCEL BİLGİLERE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR - 41. İstanbul menkul Kıymetler Borsası'nın ismi (İMKB) adı Borsa İstanbul (BİST) olarak değiştirildi.2. 2013 yılı Çin'de Türkiye yılı olarak kutlandı.3. Türkiye IMF'ye borcunun son taksidini Mayıs 2013'de ödemiştir.4. İstanbul'da yapılacak olan 3. boğaz köprüsünün adı Yavuz Sultan Selim'dir.

 

5. Türkiye'd 30 Büyükşehir belediyesi vardır.6. Haziran 2013'de Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" eseri UNESCO Dümya Belleği Listesine alınmıştır.7. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon dur.8. Caber Kalesi, Türkiye'nin sınırları dışında sahip olduğu tek kara parçasıdır.9. 2013 Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri, edebiyat dalında Prof. Dr. İskender Pala'ya, müzik alanında Ahmet Kaya'ya verildi.10. BM dünyada gıda güvenliği ve fakirlik konularında çözüm olarak aile çiftçilerini desteklemek için 2014 yılını "Aile Çiftliği Yılı" ilan etmiştir.11. Dünya İnsan hakları günü 10 Aralık'tır.12. Ebola virüsü, insanlarda ve insan dışı primatlarda viral hemorajik ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan virüstür. Son zamanlarda özellikle Afrika ülkelerinde çok sayıda can alan Ebola virüsü ile ilgili araştırmalar yapılıyor.13. Nobel Ödülü, Alfred Nobel tarafından kurulan dernek tarafından, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan bir prestij ödülüdür.14. Nobel ödülü 1901 yılında verilmeye başlanmıştır.15. Nobel Ödülü 6 alanda verilir. Fizik, Kimya, Fizyoloji veya Tıp, Edebiyat, Barış, İktisat16. Avrupa Birliği'nintemeli, 1951 yılında 6 ülkenin katılımıyla oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik

Topluluğu'na dayanır. 1991 yılında Avrupa Birliği Antlaşması ile kurulmuştur.17. Avrupa Birliği kurucu üyeleri; Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksenburg.18. Schengen Anlaşması, Avrupa Topluluğu'na üye 5 ülke arasında sınır ve gümrük kontrollerinin tamamen kaldırılmasını amaçlayan anlaşamadır.19. Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur.20. NATO (Kuzey Atkantik Savunma Paktı) 9 Nisan 1949'da kollektif savunma örgütü olarak Washington

Anlaşması ile kuruldu.

 

 

Kore'ye asker gOndermiitir.1952'deki NATO OyeliJFnin onono amtillf.

27. 1936'da ilk TV yayuulngil(ere'de yaptlll11illf.

28. 1 939'da Igor Sikorsky adh bir Rus muhcndis ilk helikoptcri yapmt$11f.

29. 1 920'dc ABD'dc ilk rad yo yaytm 00$1amt$11f.

30.Turkiye'nin NATO'daki ilk daimi tcmsilcisi Fmin RUsto Zorlu'dur.lnstagram;kps.kolik_

31 . Muhammct Ali Cinnah, Pak"t:m'm ilk kurucusu vc ilk dcvlct  ba$kamdlf.

32. Vietnam Savait su·astnda askcrcnlmasma ragmen sav"'i" gitmeyi reddcden ABD'Ii

efsancvi  bnksOr Muhammct Ali Clay 201 6 Haziran'da 74 yast nda hayat mt kaybcui.

33. 194Tdc ku.rulan ll indistan't n ilk  ba$bakandawaharlal Nchru'dur.35. Brcztlya'mn Rio de Janerio kentinde dozenlenen 2016 yaz Olimpiyatlan'nda Torkiye'yc milli gOreimiz Taha AkgOI ilk ve tck al11n madal yayt kaza ndtrdt.37. 201 7 yt h TORKSOY kOl ror ba$kemi Kazakistan'"'Torkistan kentidir. 2016 koltor

ba$kcnii isc Azerbcycan'm Seki kentiydi.

38. Tiirkiye Cumhuriyet Mcrkez Bankast Baskam Murat c;elinkaya'dtr. N isan 2016'da gOreve

getirildi.  GOrev sOrcsi bey1ld1r.

39. Anayasa Mahkemcsi baskam Pro( Dr. ZOhtO Arslan'd tr.Subat 201 5e 4 ylihgma ba$kan ilmi$1ir.

40. Ka Malk'tur.

4 L YOK Baskant Yckta Sarve OSYM baikant Orner Oemir'dir.

42. Dam tay baskant:Zerrin Gongor,Saytitay ba$kam: Seyi1 Alunet Bai.Yargnay baikam:

Ismail R0$10 Ciril, Yargnay Cum.BO$SOVCISt: Mehmcl Akarca'dtr.

43. Borsa ISiabul Yonct im Kurulu Baskantliimmct Karadag'dtr.

44. 1974'tcki K t bns BanHarekatm'da; Ba$bakan: Bolcnt Ecevil (CH P), Basbakan

Yard t mctst:Nccmettin Erbakan (MSP), Gcnelkurmay Ba kam: Org.Scmih Sanear'd tr.

45. Islam l birligi Teskilat ttarafindan 201 7 Islam turizm OOikenti olarak  Medine se9ilmistir.

46.2016 Rio Ol impiyatlan'nda madal ya k:uanon tek kadm sporcumuz mill i lekvandocu Nur

Talar oldu.

47. 1988 yt hnda Timedcrgisine kapak olan ve "Ccp HerkOIO" Jakabtyla Ianman dOnyaca Onln

milli hahercimiz Naim SOicymanoglu'dur.

48. Time dcrgisinc kapak olan 10 Tork: l )M.Kemal Ala!Ork / 2)ismct inono / 3)$0kro

Sara>oglu /4)Adnan Mendcres / 5)Kenan Evrcn / 6)M. Ali Agca / 7)Naim SOieymanoglu I

8)Mine Karaka$19)Mchmct Oz / IO)R.Tayyip Erdo  n

49. AlatOrk'On 'Ok SCI'digi a11m n ismi Sakarya : kopeginin ismi isc Fox'tur.

50. 2017 Eu rolcaguc Final Four baskctbol tutnuvast lstanbul'da dOzenlcnccck.

5 L 2016-2019 Islam i$bir1igi Tcskilau doncm ba$kan1 Torkiyc'dir.

52. 201 6 Avrupa  Futbnl $ampiyonast'nda $3mpiyon Ponekiz oldu.

53. 2016 Nobel Edcbi)'lll Odolu'no  Amcrikah sark tct Bob Dylan kat.anmt$11f.

54. Ugrad tgt silahlt saldtrt sonucunda hayat1111 kaybedcn Rus bUyokelisinin adt Andrcy

Karlov'dur.

55. 1982 Anoyasast'nda 18 maddel ik dei$iklik yaptl mast i9in 16 Nis.1n'da referandum yaptldt. Sandtktan %51.4 evct oyu ilc Cumhurba$kanhgtiOkilmct Sistcmi'ne onay tkll.

56. 201 7 Oscar OdOIIeri sahiplerini buldu. En iyi film: Moonlight. En iyi kad t n oyuncu: Emma

Slone-La La Land, En iyi crkck oyuneu:Casey Atnek-Manchcstcr by the Sea, En iyi

)>Onctmcn: Damico Chazcllc-La La Land.

57.Oscar OdOlO alan ilk vc tck milsiOman oyuncu  Mahershaln  Al dir. Moonllghl filmindckiakma karal:1cri ilc 201 7 Oscar'da en iyi yardnnc1 crkck oyuncu onvan1 aldt

58. Ocak 2017'dc yap1lan gcncl kuru.l unda TOSl.AO'tn ycni ba 59.Cumhurb'*kanilg1 kOhOr ve sanal Odiilleri Arahk 2016'da sahiplerini buldu. Sinema:

Sener Sen, Edebiyat Muslata Kullu, MOzik: Erol Parlak, Sosyal Bilimler: Prof.Dr.Kemal

H'*im Karpal, Gene!Sanallar: Feridun OzgOren, Vefu Od!iia: Ord.Prof.Dr.Ahmel Sfiheyl

Onver

60. Sangl1ay lbirligi OrgOlO ($10) Enerji KuiObu'nOn 2017 dOnem bakanı olması

61. $anghay Paku ($anghay lbirligi OrgOIO) oye Olkclcri:Cin I Rusya I Kazakistan I

K1rg1zis1an I Tacikistan I Ozbekislan

62. 31  May1s'ta gorev sorcsi bi1ecck olan AB Konscyi anl1gma olkesi Polonya'nm

ilirazma  ral';men J'e kar$1 27 oyla yinc mevcu1 Ban Donald Tusk SCQildi.

63. Kosova ordu kuruyor. Vasa 1asar1s1 mcclis1c. Cumhurkam Ha$irn Thai, Kosova

govcnl ik galcrinin (FSK'mn) silahil kuvvcllcre dOnO$c..:cgini soylcdi.

64. 48 Avrup•.  Olkesinin kallinmyla iki y1lda bir ger cklC$1irilcn Avrupa GcnQiik Kl$

Olimpiyallan 201 7'dc El" 65. Amerika ekonomi dergisi Forbes. 2016 y1l m1n 'DOnya nm En G IU l nsanlan' lislesini

0'1klad1.!)Vladimir Pm in 2)Donald Tnunp 3)Angela Merkel

66.Koba devriminin lideri olan Fidel Castro Kasml 2016'da haya1m1 kaybeui.

67. Fidel Castro'nun OIOmO nedeniyle 8 gOn yas ilan cdilen Olke Cezayir'd ir. KOba'da ise 9

gOn yas ilan edil m lir.

68. 59 metre gcnli igi ilc dOnyanm en gen.322 metre k ule yOksckliJi ile eJ ik ask11i kOprO

s1mfmda donyanm en yoksck koproso olan o onco bo az koprumoz Yavuz Su han Sclim

kOprOSOdur.

69. Korli:z g iini 2 saaucn 6 dakikaya, projcnin 1amammm tamamlanmaslyla  6 sam surcn

lstanbul-lzmir yolculugu nu 3,5 saa1e dOOrccck olan ve I Tcmmuz 2016'da hizmcle allan

lzmi1 Korti:z Gc i$ KOprOsO'nOn ad• Osmangazi KoprOsO'dOr.

70. Yapum dcvam eden, Canakkalc BogaZI'mn ilk, Marmam  Bolgesrnin  oc,;ind asma kOprosOnOn adt Ca,.•kkale 1915 KOprOsO'dor.

71. Tarihi lpek Yol u Ozerinde geli$1irilen Trabzon GOmO$hane karayolu O>.erinde in$3351 devam eden Yeni Zigana Toneli bu yil tamamlanacak. Yak13$1k 14.5 kilomcnclik tOnel dl1nyan1n en uzun ikinci,, Avrupa'nm ise en uzun tOneliolacak.

72. lspana-EJ irdir il esi en son "Ciuaslow· yav'*$Chir (sakin $Chir) onvam alan il emizdir.

73. Gal Esin, Torkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadm muhlafldlf.

74. Prof.Dr. Alct lnan.TOrkiye Cumhuriyeli'nin ilk Turk kad1n 1arih10isidir.

75. 1926'da Avusluryah  heykehfa$ Heinrich Krippel'm ya p11g1 ilk AlatOrk heykeli

lstanbui/GOihane Parkf nda 8Ciiml$11f.

76. 16 Agu.slos 1960'1a BaJI•msJz K1bns Cumhuriyeli ilan cdilmiir. Cumhm  kanhgma

Makarios, y•rd1me•hgma da Turk lider Dr.Faz1l KOOk gclirilmi$1ir.

77. K1bns'1a 1 958'de Turk Mukavemct Tc$kilau'm kuru p Turk direnisinin onderligini )'llpan ve KKTC'nin ilk cumhurba$kam olan ki RaufDenklas'ur.80. 2017 AB dOnem ba 81. Kule lipi gOnf$ enerji santralinin ilk ornegi Mersin'dedir.

82. 2016 TOIK verilerine gOre nOfus artl$ h1z1 en fazla Bayburt (%137., En azolan ilimiz ise

Tunceli (%-46.2) dir.Hangi üniversitenin adı ‘’Ömer Halisdemir Üniversitesi’’ olarak

değiştirilmiştir?

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları hangi ülkede düzenlenecektir?

JAPONYA (TOKYO)

‘’Boğazın Boğası’’ lakabıyla tanınan boksörümüz kimdir?

SİNAN ŞAMİL SAMÜçüncü Boğaz Köprüsü olan ‘’Yavuz Sultan Selim

Köprüsü’’nün mimarı kimdir?

MİCHEL VİRLOGEUX

HER GÜN YENİ GÜNCEL BİLGİLERİ MADDE MADDE TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülü’nü hangi ülkede düzenlenen törenle almıştır?

İSVEÇ

‘’Medeniyetler Çatışması’’ teziyle önemli tartışmalara yol açan

siyaset bilimci kimdir?

SAMUEL HUNGTİNGTON

‘’Zühre’’ ‘’Çoban Yıldızı’’ olarak da bilinen ve tüm gezegenlerin aksi istikametinde dönen gezegen hangisidir?

VENÜS

‘’Bilge Lider’’ ‘’Bilge Kral’’ olarak da bilinen Bosna – Hersek’in ilk devlet başkanı kimdir?

ALİYA İZZETBEGOVİÇ

1969 yılında kurulan İslam İşbirliği Teşkilatının merkezi neresidir?

CİDDE

Güneş sisteminin en büyük gezegeni hangisidir?

JÜPİTER

 

Güneş Sisteminde yer alan ‘’Marineris Vadisi’’ ve ‘’Olimpus Dağı’’

hangi gezegende yer almaktadır?

MARS

Türkiye ve İslam dünyasının ilk bilim kurgu romanı olan ‘’Uzay

Çiftleri’nin yazarı kimdir?

ALİ NAR

İlk Türk operasının bestecisi ve ‘’Devlet Sanatçısı’’ unvanını alan ilk sanatçı kimdir?

AHMED ADNAN SAYGUN

2017 İslam Dünyası Turizm Başkenti neresidir?

TEBRİZ

‘’Kadife Devrim’’ adı verilen kansız bir devrim ile demokrasiye

geçen ülke hangisidir?

ÇEKOSLOVAKYA

‘’Medeni Bilgiler’’ adlı eser kime aittir?

AFET İNAN

‘’İstiklal Harbimiz’’ ‘’Şarklı İbret’’ adlı eserler kime aittir?

KAZIM KARABEKİR

‘’Yaban’’ ‘’Sodom ve Gomore’’ ‘’Milli Savaş Hikayeleri’’ adlı

eserler hangi yazara aittir?

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

‘’Kurt Kanunu’’ ‘’Yorgun Savaşçı’’ ‘’Devlet Ana’’ adlı eserleri ile

tanınan yazarımız kimdir?

KEMAL TAHİR

‘’Zeytindağı’’ ‘’Çankaya’’ ‘’Ateş ve Güneş’’ adlı eserler hangi

yazarımıza aittir?

FALİH RIFKI ATAY

TÜM DERS NOTLARINA ANINDA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

‘’Ateşten Gömlek’’ ‘’Türk’ün Ateşle İmtihanı’’ ‘’Vurun Kahpeye’’

‘’Dağa Çıkan Kurt’’ adlı eserler hangi yazarımıza aittir?

HALİDE EDİP ADIVAR

‘’Üç Tarzı Siyaset’’ adlı eser kime aittir?

YUSUF AKÇURA

Güneşe en yakın gezegen hangisidir?

 

MERKÜR

1962 yılında DNA’nın çift sarmallı yapısını keşfettiği için Nobel

Ödülüne layık görülen bilim insanı kimdir?

JAMES WATSON

‘’Belleğin Azmi’’ adlı eseri ile tanınan Sürrealist akımının önemli

temsilcilerinden kabul edilen ressam kimdir?

SALVADOR DALİ

‘’Kübizm’’ akımının kurucusu olan, yapıtları arasında ‘’Avignonlu

Kızlar’’ ‘’Guernica’’ bulunan ressam kimdir?

PABLO PİCASSO

Dünya’nın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan

‘’Göbeklitepe’’ hangi ilimizde yer almaktadır?

ŞANLIURFA

’Don Kişot’’ adlı eserin yazarı kimdir?

CERVANTES

Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi olan ‘’Takvim-i Vakayı’’

hangi padişah zamanında çıkarılmıştır?

II. MAHMUT

Suriye sınırı içerisinde yer alan ve ‘’Çölün Gelini’’ olarak

adlandırılan antik kent hangisidir?

PALMİRA

Türk tarihine sopalı seçimler olarak geçen seçimler kaç yılında gerçekleşmiştir?

1912 Yılında

‘’Böyle Buyurdu Zerdüşt’’ isimli eser hangi yazar tarafından

kaleme alınmıştır?

FRİEDRİCH NİETZCHE

‘’Mağaradakiler’’ ‘’Bu Ülke’’ ‘’Kültürden İrfana’’ adlı eserleri ile

tanınan yazar kimdir?

CEMİL MERİÇ

‘’Küçük Ağa’’ ‘’Yağmur Beklerken’’ ‘’Dönemeçte’’ adlı eserler ile

tanınan yazar kimdir?

TARIK BUĞRA

Şanghay İş Birliği Örgütüne en son katılan devlet kimdir?

ÖZBEKİSTAN

 Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek hayır oyu ile sonuçlanan

referandum kaç yılında gerçekleştirilmiştir?

1988 REFERANDUMU

22. Dünya Petrol Kongresi 2017 tarihinde hangi ülkede gerçekleşecektir?

TÜRKİYE

2018 Kış Olimpiyat Oyunları hangi ülkede düzenlenecektir?

GÜNEY KORE (PYEONGCHANG)

‘’Ihsaü’l Ulum’’ adlı eseri ile pozitif bilimleri ilk kez sınıflandıran düşünce insanı kimdir?

FARABİ

Türkçe yazılmış ilk ahlak eseri olan ‘’Ahlak-ı Alai’’ adlı eserin

yazarı kimdir?

KINALIZADE ALİ

‘’Suç ve Ceza’’ ‘’Yeraltından Notlar’’ isimli kitapları ile tanınan

yazar kimdir?

DOSTOYEVKSİ

‘’Ulusların Zenginliği’’ adlı eseri ile tanın yazar kimdir?

ADAM SMİTH

‘’Bir Rüzgar Bayrak Bekliyor’’ ‘’Dualar ve Aminler’’ isimli kitapları

ile tanınan yazarımız kimdir?

ARİF NİHAT ASYA

1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan bölgesel teşkilat hangisidir?

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO)

‘’Gazap Üzümleri’’ adlı eseri ile ünlü yazar kimdir?

JOHN STEİNBECK

Dünya’nın en büyük Mozaik Müzesi olma özelliğine sahip ‘’Zeugma

Mozaik Müzesi’’ hangi ilimizde yer almaktadır?

GAZİANTEP

‘’Savaş ve Barış’’ ‘’Hacı Murat’’ ‘’Sivastopol Serisi’’ ‘’Anna

Karenina’’ adlı eserleri ile ünlü yazar kimdir?

TOLSTOY

 

Nobel Ödülünü kazanan ilk kadın bilim insanı kimdir?

MARİE CURİE

‘’1984’’ ve ‘’Hayvan Çiftliği’’ adlı kitapların yazarı kimdir?

GEORGE ORWELL

5 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan bilim insanı kimdir?

AYDIN SAYILI

10 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan bilim insanı kimdir?

CAHİT ARF

20 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan mimar kimdir?

MİMAR KEMALEDDİN

50 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan romancı kimdir?

FATMA ALİYE

100 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan bestekâr kimdir?

BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ

200 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan tasavvuf kimdir?

YUNUS EMRE

’Kuyucaklı Yusuf’’ ‘’Kürk Mantolu Madonna’’ ‘’İçimizdeki Şeytan’’

adlı eserlerin yazarı kimdir?

SABAHATTİN ALİ

‘’Kürk Mantolu Madonna’’ eserinin başkarakterleri kimlerdir?

MARİA PUDER ve RAİF EFENDİ

‘’Türlerin Kökeni’’ adlı eseri ile tanınan doğa tarihçisi kimdir?

CHARLES DARWİN

‘’Zeybekler Tablosu’’ ve ‘’Hatay’ın Anavatana Katılması’’ adlı

eserler hangi ressama aittir?

İBRAHİM ÇALLI

İki farklı alanda Nobel Ödülü kazanmış olan bilim insanı kimdir?

MARİE CURİE

1994 yılında Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan ABD’li matematikçi

kimdir?

JOHN FORBES NASH

Nobel Ödülü sahibi John Forbes Nash’ın hayat hikâyesinin anlatıldığı filmin adı nedir?

 

AKIL OYUNLARI

‘’Zamanın Kısa Tarihi’’ ‘’Ceviz Kabuğundaki Evren’’ adlı eserleri ile tanınan İngiliz fizikçi kimdir?

STEPHEN HAWKİNG

II. Dünya Savaşı sırasında Alman şifrelerinin kırılmasında önemli

rol oynayan bilgisayar bilimci kimdir?

ALAN MATHİSON TURİNG

‘’Çığlık’’ adlı eseri ile tanınan ünlü ressam kimdir?

EDVARD MUNCH

Meksika’nın Yucatan Yarımadasındaki ‘’Chichen Itza’’ hangi

uygarlığa aittir?

MAYA UYGARLIĞI

Sözcük anlamı ‘’Yeniden Doğuş’’ olan kelime hangisidir?

RÖNESANS

Yedi harika içerisinde günümüze kadar ulaşan tek eser hangisidir?

KEOPS PİRAMİDİ

Türk ordusu tarafından DEAŞ’a karşı eğitilen ‘’Haşdi Vatani’’

gücünün adı ne olarak değiştirilmiştir?

NİNOVA BEKÇİSİ

HER GÜN YENİ GÜNCEL BİLGİLERİ MADDE MADDE TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

‘’İstanbul’un Gözü’’ unvanıyla tanınan fotoğrafçı kimdir?

ARA GÜLER

‘’Bülbülü Öldürmek’’ adlı eseri ile tanınan Pulitzer Ödüllü yazar kimdir?

HARPER LEE

‘’Atlarıda Vururlar’’ adlı eserin yazarı kimdir?

HORACE MCCOY

Latin harfleriyle çıkarılan ilk gazete hangisidir?

MARDİN GAZETESİ

TÜM DERS NOTLARINA ANINDA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Dünya’nın en büyük teleskobu hangi ülkede faaliyete geçmiştir?

ÇİN

 

Paleolitik Çağ sanatının en güzel örneklerinin yansıtıldığı ‘’Lascaux

(Laskö) Mağarası’’ hangi ülkede yer alır?

FRANSA

‘’Toprak Uyanırsa’’ adlı eser hangi yazara aittir?

ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR

Türkiye’nin ilk sivil orgenerali kimdir?

ALİ FİDAN

Çek Cumhuriyeti’nin yeni adı ne olmuştur?

ÇEKYA

‘’Pieta Heykeli’’ ‘’Davut Heykeli’’ hangi heykeltıraşa aittir?

MİCHALENGELO

‘’Düşünen Adam’’ ‘’Öpüş’’ ‘’Havva’’ gibi yapıtları ile tanınan heykeltıraş kimdir?

AUGUSTE RODİN

Türkiye Cumhuriyeti döneminin ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?

1927

Türkiye’de ilk renkli televizyon yayını kaç yılında başlamıştır?

1984

1952 yılında Türkiye’de televizyon yayınları ilk kez hangi

üniversitede gerçekleştirilmiştir?

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2017 Eurovision Şarkı Yarışması hangi ülkede düzenlenecektir?

UKRAYNA

Türk Dil Kurumunun ilk başkanı kimdir?

SAMİH RIFAT

‘’Dua’’ isimli şiiri ile tanınan yazar kimdir?

ARİF NİHAT ASYA

‘’Amaca giden yolda her şey mubahtır’’ sözü ile tanınan düşünce insanı kimdir?

NİCCOLO MACHİAVELLİ

TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet hangisidir?

AFGANİSTAN

 

‘’Yün Bebek’’ adlı filmi çekerek New York’ta En iyi Avrasyalı Kadın

Sanatçı’’ ödülünü kazanan kadın oyuncu kimdir?

ÜMMİYE KOÇAK

1963 yılında Türkiye’de ilk açık kalp ameliyatını gerçekleştiren

Türk cerrah kimdir?

SİYAMİ ERSEK

1955’te Yılın Annesi seçilen 93 Harbi sırasında Erzurum’daki Aziziye savunmasına katılan Türk kadın kahramanımız kimdir? NENE HATUN

Türkiye’de ilan edilen ilk sakin şehir hangisidir?

SEFERİHİSAR / İZMİR

Boyut ve kütle olarak Dünya’ya olan benzerliği ile bilinen,

‘’Dünya’nın ikiz kardeşi’’ olarak nitelendirilen gezegen hangisidir?

VENÜS

‘’Korkunç Yıllar’’ ‘’Onlarda İnsandı’’ ‘’Dönüş’’ gibi eserler ile

tanınan Kırım Tatarı roman yazarı kimdir?

CENGİZ DAĞCI

Dünya’nın en küçük ülkesi neresidir?

VATİKAN

Dünya’nın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi neresidir?

KANADA

OHAL Kararnamesi kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı ve

Sahil Güvenlik Komutanlığı hangi bakanlığa bağlanmıştır?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

‘’Kalpaklılar’’ ‘’Doludizgin’’ ‘’Onbinlerin Dönüşü’’ adlı eserler ile

tanınan yazar kimdir?

SAMİM KARAGÖZ

Afrika Kıtasında yer alan Dünyanın en büyük sıcak kum çölü

hangisidir?

BÜYÜK SAHRA ÇÖLÜ

Türkiye Cumhuriyeti’nin olimpiyatlarda aldığı ilk altın madalyayı

kazanan sporcumuz kimdir?

YAŞAR ERKAN

1959 yılında kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nereye

 

bağlıdır?

AVRUPA KONSEYİ

Hem alana hem de hacme göre dünyanın en büyük gölü hangisidir?

HAZAR GÖLÜ

En fazla zaman diliminde toprağı bulunan ülke hangisidir?

FRANSA

Üyelerinin güvenliği sağlamak amacıyla 4 Nisan 1949 tarihinde kurulan uluslararası kuruluş hangisidir?

KUZEY ATLANTİK ÖRGÜTÜ (NATO)

‘’ Teneke Trampet’’ ‘’Köpek Yılları’’ ‘’Kedi ve Fare’’ ‘’Kafadan

Doğumlar’’ adlı eserlerin yazarı kimdir?

GÜNTER GRASS

‘’Bretton Woods İkizleri’’ olarak da bilinen uluslararası ekonomik

kuruluşlar hangileridir?

DÜNYA BANKASI – ULUSLARARASI PARA FONU

Dünya sıralamasında ilk 100 içerisinde yer alan ve ‘’WTA Turnuvası’’nda şampiyon olan tenisçimiz kimdir?

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY

‘’Bir Gün Tek Başına’’ ‘’Mavi Karanlık’’ ‘’Tek Kişilik Ölüm’’ adlı

eserleri ile tanınan romancı kimdir?

VEDAT TÜRKALİ

Efkan Ala’nın istifasıyla İçişleri Bakanlığı görevine kim

getirilmiştir?

SÜLEYMAN SOYLU

Sibirya’nın Mavi Gözü’’ diye adlandırılan dünyanın en derin gölü

hangisidir?

BAYKAL GÖLÜ

‘’Diriliş Çanakkale 1915’’ ‘’Korkma İnsancık Korkma’’

‘’Romantika’’ adlı eserler hangi yazarımıza aittir?

TURGUT ÖZAKMAN

Türkiye’nin en büyük ve Dünya’nın ikinci büyük kanyonu olan

Ulubey Kanyonu hangi ilimizde yer alır?

UŞAK

‘’Hamlet’’ ‘’Romeo Juliet’’ ‘’Macbeth’’ ‘’Othello’’ adlı eserleri

 

kaleme alan yazar kimdir?

WİLLİAM SHAKESPEARE

‘’Kolera Günlerinde Aşk’’ ‘’Yüzyıllık Yalnızlık’’ adlı eserleri ile

tanınan ünlü yazar kimdir?

GABRİEL GARCİA MARQUEZ

Türkiye’nin ilk balmumu müzesi olan ‘’Yılmaz Büyükerşen

Balmumu Heykeller Müzesi’’ hangi ilimizde yer alır?

ESKİŞEHİR

En önemli eseri ‘’Kitabü’l – Menazir’’ olan ve modern optik biliminin kurucusu kimdir?

İBNÜ’L HEYSEM

42 adet bestesi bulunan ‘’Nevakar’’ ve ‘’Tuti-i Mucize-i Guyem’’

adlı eseriyle tanınan ünlü bestekar kimdir?

ITRİ

‘’İnce Memed’’ adlı eseri ile tanınan Nobel Edebiyat Ödülü’ne

aday gösterilen ilk Türk yazarımız kimdir?

YAŞAR KEMAL

Türk parasından altı sıfır kaç yılında atılmıştır?

2005

Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü ve asker kökenli olmayan ilk

cumhurbaşkanı kimdir?

CELAL BAYAR

‘’Gölgeleri Kullanmak’’ ‘’Yol Üstündeki Semender’’ ‘’Ağıtlar ve

Övgüler’’ ‘’Her Yüz Bir Öykü Yazar’’ gibi şiirleri ile tanınan yazar kimdir?

AHMET OKTAY BÖRTECENE

1850 yılında yayınlanan Osmanlı basınının ilk Türk dergisi hangisidir?

VEKAYITIBBİYE

‘’Çanakkale Destanı’’ ‘’Safahat’’ ‘’Hakkın Sesleri’’ ‘’Bülbül’’

isimli eserleri ile tanınan yazarımız kimdir?

MEHMET AKİF ERSOY

‘’Mimozalı Kadın’’ ‘’Kaplumbağa Terbiyecisi’’ adlı eserleri ile ünlü

ressam kimdir?

OSMAN HAMDİ BEY

 ‘’Kibar Feyzo’’ ‘’Eğrelti Gelin’’ ‘’Selvi Boylum Al Yazmalım’’ adlı

filmlerle tanınan yönetmen kimdir?

ATIF YILMAZ

‘’Bye Bye Türkçe’’ ‘’Türkçe Giderse Türkiye Gider’’ eserleri ile tanınan Türk Einsten’ı olarak bilinen Türk bilim insanı kimdir? OKTAY SİNANOĞLU

‘’Bosna kasabı’’ olarak bilinen savaş suçlusu kimdir?

RADOVAN KARACİÇ

‘’Gül Yetiştiren Adam’’ ‘’Kafa Karıştıran Kelimeler’’ ‘’Köpekçe

Düşünceler’’ adlı eserler kime aittir?

RASİM ÖZDENÖREN

Takma ismi Dedolus olan Umberto Eco’nun ilk romanı hangisidir?

GÜLÜN ADI

Batı’da çok sesli sanat müziğinde sesini ilk duyuran Türk sanatçı

kimdir?

CEMAL REŞİT REY

Ömer Halisdemir için yazılan ‘’30 Kuş’’ şiirini seslendiren şair

kimdir?

DURSUN ALİ ERZİNCANLI

Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri kaç yılında başlamıştır?

2005

Eylül 2016 tarihinde UEFA başkanlığına kim seçilmiştir?

ALEKSANDER CEFERİN

2017 Dünya Atletizm Şampiyonası 5-13 Ağustos 2017 tarihleri

arasında nerede düzenlenecektir?

LONDRA

 UŞAK 1. Bilgi edinme kanununa göre yabancıların durumu neye dayanır gibi bir soru KARŞIKLILIK İLKESİ

2. Federasyon ve konfederasyonlarin yasal organları nelerdir  

yonetim kurulu

Denetim kurulu

Disiplin kurulu

Genel kurul

3. Kars ilinde kurulan milli cemiyet  KARS İSLAM ŞURASI

4. Yönetmelik genelge kanun ve nizamnamelerin birbiri ile ters dusmemesini anlatıyordu uzun bir soru

Tamamlayicilik ??

1. Cumhurbaşkanı nın dışardan seçilmesi için kaç milletvekilinin imzalı teklifi gerekir.20MİİLET VEKİLİ

2. Çanakkale zaferinin Rusya için sonucu ne olmuştur.BOLŞEVİK İHTİLALİ

3. Rumeli Hisarını hangi padişah yaptırmıştır.FATİH SULTAN MEHMET

2. 1.Cumhurbaşkanı hangi sayılı kanunu geri göndermeyip onaylar?5018 BÜTÇE KANUNU

2.Mustafa Kemal 1910 yılında 15.Kolordu Kurmay Yüzbaşı olarak atandı.Bu rütbenin günümüzdeki askeri rütbedeki karşılığı nedir?(Binbaşı)

3.657 göre amirine mahiyetindekilere ve iş arkadaşlarına karşı kötü muamele fiili hangi cezayı gerektirir?(Kademe ilerlemesi durdurma)

4.2017 oscar ödülü alan en iyi kadın oyuncu kimdir?(Emma Stone olacakmış internetten baktım )

3. Anayasa mahkemesine üye olabilmek için kac yil kamuda fiili olarak hakim savci görevine olmak zorunlu.(20 dedim)

Zorunlu ilköğretim ne zaman biter. (13 bitip 14 de girdiği egt. Yili)

temsil heyeinin ilk yürütme goevi (sivas kong. Alifuat paranın batı ceph gond.)sinekli bakkal yazarı. (Halide edip adivar)

4. Mecliste grup olusturmak icin kac milletvekili lazim(20)

M.kemal hangi takma adla sizdi trablusgarpa(şerif)

Yasadisi faaliyetle ugrasan es ve cocuklar kac gun icinde bildirilmeli(15)

Osmanlida ilk parayi kim basti(orhan bey) OSMAN BEY İLK BAKIR PARAYI BASTIRMIŞ

5. 1.soru Nutuk üç bölümden oluşur. 1920-1923 arası ikinci bölümün ismi nedir? TBMM DÖNEMİ2. Soru Maliye bakanlığına merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu malı yıl başından kaç gün önce TBMM ne sunulur? 75 GÜN3. Soru kamu yazarının gerektirdiği hallerde kişisel bilgi veya belgeler kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir? 7 GÜN.

6. 1. Türkiye'de ki ilk yerli tramvayın adı İPEKBÖCEĞİ. 2. Katılan siyasi partinin üyeleri kaç yıl sonra geri dönebilir  5 YIL  3.general rütbesi alan komutan k. Karadeniz. ???

7. Üstün başarı vb ödül alanlar ne zaman DPT ye bildirilir Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

8. Ağrı 3. Komisyon. 1. Anayasa mahkemesinde savcılık görevini kim yapar?YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI 2. Misaki milli nerede kabul edildi 28 Ocak 1920 mebusan meclisi (İstanbul)   3-- 2016 da vefat eden özbekistan devlet başkanı?İSLAM KERİMOV 4. Memurluktan kaç kere istifa eden geri dönebilir?2 KERE

9. Bide kıbrıs hangi osamnlı padişahı zamanında alındı? 2. Selim

10. Sevr anlaşmasından sonra ingilizler hangi iki ilçeye asker çıkardılar? BANDIRMA MUDANYA . Kılık kıyafet e uymamanın cezası nedir?.UYARMA Anadolu selçukluları Erzurum da hangi eseri yapmışlardır?ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE

11. Adana 1. Mgk uyeleri

 cumhurbaşkanı

Başbakan

Başbakan yardımcıları

Adalet bakanı

Milli savunma bakanı

Dış işleri bakanı

İç işleri bakanı

Genel kurmay başkanı

Kara kuvvetleri komutanı

Deniz kuvvetleri komutanı

Hava kuvvetleri komutanı

Jandarma genel komuta2 bozkirin tezenesi NEŞET ERTAŞ

3.buyuk taarruz  26-30 AĞUSTOS 19221.Sevr tarihi 10 AGUSTOS 1920

2. Bakanlar kuruluna baskanlik eden ikk cumhurbaskani CEMAL GÜRSEL

3.birlestrlmis sinif dahil bir ogretmene kac ogrenci duser gibi birsey40

4.il ozel idaresinden ilkogretimlere ayrilan kaynak % kac 20????Baska bir arkadasa 1.dunya savasi baslama tarihi -28 temmuz 1914

2 . tbmm dilekce en gec cevaplama 60 GÜN

3. Mahalli idarece hazirlanan raporlarin yil sonu birer ornekleri neree verilir İçişleri Bakanlığı ve Sayıştaya birer örnek verili

4. Tusiad baskanEROL BİRECİK1- Siyasi ve ideolojik nedenden arananlari gizleme suçu 1- Devlet memurlugundan çıkarma  2-Birleşmiş milletlere son üye olan ülke  GÜNEY SUDAN3- 5018 sayılı kanunda 4. Cetvel. SGK 4- cok uzundu kısaca, 1. Balkan savaşında kaybedilen hangi iller daha sonra geri alınmıştır. Edirne, Kırklareli

2- 1.MILLI EĞITIM TEMEL KANUNU KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUR. ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM 2.1958 YILINDA IMF U BORÇLANAN TÜRKIYE IMF YE BORCUNU HANGI YILDA KAPATMISTIR 2013  3.DILEKCE KANUNA GORE TÜRKIYE VATANDAŞLARI SOSYAL VE KAMU ILE ILGILI SIKAYETLERINI NEREYE GONDERIR TBMM 4.MEDENİ KANUN HANGI YILDA KABUL EDILMISTIR.  17 ŞUBAT 1926

3- 1. Memurun görevde olmadığı hangi durumlarda yerine vekil atanabilir

Cvp. Kanuni izinler, geçici görevlendirme, bir tane daha vardı unuttum.

2. Soru: bolsevikler rusya'yi ne zaman ele geçirdi.

Cvp 1917

3. Soru: Cumhurbaskanligi sarayının mimari kimdir

Cvp: mimar Şefik birkiye

4- 1-ilk olarak ohal kaç aylığına çıkar( 6 ay sonra 4 er uzatılır )

2-İzmirin ilk adı SMYRA

3-Bulgaristan itilaf mi ittifak mi cevap ittifak olacaktı herkese başarılar dilerim.

5- 1. Protokol da bulunan kişiler neyi temsil eder. (Çalıştığı kurumu)

2. Büyük patlama olarak adlandırılan deneyin yapıldığı yer. CERN

3. Kadınlara siyasi haklar ne zaman verildi. 1 930 belediye 1933 muhtarlık 1934 m.vekili

6- 1_652 ye gore milli eğitim müdürlüğünde yaygın eğitime hangi birim bakar ?

2.YSK üyeleri 7asil 4 yedek

3.sivas kongresinde cemiyetler anadolu ve Rumeli mudafai hukuk cemiyeti altında birlesti

4.nizamul mülkü 'n medresesinin adı ;Nizamiye medreseleri

7-

Ankara. 1.dunya savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar ve kimlerle yapıldı? Babalık izni kaç gündür ? 657 de sınıflandırma neye göre yapılır? nitelik ve mesleklere göre sınıflandırma yapılır .. Érzumu kongresinin önemi nedir?

Erzurum toplanış bölgesel alınan kararlar ulusal

1.Bilgi edinme kanununa göre cevap verme süresi – 15 gün

2.Devlet Kadrolarındaki engelli oranı %3

3. 31 Mart ayaklanmasindan sonra tahta getirilen padişah 5. Mehmed Resad

4. Şermin çocuk şiirleri kitabının yazarı -Tevfik Fikret. 20 gün okula ozursuz gelmemek memurluktan cıkarma

2. 5018 bilgi edinme kanununa gore adalet bakanligi tarafindan hakim sayisi__

3. En kuzey ilimiz Sinop

4. Ataturkun kurtulus savasinda Miting duzenlenip hristiyanlara karsi iyi davranma gibi birsey havza genelgesi???1-toplantı ve gosteri yuruyusu ıcın kımden ızın alınması gerekır İZİN ALMAZ

2-657 ye gore lıseyı bıtıren bır memur kacıncı derece kademeden baslar kacıncı derece kademeden bıtırır 13/3

3-ingilizlerin somurge yollarını kesmek ıcın hangı cephe acılmıstır( KANAL cephesi)

4-ilk cebır kıtabını kım yazdı HAREZMİ

5-basra korfezıne dokulen ıkı nehrımız Fırat-dıcle basra korfesıne

6-tas komuru rezervı encok olan ulke hangısıdır ABD

1. 2017 en iyi kadın oyuncu. EMMA STONE 2. 657 ye göre hangi devlet memuruna isteği dışında gece vardiyası veya nöbeti yazılamaz. Doğum yapan bayana dogumdan sonra iki yil gece vardiyasi yazilmaz

Ayni sekilde engelli memura da istegi disinda yazilamaz

3. Bakanlar kurulunun görevden alınması veya istifası için ne oranda oy gerekir.

1. Lozan tarihi.24 TEMMUZ 1923  2. Gensoru kaç kişi ile verilir. 20 MİLLETVEKİLİ 3. En derin çukur. MARİANA 4. Memuriyette adaylık en az ne kadar en çok ne kadar EN AZ1 EN FAZLA 2 YIL

***1.2017 eurolig basketbol... Hangi ülkede ? Türkiye

2.dmk ye göre yurtdışında Görevli biri geçici olarak kendi ülkesinde ne kadar Çalışır veya kalır ? 3 yıl dedim ??

3. Atatürk Rüştiyeden sonra idadi olarak hangi okulda okumuştur ? Manastır askeri idadisi

4.özel öğretim e göre yabancı öğrenci ORANI idi galiba. Tam hatırlamıyorum %3 dedim. Herkese teşekkürler arkadaşlar 1.Tbmm toplantı yeter sayisi 184

2. Kamu kurum ve kuruluşlardaki engelli oranı YÜZDE 3

3. Ahlat kumbetleri hangi ilimizdedir. BİTLİS

4. Izmir ne zaman düşman işgalinden kurtulmuştur 9 EYLİL 1922

 1.mahalli seçimler kaç yılda bir yapılır? 5 YIL 2) Fransızlarla kurtuluş Savaşı'ndan sonraki anlamsa ANKARA 3) 5018 e göre ödenek aktarma oranı?4)yazar soruldu hatirlamadigim

1. 31 mart olayi hangi tarihte olmuştur. (1909

2. Kalorifer sistemi ilk hangi sarayda kullanılmıştır (ishak pasa sarayi)

3. Devlet memuruna hangi şartlar altinda gece nobeti veya vardiyası verilemez. Engelli memura ıstemedıkce verılmez.

Hamıleler ıcın 24 aydan ıtıbaren verılmez

Dogum yaptıktan sonra da 2 yıl verılmez

4. 5018 göre okula verilen bütçenin adi nedir?

2. 1.mahalli idareler raporlarını önce nereye gönderirler  İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI    2.bilgi edinmeyle ilgili bi soru cevabı karşıtlık ilkesi3.kutadgu bilİgi 4. Atatürk'e başkomutanlık ünvanı hangi savaştan önce verildi. Sakarya.

3. 1)Domuz gribinin koduH1N1

2)2.balkan savaşının çıkma sebepleri Balkan devletleri Bulgaristan çok toprak aldı diye birleşip Bulgaristan'a saldırmışlardır yani toprak paylaşımında anlaşamamazlık dolayısıyla çıkmıştır.

3)okulların ve devlet kuruluşlarının yapılmasıyla ilgilenen teşkilat İNŞAAT EMLAK

4)sivas kongresinden bir söz vardı daha önceden nerede söylemiştir diyordu

4. 1 - uzaya ilk giden hayvan: köpek.2-657 ye göre bayan memur doğum izninin ne kadarını doğum sonrasına atar:5 hafta. 3: köyun başka bir ilçeye bağlanması nasıl olur  İÇ İŞLERİ BAKANLIĞININ KARARIYLA4-Atatürkün askeri ortaokulu okuduğu yer:Selanik

5. 1.turkiyenin ilk milli parkı  YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI2. Milliegitim in danışma organı açıklamasıyla TALİM TERBİYE KURULUDUR 10 ÜYE 1 BAŞKAN 4 YILLIĞINA SEÇİLİR.3.hatayin türk topraklarına katılması 1939

6. Soru 1. Yasama dokunulmazliği kimler icindir?

2. Uzun bir soruydu özetle 1922' de kurulan İdman ve Spor başkanliginin ilk kurucusu kimdir? ALİ SAMİ YEN

3. Hz. Muhammed, Hacı Murat kitaplarinin yazari kimdir? TOLSTOY

7. net hatirladigim tek soru 1926 da ticaret kanununu hangi ulkeden aldigimizdi ..ALMANYA . bi soruda sendikalarin konfedarasyonlarin itiraz suresi ile ilgiliydi...3. Soru... mali konular kimden onay aldiktan sonra resmi gazetede yayinlanir gibi biseydi..

8. 1. 657 memurun yargılanması ile ilgili

2.İki şehrin hikayesi adlı eserdeki iki şehir neresidir ?PARİS VE LONDRA

3. Batı cephesi temsil heyetine nasıl katıldı   3-Sivas kongresi ile katıldı. Erzurum'da sadece Doğu illerini temsil eden heyet Sivas'ta tüm ulusu içine alarak Batı cephesini de dahil etmiştiR

9. 1. Evereste cikan ilk Türk dagci - nasuh mahruki

2. Suç ve iftira atma cezasi- kinama

3-657 temel kanunlari- liyakat kariyer siniflandirma

10. :1.657 istihdam şekilleri:Memur, Geçiçi personel,Sözleşmeli personel ve işçi 2.İl idare kurulları kararlarına itiraz nereye? Danıştay 2.dairesi 3.Dünyaya benzeyen gezegen: Venüs 4.1917 Kanal cephesinde İngilizleri nerede durduk? Halep

11. 1.bilgi edinme kanununa göre dilekçeye kaç gün içinde kurum cevap vernek durumundadır?(15)

2.yaprak dökümü ,çalıkuşu gibi eserlerin sahibi kimdir?(reşat nuri güntekin)

3.il milli eğitim müdürlüğünde sivil savunma ile ilgili soruşturmanın amiri kimdir?(ben il milli eğitim m.dedim)

4.1.dünya savaşı sonunda itilaf devletleriyle yapılan konferans? (Paris barış konferansı) ankara

12. 1.sinekli Bakkalın yazarı 2.ordular ilk hedefimiz akdeniz ileri hangi savaşta söylenmiştir?

13. Cumhuriyet dönemi yazarlarından mahşer kitabının yazar(Peyami safa)

5018 göre uzun bir soruydu yani merkezi bütçenin tanımı verilmişti

Bir okulda en az kaç yıl görev yapılır(3)

14. 1. Cumhur başkanının başbakanı ataması, istifasını kabul etmesi hangi yetkisidir

Cevap: Yürütme

2. 657 dmk na göre yurt dışında görev yapan personelin izin günlerini değişmesiyle ilgili düzenlemeyi kim yapar diye..

Cevap: Bakanlar kurulu

3. Atatürk, hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır sözünü nerde söylemiştir.

Cevap: sakarya

4. Boğazın boğası lakaplı boksör

Cevap: sinan şamil sam

15. 1. siyasi partilerin mali denetimini kim yapar?ANAYASA MAHKEMESİ

2. Avicenna olarak da bilinen tip bilgini?İBNİ SİNA

3. Damat feritten sonra kim sadrazam oldu gibi bi soruydu ALİ RIZA PAŞA

16. 1. Türkiye'nin deniz üstünde yapılan ilk havaalanı. Ordu-Giresun (OR-Gİ)

2. Kâzım Karabekir in komuta ettiği Ermenilere karşı da savaşan 15. Kolordu 1920de hangi ismi almıştır. Cevap:Doğu Cephesi Komutanlığı.

3. Meclis hükümet sisteminden kabine sistemine nasıl geçilmiştir? Cevap: Cumhuriyetin ilanından sonra.

4. Birinin yerine bakan bir kişi istifa ettiğinde ne kadar süre ile memuriyete dönemez gibi bir soruydu tam hatırlamıyorum.

17. 1. Türkiye'nin deniz üstünde yapılan ilk havaalanı. Ordu-Giresun (OR-Gİ)

2. Kâzım Karabekir in komuta ettiği Ermenilere karşı da savaşan 15. Kolordu 1920de hangi ismi almıştır. Cevap:Doğu Cephesi Komutanlığı.

3. Meclis hükümet sisteminden kabine sistemine nasıl geçilmiştir? Cevap: Cumhuriyetin ilanından sonra.

4. Birinin yerine bakan bir kişi istifa ettiğinde ne kadar süre ile memuriyete dönemez gibi bir soruydu tam hatırlamıyorum.

18. Sakarya 1922 yılında kurulan spor teşkilatının ilk başkanı kimdir?

19. 1- Devlet memurunun eşinin ölümü, evlilik vb. Izin kaç gün ? ( 7 )

2- Talim Terbiye Kurulunun üyelerinin görev süreleri kaç kere uzatilir ? (3 )

3- Atatürk ün Anadolu ya geçince ilk siyasi faaliyeti ( Havza genelgesi )

4- 2015 yılın da suriyeli gemisi batınca ölüp karaya vuran bebek? ( Aylan Bebek)

20. 1.uyuşmazlık mahkemesi başkanı nasıl seçilir?ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN

2 hınçak taşnak cemiyetini kimler kurdu ERMENİLER

3.657 yurtdışında uluslararası kurumlarda çalışanlara ne kadar aylıksız izin verilir 21 YIL

4.en çok dünya kupası şampiyonluğu görmüş futbolcuAZMİ SANCAKTAR

21. 1. AET nin AB ye dönüştüğü anlaşma Maastrich anlaşması

2. 31 Mart ayaklanmasını bastıran birlik. Hareket ordusu

3. okullara yakın içki satma izni veren bakanlıklar 4 tane

4. Anayasaya göre mvekili ödenekleri nasıldır. soru aynen böy***** Anayasa, Milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının yasa ile düzenleneceğini öngörmektedir (m. 86). Anayasa bununla yetinmeyerek, milletvekili ödeneğinin aylık tutarının, en yüksek devlet memurunun almakta maaşı geçemeyeceği, yolluğun da, ödenek miktarının yarısını aşamayacağını belirtmiştir. Ödenek ve yolluğun en çok üç aylığı önceden ödenebilir. Milletvekilleri, ödenek ve yolluklarının yanında, eğer varsa, emekli aylıklarını da almaya devam ederler

22. 1_mal bildirimi hangi hak ve ödevleri girer SİYASİ HAK

2_ilk altın para hangi padişah dönemi FATİH SULTAN MEHMET

3-latin harfleri kabulü 1 KASIM 1928

4- hatırlamıyorum ama.......kaç gün izin verilir ç

23. 1. 657 göre eş durumunda tayin çıkmazsa kaç yıl aylıksız izin hakkı vardır. Cvp:3yıl

2.Who Türkçe açılımı

Cvp: Dünya sağlık örgütü

3.meclis divan üyeleri

Cvp:Meclis başkanı

Başkan vekili

Katip üyeleri

İdare amirleri

4. Ağır hastalıklarda 18 ay olan izin diğer hastalıklarda kaç aydır

Cvp:12 Ay

24. 1.tc anayasasına göre meclis kendiliğinde neden ne zaman toplanir.cvp Ekimin ilk haftası dedim

2.222 kanuna Göre eğitim çağına gelmiş ama nüfus hüviyeti olmadığı için öğrencileri kim tespit eder

Cvp.ihtiyar heyeti_muhtar

3.ataturk manastır askeri idadisini okurken fethi beyle beraber çıkardıkları gazete.cvp mınber

4.telgrafta hangi alfabe kullanılır.morsmus

25. 1süreli ve süresiz yayın çıkarmak için kimden izin alınır? Cvp izin alınmaz 2 özel öğretim çalışanlarının özlük bakımından bağlayıcı olan kanun 3 en genç bilim adamımız Oktay Sinanoğlu 4 halifelik ne zaman kaldırıldı 1924

26. 1.soru engelli istihdam oranı idi %3 yaptım. 2.soru öninceleme İtiraz süresi kaç gündür sorusu idi 10 gün dedim. 3.soru futbol topunun ağırlığı kaç gram? 430 dedim. 400 ile 450 arasında oluyormuş. 4.soru tevhidi tedrisat tarihi idi Mart 1924 dedim gün aklıma gelmedi onu da attım ama yanlış oldu. 3 rakamı da aklıma gelse 4 te 4 olacaktı. Benden önceki arkadaşa çıkan sorulardan biri 20 TL nin arkasında kim var sorusuydu.

27. 1) 5018 kamu idaresi performans göstergesini hangi kurum hazırlar MALİYE BAKANLIĞI

2) muhtar ve ihtiyar heyetine soruşturma iznini kim verir KAYMAKAM

3) marmara denizine kaç ilin kıyısı vardır 7

4) lozan görüşmelerine kimler katılmıştır.İSMET İNÖNÜ BAŞKANLIĞINDA HASAN VE RIZA NUR BEY

28. 1.T.C anayasasına göre kimler neden ne kadar vergi verir?

2. İş yeri sendika temsilcisinin görevleri nelerdir?

3. Atatürk ilkeleri nelerdir?

4. UNESCO 2016-2017 yılını ne yılı olarak ilan etmiştir? Unesco ahmet yesevı- fuat koprulu yılı

29. 1-DMK'ya göre yönetmelikler nasıl yürürlüğe girer bi soruydu cvp bakanlar kurulu

2-yibo nereye kurulur

Cvp: nüfusun az olduğu yerler vb.

3-Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla iki kez Nobel Ödülü kazanmıştır. Uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Toryumun rayoaktif özelliğini buldu ve Radyum elementini ayrıştırdı. 1903 Nobel Fizik ödülü, 1911 Nobel Kimya ödülü sahibi ve Radyoloji biliminin kurucusudur. Cvp: Marie Curie

4-sivas kongresini erzurum kongresinden ayıran en önemli özellik nedir cvp:erzurum un bölgesel Sivasın ulusal olması.

30. . 1. Sendika danışma kurulu hangi aylarda toplanır? ( mart-kasim) 2. Türk siyasi tarihinde askeri güç kulanilarak yapılan eylem gibi bir şeydi. ( Babıali baskını ) 3. Erzurum kongresinde alınan "milli mücade" ile ne yapılmak istenmiştir. Sonra sözel olarak diyelim mudur oldunuz okul öncesi genel müdürüne tanışır mısınız? Kaç müsteşar var? Peki emniyet Genel Müdürlüğünün kaç müsteşarı var? 4488 sayılı kanun desem bana içeriğini söyler misin

31. 1.uluslararası para değişimine ne denir 2.batıdaki cemiyetleri bir araya toplayan devlet adamı kimdir 3.devlet memuru haftada kaç saat çalışır 4.okul aile birliği başkanı üstüste kaç kez seçilebilir 5.empatik, sempatik,antipatik yönetici ne demek 6.okulda müdür yardımcısı nasıl bağış toplar vb... kolay gelsin herkese

32. 1) devlet memurları kanununa göre siyasi suçluları saklayanlara verilen ceza?

2) dilekçelerin işleme konması için hangi özellikleri taşıması gerekir?

3) 23 temmuz- 7 ağıstos 1919 tarihleri arasında toplanan kongre?

4) munzur vasisi hangi ilimizde?

33. 1- Uzun soruydu, kısaca anayasa mahkemesi üyeleri kaç yıl görevde kalır? 12 yıl

2- Uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezaları kaç yıl sonra sicilden silinmesi için başvuru yapılabilir? Uyari, kınama 5 yıl- ayliktan kesme 10 yıl

3- Ankara eserinin yazarı? Yakup Kadri Karaosmanoglu

4- İzmir kaç yılında işgal edildi? ( Gün,Ay,yıl şeklinde) 15 Mayıs 1919

34. Kahramanmaraş mülakattan zarfimdan çıkan sorular :

1) En son buyuksehir olan ilimiz ?

2) Istiklal Marşının ilk bestekari kimdir ?

3) 222 Kanuna göre çocuğunu okula göndermeyen kisilere Ne kadar para cezası verilir ?

35.

1. Yabancı okullar hangi birime bağlıdır tarzında bır soruydu uzuuunca.

2. yabancı okullar arazisini kaç katına kadar buyutebilir

3. And. Selçuklu devleti hangi hükümdar döneminde donanma kuruldu. ÇAKA BEY

4.1921 de kurulan ilk müze İNKİLAP MÜZESİ

36. 1.Kamu malına kasıtlı zarar verene ne ceza verilir. 2.sendika genel kurulunda kaç kişi bulunur

37. 1. En uzun kıyısı olan bölgemiz(ege bölgesi)

2. Türklerde milli bilincin uyanmasini sağlayan savaş.(çanakkale savaşı)

3. İzinsiz gösteri hangi cezayı gerektirir.(kademe durmurma )

38. 1-anayasanın 4.maddesi

2-kadınlara seçme ve seçilme hakkıyla ilgili hangi anayasada düzenlediği 1934

3-İpsala sınır kapısının hangi ülkeyle sınır çizdiği Yunanistan

39. 1- Kaymakamlar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme? (il ağır ceza mahkemesi)

2- AB nin merkezi? (Brüksel)

3- kamu hizmetinde çalışan bir kişi amirinden aldığı emri kanuna aykırı görürse ne yapar?( yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir)

40. 1.çocuğu olan memura yapılan doğum yardımının hesaplamasında kullanılan katsayı 25.67

2.misakı milliyi ilan eden SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ

3.memura verilen para cezasını diye bi soru cevaba mülki amir dedik.

4.nesibi mi neydi ona benzer bi şair hangi devlet zamanında yaşamışKul Nesîmî, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşamış Bağdatlı Alevi-Bektaşi halk ozanı. İyi bir eğitim gördüğü bilinen şair Vahdet-i Vücud anlayışına sahiptir.,

41. 1. 5018Kamu idareleri gelir giderbütcesini nereye bildirir? 2. Sendika uyuşmazlıkları nereye başvuru ? 3. Eylül romanı yazarı ? 4. 28 Ocak 1920 son osmanlı mebusanın aldığı karar 1. Maliye Bakanlığı 2.Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3.Mehmet Rauf 4.Misak-ı Milli

42. 1. Talim terbiye gorevi ve uye sayisi 10uye 1 baskan Talim ve Terbiye Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir: Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını Bakan onayına sunmak; Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim ...  2. Unesco 3. Oetaogretimin gorevi 4. amerikan mandasi isteyen cemiyet. WİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ

43. 1- 5442 sayılı kanunun adı nedir? İL İDARE KANUNU

2- Milletvekili seçilme şartlarından iki tanesini yazınız? "25 YAŞ VE ÜZERİ OLMAK İLE T.C. VATANDAŞI OLMAK"YAZDIM.

3-Türkiye'nin yüzölçümü kaç km karedir? BEN 813.000 km2 YAZDIM, 814.578 km2'YMİŞ.

4- Atatürk'e Baskomutanlik hangi savaştan sonra verildi? ESKİŞEHİR-KÜTAHYA SAVAŞLARI

Sözel sorular : 1- Ilk Milli Eğitim Bakanımız kimdir? BİLMİYORUM.

2- Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Genel Müdürü kimdir?(Halk Eğitimde çalışıyorum) ALI RIZA ALTUNEL

3- Memurun göreve sarhoş gelmesi hangi cezayı gerektirir? KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI.

44. 222 ye göre öğrencisini göndermeyen Veli'ye verilen ceza

Uyarma kınama aylıktan kesme kademe ilerleme cezalarından hangisini amir veremez KİD

Türkiye nereye üye değil AB

Başlık kaç satırı geçemez

45. 1) okul idaresi öğrencinin özel durumlarinda ( yakınınin vefatı gibi ) öğrenciye kaç gün izin verebilir.

2) mebusan meclisinin aldığı son karar nedir

3) bireysel yada grupla öğretme yöntemi veya tekniği nedir

46. 1. DUMLUPINAR SAVAŞ TARIHI 2. POMPEİOPOLİS KENTI HANGI ILIMIZDE 3.OZEL EGITIM AÇMAK ICIN BAŞVURAN BIR KURUM GEREKLI ŞARTLARI TAŞIMAZSA NE YAPILIR 4. ÖZRE BAĞLI YER DEGISIRME DE ISTEDIGI YERE ATAMASI OOMAYAN BIR KISIYE AYLIKSIZ NE KADAR SÜRE IZIN VERILIR?

47. TBMM ,bakanlar.. kaç günde görüşmek zorundalar diye biseyddi 30gun yazdım 2.ilk natüralist roman (Zehra)yazarı (Nabizade nazım ) 3. Kaymakamın on soruşturmasini kim yapar yapamadım 4.Turkiye BMye kaç yılında üye olmuştur 1945 diyecek oldum ama daha aşağısı 1930 mu ne yazdım.

48. 1. Soru uzundu. Yurtdışında en az bir yıl süreki eğitim almak için giden öğrencilerin kayıt işlemleri nasıl yapılır.

2. Aziz sancarın nobel ödülünün konusu

3. Eğitsel rehberlik ilkeleri

4. Millet mektepleri

49. 1.Adıyaman TBMM genel sekreteri soruşturma iznini Kim verir TBMM baskani

2. Alkolü ..... yerler okula ne kadar uzaklıkta olmalı 100 metre

3.Türk Dil Kurumu kaçta açıldı 1932

4.Hollanda nin başkenti Amsterdam

50. 1-Para Basimina karar verme yetkisi kimindir?

2- TBMM’nin Uluslararası Alanda Kazandığı İlk Siyasi Başarısı

3-Kişide bedenen ve ruhen etki birakan yaralanmalara ne ad verilir?

51. Anayasa Başkanı adı

İkinci meşrutiyet tarihi

Tanım verilip yaygın eğitim soruldu

Diğerini unuttum cetvellerle ilgili

52. 1. Tanzimat fermanı tarihi (1839)

2 . Geçtiğimiz günlerde batman ili Kozluk ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan öğretmenimizin isimi ( Şenay aybüke yılmaz)

3. Eğitim kurumları yakınlarında açılan alkollü vs yerleri hangi bakanlıkların ortak kararıyla açılır gibi bir şeydi ( milli eğitim, iç işleri, sağlık , kültür ve turizm )

4 zorunlu eğitim çağındaki çocuk kaç gün devamsızlık yaparsa ailesi okula bildirmeli gibi bişey di cevabı 3

53. 1. 657 ye tâbi memurların emeklilik işlemleri ne zaman ve nasıl yapılır

2. Meb hizmet birimleri kaç tanedir? 5 tanesini yazınız strateji gelistirme

Ogretmen yetistirme gelistirme

Din hizmetleri

Temel egitim genel mudurlugu

Mesleki ve teknik egitim

3. CEV Avrupa kupasını kazanan bayan voleybol takımımız vakıfbank

4. Erzurum kongresi hangi önlemleri almak amacıyla toplanmıştır

54. Türkçlüğün esaslarının yazarı ve Atatürk'ün fkir babası kimdir(ziya gökalp),

Anadolu hisarı kac yılında yapılmıstır (1395)

Hakimler savcılar kurulunu kim denetler(kurul müfettişi)

Ve ilk altı ayın değerlendirilmesinin ,ikinci altı ayın beklentilerinn belirlendiği kamuoyuna duyurulduğu ay (mayıs)

55. 1 82 anayasasına göre yurtdışına asker gönderme yetkisi hangi mercii ye aittir TBMM2 –1739 a göre Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon hangi merci tarafından sağlanır. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI3 tl den 6 sıfır ne zaman atıldı 20054 denizaltı batırıldığı için savaşa giren ülke abd

56. 1.Meclis araştırması, soru vb.ne ile düzenlenir.cevap meclis içtüzüğü. 2.Özel okullar yüz kaç oranında ücretsiz öğrenci kabul etmek zorunda. Cevap %3 3 . Kapıkule sınır kapısı hangi ülke sınırımız. Cevap Bulgaristan. 4.1927 de borçlar ve sanayileşme adına çıkarılan kanun. Cevap Teşviki Sanayi s

57. 1- Atatürk neden imzasini değiştirmiş. Cvp soyadi kanunundan sonra Atatürk soyadini kullandigi için.2.milletvekilliği seçilme yaşı cvp 18. 3.darülfünun un ismi1933 de ne olmustur? İst üniversitesi. 4- KHK ye göre bakanligin faaliyet alanına giren konularda diğer bakanliklarla ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayan cvp bakan.

58. Usak. 1.. 1739 a gore Turkcenin dogru ve guzel konusulmasi ...Okul oncesi

2. Gorevden cekilen memur ne zaman geri donebilir. 1 yil.

3. 1. Dunya savasinin baslamasina neden olan olay hangi sehirde... Saraybosna.

4. Ilk gezi kitabi... Miratul memalik. Seydi Ali Reis.

59.

 taylantin para birimi  baht

2.bati cephesi komutanları ismet paşa ali fuat cebesoy m kemal

3.amire sözlü hakaretin cezası aylıktan kesme

4.yabanci okulların arsaları kaç misline kadar arttırabilir 5 katı

60. 1) 657 YE GÖRE MEMURLUKTAN ÇIKARILAN MEMURUN GÖREVDEN ÇIKARILMA SÜRESİ ( 6 AY )2) Osmanlının ilk gazetesi?-Takvim-i Esasi3)Temsil heyetinin önemi nedir?

61. 1 Ohal yada sıkı yönetim durumunda devlet memuru görevini nasıl bırakır

2 31 Mary olayının tarihi 13 nisan 1909

3 2014 te ödül alan Kolombiyalı yazar( kitabın adı aklıma gelmedi )GABRİEL MARQUES

62. 1. 222 ye gore bir çocuğun künyesi kaç nusha hazırlanır nerelere verilir. ( anladığım kadarıyla böyleydi soru. Ben üç nusha okul, muhtarlık ve ilçe mem dedim bilmiyorum)

2. Doğu cephesi komutanı ( kazım karabekir)

3. Osmanlı _ Haçlı ilk savaş ( sırpsındığı)

63. 1_1-2 gün işe özür süz gitmemek(ayliktan kesme)

2_butce ile ilgili aciklama vardı(kamu zarari)

3_ manda ve himayenin kesinlikle red edildiği yer(sivas kongresi)

4_himalayalarin en yüksek tepesi( everest)

64. 1. Milli eğitimin temel yapısı nasıldır? 2. Aslı memurlara ilgili bir metin vermiş bunlar hangi kanuna tabidir.3. Misaki milliye nerede kabul edildi? Bunlar zarftan çıktı . Sözlü sorular 1.kara kuvvetleri ne zaman kuruldu.2.milli eğitim başkanımızın adı nedir?3.anayasa miz kaç bölümden oluşur

65. 1-Mona Lisa dünyaca ünlü ressam. Leonardo da inci dedim.

2- özel öğretim kanununa göre azınlık okullarında kim okur. Gayrimüslim türk vatandaşı yabancıların çocukları dedim. Emin değilim.

3-bilgi edinme kanununa göre kopyası mümkün olmayan bilgiler nasıl verilir. Görerek. Dinleyerek dedim.

4-Kutul amare yargı. 1916 dedim

66. 1.Avrupa Birliği karar organı hangisi? (Avrupa Parlamentosu) 2. Adaylık süresi ne kadardan az kadardan fazla olamaz? 3. İşgal hareketlerine karşı direnişe geçen milli güç ( Kuvayi Milliye)

67. 1-Nutuk kaç yılında mecliste okundu

2- Hsk kaç tanesi danıştaydan seçilir

3-Öldürülen pakistan başkanı

4-Bir ortaokul müdürüne soruşturma iznini kim verir

68. 1. Yusuf Has hacı in eseri 2.osmanlinin balkanlarda kaybettiği son toprak parçası 3. Sendika ve konfederasyonlar üye sayısı güncellemelerini hangi ay da sgk ya bildirirler 4.talim terbiyenin başkanı kimdir

69. Kayseri 1.2013 unesco kime verilmistir?(piri reis) 2.kariyer basamaklarında ilerlemede egitimin yüzdesi?(yüzde 20)3.paris bariş konferansi vardi anlatmislar isim sormuslar.4. 4375 isimli bir mevzuat varmiş bunla ilgili bir soru vardı..

70. 1 cumhurbaskanina ortak adayi kimler belirler.(muhalefet partileri)

2. 4982 noli yasaya gore baya baya uzun biseydi. hatrlayamadim. buda haklar sakli kalir diye birseydi cevabj

3. 1926 da aldigimiz medeni kanunu hangi ulkeden aldik.(isvicre)

4. Dunya adalet divani hangi sehirdedir.(Lahey)

71. -Turkiyenin en buyuk tatli golu 2-Ataturkun bir komutanda bulunmaai gereken ozelliklerinin anlatildigi eserinin adi 3- resmi okullar ozel okullar arasindaki iliski neyle duzenlenir gibi bir aoru ( kanunla) 4-5018 ile ilgili uzun bir soruydu h

72. 1. Referandumdan sonraki millet vekili sayısı=600

2. Referandum sonrası hsk nın üye sayısı=13

3. Manda ve himaye ilk nerde reddedildi= Erzurum Kongresi

4. Devletimizin dini islam ibaresi ne zaman kaldırıldı= 1928

73. 52 ye göre kaç daire vardır gibi bi soruydu. Tam hatırlayamadım cvp:19. 2. Soru ülke sınırları hangi kongre ile çizildi. Cvp:Sivas. 3.soru: eğitim hakkı hangi hak ve ödevlere girer. Cvp: ekonomik hak ve ödevler.

74. 1. Osmanlı devletine katılan ilk Türk Beyliği (Karesiğulları)

2. İl sınırları içersinde emniyet ve kolluk güçlerinin bağlı oldukları birim şeklinde bir soruydu ( Vali)

3. 657 ye göre Vali ve kaymakamların bağlı oldukları hizmet sınıfını soran bir soruydu ( genel idare hiz. dedim)

4. Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra vatanın ve milletin bütünlüğünün korunması için yapılan mücadeleleri Atatürk'ün hangi ilkesi ile özdeşleştirebilirsiniz tarzında bir soruydu (Milliyetçilik dedim)

75. 1.anayasada kimse yaşına uygun olmayan ışte çalışamaz( zorla çalıştırma yasağı) 2. Enerji piyasa su kurulu kaç nolu cetvel (3). 3. Birleşik arap birliklerinin başkenti(abu dabi)4. Misaki milli nerde kabul edildi son osmanlı mebusan meclisi İstanbul

76. )652 ye göre maarif müfettişi olmak için kaç yıl fiili hizmet aranir(8 yıl)

2)Edirne hangi olay sonrası kaç yılında yunanlar tarafindan işgal edilmiştir(Mondros sonrasi 1920)

3)Dokuzuncu hariciye koğuşunun yazarı(Peyami Safa)

_Sosyal tesisleri kim isletir(destek eğitim)

77. 1. Bilgi işlem genel müdürlüğü tanımı verildi. Cevabı iştendi.

2.atatürk dönemi ilk siyasi başarı.

Cvp. Yabancı okullar sorunu

3.memura kaç gün içinde soruşturma başlatılmalıdır gibi birşeydi. 15 günMüdür yardımcılığı sınav soruları

1)   Mimar Sinan'ın ustalık çıraklık kalfalik eserleri

Çıraklık sehzade camii

Kalfalık süleymaniye camii

Ustalık selimiye camii2)    Amasya genelgesinin önemi Amasya genelgesinin önemi Anadolu ve Rumeli'de kurulmuş olan milli cemiyetşeri tek amaç doğrultusunda birleştirmekti. işte bu düşünceler içinde Amasya Genelgesi'ni hazırladı3)   hakimin karar yetkisi ile ilgili bir soru4)   kurtuluş Savaşında yargilamak icin kurulan mahkeme (istiklal mahkemeleri).5)   kurumunuza dilekçeyle başvuran kişiye kac gün içerisinde cvp verilmeli...6)   ülkemizde uygulanan pisa sınavıni hangi kuruluş yapmaktadır.OECD7)   .kamu mallarıni kiralama satin alma ilgili bir soru..8)   657 ye göre memurluktan çıkarılan memurun görevden çıkarılma süresi ( 6 ay )

,

9)    222 kanununa göre ilk öğretime başlama ve bitirme yaşi ( 6-13)10)   osmanlı ve haclıların ilk savaşı ( sırpsındığı )11)    Mustafa Kemal e başöğretmenlik hangi talimatname ile verildi ( millet mektepleri talimatnamesi )12)    Engelli personelin iş ve görev planlaması hangi ayda yapılır.13)   1. Dünya savaşı sonunda avusturya macaristan ile hangi anlaşma yapıldı. 

14)   4018'den çıktı, belge adı.

15)    Bilgi edinme kurul üye sayısı

16)   .ilk altın para hangi padişah

17)    1. Dünya Savaşı  1914-1918

18)   İlçe kurulması

19)   İpsala sinir kapısı  Edirne

20)   Vahdettin nereye sığındı  Vahdettin İngiltereye sığınma talebinde bulunmuş reddedilerek İngiliz gemisi ile Maltaya bırakılmıştır

21)   .Ermenilere karşı Kazım Karabekir'in kazandığı tarih.

22)     ozel okul yurt vs acma kapatma denetleme milli egitim hangi mudurlugu tarafindan yapilir gibi uzjn biseydi.

Cevap: ozel ogretim mudurlugu

23)   2. Ilk insani anayasanin tarihi

Magna Carta (Latince: "Büyük Sözleşme") veya Magna Carta Libertatum (Latince: "Büyük Özgürlükler Sözleşmesi"), 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir.

24)   3. Turk Tarih Kurumunun ilk baskani kimdir

Cevap: Mehmet Tevfik Biyiklioglu

25)   4. Osmanli 1. Dunya savasina hangi tarihte katilmistir

Cevap: 1914.

26)   Şeyh said ayaklanmasiylan kapatilan parti?            terkki perver cumhuriyet fırkası

27)   olaganüstü durumlarda Kamulastirmanin yapilamadıgi durumun adi?       istimlak

28)    Milli Egitim e tavsiye niteliginde karar veren ?                    milli egitim şûrası

29)    Basın yayın aracları anayasımıza göre nasıl korunur?     Anayasanın 27 maddesine göre korunur bu madde kapsamında sansür ıygulanamaz el koyulamaz

30)   En ince kadin sesi   soprano

31)   -Ismet inönü Yunanlılarla hangi cephede savasmistir   Batı Cephesi

32)   Aday ogretmenlik sinavina girmeye hak kazanamayan ögretmene ne uygulanir

33)   -Cumhurbaskaninin danistayda orani na kaç üye seçer              1/4

34)   Cumhurbaskanlinda calisan memurlara ceza yi kim verir.

35)   memurun kasden verilen gorevi yerine getirmemesi durumunda hangi ceza verilir.     Kasten yapmazsa aylıktan kesilir

36)   sermin ve rubai sikeste kimin eseri    tevfik fikret

37)   sirbistan itilaf devletindendir İttifak (Bağlaşma) Devletleri:-Avusturya-Macaristan İmparatorluğu,-Almanya,Osmanlı  Devleti,-Bulgaristan

38)   Türklerin anadoluya yaptigi ilk türk akinlarını kim yaptı.      Hunlar

39)   Medeni kanunun tarihi 17 şubat 1926 medeni kanunun kabulü

40)   Çocuğunu okula göndermeyip dersaneye gönderen verilen para cezasi (en az 400 en çok 1000

41)    manş denizi Nerede Manş Denizi Atlas Okyanusunun İngiltere ile Fransa'yı birbirinden ayıran kolu

42)   yaygın eğitim kurumları            Halk Eğitim, açık öğretim, mesleki eğitim merkezleri

43)   kaymakamin davalarına kim bakar     Kaymakam davalarına il ağır ceza bakar.

44)    Doğu Trakya savasmadan hangi ant.      Mudanya

45)   5 yilini dolduran memura kac yil ucretsiz izin verilir(1 YILa kadar)

46)   Kamu etik kurulu soruldu.      kamu etik kurulu üye sayısı 11 dir 4 yıllıga seçilir

47)   Tandoğan meydanının şimdiki ismi   Tandoğan Anadolu meydanı oldu 

48)    5018 sayili kamu mali yönetimi kanununa gore kamu zarari ilgiliden ne zaman tahsil edilir?   karar kesinlestikten sonraki ilk ay başlar

49)    kimse zorla calistirilamaz hukmu T.C. anayasanin hangi hak ve gorevlerindendir    kisinin temel hak ve görevleri

50)    Islam dunyasina hakaret eden ve Fransada 12kisinin olduruldugu terör saldırısına sebep olan derginin adi nedir    charlie hepdo

51)    Gensoru verilebilmes için kac milletvekilinin imzasi gereklidir    en az 20 milletvekili

52)   toplu sözleşmede uyuşmazlık durumunda nereye başvuru yapılır?

53)   Sivas kongresinde en çok tartışılan konu nedir?  Manda ve himaye

54)    paradan 6 sıfır ne zaman atıldı?  2005

55)    yöneltme ile ilgili uzun bir soru vardı tam olarak hatırlayamadım

56)   Atatürk ne zaman askerlik görevinden istifa etti       1919

57)   yeğitek  milli eğitim bakanlığına bağlı yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğü.

58)    cumhurbaşkanlığı külliyesinde 16 türk devletinin kıyafetiyle karşıladığı kişi kimdir?     Mahmut abbas filistin .

59)   Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman kim tarafından verildi 5 aralık 1934

60)    orta öğretimde not sitemi hakkında bilgi veriniz

61)    Yurtdışında görevli memurlardan görev haysiyetini zedeleyici davranışları hangi ödevle ilgilidir(yurt dışı ödev ve sorumluluk)

62)   sakarya meydan nuharebesinde genel kurmay başkanı kimdi ( mareşal fevzi cakmak)

63)   ilk realist roman (araba sevdası)

64)   hsyk uyelerinin onaya sunulduğu makam TBMM ve Cumhurbaşkanı

65)   neolitik dönemde anadolu daki ilk yerleşim( köyü) neresidir    çatalhöyük

66)    Atatürk 1919 da Samsun a hangi görevle gitmiştir   9.ordu müfettişi

67)    601-1000 arası sendika temsilci sayısı  3

68)    bütçeleri inceleyen mahkeme nedir       sayıştay

69)   Uygurlara ait destanlar? (Türeyiş, Göç)

70)    TBMM yi ilk tanıyan devlet? (Ermenistan)

71)    Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını kim verir? (Disiplin amiri)

72)    Ohal kaç ayı geçmeyecek şekilde uzatılabilir? (4 ay) .

73)    Hsyk kaç üyeden oluşur              hsyk hsk olarak degişmiştir 22 olan üye sayısı 13 düşmüş

74)   Abaküsü bulan hangi medeniyet   çinliler

75)   .Strateji geliştirme bakanlığıyla ilgiliydi

76)   mustafa kemal milli mücadeleyi nerden başlattı.19 mayıs 1919 samsuna çıktığında

77)    lk Türkçe sözlük hangisi    divanı lügatı türk kaşgarlı mahmut

78)   Bulgaristan 1. Dünya savaşında hangi tarafta   ittifak

79)   222 ye göre okul bahçesinden elde edilen para ne yapılır  okul ihtiyaç larında kullanılmak üzere köy bütçesine gelir kaydedilir

80)   Görevde kalmasında mahsur görülen memur ne yapılır soruşturmanın mesuliyeti açısından açıga alınır

81)   bir öğrencinin rehabilitasyona gidebilmesi için % kaç engelli olmalı.  % 20

82)   Öğretmen eğitimi ile ilgili müdürlük     öğretmen yetiştirme egt genel müdürlüğü

83)   yabanci gemilerin Türk kara sularından faydalanmasını bitiren kanun   Kabotaj kanunu

84)   vatan bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede nerede söylendi.    Amasya genelgesi

85)   -Harf Devrimi ne zaman yapıldı. (1928)

86)   Cumhurbaşkanına soruşturma nasil açılır.Anlatiniz. Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

87)    ilk tiyatro.(ŞAİR EVLENMESİ) 4-AYLIKTAN KESME CEZASI ALAN MEMURUN DISIPLIN CEZASI NE ZAMAN OZLUK DOSYASINDAN SILINIR.(10 YIL)

88)   meclis başkanı ikinci yasama döneminde ne kadarlığına seçilir?

89)    bilgi edinme kanunu kapsamında bir önceki yılın verileri ne zamana kadar değerlendirme kuruluna gönderilir?

90)     misak-ı milli ? Misak-ı Millî ya da Millî Misak (Günümüz Türkçesi ileMillî Yemin ya da Ulusal Ant), Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasî manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır. İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920'de oy birliği ile kabul edilmiş ve 17 Şubat'ta kamuoyuna açıklanmıştır.

91)   ilk psikolojik romanımız ?Eylül

92)    5018'e göre hangi kurumlar faaliyet raporu hazırlar Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumu idare faaliyet rapaorlarinin birer örneğini Sayistay ve Maliye Bakanligina gönderir.

93)    657'ye göre Devlet Memurlarının ödevleri nelerdir. Devlete bağlılık ve tarafsızlik,sadakat ,amir durumunda olan memurların görevleri,kişisel zararlar,kişilerin uğradıkları zararlar,yurt dışında davranış,davranış ve işbirliği,devlet memurunun görev ve sorumlulukları

94)   SSCB tarafından 1949 yılında NATO'ya karşı kurulan kuruluşun adı nedir?   Varşova paktı

95)    Harf inkılabı ne zaman yapıldı.  1 Kasım 1928

96)    Ilk tiyatro    İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi

97)    Disiplin cezaları Ozluk DOSYASINDAN ne zaman silinir. 10

98)    1sendikalar tüm üyelerini yapacağı toplantı için kaç iş günü önceden haber vermelidir 15

99)   5018bütçe kanunlarında tüm caza gelir vergi gelirlerinin ortak adı   Kamu Geliri

100)   2.selimin Üsküdar'da veziri için yaptırdığı caminin adı Kasımpaşa Piyale Paşa Camii

101)   Türk dil kurumu Türk tarih kurumu Misak-ı milli sınırları Atatürk ün hangi ilkesi kapsamında türk dil kurumu 1932/tarih1931

102)    Ceza hukukunu hangi tarihte hangi devletten aldık. (1926 İtalya).

103)   15 mayıs tarihinde sendikalar 5isgunu içinde üye sayısını doldurduklari tutanağı hangi bakanlığa vermeleri gerekir (Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı).

104)   Özel okul açıp herhangi bir mazeret bildirmeden kapatirsaniz tekrar Okul açmak için kaç yıl geçmesi gerek

105)   657 ye göre hangisi hak değildir? (Cevap grevmiş.

106)   Köylerin isim değişikliği

107)    Kitabı bahriye yazari.    Piri Reis

108)    Sendikalar kapanınca mallar nereye aktarılır.

109)    2. Balkan savaşı sonucu sirplarla yapılan antlaşma  İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914)

110)   15 Temmuzda kamyona insanları doldurup boğaz köprüsüne götüren bayan ismi nedir  Şerife Boz

111)   Dünyanın en derin gölü? (Baykal)

112)   Usulüne uygun istifa eden memurun dönmesi için gerekli süre(6 ay)

113)   TBMM yi tanıyan ilk büyük devlet( Sovyet Rusya)

114)   optik ilminin kurucusu kimdir İbni Heysem

115)   Atatürkün doğuda kurtardığı iller nelerdir   Muş ve Bitlis

116)   dünyanın en büyük teleskopu hangi ülkededir ismi nedir Çin'de FAST adında

117)   5018 e göre ek ödenek yüzde kaçtır    %2

118)   Özel eğitim kurumları onaylanmayan işlemleri için kaç günde nereye itiraz ederler ? 15 gün içimde MEB itiraz ederler.?????

119)    sanayi devrimi ilk hangi ülkede yapılmıştır. İngiltere??????

120)    milli sınırlar ilk defa hangi kongrede dile getirildi ? Erzurum kongresi ??????????

121)    5018 kanuna göre bütçeyi kim hazırlar? Maliye bakanlığı ?????????

122)    eğitim teknolojileri ve yenilik genel müdürlüğünün ilgilendiği alanlar verilmiş müdürlüğün ismi istendi

123)    soruda öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü aynı şekilde ilgilendiği alanlar verilip müdürlüğün ismi

124)    soruda batı cephesinde ilk kazandığımız savaş

125)    soruda amerika da 11 eylülde yıkılan ikiz kuleler hangi sehirdeydi

126)   ogretmenin kac gunluk raporundan sonra maas kesinti olur  7

127)    butce kanunu ile ilgili bir soruydu.hangisi gorusulmez

128)    osmanlinin ilk toprak kaybettigi antlaşma   Karlofça

129)   2.mesrutiyet hangi padisah zamaninda ilan edildi   2.Abdülhamit

130)   Yabancı okulları ilk getiren padişah kimdir

131)   kurtuluş savasında en uzun muharebe hamgisidir   Sakarya

132)   okullarda ihale sürecinde alım yapan kimdir

133)   Butcenin planlamasi tamamlanmasi hangi ayda ve nereye teslim edilir   Mali yılbaşından 75 gün önce Eylül ortası oluyor

134)   Voleybolda ayni takimda olupta farkli forma giyene ne denir

135)   Serv antlasmasi

136)   Milli egitim surasi

137)   222 sayılı kanuna göre devamsızlık yapan öğrenciye 15 TL para cezasını kim verir-mulki amir

138)   islamiyet öncesi Türklerde ölenin ardından yapılan törenlerde söylenen şiire ne ad verilir- sagu

139)   kafkas cephesini kapatan antlaşma- Brest litovks

140)   ortaogretimde yapılan sınav sonuçları kaç gün içinde açıklanır

141)   yerçekimini kim bulmuştur?   NEWTON

142)    ingilizlerin kurduğu cemiyetin adı nedir?    İngiliz Muhipleri

143)    italyadan aldığımız kanun hangisi

144)   aday öğretmen adaylığı bitiminde girdiği sınavı geçmezse ne olur

145)   Kadın doğum izni kaç hafta 8+8

146)   dostlar beni hatırlasın adlı mısralar söylenip bu şiir kime ait diye sordular  Aşık Veysel

147)   adakat pakti tarihini

148)    Hasan sabahı anlatan alamut kitabının yazarını

149)   222 sayılı kanuna göre okul için toprak veya arazi nasıl belirlenir

150)   maarif müfettişleri hangi kuruma ve müdürlüğe bağlı

151)    Osmanlı birinci dünya savaşında neden Almanya'nın yanında yer almıştır

152)    ocak 2017 nufüsü en az olan il    BAYBURT

153)   cumhurbaşkanı nerede yemin eder TBMM genel kurulda

154)   tema

155)   vilayetti sitte mondrosta kaçıncı maddede geçiyor 24

156)    uluslar arası çalışma örgütünün kisaltilisı  İLO

157)    verilen dilekçe diğer kurumlara da bilgi veriekecekse kaç iş günü içinde bilgi verilir 30

158)   Dede Korkut Hilayelerini Mart 2015'te kitaplaştıran kurumun adı nedir? TOBB

159)   Atatürk ilke ve ınkılaplarından hangisi diğerlerine göre daha önce yürürlüğe giriştir (milliyetçilik)

160)   Özel öğretim kurumu yönetmeliğine göre kurumu kapatacak bir okul en az ne kadar süre önce velilere bilgilendirme yazısı yapmalı (3 ay)

161)   Et balık Kurumunun 2013 adı değişerek ne olmuştur? (Et ve Süt ürünleri kurumu)

162)   Anayasaya da gençlerin korunması hangi hedefler yer almaktadır? (Yorum sorusuymuş, kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları, sosyal ortamlar sağlanması, eğitim öğretim hizmetlerinin sağlanması gibi şeyler yazdım)

163)   Türkiye imfye ne zaman üye olmuştur

164)   Uyarma kınama cezaları kaç gün içinde verilir

165)   Ceza hukuku hangi ülkeden alınmıştır

166)    2013 dünya kitap başkenti,

167)    bilge lider kim     Aliye izzetbegovic bilge lider

168)   gizli bilgileri açıklama cezası,

169)   222 ye göre veli okula gelmeyen öğrenci kaç günde bildirir  3

170)   AB ye başvurmak isteyen ülkeler ilk nereye başvuru yapar? -AB KONSEYİ

171)   İLK MİLLİ EĞİTİM BAKANI- DR.RIZA NUR

172)   5580 SAYILI KANUN - ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

173)   ARŞİV İŞLERİNİ YAPAN BİRİM - DESTEK HİZMET LERİ GEN.MUD

174)   Hangi memurlar yerlerine atanacaklar gelip işe başladıkça görevlerini bırakamazlar? OHAL deki memurlar, Devir teslimle yükümlü olanlar

175)    657 ye göre memurluktan çıkarılan memurun görevden çıkarılma süresi ( 6 ay )

176)   2) 222 kanununa göre ilk öğretime başlama ve bitirme yaşi ( 6-13)

177)   3) osmanlı ve haclıların ilk savaşı ( sırpsındığı )

178)   4) Mustafa Kemal e başöğretmenlik hangi talimatname ile verildi ( millet mektepleri talimatnamesi )

179)   ilk seker fabrikaso nerde kuruldu,

180)   şerminin yazari,

181)   sayistay denetlemeyi kimin adina yapar

182)   fatih açılımı (fırsatları artırma ve teknolojileri iyileştirme hareketi)

183)    Server bedi lakaplı yazar(peyami safa)

184)    Taaruz cephesi(kafkas)

185)    Memurlara evlilik vs mazeret izni kaç gün(7)

186)   Almanya min İngiltere'nin somurgeleriyle Olan bağlantısını kesmek için ve mısır a hakimiyet açın açılan cephe

187)   Çoğul gebelik süresi

188)   DMK nın maddeleri nasıl yürürlüğe girer? Bakanlar Kurulu Kararıyla

189)   AGİT başkanlığını hangi ülke yürütmekte? Avusturya

190)    Sivas kongresinde Mustafa Kemal kimle yarışmıştır?

191)    Manyas kuş cenneti nerde(balıkesir)

192)   dilekçeye cevap verme süresi( sanırım 30)

193)   .mimar sinan çıraklık-kalfalık-ustalık eseri(şehzade-süleymaniye-selimiye)

194)   balkan ilk ve son ayrılan devletler

195)   5018 nolu kanun ödenek üst ü harcama kamu zararı oluşmasa da ile başlayan paragrafta ceza ne olur (2katı)

196)    türk ceza kanunu kaç yılinda kabul edilmiştir ( 1925)

197)    beyaz gemi kimin romanı (cengiz aymatov)

198)   Görevden çekilen öğretmen kaç yıl tamamlanmadan tekrar dönemez. 3

199)    Kurtuluş Savaşında İtalyanların payı olan İzmir kime verilmiştir.

200)    1739a göre eğitimden uzak olanların eğitimine devamını sağlayan birim.

201)   Mahkemeye verilemeyen kararlar hangileridir

202)   ruhsatsız işyeri açma ve çalıştırmanın cezası

203)   mudanda ateşkes antlaşmasına katılan devletler İngiltere Fransa İtalya

204)   islamiyetten önce ordunu komutanlarına verilen isim nedir Yabgu

205)   5018 e gore butce devletin gelir giderlerini hangi bakanlik hazirlar.  Maliye

206)   Avrupa birligi donem baskanligi suresi ne kadardir.6 Ay

207)    canakkale cephesinde anzaklar conkbayiri ve ariburnuna cikarma yaparken M.Kemal dusmanin ayrica nereden cikarma yapabilecegini dusunuyordu.  ANAFARTALAR

208)   Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak; (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)

209)   Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek; Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek;(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)

210)   Yeni Türk Devleti’nin İlk Anayasası 1921 anayasasının adı nedir?(Teşkilat-ı Esasi)

211)   Celali takvimini kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?(Büyük Selçuklu Devleti)

212)   eğitim teknolojileri ve yenilik genel müdürlüğünün ilgilendiği alanlar verilmiş müdürlüğün ismi istendi

213)   öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü aynı şekilde ilgilendiği alanlar verilip müdürlüğün ismi

214)    batı cephesinde ilk kazandığımız savaş

215)    amerika da 11 eylülde yıkılan ikiz kuleler hangi sehirdeydi

216)   İzmir'in kurtuluş yılı  - 9 Eylül 1922

217)   özel eğitim kurumu açmak icin başvuruda evrak eksikse ne işlem yapılır?

İşlemler iptal edilir.

218)   Entomoloji nedir Böcek bilimi

219)   Anayasa mahkemesi üyeleri en az kaç yıl kamu hizmetinde çalışmış olmalıdır?(20 yıl)

220)   2.Paris Barış Konferansında neden İngilizler Kuzey Ege nin İtalyanlara değil de Yunanlılara verilmesini desteklemiştir?(Kendi çıkarları için.Yunanistan 1.Dünya Savaşından sonra bitaraftı ve İngiltere menfaatleri doğrultusunda kendi tarafına çekmek için Egeyi vaadetti)221)   Çingeneler,Boris Godunov,Kafkas Esiri kimin eserleridir?(Puşkin)

222)   Kei nın merkezi neresidir?

223)   Ataturkun Kurtuluş savaşı öncesi ve sonrasını anlattığı bir kitabı ?

224)    BEDK NIN 3 ilkesi vardır eşitlik açıklık diğeri nedir?

225)   Çok uzundu 5108 miydi bütçeyle ilgili yüzde kaçına kadar verir gibi bişeydi sonu

226)   Tambar nedir

227)   4982 bilgi edinme kanunu na göre bilgi edinme değerlendirme kurulu kaç üyeden oluşur kaç yıllığa seçilirler ayda en az kaç defa toplanırlar?

228)   kırmızı ve siyah,makber kimin eserleri?

229)   Kıbrısta garantör devletler kimler?

230)   1919 1. Dünya savaşında savaşan Çöl kaplanı lakaplı ve medine müdafasını gerçekleştiren komutanın adı nedir.

231)   1 Mayıs resmi olarak ne zaman kutlanmaya başladı.

232)   Bir yılın 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olduğunu hangi bilim adamı söylemiştir

233)   Balkan savaşında kaybedilen nereler geri alınmıştır

234)   Hukuk,icra vs bakan birim?

235)   Personel özlük atama işleri birimi?

236)   Misak-ı milliyi ilk tanıyan itilaf devleti?

237)   Türkiye Yunanistan sınırındaki nehir?

238)   uyarı kınama cezaları kaç yıl sonra dosyadan silinir (5)

239)   tımar sistemi hangi padişah zamanında getirilmiştir (1. Murat)

240)   1931 yılında kurulan Türk tarih kurumunun adı (Türk tarihi tetkik cemiyeti)

241)   Anadolu Selçuklu devletinde ilk tersane nerede kuruldu (Sinop)

242)   icra ve iflas kanununu nereden aldık...

243)   anadolu Selçuklu devletinde ilk altın para...

244)   1931 de İsviçre den alınan kanun...

245)   İlk çeviri roman

246)   1918 sonrası Kars ve çevresini Ermeni ve gürcülerden temizlenmesini amaçlayan yararlı cemiyet

247)   kbs de ödeme emri belgesi oluşturulduktan sonra ödeme gerçekleşmezse yatırılan para hazineye ne kadar süre sonra aktarılır

248)   Anayasanın 19. Maddesine göre toplu işlenen suçlarda kişiler en geç kaç gün içinde hakim karşısına çıkarılır - 4 gün

249)   Memurlara getirilen yasaklardan 5 tane yazınız

250)   BDDK ne zaman kurulmuştur-2000

251)   Güney cephesini bitiren anlaşma-Ankara anlaşması

252)   Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar

253)    Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

254)   29 nisan 2020 de hangi kanun yayınlanmıştır? Hıyanet i Vataniye Kanunu

255)   İlk çeviri eserin adı nedir? Fenelon’dan Telemak

256)   1. Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar

257)   Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

258)   29 nisan 2020 de hangi kanun yayınlanmıştır? Hıyanet i Vataniye Kanunu

259)   İlk çeviri eserin adı nedir? Fenelon’dan Telemak /

%5 oranında azalma veya herhangi bir ilden hiç milletvekili kalmaması ve 30 ay geçmeli en az secimden

0–2 yaş bebeklerde duyu gelişimi nasıl olur?1 ilk gözler ile takip başlar sonra el kol farkına varırlar emeklemeye başlarlar sesler çıkartırlar yemeklerin tatlarını anlarlar yürürler birkaç kelime konuşurlar.

1 mayıs resmi olarak ne zaman kutlanmaya başlandı? 22 nisan 2009 tarihinde

1 temmuz ne bayramı olarak kutlanır. Kabotaj bayramı

1. Beş yıllık kalkınma plânı tarihi nedir? 17 nisan 1934–1939

1. Dünya savasında medine'yi savunan komutan? Fahrettin paşa

1. Dünya savasında sovyet rusya'yla yapılan savaşta acılan cephe? …kafkas cephesi

1. Dünya savasındaki cepheler nelerdir kanal, suriye filistin, kafkasya, hicaz yemen

1. Dünya savaşı başlama tarihi nedir?  28 temmuz 1914

1. Dünya savaşı cepheleri kafkas kanal çanakkale suriye filistin hicaz yemen ırak galiçya romanya makedonya

1. Dünya savaşı döneminde doğuda 90 bin şehit verdiğimiz olayın adı? Kars - sarıkamış harekâtı

1. Dünya savaşı sırasında ittifak dev ile bulgaristan arasındaki antlaşma nedir?

1. Dünya savaşı sonra itilaf devletleri hangi konferansı düzenledi? Paris barış konferansı

1. Dünya savaşı sonrası almanya'nın imzaladığı anlaşma? Varsay ant

1. Dünya savaşı sonrası yapılan antlaşma... Mondros ateşkes antlaşması

1. Dünya savaşı sonunda avusturya macaristan ile hangi anlaşma yapıldı. Sen cernmen

1. Dünya savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar ve kimlerle yapıldı?

1. Dünya savaşı sonunda itilaf devletleriyle yapılan konferans? Paris barış konferansı ankara

1. Dünya savaşına abd neden girdi?

1. Dünya savaşına abd'nin fiilen katıldığı yıl 1917

1. Dünya savaşına son katılan devlet. Yunanistan.

1. Dünya savaşında almanya fransa hangi bölge için savaştılar? Alsas loren

1. Dünya savaşında alsas loren'in önemi?

1. Dünya savaşında ingiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek için açılan cephe? Kafkas cephesi 

1. Dünya savaşında itilaf devletlerinin rusya'ya yardım gönderdikleri cephe. Çanakkale cephesi.

1. Dünya savaşında kazanan devletler toprak paylaşımını nerede yapmışlardır paris barış konferansı

1. Dünya savaşında osmanlı devletinin kapanan ilk cephesi? Kanal cephesi

1. Dünya savaşında romanya hangi tarafta  itilaf 

1. Dünya savaşında saf değiştiren (italya)

1. Dünya savaşında sırp milliyetçisi tarafından öldürülen avusturya veliahdının öldürüldüğü yer? Saraybosna

1. Dünya savaşında suriye-filistin cephesinin anlatıldığı bir paragraf verildi. Cephenin ismi soruldu.

1. Dünya savaşından en karlı çıkan devlet?

1. Dünya savaşından ilk çekilen devlet hangisidir? Japonya

1. Dünya savaşından sonra itilaf devletinden ayrılarak türk devletini tanıyan ilk itilaf devletinin adı nedir? İtalya

1. Dünya savaşından sonra sömürgecilik neye dönüşmüştür? Manda ve himaye

1. Dünya savaşını başlatan bize sığınan gemileri

1. Dünya savaşını başlatan olay. Avusturya- macaristan veliahdının bir sırplı genç tarafından öldürülmesi

1. Dünya savaşını bitiren antlaşmalar ve hangi ülkeler ile imzalandı?

1. Dünya savaşını fiilen başlatan iki devlet? Sırbistan avusturya macaristan

1. Dünya savaşının nedenlerinden ikisi? Avusturya arşidükünün bir sırplı tarafından öldürülmesi

1. Dünya savaşının tarihleri nedir? 1914–1918

10 ağustos 1920 de hangi antlaşma yapıldı? Sevr.

10 aralık 1948 günü kabul edilen beyannamenin adı insan hakları evrensel beyannamesi.

10 milyon tane sinir hücresi olsam da yine müslüman olurdum diyen 1979 doğumlu pakistanlı bilim adamı kim?

10 tl'nin arksında kim var? Prof. Dr. Cahit arf matematikçi

10 yıldan az hizmet süresi olan memur, bir önceki yıl hiç izin kullanmamışsa o yıl en fazla kaç gün izin kullanabilir? 40

10 yıllık kalkınma planı tarihi nedir?

10.000 kişinin ölümüyle sonuçlanan tayfun nerede olmuştur ?

100 tl'nin arkasında kim vardır cevap buhurizade ıtrî efendi

1001–2000 arası üyesi olan sendika için kaç üye atanır

10'lu sistemde not nasıl çevrilir?

11 şubat 1924 66 nolu kanun 

110. Maddeye göre bakanlar kurulu kuruluşundan itibaren kaç gün içinde programını açıklamak zorundadır?

12 ada hangi gizli antlaşma ile italyanlara verildi? Londra antlaşması

12 adaların italya'ya verilmesi üzerine imzalanan gizli antlaşma londra

1–2 gün işe özür süz gitmemek (aylıktan kesme) 

12 mart 1921 lozan konferansına tbmm adına katılan dış işleri bakanı kimdir?

12 times new roman ya da 11 arie punto

12000 yıl önce şanlıurfa şehrinde kurulan ilk tapınağın ismi nedir? Göbekli tepe tapınağı 

1402–1412 arasında yıldırım beyazıt ölümünden sonraki dönemin adı nedir? Fetret dönemi

15 Mayıs tarihinde sendikalar 5 is günü içinde üye sayısını doldurdukları tutanağı hangi bakanlığa vermeleri gerekir (çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı).

15 Mayıstan sonra sendikalar sayılarını hangi bakanlığa bildirilir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı ligi

15 Ocak 1916 da 16 kolordu nerededir

15 Temmuz gecesi kaç şehit verilmiştir? 248

15 Temmuzda kahraman unvanı alan ilçe neresidir. Kahraman kazan

15 Temmuzda kamyona insanları doldurup boğaz köprüsüne götüren bayan ismi nedir? Şerife boz

15 Temmuzda tankın önüne yatan kel abinin ismi metin doğan

15 üyeden oluşur başkanı: zühtü arslan.

15. Kolordu adı 1920 den sonra ne oldu? (doğu cephesi komutanlığı) 

16/21 Temmuz 1921 de yapılan kongre?  Maarif kongresi

17 idi 15 olacak anayasa mahkemesi üye

1739 a göre bilimselliğin tanımı?

1739 a göre genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon hangi merci tarafından sağlanır. Milli eğitim bakanlığı 

1739 a göre ilköğretim görmek her türk vatandaşının hakkıdır hangi ilke ile ilgilidir?  Eğitim hakkı...

1739 a göre milli eğitim bakanlığı askeri işlerde hangi bakanlığın görüşünü alır? Milli savunma bakanlığı. 

1739 a göre milli eğitim bakanlığına tahsisli hazine mülkiyetindeki taşınmazların milli eğitim bakanlığı ile mutabık kalınarak kaldırmaya ve satışına yetkili? Maliye bakanlığı

1739 a göre öğretmenlik mesleğine hazırlık nasıl sağlanır? Genel kültür, pedagojik formasyon ve özel alan eğitimi ile

1739 a göre türkçenin doğru ve güzel konuşulması. Okul öncesi 

1739 a göre yöneltme nasıl yapılır?

1739 a göre yüksek öğretim kurumları kaç bölümden oluşur isimlerini yazınız fakülte meslek yüksek okulu enstitü konservatuar uygulama ve araştırma

1739 a göre; bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgarî ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, kimin görevi? Meb

1739 da milli eğitimin temel ilkelerinden yöneltmenin tanımı?

1739 göre başka kurumların bünyesinde açılabilen okul öncesi kurumları hangisidir.

1739 göre eğitim kaça ayrılır

1739 İhtiyaç ilkesin i açıklayınız.

1739 kanuna göre bir cümle vardı. "atatürk ilke ve inkılâpları ve atatürk milliyetçiliği"

1739 milli eğitim temel kanunu ilkelerini say?

1739 milli eğitim temel kanununa göre bilimsellik ilkesini açıklayınız.

1739 milli ve ahlaki olma genel amaçları nelerdir?

1739 nolu kanuna göre genellikle ve eşitlik tanımını yapınız? dil din ayrı gözetmeden eğitim herkes için eşittir.

1739 sayılı kanuna göre 2 kez üst üste başarısız olan memura hangi işlem yapılır

1739 sayılı kanuna göre adaylığı kalkmayan kişiye nasıl bir uygulama yapılır 2 yıl başka bir okul

1739 sayılı kanuna göre adaylıktan sonra öğretmenlik basamakları? Öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen

1739 sayılı kanuna göre güzel sanatlar eğitimi (ortaöğretim  )

1739 sayılı kanuna göre hangi eğitimdir.(yaygın eğitim)

1739 sayılı kanuna göre mal alım satım ile hangi bakanlık ilgilenir(maliye)

1739 sayılı kanuna göre öğretmen yeterlilik ve pedagojik bakımından kim sorumludur. Cevap milli eğitim bakanlığı 

1739 sayılı kanuna hangisi dâhil değildir. Askeri okul

1739 sayılı milli eğitim temel kanununa göre ilköğretime hazırlık hangi kanunla düzenlenir? Okul öncesi

1739 sayılı milli eğitim temel kanununun amaçları nelerdir? 

1739 sayılı temel eğitim kanuna göre ilköğretim çağı çocuk kaç yaşına girdiğinde biter? 13 yaşının bittiği 14 yaşına başladığı yıl biter

1739 sayılı yasaya göre öğretmenlerin il içi ve il dışı yer değiştirmeleri hangi usulle belirlenir? puan esası

1739 sayılı. Meb. Kanuna göre öğretmen yüksekokulu nasıl kurulur? (yüksek öğretim birimi önerisiyle bakanlar kurulu onayıyla) 

1739 temel kanuna göre “…özel eğitim gereken çocuklar için özel tedbirler alınır.” Hangi ilkeyle ilişkilidir?

1739 toplu yaşama dayanışma yardımlaşma birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazanmak hangi kurumun amaçlarındandır?

1739 un 5 ilkesini yazınız

1739. Hazine. Hangi bakanlıkla ( maliye bakanlığı)

1739'a göre eğitimden uzak olanların eğitimine devamını sağlayan birim.

1789 sayılı temel milli eğitim kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir. 1973 yaygın eğitim nedir

1808 anayasal düzene geçişte ilk adım olarak görülen anlaşma. Senedi ittifak.

1832 yılında yayımlanmış olan ilk gazete? Takvimi vakayı

1838 baltalimanı anlaşması ile osmanlı açık pazar haline gelmiştir. Sanayi inkılabı değil.

1856 da ortaya atılan reiman hipotezini çözen ünlü matematikçi. Nijeryalı prof. Enoch

1860 yılında basılan ilk özel gazete? ( tercümanı ahval)

1893 yılında atatürk hangi okula kayıt olmuştur? (selanik askeri rüştiyesi)...

1905 yılında atatürk hangi rütbe ile harbiye’den mezun olmuştur? Yüzbaşı

1911 yapılan antlaşma ile yılında osmanlının kaybettiği toprak trablusgarp libya

1913'te vefat etmiş bağdat doğumlu gazeteci yazar eserinin adı hukuki banzade

1914 yılında avusturya-macaristan kralını öldürüp 1. Dünya savaşının başlamasına neden olan kimdir? Sırp bir üniversite öğrencisi

1914'te ferdinand'ın öldürülmesiyle başlayan olay nedir?

1917 kanal cephesinde ingilizleri nerede durduk? Halep

1917 yılında suriye cephesinde ingilizler nerede durduruldu?

1918 sonrası kars ve çevresini ermeni ve gürcülerden temizlenmesini amaçlayan yararlı cemiyet

1919 1. Dünya savaşında savaşan çöl kaplanı lakaplı ve medine müdafaasını gerçekleştiren komutanın adı nedir?

1920 – 1927 millî ihtilalini anlatınız.

1920 yılında savaşta esir düşen milletvekillerimizi itilaf devletleri hangi adaya sürgün olarak göndermiştir?

1921 anayasası hangi savaş sonrası kabul edildi(1. İnönü savaşı sonrası)

1921 anayasası ne zamana kadar yürürlükte kaldı -1924-

1921 ankara ant kimler arasında yapıldı? fransa-tbmm

1921 de kurulan ilk müze? inkılap müzesi

1921 de moskova anlaşmasıyla dostluk hangi ülke... Afganistan

1922' de kurulan idman ve spor başkanlığının ilk kurucusu kimdir? Ali sami yen

1923 izmir 1. İktisat kongresinin toplanma amacı? Ekonomi kalkınma politikaları belirlenmek için toplanılmıştır 

1924 anayasasına göre kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verilmiştir? 1930-belediye 1933-muhtarlık 1934 tbmm'de seçme seçilme hakkı

1924 anayasasına göre laiklik ve devletçilik ilkeleri kaç yılında anayasaya eklendi.1937

1924 misakı milli nerede kabul edildi

1924'te kapatılan şer'i ve evkaf vekaletinin yerine getirilen. Diyanet işleri 

1925 yılında kurulan ticari. Bankasının ismi sanayi ve maadan bankası

1925'te kurulan sanayiyi geliştirmek amacıyla açılan banka ( sanayi ve maadin bankası)

1926 da aldığımız medeni kanunu hangi ülkeden aldık.(isviçre)

1926 da ticaret kanununu hangi ülkeden aldığımızdı. Almanya.

1926 yılında kabul edilen kanun ---medeni kanun

1928 harf inkılâbı sonrası atatürk yeni harfleri tanıtan ilk öğretmen olduğu için başöğretmen unvanını almıştır.

1928'de okuma yazma seferberliği başlatmak için hangi kurumlar kurulmuştur millet mektepleri,

1929 da aldığımız türk deniz ticaret kanunu ülkesi ingiltere.

1929 deniz ticaret kanununu hangi ülkeden aldık? almanya

1930 da çıkarılan sağlık ile ilgili yasa nedir?

1930 da kurulan 2.muhalefet partisinin ismi nedir?

1931 de isviçre den alınan kanunhangisidir?

1931 yılında kurulan türk tarih kurumunun adı (türk tarihi tetkik cemiyeti)

1932 de hangi ülkeden icra ve iflas kanunu alındı? İsviçre

1932 yılında üye olduğumuz kuruluş

1933 avrupa'da etkili olan kriz türkiye'yi de etkilemiştir hangi politika uygulanmıştır 1.beş yıllık kalkınma planı

1933 de kurulan banka sümerbank

1933'te darülfünun'un adı ne olmuştur? İstanbul üniversitesi   

1935 yılında kadınlarla ilk kongre nerde yapılmıştır? İzmir istanbul

1937 de imzalanan sadabad paktı nerede imzalandı? Sadabad sarayı bağdat

1937 de kurulan pakt?   Sadabad

1958 yılında nobel edebiyat ödülünü reddeden rus edebiyatçı kimdir? (boris pasternak)

1960 darbesinden sonra kurulan hükümete ne ad verildi? 15 temmuzdaki yurtta sulh konseyi varmış

1969 da fas'ta kurulan islam birliği islam konferansı örgütü

1975 helsinki nihai senedi =>viyana 

1982 anayasa sına göre ohal ne kadar süre ile uygulanır

1982 anayasası. Siyasi haklar

1982 anayasasına göre cumhurbaşkanı kanunları kaç gün içinde onaylar( 15 gün  )

1982 de geçmiş taceddin dergâhında da kabul edilmiş

2 başkentli ülke  gürcistan, şili, bolivya gibi

2 gün ise gelmemek aylıktan kesme

2 yıllık mezun birinin göreve başlama kademe /derecesi: 10/2

2. Abdülhamit hangi olay sonrası tahtan indirilmiştir. 

2. Balkan savaşının yılı? 1913

2. beş yıllık kalkınma planı hangi tarihte yapıldı. 1963–1967

2. Dünya savaşı nasıl başladı? Almanya polonya'yı işgal etmesiyle başladı.

2. Dünya savaşın sonunda türkiye hangi blokta yer almıştır?

20 gün okula özürsüz gelmemek memurluktan çıkarma

20 ocak 1921'de çıkarılan kanun hangisidir?

20 tl arkasındaki isim kimdir? Mimar kamalattın

2003 Yılında eurovision birincisi

2007 de avrupa birliği ne giren ülkeler c:bulgaristan, romanya

2007 yılında milletvekili olan milli güreşçimiz

2010 kültür başkenti istanbul

2013 avrupa kültür başkentleri? Marsilya ve kosice

2013 cumhurbaşkanlığı ödüllerinde müzik ödülü kim aldı?

2013 dünya kitap başkenti?

2013 kültür başkenti? eskişehir

2013 unesco hangi bilim adamımızın yılı olarak belirledi. Piri reis

2014 cannes altın palmiye film festivalinde ödül alan nuri bilge ceylan in yönettiği film hangisidir (kış uykusu)

2014 cumhurbaşkanlığı edebiyat ödülü alev aletli

2014 nobel kimya ödülleri kimlere verildi.

2014 şubatta çıkan kanunla askerlik yaşı kaç olarak belirlenmiştir 21

2014–2018 yılları arası kaçıncı kalkınma planı uygulanmaktadır.

2014'te ödül alan kolombiyalı yazar kitabın adı aklıma gelmedi gabriel marques

2015 en büyük yer altı şehri nevşehir

2015 nobel kimya ödülü kim almıştır aziz sancar ( dna onarımı)

2015 yılında suriyeli gemisi batınca ölüp karaya vuran bebek? ( aylan bebek)

2015'te euro'ya geçen 19.ülke lituanya atatürk'ün fethi okyar ile çıkardığı gazete minber

2015'te vefat eden türkiye'nin einstein olarak bilinen profesör? Oktay sinanoğlu

2016 avrupa atletizm şampiyonası nerede yapıldı?

2016 avrupa futbol şampiyonu mu yerini mi portekiz 

2016 da vefat eden özbekistan devlet başkanı? İslam kerimov

2016 kırkpınar yağlı güreşlerinde başpehlivan olan sporcu? Recep kara

2016 olimpik oyunlar nerede yapılmıştır. Brezilya'nın rio

2016 varlık fonu başkanı kimdir - mehmet bostan

2016 yaz olimpiyatları nerede yapıldı? Rio 

2017 agit başkanlığını hangi ülke yürütmekte? Avusturya

2017 akdeniz olimpiyatları nerede yapılacaktır? İspanya tarragora

2017 avrupa basket şampiyonu.

2017 avrupa basketbol finalini oynayan takımlar olimpiakos-fenerbahçe

2017 en iyi kadın oyuncu. Emma stone

2017 erkek basketbol finalinde beşiktaş'ı yenerek şampiyon olan takım hangisidir? Fenerbahçe

2017 eurolig basketbol... Hangi ülkede? Türkiye 

2017 fifa kupası nerde yapılacak

2017 g20 zirvesi nerede yapıldı? Almanya – hamburg

2017 islam turizm başkenti (medine)

2017 kültür başkenti medine 2018 tebriz

2017 oscar ödüllü en uzun belgesel.

2017 oscar ödülü alan en iyi kadın oyuncu kimdir? Emma stone

2017 petrol zirvesi hangi ülkede yapılmıştır

2017 uefa kupasını kim aldı menchister united

2017 yılı cumhurbaşkanlığınca ne yılı ilan edilmiştir. Türk dili yılı

2018 dünya kupası nerede rusya

2020 olimpiyatları hangi ülkede yapılacak. Japonya

21 anayasasının kısa ve öz olduğunun kanıtı? Sadece 23 madde olması ve kazuistik olmaması

22 gün 22 gece süren savaş sakarya

222 e göre hangisi zorunlu ilköğretim okullarıdır 

222 ilköğretim kanununa göre okul çevresindeki arazilerde kaç dekarı okulun gelir ve giderleri için kullanılabilir? 50 dekar

222 ilköğretim temel kanuna göre okulların başlangıç ve bitiş zamanı ne zamandır?

222 ilköğretim ve eğitim kanunu yürütülmesinden kim sorumlu meb

222 kanuna göre devlet bütçesinden yüzde kaç oranında eğitime pay ayrılır 3

222 kanuna göre eğitim çağına gelmiş ama nüfus hüviyeti olmadığı için öğrencileri kim tespit eder

222 kanununa göre ilköğretime başlama ve bitirme yaşı ( 6–13)

222 nolu ilköğretim kanununa göre yaz tatili ne zaman biter.  Öğretim yılı başladığında

222 sayılı eğitim kanununa göre mezun olamayan öğrenciye kaç dönem daha bitirme hakkı verilir (2 dönem) 

222 sayılı ilköğretim cağı hangi yaşları kapsar? Ne zaman baslar ne zaman biter. 6 13

222 sayılı ilköğretim kanununa göre okula gitmeyen çocuğun velisine her gün için kaç tl para cezası verilir. 15 tl

222 sayılı ilköğretim kanununa göre tek öğretmenlik okullar da yaz tatili ve izin işlemlerini kim yapar ( ilce mili eğitim müdürü ve bölge müfettişleri)

222 sayılı kanun hangi yıl çıkarılmıştır? 1961 de kabul edildi

222 sayılı kanuna göre cezaları kim verir: mahalli mülki amiri

222 sayılı kanuna göre ilkokulda öğrenci sayısı en fazla kaç olabilir. 40

222 sayılı kanuna göre ilköğretimde bir öğrenciye mazeret için idare en fazla kaç gün izin verebilir? 15

222 sayılı kanuna göre ilköğretime devam eden öğrenciler nasıl çalıştırılır

222 sayılı kanuna göre kimliği olmayan bir öğrencinin yasını tespit etmek için kime başvurulur.(ihtiyar heyetine danışılır)

222 sayılı kanuna göre meb dışında yetiştirici ve tamamlayıcı kursları kimler açabilir gerçek ve tüzel kişilerle, belediyeler, özel idareler ve devlet tarafından açılabilir.

222 sayılı kanuna göre muhtar okula yeni başlayacak çocukları kaç gün önceden bildirmek zorundadır. 15

222 sayılı kanuna göre okul için toprak veya arazi nasıl belirlenir

222 sayılı kanuna göre okulların gelir getiren arazisi kaç dekardan fazla olamaz 2–50

222 sayılı kanuna göre öğretim yılı ne demektir

222 sayılı kanuna göre satın alma ve kamulaştırmayı kim yapar özel idare.

222 sayılı kanuna göre veli öğrencinin devamsızlığını kaç günde okula bildirmeli 3

222 sayılı kanuna göre yanlış beyanda bulunmanın cezası 100 tl

222 sayılı kanuna göre zorunlu olmayan eğitim kurumları nelerdir?

222 sayılı kanunda. Okul müdürü ve aile birliği bşk.

222 sayılı kanunla okula gelmeyen öğrenciye kesilen 15 tl'lik cezaya rağmen yine gelmezse kaç tl ceza kesilir...500 tl

222 sayılı kanununa göre okul öncesi sınıfındaki öğrenci sayısı kaçtan az kaçtan fazla olamaz? 10'dan az 40'tan fazla olamaz.

222ye göre % kaç engelli almak zorunda okul?

222ye göre bir çocuğun künyesi kaç nüsha hazırlanır nerelere verilir. Ben üç nüsha okul, muhtarlık ve ilçe meb

222ye göre bir öğretim yılı ne zaman biter? Son sınıf öğrencilerinin sınavlarının bittiği tarihte

222ye göre bütçenin kaçı okula aktarılır? Yüzde 3

222ye göre çocuğunu okula göndermeyip yalan yanlış beyan eden veliye ne kadar para cezası uygulanır

222ye göre eğitim öğretim ne zaman başlar ne zaman sona erer?  Okullar açılmadan 1 hafta önce başlar, sene sonu sınavlarla biter

222ye göre hastalık ölün vb. Durumlarda öğrenciye verilen izin miktarı

222ye göre kimler meb dışında kurs açabilir? Özel idare ve belediye 

222ye göre koy bütçesinin % kaçı okula aktarılır yüzde 10

222ye göre köy okulu lojman bahçesi kaç metredir? Cevap:500–1000 m

222ye göre köylerde açılacak tesisin nereleri kalmayacağına kim karar verir? ( köy ihtiyar meclisi)

222ye göre kumarhane, alkol satan yerler, vb okula ne kadar uzakta olmalıdır?  100 metre 

222'ye göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağına kim karar verir,

222'ye göre nüfus cüzdanı olmayan çocuğun yaş tespitini kim yapar? İhtiyar heyeti

222ye göre okul bahçesinden elde edilen para ne yapılır okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere köy bütçesine gelir kaydedilir

222ye göre okula gelmeyen öğrenci kaç günde veliye bildirir?

222ye göre öğrenciye olağanüstü haller dışında kaç gün izin verir okul idaresi 15

222ye göre tarım gelirleri ile ne yapılır ve nereye yatırılır. (köy bütçesine yatırılır)

222ye göre tek öğretmenli okullarda izin kim ve verir neye göre ayarlanır. Bölge ilköğretim müfettişleriyle ilçe milli eğitim müdür tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır

23 nisa'n 1920 de meclis açılış konuşmasını kim yapmıştır (şerif bey)

23 Ocak 1913: ittihatçıların yaptığı baskın. Babı âli baskını 

23 Temmuz- 7 ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan kongre?

28 Ocak 1920 son osmanlı mebusanın aldığı karar  misak-ı milli

29 Ekim törenleri hangi kurumun başkanlığında kutlanır?

29 nisan 1920 de hangi kanun yayınlanmıştır? Hıyanet i vataniye kanunu

3 bakan seçimden ne kadar zaman önce istifa eder. 3 ay önce istifa etmek yasal zorunluluktur

3 bölgeye komşu il olarak? Bilecik

3 kalbi olan hayvan hangisidir

30 ağustos zafer bayramı hangi savaşta kazanılmıştır başkomutanlık meydan muharebesinde

30 ağustos zafer bayramını kim koordine eder? Genelkurmay başkanlığı

3071 nolu kanun içeriği nedir? 3071 dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun

3071 sayılı dilekçe ile ilgiliydi kaç gün içinde cevap verilir?  30

3071 sayılı dilekçeyle ilgili kanun, bir dilekçede adres, isim soy addan başka hangi bilgi kesinlikle bulunmalıdır. ? İmza

31 Mart ayaklanması sırasında mustafa kemal ile tanışmış ve kafkas cephesinde ermenilere karşı savaşmış komutanımızın adı nedir?

31 Mart ayaklanmasının ardından tahttan indirilen 2.abdülhamit'in yerine kim geçmiştir? V. Mehmet reşat

31 Mart olayı kim tahttan indirildi?

31 Mart olayından sonra 2. Abdülhamit'in yerine geçen padişah? Mehmet reşat

31 Mart olayını bastıran ordu? Harekât ordusu

31 Mart vakası nedir? 2. Meşrutiyete karşı yapılan ayaklanmadır – 13 Nisan 1909

4 artı 4 ne zaman uygulandı:2012-2013 eğitim ögrt

4 yıldan sonra aynı ilde kalan sözleşmeli öğretmen ne kadar daha o ilde kalır? 2 sene.

4 yıllık eğitim, fen edebiyat, hukuk, iibf, siyasal bilimler ve ilahiyat mezunu olmak

4 yıllık üne mezunu memurun başlangıç ve bitişteki kademe ve derecesi 

4.cetvel sosyal güvenlik kurumları nelerdir?

4+4+4 ün zorunlu olmayan basamağı. 4+4

40 üyeli bir komisyonda iktidar parti grubu ya da grupları kaç kişiden oluşur? 21

442 nolu kanuna göre valinin yazı islerini kim yürütür 

4448 kamu sendikaları kanuna göre seçim kararı nasıl alınır?

4483 kanuna göre haksiz istinatta bulunanlar hakkında ne yapılır.

4483 kanuna göre memur verilen cezaya ne kadar zamanda itiraz eder.

4483 kanuna göre ön incelemede zorunlu hallerde verilecek ek süre kaç gündür?

4483 sayılı kanun hangisi memur ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması

4483 sayılı kanuna göre ilçede kamu görevlilerine soruşturma iznini kim verir? Cevap: kaymakam

4483 sayılı kanuna göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı memur en çok kaç gün içinde itiraz edebilir? 10 gün

4483 sayılı kanuna göre soruşturma kararı kaç günü geçmemek şartıyla uzatılabilir?  15 gün

4483 sayılı kanuna göre yapılan itirazlara kaç gün içerisinde cevap verilir

4483 sayılı kanuna göre yetkili merci soruşturma konusundaki kararını ön incelemeyle birlikte zorunlu hallerde verilen süre dâhil en geç kaç gün içinde verir. Cevap:45 uşak

4483 sayılı kanunun bölge kurum kuruluşlar ile ilgili cevap ilin valisi

4488 sayılı kanunun içeriği nedir?

4668 sayılı kanun ismi

4688 sayılı kanuna göre bir kişi 30 günlük süre zarfında sendikadan çekilirse yeni bir sendikaya üyeliği ne zaman başlar? Bu 30 günlük süreden hemen sonra başlar.

4688 sayılı kanuna göre birden fazla sendikaya üye olan bir kişinin hangi sendikası geçersizdir? 

4688 sayılı kanuna göre sendika yönetim kurulları kaç kişiden oluşur

4688 sayılı kanundan sendika üye sayısı

4688 sendika kanunundan uzun bir soru denetleme kurulu

4688’e göre bir öğretmenin sendikadan çıkarılma kararını kim verir sendika merkez kurulu

4688'e göre toplu görüşmeler sırasında uyuşmazlık olursa çözüm için nereye başvurulur? Kamu hakem heyeti

4982 bilgi edinme kanununa göre başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı adresi ve yetki belgesi haricinde ne gereklidir?

4982 bilgi edinme kanununa göre bilgi edinme değerlendirme kurulu kaç üyeden oluşur kaç yıllığa seçilirler ayda en az kaç defa toplanırlar?

4982 bilgi edinme kanununa göre bilgi edinme isteği olumsuz olursa yargıya gitmeden önce itirazlar kaç gün içinde yapılır.

4982 kanunun adi nedir açıklayın? Devlet memurları ve diğer kamu gör yargılanması hakkında kanun?

4982 sayılı bilgi edinme kanununa göre başvurusu red edilen kişi kaç günde itiraz edebilir 15 gün 

4982 sayılı bilgi edinme kanununa göre değerlendirme kuruluna türkiye barolar birliği kaç aday gösterir? 2

4982 sayılı kanuna göre özel hayatın gizliliği

4982 ye göre kurum ve kuruluşlar başvuru üzerine istenilen bilgi ve belgeye erişimi kaç... 15 gün

4'te 1'in 1 fazlası

5 Aralık 1934 yolunda kadınlara

5 Aralık 2010 da 33 kişinin 69 gün sonra kurtarıldığı maden kazası hangi ülkede olmuştur?(şili)

5 yılını dolduran memura kaç yıl ücretsiz izin verilir(1 yıla kadar)

5 yıllık kalkınma planı neden uygulanmadı

5’li sistemde not nasıl bulunur? Notumuz 3 olsun=>3+1=4.50 =200/3= 66,6

50 tl arkasında kim ilk kadın tarihçimiz fatma âliye topuz'

50 tl'nin arkasında kimin resmi var? Fatma âliye 

5018 bilgi edinme kanununa göre adalet bakanlığı tarafından hâkim sayısı

5018 bir sonraki yıla geçen ödemeler

5018 bolu kanuna göre bakanlıklardaki (savunma bakanlığı hariç) en üst yönetici kimdir? Müsteşar 

5018 bütçe dışı avans. Yüzde 30

5018 bütçe hazırlanınca nereye gönderilir? Maliye -dpt

5018 bütçe hazırlıkları kaç ay önce başlar? 75 gün önce.

5018 bütçe kanunlarında tüm caza gelir vergi gelirlerinin ortak adı kamu geliri

5018 bütçe kanunu v.s açıklamadan sonra hangi bakanlık bakar-maliye bakanlığı 

5018 bütçe kanununa göre mali yılsonunda kullanılmayan ödenek ne olur?

5018 bütçe kanununa göre niteliğinden dolayı mali yılla sinirli tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki hizmetler için her is itibariyle bütçelerinde öngörülen ödeneklerin %50 sini izleyen yılın haziran ayini geçmemek üzere ne kadar sure sonra ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla gecen yüklenmelere girişilebilir

5018 de borçlar neye göre devrolur? Kayıt sırasına göre

5018 de en son harcamayı onaylayan...

5018 de hazırlanan bütçe hesaplaması kamuoyuna ne zaman duyurulur? Ocak ayı

5018 de orta vadeli bütçeyi kim hazırlar

5018 de temmuz ayı sonunda idari giderler nereye bildirilir.  Maliye bak

5018 denetim kurulu hangi bütçeleri denetler? Cetvel sayısı nedir?

5018 denetleyici kurumlar bütçeleri kaç nüsha nereye teslim eder

5018 devlet memurlar kanunu görevde yükselmek için hangi kriterler aranır. Bos kadro olması olumlu sicil olması görev derecesinde en az 1 yıl çalışmış olmak

5018 fatih projesi için kaç yıllık bütçe ayırır?

5018 genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar …(cevap hazine) adına,

5018 genel bütçeli kurumlarda harcama yetkilisi. Harcama yetkilisi lisede okul müdürü ilk ve ortada milli eğitim müdürü

5018 göre maliye bakanlığı kimden görüş ister?

5018 göre okula verilen bütçenin adi nedir?

5018 göre sosyal güvenlik kurumları ve mahalli ifadelerin deneyimini kim yapar

5018 harcama kalemleri taşınır taşınmaz mallar temizlik kırtasiye falan

5018 iç denetçiler raporunu nereye sunar iç koordinasyon kurulu

5018 idari sorumluluk?  Pusulanın n ucu kuzey--- ilk başbakan? Meyhane ve kumarhaneler 100 m uzakta olmalıdır.

5018 ile ilgili giderler nasıl belirlenir?

5018 ilk ödeme önceliği kayıt sırasına göre

5018 kamu idareleri gelir gider bütçesini nereye bildirir? Maliye bakanlığı

5018 kamu idaresi performans göstergesini hangi kurum hazırlar maliye bakanlığı

5018 kamu mali yönetimde iç denetim kurulu kaç üyeden oluşur:7

5018 kamu mali yönetimi ve kontrol kanunda cetveller bütçeler 1.bütçe hazırlama rehberi 2.

5018 kamu mali. Göre merkezi yönetim kamu harcamalarını hangi kurum hazırlar(maliye)

5018 kanuna göre bütçeyi kim hazırlar? Maliye bakanlığı

5018 malı kanuna göre avans verme şartları nelerdir

5018 mali hazırlık ne zaman yapılır sunulur kim onaylar gibi cevabı 15 eylül yüksek kuruldu

5018 mali vs. Stratejik plana bağlı bütçe kaç yılda bir yapılır. 4

5018 mali yıla dair rapor tbmm'ye hangi ay gönderilir eylül

5018 maliye yönetim, denetim kaç bölümden oluşur adları nedir?

5018 nolu kanun ödenek üst ü harcama kamu zararı oluşmasa da ceza ne olur? (2 katı)

5018 numaralı kanunun numarası verilip kanunun adı

5018 orta vadeli bütçeyi kim karara bağlar ve ne zaman yüksek planla kurulu 75 gün önce

5018 ödeme emri belgesi düzenlenip ödeme yapılamayan para ne yapılır? Gider bütçesine yazılır.

5018 ödeme emri hangi bankaya verilir? Ziraat bankası 

5018 sayılı bütçe kanunu nasıl ya da ne zaman başlar gibiydi 

5018 sayılı kamu mali yönetimi kanununa göre kamu zararı ilgiliden ne zaman tahsil edilir?   Karar kesinleştikten sonraki ilk ay başlar

5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için hangi tür ödenek vardır? (yedek ödenek)

5018 sayılı kamu mevzuatınca yabancı okullara verilebilecek en fazla avans yüzdesi kaçtır?

5018 sayılı kanun hazırlanan bütçeler nereye onaya gönderilir? Maliye bakanlığına

5018 sayılı kanun kapsamı? malî yönetim ve kontrol kanunu

5018 sayılı kanuna göre "danıştay" hangi cetvelde yer alır? 1 notu cetvel

5018 sayılı kanuna göre bütçe kimin onayına sunulur

5018 sayılı kanuna göre genel idarelerde bütçeyi hangi birim/birimler hazırlar? Maliye bakanlığı*milli mücadelede sivas'ta melek hanımın kurduğu kadınlara özel milli cemiyet? Anadolu kadınları müdafaa-i vatan cemiyeti doğrusu ben fazladan...

5018 sayılı kanuna göre iç denetim kurumların bütçesini maliye bakanına kim aktarır? İç denetim koordinasyon kurulu

5018 sayılı kanuna göre idareler arası para aktarma nasıl yapılır (kanun ile  )

5018 sayılı kanuna göre illerde valiliğin izin verdiği özel okul açmak için nereye başvurulur 2. Milli eğitim bakanlığı 

5018 sayılı kanuna göre kamuya ait taşınmaz vs. Satışı ile hangi bakanlık ilgilenir? Maliye bakanlığı

5018 sayılı kanuna göre kurumlar arası bütçe aktarımı neye göre ve nasıl yapılır.

5018 sayılı kanuna göre milli savunma bakanlığının en üst birimi

5018 sayılı kanuna göre örtülü ödenek bütçenin binde kaçını geçemez? 5

5018 sayılı kanuna göre tbmm'nin harcama yetkisini devretmesi onu hangi durumdan kurtarmaz

5018 sayılı kanunda 1.cetveldeki bütçe?

5018 sayılı kanunda ek bütçe olarak yüzde kaç tahsis yapılabilir 15

5018 sayılı kanunda geçen gerçekleştirme görevlisi ne demektir?

5018 sayılı kanunla ilgili bir soru vardı bütçe kelimesi geçiyordu içinde, hangi bakanlığa bağlıdır, diyordu

5018 sayılı kanunun hangi kanundur? Özel öğretim

5018 sayılı kanununa göre kamu denetçileri kurulu kaç kişiden oluşur? 7

5018 sayılı mali bütçe kanunu. Yetkili: maliye bakanlığı 

5018 stratejik planın tanımını yapınız.

5018.bütçeyi kim hazırlar. Maliye bakan

5018’e göre hangi kurumlar faaliyet raporu hazırlar merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumu idare faaliyet raporlarının birer örneğini sayıştay ve maliye bakanlığına gönderir.

5018’e göre maliye bakanlığı’na bağlı iç denetim koordinasyon kurulu kaç üyeden oluşur 7

5018'de geçen iç denetçinin bağımsızlığını açıklayınız?

5018'de kaç gün önce duyurulur 15 gün

5018'den sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında kaç yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir 20 yıl 2-657'den ilkokul mezunlar kaçıncı dereceden işe girerler.  15. Derece

5018'e göre bakanlar kurulu harcamalardan.  Kim sorumlu; başbakan tbmm ve cb

5018'e göre borçların ve cezaların geçerlilik süresi ne kadardır? Zamanaşımı:10 yıl

5018'e göre bütçe devletin gelir giderlerini hangi bakanlık hazırlar.  Maliye

5018'e göre bütçe kaç yılda bir hazırlanır? 2 yıl

5018'e göre bütçe nereye gönderilir?

5018'e göre dört sayılı cetvelde hangi kurumlar yer alır

5018'e göre ek ödenek yüzde kaçtır %2

5018e göre faaliyet raporları? Tbmm veli maliye bakanlığına gönderilmesi ne zaman olur?

5018'e göre geçici bütçe kaç ayı geçemez?6 ay 

5018'e göre genel bütçeden düzenleyici ve denetleyici kurumlara ödenek aktarması yapılabilir mi? evet yapılabilir

5018'e göre hangi kurumlar faaliyet raporu hazırlar merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumu idare faaliyet raporlarının birer örneğini sayıştay ve maliye bakanlığına gönderir.

5018'e göre kamu taşınmazlarının satışınla ilgilenen bakanlık maliye bakanlığı

5018'e göre karayolları genel müdürlüğü hangi sınıfta

5018'e göre kredi yurtlar hangi cetvelde? 2 nolu cetvel

5018'e göre maliye bakanlığı'na bağlı iç denetim koordinasyon kurulu kaç üyeden oluşur 7

5018'e göre orta vadeli bütçe. Kaç yıllığına yapılır. 3 yıllığına

5018'e göre orta vadeli bütçeyi kim hazırlar? Mali planı maliye bakanlığı'nın hangi kurulu yapar yüksek planlama kurulu

5018'e göre önceki yıldan ödenmemiş borçlar nasıl ödenir tarihe göre carı yılda ödenir

5018'e göre rapor nereye sunulur? Maliye bakanlığı 

5018'e göre sosyal güvenlik kurumları kaç nolu cetvelde yer alır? 4

5018'e göre taşra teşkilatı birimlerine ödenek işlemi? Maliye bakanlığı

5018'e göre uzman yardımcısı olma yaşı sınırı 

5018'e göre yapılandırma planlama hangi birim yapar?

5018'e göre yılsonunda tbmm de hangi cetvel onaylanır? 1 nolu cetvel

5018'e göre, geçici bütçe ne kadar süreliğine hazırlar.

5108 miydi bütçeyle ilgili yüzde kaçına kadar verir

5442 il ve ilçe kurulmasıneyle olur?. Kanunla

5442 kararlara itiraz hangi merciye?

5442 sayılı il özel idaresine kim başkanlık eder? Vali

5442 sayılı kanuna göre bucaktaki hükümet temsilcisi?

5442 sayılı kanunun adı nedir? İl idare kanunu

5442 ye göre köylerin adı nasıl değişir?

5443 kanununa göre il, ilçelerin kurulması, kaldırılması, başka bir il veya ilçeye bağlanması ne ile olur? Kanunla

5508 sayılı kanunda 1.2.3. Cetveller hangi bütçelere aittir. Cetvel genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri cetvel özel bütçeli cetveller

5580 e göre yabancı okullarla ilgili tadilat bina ekleme nereden izin alınır

5580 milletlerarası özel eğitim okulları hangileridir?

5580 notu özel öğretim kanununa göre okulların bar, kahvehane, kıraathane vb. Gibi yerlere 100 metre olması gerektiği ile ilgili hangi bakanlıklar ortak yönetmelik hazırlar? Meb, içişleri, sağlık ve turizm bakanlıkları beraber hazırlar. 

5580 özel eğitim kanununa göre öğretmen ders saatinin kaçta kaçına girmek zorundadır

5580 özel öğretim kanununa göre personel ve okulun sözleşmesi kaç yıllığına imzalanır?

5580 özel öğretim kurumları yönetmenliğine göre türk okullarındaki yabancı öğrenci sayısı yüzde kaçı geçemez? %30

5580 sayılı kanuna göre izinsiz işçi çalıştıran kuruma ne kadar sure kapatılma cezası verilir geçici kapatma en az 15 gün en çok 3 ay

5580 sayılı kanuna göre özel öğretim okulları açmak için kimden izin alınmalı? Meb

5580 sayılı kanunda yer alan özel öğretim kurumları kanununu açıklayınız.

5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununa göre bir öğretmen kadrosu dışında ki bir özel okulda ne kadar ek ders alabilir?(8 saat)

5580 sayılı özel öğretime öğretmen usta öğretici personeli kim alır nasıl alınır? Kurumun müdürü alıp vali onaylıyor

6 ocak 1921 de yunanlıların bursa ve uşak ı işgaliyle başlayan savaşın adı(1. İnönü savaşı)

601–1000 arası sendika temsilci sayısı 3

6018 mali hazırlık hangi ayda baslar. Temmuz

65 ye göre zor işlerde çalışan işçilere ek olarak verilen ücretin adı? İş güçlüğü zammı

652 cevap strateji geliştirme bakanlığımız.

652 deki hizmet birimleri sayısı 21

652 khk insan kaynakları genel müdürlüğü

652 khk seferberlik ile ilgili olan bakanlık birimi/ destek hizmetleri genel müdürlüğü/n

652 khk ya göre teftiş isi kime hangi birime aittir cevap teftiş kurulu başkanlığı 

652 khk ya göre yükseköğretimle kim ilgilenir?

652 meb hizmet birim sayısı: 21

652 notu khk ile düzenlemesi yapılan sınav hizmetlerini yürüten birim? ( ölçme değerlendirme genel müdürlüğü)

652 sayılı kanuna göre 5 derecedeki memurlara yüzde kaç eğitim tazminatı verilir yüzde 85

652 sayılı khk da yer alan bakanlık bölümleri sayısı

652 sayılı khk ile yurtdışındaki okullarımızla ilgilenen birim? Ab ve dış ilişkiler genel müdürlüğü

652 sayılı khk neyi içerir? -

652 sayılı khk ya göre meb ile diğer kurumlar arasındaki koordinasyonu en üst düzeyde kim sağlar. 

652 sayılı khk ye göre meb in kamulaştırma iş ve işlemlerini hangi birim yapar?

652 ye göre bakanlığın protokol tören işlerini yürüten birim? Özel kalem müdürlüğü.

652 ye göre bakanlık teşkilatı hangi birimlerden oluşur? Cevap: merkez, taşra ve yurtdışı

652 ye göre kaç daire vardır 19

652 ye göre maarif müfettişi olmak için kaç yıl fiili hizmet aranır (8 yıl)

652 ye göre meb'de kaç teşkilat vardır.

652 ye göre milli eğitim müdürlüğünde yaygın eğitime hangi birim bakar?

652 ye göre milli eğitim şurasının sekretarya hizmetlerini kim yürütür talim terbiye kurulu

652 ye göre sınav işlemlerini yapan birim

652 ye göre talim terbiye kurulu en fazla kaç kere seçilir? 

652 ye göre yılsonu bilançosu en geç kaç gün içinde açıklanır

652 ye göre yurt dışında okuyan öğrencilerin işlerini, araç gereçlerini, vb yapan birimin adı nedir?

652'den hayat boyu öğrenmenin tanımı verilmiş

652'nin amaçları nelerdir?

652'ye göre talim ve terbiye kurunun görev süresi kaç defa uzatılabilir? 3

657 ‘de yönetmelikler nasıl yürürlüğe girer? Bakanlar kurulu kararı ile

657 bağlı memur yasaklı bir yere eylem izni verirse ne ceza alır. 

657 bağlı olarak içerisinde halkla ilişkilerin bulunduğu müşavirlik birimi. (basın yayın halka ilişkiler müşavirliği)

657 de amirin mevzuata uygun verdiği yazılı emir ne yapılır? Yazılı olarak verilen emir yerine getirilir.

657 de bölge idare mahkemesinin tek hakimle aldığı karara nereye itiraz edebilir

657 de geçici personelin tanımını yapıp ne olduğunu

657 de okulların mesai saatlerini kim ayarlar

657 de öğretmenin bulunduğu sınıf eğitim öğretim sınıfı

657 de sınıflandırma neye göre yapılır? Nitelik ve mesleklere göre sınıflandırma yapılır

657 de teknik kadronun adı nedir teknik hizmet sınıfı

657 den kim sorumludur? Tüm memurları kapsıyor bakanlar kurulu

657 devlet memurları kanununa göre memur hakları

657 devlet memurları kanununa göre sıkıyönetim döneminde 10 gün göreve gelmeyen memura ne ceza verilir? Memurluktan çekilmiş sayılır

657 dm kanununa göre memur yurtdışında kasten zarara neden olursa ne cezası alır? Kademe ilerlemesinin durdurulması

657 dmk eğitim ve öğretim, sağlık ve yardımcı sağlık, teknik hizmetler sınıfına dahil olan memurlardan, kariyerlerinde yararlanmak istediklerini

657 dmk'da yönetmelikler kimin onayıyla yürürlüğe girer - bakanlar kurulu

657 DMK'ya göre illerde çalışma saatlerini kim düzenler?

657 içinde liyakati kariyer in tanımı varmıştı bu hangisi demişti kariyer

657 sayılı devlet memurları kanununa göre hapis cezası alan memura aylığı ne şekilde ödenir? 3'te 1 kesilir 3'te 2 ödenir.

657 sayılı devlet memurları kanununun 2670 sayılı kanunla değişik 55 inci maddesine dayanılarak; aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlen kurum nedir?

657 sayılı devlet memurlarının temel ilkeleri(liyakat, kariyer, sınıflandırma)

657 sayılı devlet memurunun cezası verilmediği takdirde kaç yılda zamanaşımına uğrar?  1 yıl.

657 sayılı dmk tanımı nedir?

657 sayılı dmk'ya göre 20 özürsüz gelmenin yaptırımı devlet memurluğundan çıkarılır

657 sayılı dmk'ya göre adaylıktan başarısız olan, memurluğa yakışmayacak davranışlarda bulunan vb. Gibi durumlarda memurluktan çıkarmayı kim teklif eder?

657 sayılı dmk'ya göre amirin emir verdi. Fakat verdiği emir anayasa, kanun ve tüzüğe aykırı ne yaparsın?

657 sayılı dmk'ya göre amirine görev sırasında sözlü saygısızlık etmek (aylıktan kesme)

657 sayılı dmk'ya göre amirine mahiyetindekilere ve iş arkadaşlarına karşı kötü muamele fiili hangi cezayı gerektirir?(kademe ilerlemesi durdurma)

657 sayılı dmk'ya göre bir memura eş anne baba ölümünde kaç gün izin verilir? 7

657 sayılı dmk'ya göre çalışanların mesai ve öğlen saatlerini, merkezde kim düzenler.

657 sayılı dmk'ya göre çocuk yardımı ne zaman kazanılır

657 sayılı dmk'ya göre devir teslim işlemini yapmadan ayrılan kaç yıl dönemez? 1 

657 sayılı dmk'ya göre eş durumunda tayin çıkmazsa kaç yıl aylıksız izin hakkı vardır? 3 yıl

657 sayılı dmk'ya göre göreve başlaması gereken birinin başlamaması ile devam eden 1 yıl atanamaz

657 sayılı dmk'ya göre istihdam şekilleri nelerdir? Memur, geçici personel, sözleşmeli personel ve işçi

657 sayılı dmk'ya göre işçinin tanımını yapınız.

657 sayılı dmk'ya göre kademe ilerlemesi cezasını kim verir. İl disiplin kurulu

657 sayılı dmk'ya göre kadrosu kaldırılan memura ne kadar zaman içinde başka kadro tahsis edilir. Cevap: 6 ay

657 sayılı dmk'ya göre memur kaç gün işe gelmezse çekilmiş sayılır–10

657 sayılı dmk'ya göre memur olma yaşı 18 ve 15

657 sayılı dmk'ya göre memurlar yıllık izinlerini nasıl kullanırlar.(toplu ve parça parça kullanabilirler.)

657 sayılı dmk'ya göre memurun okul araç gereçlerini şahsına özel kullanımında verilecek ceza kınama

657 sayılı dmk'ya göre sağlık nedeni ile aylıksız izne ayrılan bir kişi sure bitmeden iyileşirse kaç günde göreve başlamak zorundadır? 10 gün

657 sayılı dmk'ya göre sosyal hizmetler mutahassi hangi sınıfın içerisindedir? Sağlık hizmetleri sınıfı

657 sayılı dmk'ya göre tasaffrufa riayet etmememin cezası? uyarı

657 sayılı dmk'ya göre yönetmelikleri belirleyen ilgili birim? 

657 sayılı dmk'ya göre yurt dışında görev yapan personelin izin günlerini değişmesiyle ilgili düzenlemeyi kim

657 sayılı dmk'ya göre yurtdışına çıkan öğretmen 3 ay içinde?

657 sayılı dmk'ya göre yüz kızartıcı fiilde bulunan memura hangi ceza verilir.

657 sayılı dmk'ya memur kaç yıl ceza almazsa bir kademe ilerler.  8 yıl

657 sayılı kanun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen hizmet sınıfı hangisidir? Genel idare hizmetleri

657 sayılı kanuna göre din kültürü derslerinin konular talim terbiye kuruluna kim sunar? Din öğretimi genel müdürlüğü

657 sayılı kanuna göre kardeşin düğünü için kaç gün izin verilir 1.izin verilmez

657 sayılı kanuna göre üç kez basari alan kişiye ne verilir./ ustun basari bel 

657 sayılı kanunun ödev ve sorumluluklardan tarafsızlık ve devlete bağlılık açıklayınız.

657 tabi memurların atamasını kim yapar?

657 temel kanunları- liyakat kariyer sınıflandırma

657 ye bağlı devlet memurunun çalıştığı kurumda kademe alabilmesi için kaç yıl görev yapmış olması gerekiyor? 1 yıl 

657 yurtdışında uluslararası kurumlarda çalışanlara ne kadar aylıksız izin verilir 21 yıl

657 yüz kızartıcı suç işleyen verilen ceza nedir? Memuriyetten çıkarma

657’ye göre devlet memurlarının ödevleri nelerdir. Devlete bağlılık ve tarafsızlık, sadakat, amir durumunda olan memurların görevleri, kişisel zararlar, kişilerin uğradıkları zararlar, yurt dışında davranış, davranış ve işbirliği, devlet memurunun görev ve sorumlulukları

657’ye göre memurun basında demeç vermesine ilde kim izin verir? Vali

657'de istihdam türleri?

657'de uyarı kınam cezaları kaç yıl sonra dosyadan silinir? 5 yıl

657'nin temel ilkeleri nelerdir?

657'nin yürürlüğe konulmasından hangi kurum ve kuruluşun görev alanına girer?

657'ye bağlı 2 yıl yüksek okul okumuş bir memur kaçıncı kademe ve dereceden başlar  10–2

657'ye bağlı memur ne zaman çocuk yardımı almaya başlar

657'ye göre 1. Derece yakını ölene kaç gün izin verilir?

657'ye göre 1/4 memura verilen kademe ilerlemesi cezası nasıl işler

657'ye göre 10 yılını tamamlayan memurun yıllık izni kaç gün (cevap 30)

657'ye göre 5 gün göreve gelmeyen öğretmene verilen ceza nedir? kademe ilerlemesinin durdurulması. 

657'ye göre açığa alınan personele yapılan ödeme_3/2'si

657'ye göre adaylık süresince kademe ilerlemesinin durdurulması veya aylıktan kesme cezası alan biri için ne yapılır? Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl devlet personel başkanlığına bildirilir.

657'ye göre ağır bir hastalığa yakalanan memurun ne kadar izin alabilir (18 ay)

657'ye göre atama yer değiştirme kaç gün içinde göreve başlaması gerekir 15

657'ye göre aylıktan kesme ne zaman uygulanır?

657'ye göre babalık izni kaç gündür. 10 gün

657'ye göre bakanlıklar devlet personel başkanlığına ödül alan personelini hangi ay sonuna kadar bildirir? Ocak ayı sonu

657'ye göre basına demeç veren memura hangi ceza verilir? 

657'ye göre bayan memur doğum izninin ne kadarını doğum sonrasına atar:5 hafta.

657'ye göre cep telefonunu derste açık tutmanın cezası nedir? Uyarı 

657'ye göre ceza alan memur sicilinden silinmeden yine ceza alırsa ne yapılır

657'ye göre derece yükselmesi nasıl olur?

657'ye göre devlet memurlarının ödevleri nelerdir. Devlete bağlılık ve tarafsızlık, sadakat, amir durumunda olan memurların görevleri, kişisel zararlar, kişilerin uğradıkları zararlar, yurt dışında davranış, davranış ve işbirliği, devlet memurunun görev ve sorumlulukları

657'ye göre gece nöbeti kimlere verilmez doğum yapan memura ve engellilere

657'ye göre gizli bilgileri açığa çıkarmanın cezası nedir? Memurluktan çıkarma

657'ye göre görevden çekilen bir kişi ne kadar zaman sonra geri dönebilir?

657'ye göre göreve kaç gün gelmeyen çekilmiş sayılır

657'ye göre hangi devlet memuruna isteği dışında gece vardiyası veya nöbeti yazılamaz? Doğum yapan bayana doğumdan sonra iki yıl gece vardiyası yazılmaz

657'ye göre hangisi hak değildir? Grev

657'ye göre hastalık halinde alınabilecek raporun süresi en fazla kaç gün olur

657'ye göre hizmet sınıfları nelerdir?  I- genel idare hizmetleri sınıfı ıı- teknik hizmetler sınıfı ııı- sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ıv- eğitim öğretim hizmetleri sınıfı v- avukatlık hizmetleri sınıfı vı- din hizmetleri sınıfı vıı- emniyet hizmetleri sınıfı vııı- yardımcı hizmetler sınıfı ıx- mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı x- milli istihbarat hizmetleri sınıfı

657'ye göre idari amirin memura hal ve hareketlerini düzeltmesi için yazılı olarak bildirmesi hangi cezadır? Uyarma.

657'ye göre ideolojik ve siyasi faaliyetlerde bulunmanın cezası memurluktan çıkarılma

657'ye göre istihdam şekillerinden geçici personeli açıklayınız.

657'ye göre izinsiz gösteri ve benzeri eylemler yapan memura verilen ceza?

657'ye göre kaç yıl disiplin cezası alınmazsa 1 kademe ilerlemesi verilir? 8

657'ye göre kademe ilerleme cezasına itiraz nereye yapılır?

657'ye göre kadrolarda %kaç engelliye yer verilmesi gerekir

657'ye göre kılık kıyafet yönetmeliğine uymayan memura hangi uygulama yapılır? ( önce sözlü, sonra yazılı uyarı, sonra soruşturma)

657'ye göre kimler mal bildirimde bulunabilir? Eşler ve çocuklar

657'ye göre liseyi bitiren bir memur kaçıncı derece kademeden baslar kaçıncı derece kademeden bitirir 13/3

657'ye göre mal bildiriminde bulunmayan memura verilen ceza. Kademe ilerlemesi durdurma cezası.

657'ye göre mazeret izninde olan bir personelin özrü ortadan kalktığında ne yapması gerekir. 15 gün içinde bakanlığa özrün bittiğini gösterir belgeyi sunma si gerekir

657'ye göre memura 'usule uygun olmayan dilekçe' verme cezası nedir? (uyarma)

657'ye göre memurluktan çıkarılan memurun görevden çıkarılma süresi? 6 ay

657'ye göre memurun istihdam şekilleri nelerdir.  Memur, sözleşmeli personel, geçici personel, işçiler

657'ye göre memurun verilen görevi kasten yapmaması hangi cezayı gerektirir?

657'ye göre mesai arkadaşlarıyla uyumsuzluk, vb hareketler hangi ceza? Kınama

657'ye göre niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışan devlet memurlarına ödenen zammın ismi nedir? İş güçlüğü zammıdır. 

657'ye göre ödül alan personelin bilgileri personel daire başkanlığına ne zaman gönderilir 

657'ye göre özel yetenekli çocuklar ile ilgili işlemleri kim yapar? Milli eğitim bakanlığında

657'ye göre siyasi partiye giren biri tekrar göreve ne zaman döner?   Seçim için istifa edenler, listelere giremezlerse, müşterek kararname gereken unvanlarda bakan onayı ile eski görevlerine geri dönebilecektir. Ancak, eğer geri dönüş süresine kadar, istifa edilen kadroya atama yapılırsa, bu halde eski görevine atama zorunluluğu bulunmamaktadır.

657'ye göre tanım vermiş bu nedir demişti cevap kariyer 

657'ye göre tasarruf tedbirlerine uymamak ne cezası gerektirir? Uyarma

657'ye göre teşekkür takdir gibi belgeleri merkezde kim verir? İlgili bakan

657'ye göre vali ve kaymakamların bağlı oldukları hizmet sınıf? Genel idare hizmetleri

657'ye göre yapılmaması gereken bir emri müdür yazılı olarak verirse memur da bunu yaparsa ceza sorumluluğu kime aittir? Müdüre 

657'ye göre yasama faaliyetinde bulunan memur bakan ve vekillerin 1 kademe alması ne kadar zaman sürer.

657'ye göre yükselebileceği en yüksek derece ve kademeye göre kademe ilerlemesi cezası alan memura ne cezası verilir.

657'ye memuriyetten çıkarma cezasını kim verir? Atamaya yetkili amirin isteği ve yüksek disiplin kurulunun kararı

657'ye tâbi memurların emeklilik işlemleri ne zaman ve nasıl yapılır

657'ye tabii memurlar kimlerdir

70 öğrencisi olan bir okula kaç tane yabancı uyruklu öğrenci alınabilir?

8 yıl disiplin cezası almayan bir memura kaç kademe verilir? 1 kademe

82 anayasasına göre meclisteki karar yeterlilik sayısı?

82 anayasasına göre yurtdışına asker gönderme yetkisi hangi mercii ye aittir tbmm

9 gün özürsüz gelmeyenin cezası nedir? Kademe ilerlemesinin durdurulması

93 harbinin kadın kahramanı kimdir?

A4 kağıdının boyutu nedir?

Ab adalet divanının merkezi neresidir? Lüksemburg (bürüksel) 

Ab dış ilişkiler genel müdürlüğü 

Ab kanunlarının temeli hangi yasalara dayanıyor? Magna carta

Ab konseyi. Ab adalet divanı

Ab kurucu üyeleri kimlerdir? Belçika, fransa, almanya, lüksemburg, italya, hollanda

Ab merkez bankasının merkezi neresidir? Frankfurt

Ab ne zaman hangi anlaşma ile kuruldu?1992 maastrich - hollanda

Ab organları nelerdir?

Ab parlamentosu hangi şehirdedir? Strasburg

Ab referandumu iki kez reddeden ülke hangisidir?  Norveç

Ab üye ülkeler sayısı kaçtır? 28

Ab ve dış ilişkiler genel müdürlüğü ve ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğünü açıklayınız.

Ab‘de devlet ve hükümet başkanlarının yılda 4 defa toplandığı toplantı hangisidir? Ab zirvesi

Ab‘de hangi organın üyelerini halk seçer? Avrupa parlamentosu

Ab‘nin en yetkili organı hangisidir? Ab konseyi

Ab‘nin yürütme organı hangisidir? Avrupa komisyonu

Ab’nin gelir ve giderlerini kim inceler? Ab sayıştayı

Ab’nin kaç üyesi vardır? Son üye hangi devlettir? 28 üye – bosna hersek

Abaküsü bulan hangi medeniyet? Çinliler

Abd 1917 de 2. Dünya savaşına nasıl girdi? Almanya iki ticaret gemisini batırdı on sebeple

Abd birinci dünya savaşında kaç yılında almanya'ya savaş açmıştır(1917)

Abd ikinci dünya savaşına ne zaman girdi?

Abd ingiltere fransa rusya çin

Abd ve avustralya'nın kabul etmediği iklim protokolünün adı nedir? Kyoto protokolü

Ab'de 1923 yılında yapılan zirve?

Abd'nin 2. Dünya savaşına girmesinin nedeni? Almanya'nın meksika'ya gönderdiği bir telgrafının abd'nin eline geçmesiyle başladı. Bu telgrafta meksika'nın almanya ile bir ittifak kurması öneriliyordu. Abd'nin almanya'ya karşı savaşa girmesi durumunda meksika abd'ye saldıracaktı. Bunun karşılığında ise teksas, arizona, newmexico'yu topraklarına katacaktı.

Abdülhamit meşrutiyeti hangi yılda tekrar ilan etmek zorunda kalmıştı 1908 2. Meşrutiyet

Abdülhamit'in hicaz demiryolu projesi doktora veren üniversitenin adı atatürk'ün dedesini

Abdülmecit in bastırdığı kağıt para cevap kayme

Abdülmecit zamanında basılan kağıt paranın adı nedir? Kaime

Abdürrahim karakoç kimdir? Şair

Ab'nin merkezi? (brüksel)

Ab'ye 2007 yılında üye olan ülkeler hangileridir? Romanya ve bulgaristan

Ab'ye başvurmak isteyen ülkeler ilk nereye başvuru yapar? Ab konseyi

Ab'yi referandumla reddeden ülke norveç

Acımak eseri kimindir? Reşat nuri güntekin

Açığa alınan memurun maaşı ne kadarı ödenir? 3/2 si ödenir

Açığa alınan memurun soruşturması kaç günde başlar? 10 gün

Açık öğretim lisesinde hangi öğrenciler okur?

Açıklanması gizli olan ve açıklanabilir bilgileri ayni dilekçede istenirse yapılması gereken işlem nedir?

Açılış konuşmasını kim yapar? Ev sahibi 

Açlık romanının yazarı kimdir? Kunt hamsın

Adalet bakanımız kimdir?

Adalet divanı hangi şehirde (lahey)

Adaleti ile ilgili halife? Hz. Ömer. 

Adamın biri her gün bir miktar parayı ayırıp sanki yedim diye kenara atıyor biriktirdiği para ile cami yaptırıyor bu caminin adi nedir? Say ki yedim cami

Adana ve çevresinde kurulan yararlı cemiyet hangisidir? (kilikyalılar cemiyeti )

Adana'da halka açık kaç spor tesisi vardır.

Aday memurlar sınavda başarısız olursa süreç nasıl işler? Başka bir okula gönderilir orada da başarısız olursa memuriyetle ilişiği kesilir

Aday öğretmen adaylığı bitiminde girdiği sınavı geçmezse ne olur?

Aday öğretmen ne zaman tayin ister?

Aday öğretmenler 1. Yılsonunda sınava girmeye hak kazanamazlarsa yapılacak işlem nedir?

Aday öğretmenler ne zaman yazılı veya sözlü sınavlara katılma hakkini elde ederler(en az 1 yılını doldurduktan sonra

Adaylığı sürecinde veya adaylığı sonunda görevi bırakan memur ne kadar süre sonra dönebilir?

Adaylık döneminde devlet memurunun ilişiğini kim kesebilir?

Adaylık sürecinde üst üste 2 kez başarısız olana ne yapılır? 2 kez başarısız olanlar memuriyetten çıkarılır

Adaylık süresi ne kadardan az ne kadardan fazla olamaz?

Adaylık süresince hangi cezaları alanların memurlukla ilişiği kesilir?

Adı aylin kimin eseri?  Ayşe kulin

Adına yemin edilen ispanyol tıpçı kimdir?

Adıyaman tbmm genel sekreteri soruşturma iznini kim verir tbmm başkanı

Adli cezaların son itiraz mercii neresidir?

Adrese dayalı ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır 2007

Aet'nin ab ye dönüştüğü anlaşma maastrich anlaşması

Afad acilimi afet ve acil durum yönetimi başkanlığı

Afrika'daki son toprağımızı hangi anlaşma ile kaybettik uşi antlaşması

Aganta burina burinata eserinin yazarı halikarnas balıkçısı

Agit başkanlığını hangi ülke yürütmekte? Avusturya

Agit ne zaman kuruldu, merkezi neresidir? 

Agit nedir? Avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı

Ağalar saltanatı dönemi nedir? Osmanlı tarihinde daha çocuk yaştaki ıv. Mehmet’in tahta çıkmasından kösem mahpeyker sultan’ın öldürülmesine kadar geçen osmanlı tarihinin 3 yıl, 26 günlük dönemi “ağalar saltanatı dönemi” olarak anılır.

Ağır hastalık geçirenlerin rapor ve izinlerinin haricinde kaçıncı günde aylığından %25 kesinti yapılır? 7 gün 8. Gün kesinti

Ağır hastalık vb. Durumda bir kişinin cezasını kim ortadan kaldırır? Cumhurbaşkanı.

Ağır hastalıklarda 18 ay olan izin diğer hastalıklarda kaç aydır

Ağlı ortaklıkların sermayesinin %50 sinden fazlası hangi kuruluşlara aittir

Ahlat kümbetleri hangi ilimizdedir. Bitlis

Aids ilk defa kaç yılında nerde görülmüştür? Amerika 1981

Aids virüsü nerde ve ne zaman çıkmıştır?

Aile yardımında gösterge rakamları nelerdir?

Akarsu gol ve deniz kenarlarına yerleşim nasıl yapılır? Kıyı kanununa uygulamasına dair yönetmeliği belirttiği gibi kıyıdan karaya doğru en az 100 metre kara tarafından başlar.

Akarsularda suyun akış hızına ne denir? Debi.

Akarsuyun taşıdığı su miktarına ne dedir?

Akçakale sınır kapısı hangi ülke ile aramızdadır? Urfa'da suriye sınırı

Akdeniz oyunları ispanya'nın tarragona kentinde yapılacaktır.

Akdeniz'i kızıl denize bağlayan kanal cevap süveyş kanalı

Aksaray da yetiştirilen köpek cinsi? Malaklı

Al yazmalım selvi boylum, vb kime ait?

Aldığı nobel edebiyat ödüllerini reddeden kişi

Alfabeyi ilk kullanan türk devleti 

Ali fuat cebesoy batı anadolu kuva-i milliye komutanlığına atanması neyi gösterir? Temsil heyeti yürütme gücünü kullanmıştır. Sivas kongresi

Ali rıza efendi mustafa kemal atatürk'ü ilk hangi okula gitmesini istedi? Şemsi efendi okulu

Ali şir nevainin yazdığı kitabın adı muhakemetül lugateyn

Alkol satılan yerlerde hangi durumlarda 100 m uzakta şartı aranmaz? 

Allah'ın 99 isminden olan ve zorlayan, cebreden, kuvvet ve kudret sahibi anlamına gelen ismi hangisidir? Cebbar

Almanların nazileri yargıladıkları dünyaca unlu mahkemeler hangi şehirdedir

Almanya da reform hareketlerini başlatan kişi? Martin luther

Almanya'nın ingiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için ve mısır a hakimiyet açın açılan cephe

Almanya'nın polonyayı işgal etmesiyle başlayan savaş.

Altın ışık, yeni hayat kitaplarının yazarı?   Ziya gökalp

Altın palmiye en iyi film? Mavi bisiklet

Altın para kimin zamanında basıldı? Fatih sultan mehmet 

Amasya genelgesi tarihi hangisidir?  21–22 Haziran 1919

Amasya genelgesinde gecen istanbul hükümeti türk milletini yok saymaktadır ifadesi ne anlama gelir?

Amasya genelgesinden sonra 4–11 eylül tarihlerinde ne oldu? Sivas kongresi 

Amasya genelgesinin maddeleri verilmiş hangi genelge diye sorulmuş.

Amasya genelgesinin önemi anadolu ve rumeli’de kurulmuş olan milli cemiyetleri tek amaç doğrultusunda birleştirmekti. İşte bu düşünceler içinde amasya genelgesi’ni hazırladı

Amasya genelgesinin önemini söyleyiniz. Kurtuluş savaşının amaç yöntem ve gerekçesi

Amasya genelgesinin tanımını yapınız.

Amasya genelgesiyle türk inkılabının hangi safhası başlamıştır? İhtilal aşaması

Amasya görüşmeleri ne zaman yapılmıştır? 22 Ekim 1919

Amasya görüşmelerinde istanbul hükümetinden kim katildi? Salih paşa

Amasya görüşmelerinde yaşanan sıkıntı nedir?

Amerika 1. Dünya savasına nasıl girmiştir? Almanya'nın ingiltere ve fransa'ya karşı denizaltı savaşlarına başlaması ile birlikte abd'nin uluslararası ticaretini tehdit etmeye başlaması.

Amerika birleşik devletleri başkanı woodrow wilson döneminde, wilson ilkeleri’nin temel amacı; ı. Dünya savaşı sonunda uyulması gereken kuralları belirlemek, insanlığın daha fazla zarar görmeden barış içinde yaşamasını sağlayacak gerekli koşulların oluşturulmasını sağlamaktır.

Amerika da 11 Eylülde yıkılan ikiz kuleler hangi şehirdeydi? Newyork

Amerikan mandası isteyen cemiyet hangisidir? Wilson prensipleri cemiyeti

Amerikan mandaterliğini savunan ve bazı aydınların da üye olduğu cemiyet?

Amerika'nın 1. Dünya savasına katılma yılı? 1917

Amerika'yı ikiye ayıran kanalın adı nedir? Panama kanalı

Amir durumundaki memurun görevlerinden 2 tane söyleyiniz.

Amir yasal olmayan bir şeyi memurdan yazılı bir şekilde isterse ne yapılması gerekir? Sözlü emri yerine getirmez ve emri verene bildirir amir bunun üzerine yazılı emir verirse yazılı emri yerine getirilir yasal olmasa bile. Suç teşkil ederse yerine getirmez isterse 10 kere yazılsın kendi de sorumlu olur

Amiral bristol raporu nedir?

Amiral bristol raporu tarihi nedir (1919)

Amirin suç teşkil eden bir görev vermesi halinde ne yapılır? 

Amirine sözlü olarak karşı gelen memura verilen ceza? Aylıktan kesme

Amirine ve görev arkadaşlarına fiilî tecavüz, yüz kızartıcı suç işlemek hangi cezayı gerektirir? Memuriyetten çıkarma cezası gerektirir.

Ana hizmet birimleri nelerdir?

Ana sınıfı: 48–66 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıfı,

Anadolu ajansına kurulduğunda ismini verenler

Anadolu selçuklu devleti hangi hükümdar döneminde donanma kuruldu. Çaka bey

Anadolu selçuklu devletinde ilk altın para kim bastırmıştır?

Anadolu selçuklu devletinde ilk tersane nerede kuruldu? Sinop

Anadolu selçuklular da ticaret yapanların kurduğu birlik? Ahilik teşkilatı

Anadolu teknik programlarına kayıt yaptırmak için en düşük puan kaç olmalıdır? 70

Anadolu türk siyasi birliğini ilk kuran osmanlı padişahı?

Anadolu ve rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetinin birleştikten sonraki adı

Anadolu ve rumeli’de kurulmuş olan milli cemiyetleri tek amaç doğrultusunda birleştirmekti.

Anadolu'daki kral yolu hangi uygarlık tarafından geliştirilmiştir? Lidyalılar

Anadoluhisarı kaç yılında yapılmıştır (1395)

Anadolu'nun işgali sırasında aznavurlar balıkesir'i kaç yılında işgal etmiştir. 1919

Anadolu'nun işgali sırasında edirne ne zaman işgal edilmiştir? 1920

Anadolu'nun işgali sırasında itilaf devletleri kaç yılında barış önerisinde bulundu: 1922

Anadolu'nun işgali sırasında yozgat ayaklanması ne zaman olmuştur? (1920-çapanoğlu ayaklanması)

Anadolu'nun işgaline karşı ilk direniş hareketi? Kuvay-i milliye) 

Anafartalar'da atatürk'ün rütbesi?

Anakaranın güvenli ve hiç işgal edilmemiş olması ve yurdun diğer bölgeleriyle iletişiminin kolay olması

Analitik düşünme öğretmene ne kazandırır?

Anaokulu müdürünün üst disiplin amiri kimdir? Atamaya yetkili amirdir.

Anaokulu ve uygulama sınıflarında kaç aylık çocukların kaydı yapılır? 36_66 ay

Anaokulu: 36–66 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu,

Anayasa 21. Madde gibi maddeler vardı cumhurbaşkanlığı ve genel secimler ne zaman yapılması planlanmaktadır. Tam tarihi soruşturma açılmasına karar verir

Anayasa 24. Maddeye göre zorunlu kılınan ders.

Anayasa değişikliği meclis genel kurulunda kaç kez görüşülür?

Anayasa değişiklik teklif sayısı? 1/3

Anayasa göre tutuklanma mümkün değilse ne olur?

Anayasa göre yürüyüş, temel hak özgürlüklerden hangisidir? Kişi hakki

Anayasa ile diğer mahkemelerin uyuşmazlığına hangi mahkeme bakar uyuşmazlık mahkemeleri bakar

Anayasa ile kaç yıl sonra kabul edilmezse tekrar yasa görüşülebilir

Anayasa mahkemesi anayasadaki değişiklikleri neden inceler ve denetler? Şekil yönünden

Anayasa mahkemesi başkanının adı nedir?

Anayasa mahkemesi bir yasayı iptal ederse ne olur? Yasa meclise geri gider. Kurulda yeniden görüşülür

Anayasa mahkemesi genel kurulu, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve türkiye büyük millet meclisi içtüzüğünün anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.

Anayasa mahkemesi hangi önden incelerler? Şekil yönünden

Anayasa mahkemesi kaç oyla parti ödeneğini keser?

Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur başkanı kimdir? 15

Anayasa mahkemesi üyeleri en az kaç yıl kamu hizmetinde çalışmış olmalıdır? 20 yıl

Anayasa mahkemesi üyeleri kaç yıl görevde kalır? 12 yıl 

Anayasa mahkemesi üyelerini kim seçer? Tbmm seçer, cumhurbaşkanı onaylar.

Anayasa mahkemesi üyeliği hangi durumlarda sona erer? İstifa, vefat.

Anayasa mahkemesinde ne görüşülür?

Anayasa mahkemesinde savcılık görevini kim yapar? Yargıtay cumhuriyet başsavcısı

Anayasa mahkemesine üye olabilmek için kaç yıl kamuda fiili olarak hakim savcı görevinde olmak zorunlu? 20

Anayasa mahkemesinin sonuçlandırdığı dava bir daha ne zaman görüşülebilir? 10 yıl.

Anayasa üye sayısı? 4

Anayasa, milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının yasa ile düzenleneceğini öngörmektedir (m. 86). Anayasa bununla yetinmeyerek, milletvekili ödeneğinin aylık tutarının, en yüksek devlet memurunun almakta maaşı geçemeyeceği, yolluğun da, ödenek miktarının yarısını aşamayacağını belirtmiştir. Ödenek ve yolluğun en çok üç aylığı önceden ödenebilir. Milletvekilleri, ödenek ve yolluklarının yanında, eğer varsa, emekli aylıklarını da almaya devam ederler

Anayasada kimse yaşına uygun olmayan işte çalışamaz hangi madde kapsamındadır?  Zorla çalıştırma yasağı

Anayasada secimler neye göre yapılır? Temsil sistemine göre

Anayasadaki hangi haklara cumhurbaşkanı müdahale etmez? Temel haklar siyasi haklar ve kişilik hakları

Anayasadaki süreli ve süresiz yayınlar için kimden izin alırız 

Anayasadaki temel hak ve hürriyetler nelerdir? Kişiye bağlılık. Vazgeçilmezlik. Devredilmezlik. Dokunulmazlık

Anayasadan uluslararası anlaşmaları imzalamak cumhurbaşkanın hangi görevlerindendir diye bir soru yürütme

Anayasamız kaç bölümden oluşur

Anayasamıza göre din ve vicdan özgürlüğü hangi hak ve ödevlerimizdendir? Kişi hakları ve ödevleri

Anayasamıza göre düzeltme ve cevap hakkı?

Anayasamıza göre vatan hizmeti hangi hak ve ödevlere girer? Siyasi

Anayasamızın 87. Maddesine göre tbmm'nin genel ve özel af ilan etmesi için gerekli olan sayı? 550 milletvekilinin 5'te 3'ü

Anayasamızın ilk üç maddesi

Anayasanın 10. Maddesine göre özürlüler ve şehit yakınları ile birlikte kimlerde eşitlik ilkesi aranmaz? Yaşlılar.

Anayasanın 10. Maddesini vermiş ne olduğunu sormuş (kanun önünde eşitlik)

Anayasanın 11. Maddesi bütün kanunlar anayasaya uygun olası gerekiyor. Anlamı nedir? Anayasanın bağlayıcılık ülkesi 

Anayasanın 11. Maddesi hiçbir yasa anayasaya aykırı olamaz ibaresi anayasanın hangi özelliği ile ilgilidir.

Anayasanın 110. Maddesine göre kararların açıklanma tarihi? 

Anayasanın 19. Maddesine göre toplu işlenen suçlarda kişiler en geç kaç gün içinde hakim karşısına çıkarılır? 4 gün

Anayasanın 24. Maddesine göre zorunlu ders: din kültürü.

Anayasanın 4.maddesi nedir?

Anayasanın 78.maddesine göre genel seçimlere ne kadar süre kadar kalınca ara seçimler yapılmaz? 1 yıl. 

Anayasanın 82. Maddesine göre milletvekilliği iptal olan bir milletvekili nereye başvuru yapar?

Anayasanın 88.maddesine göre kimler kanun teklifinde bulunabilir?

Anayasanın değişikliği meclis'te kaç defa görüşülür?

Anayasanın özelliğini söyleyiniz?  Üstünlüğü ve bağlayıcılığı 

Anayasanın temel hak ve özgürlükleri güvence altına alması hangi ilkeye dayanır.

Anayasası tarihi 20 nisan 1924

Anayasaya da gençlerin korunması hangi hedefler yer almaktadır? (yorum sorusuymuş, kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları, sosyal ortamlar sağlanması, eğitim öğretim hizmetlerinin sağlanması )

Anayasaya göre 90 günden sonraki ilk pazar günü ara secimin yapılması için hangi şartların olması lazım? Ara secim yapılması için mecliste %5 oranında boşalma olması ve bir ilin vekilinin kalmaması gerekir

Anayasaya göre ara seçimler genel seçimlerden kaç ay geçmeden yapılmaz. Cevap 30

Anayasaya göre cumhurbaşkanı ne kadar surede bir en fazla kaç kez seçilir? 5 yılda bir, en fazla 2 kez

Anayasaya göre din ve vicdan özgürlüğü hangi haklardandır? (toplu haklar)

Anayasaya göre gensoru önergesinde yalnızca hangi oylar sayılır?

Anayasaya göre kime yargı yolu kapalıdır? Cumhurbaşkanı ve yas kararları

Anayasaya göre kimler doğrudan halk tarafından seçilir

Anayasaya göre milletvekili ödenekleri nasıldır.

Anayasaya göre sendika kurma hangi haklara girer?(sosyal haklar ve ödevler)

Anayasaya göre sosyal haklar ve ödevler hangi haklardır buna benzer bir şey 

Anayasaya göre tüzük neden hazırlanır kim denetler? Bakanlar kurulu danıştay

Anayasaya göre yök'e bağlı özel hükümlü kurumlar? ( tsk ve emniyet teşkilatına bağlı yüksek öğretim kurumları)

Angaryayı yasaklayan hükümler, anayasada hangi başlık altında toplanmıştır

Anı örtülü ödeneği bütçenin yüzde kaçını geçemez?

Anıtkabir için düzenlenen resim yarışmasının ödülünü kim aldı?

Ani harabeleri hangi ildedir? Kars iline 42 km uzaklıktaki ocaklı köyü

Ankara anlaşması kaç yılında imzalanmıştır? 1926

Ankara eserinin yazarı? Yakup kadri karaosmanoğlu

Ankara kaç yılında başkent oldu? 13 Ekim 1923

Anlamca birbirine yakin kelimelerin bir arada kullanılma sanatı =tenasüp

Anlaşma sayesinde türkiye’nin de onayıyla israil bundan böyle nato’nun ortak üyesi olarak ittifakın seminer ve çalışmalarına katılabilecek.

Anne çalışma istekli ise doğum öncesi 3 haftaya kadar çalışabilir

Anne ve idareci olarak uyuşturucu ile nasıl mücadele edersiniz

Antalya bulgaristan'la olan anlaşma

Antalya film festivali yönetmen dalında ödül kime verildi.  Ümit köreken

Antalya g 20 de türkiye özel olarak hangi ülkeyi davet etmiştir. Azerbaycan

Antep, urfa, maraş'ı kim işgal etmiştir? Fransızlar

Antikacı kız, david copperfield yazarı kimdir? Charles dickens 

Ara seçim ne zaman yapılır ne zaman yapılamaz. Milletvekili sayısının düştüğü hallerde yapılır. Ohal ve savaş hallerinde yapılamaz. 

Ara seçimler hangi durumlarda yapılır

Araba sevdası kimin eseridir? Recaizade mahmut ekrem

Aralık 1920 de imzalanan antlaşma hangisidir? Gümrü anlaşması

Arap krallığı kurulması sözü hangi antlaşmayla olmuştur? Macmahon

Araştırma yenilik gibi kelimelerde vardı soruda yüksek öğretim kurumu.

Ardahan posof'taki sınır kapısının adi posof türkgözü sınır kapısı

Arnavutluğun ayrıldığı anlaşma londra antlaşması

Arnavutluk, osmaneli devletinin hangi savaşından sonra bağımsız olmuştur?

Arşiv işlerini yapan birim - destek hizmetleri genel müdürlüğü

Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan? Abdulhak hamit tarhan-eşber

Aruzla yazlan ilk tiyatro eseri?

Asar vergisinin kaldırılması hangi ilkeyle ilgilidir? Halkçılık

Asım ve çanakkale şiiri kimin? Mehmet akif ersoy

Asker kökenli olmayan ilk cumhurbaşkanı celal bayar

Askeri personel dışında valiye bağlı olmayanlar. Yargı mensupları

Askeri personel ile ilgili bilgi edinmek nasıl olur.

Askeri yüksek idare mah. Üyelerini kim seçer?

Askerlik görevi biten memur göreve ne zaman başlar? 30 gün

Asli devlet memurluğuna atandıktan sonra en geç 1 ay içinde yemin ederler

Aslinin video kaydına izlenmesine görüntü alınmasına dinlenmesine ve not tütülmesine izin verilir.

Aspendos antik tiyatrosu nerededir. Antalya - alanya

aspendos tiyatrosu nerededir

Aspirinin hammaddesi? Söğüt

Asya ile amerika'nın arasındaki okyanusun adı? Büyük (pasifik) okyanusu

Aşar vergisinin kaldırılışı atatürk'ün hangi inkılabı? Halkçılık

Aşkı memnu kitabi kimindir? Halit ziya uşaklıgil

At nalı yengecinin kani ne renktir? Mavi

Atabey kimdir? Şehzadelerin eğitiminde görevli kişi

Atamalar nasıl olur? Atamaya yetkili amirin onayı

Atanan öğretmen kaç günde göreve başlar. 15

ataturk un bilim adamları yetiştirmek ve tarihi araştırmak için kurduğu cemiyet? türk tarihi ve tedkik cemiyeti 

Atatürk 18. Yılında harp eğitimini yapmak için nereye hareket etmiştir

Atatürk 1919 da samsun a hangi görevle gitmiştir? 9.ordu müfettişi

Atatürk aleyhine suç işleme?

Atatürk amasya kongresinden sonra hangi ile geçmiştir erzurum

Atatürk askeri ortaokul? Selanik

Atatürk barajı nerededir?

Atatürk dönemi ilk siyasi başarı? Yabancı okullar sorunu

Atatürk e gazi unvanı verilen savaş? Sakarya meydan muharebesi

Atatürk e hangi savaştan sonra merasallık unvanı verildi? Sakarya meydan muharebesi

Atatürk en son kaç yılında cumhuriyet bayramına katılmıştır? 1937

Atatürk gibi düşünmek hangi ülkede kullanılan bir deyimdir?

Atatürk hangi ilin nüfusuna kayıtlı? Antep

Atatürk harp akademisinden hangi rütbeyle mezun oldu?

Atatürk hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır sözünü nerde söylemiştir.

Atatürk heykelinin mimarı kimdir?   Kripel

Atatürk ilke ve inkılaplarından hangisi diğerlerine göre daha önce yürürlüğe giriştir? Milliyetçilik

Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar akilcilik ve bilimsellik vatan millet sevgisi

Atatürk ilkeleri ne zaman anayasaya girdi? 1937

Atatürk ilkeleri nelerdir? Cumhuriyetçilik halkçılık inkılapçılık laiklik devletçilik milliyetçilik

Atatürk ilkeleri ve atatürk milliyetçiliği kavramı? 1739 sayılı kanunun ilkesi.

Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik açılımı?

Atatürk istanbul harp akademisi ve istanbul harp okulunu okuduğuna göre istanbul

Atatürk kurtuluş savaşı sırasında ankara'ya hangi tarihte gelmiştir 27 aralık 1919

Atatürk manastır askeri idadisini okurken fethi beyle beraber çıkardıkları gazete? Minber

Atatürk mareşallik unvanını ne zaman aldı?

Atatürk ne zaman ankara'ya geldi?1919

Atatürk ne zaman askerlik görevinden istifa etti? 1919

Atatürk neden imzasını değiştirmiş? Soyadı kanunundan sonra atatürk soyadını kullandığı için.

Atatürk nubuku kaç saatte okumuştur? 36 saat

Atatürk ortaokulu hangi şehirde okumuştur? –selanik

Atatürk rüşdiyeyi 4. Olarak bitirdikten sonra hangi idadiye gitmiştir manastır askeri rüştiyesi

Atatürk rüştiyeden sonra idadi olarak hangi okulda okumuştur? Manastır askeri idadisi 

Atatürk tarafından türk dilinin geliştirilmesi için kurulan cemiyet 

Atatürk temsil heyeti ile ankaraya ne zaman gelmiş

Atatürk trablusgarp cephesinde hangi devlete karşı savaştı: italya.

Atatürk ün kız kardeşinin ismi? Makbule

Atatürk yazılarda yazdığı ankara'da yayınlanan gazetenin adı nedir? Hakimiyet-i milliye

Atatürk’e başöğretmenlik hangi talimatname ile verildi? Millet mektepleri talimatnamesi

Atatürk’e başöğretmenlik hangi tarihte verildi? 24 kasım 1928

Atatürk’ün ölü doğmuş bebek olarak nitelendirdiği antlaşma hangisidir? Sevr antlaşması

Atatürk'e başkomutanlık hangi savaştan sonra verildi? Eskişehir-kütahya savaşları

Atatürk'e başkomutanlık unvanı hangi savaştan önce verildi. Sakarya.

Atatürk'e gazilik mareşallik unvanını kim vermiştir.

Atatürk'e hakaret suçu? Meslekten ihraç 

Atatürk'e hangi savaştan sonra mareşallik unvanı verilmiştir. Sakarya

Atatürk'e hitabet yeteneği kazandıran okul arkadaşı kimdir ömer naci

Atatürk'ün 1.dünya savasında savaştığı cepheler?

Atatürk'ün 1.dünya savaşında toprak kazandığı ilk cephe  kafkas cephesi

Atatürk'ün 16. Ordu komutanı olduğu şehir? Edirne

Atatürk'ün 1910 da isyan basmaya gittiği balkan ülkesi  arnavutluk

Atatürk'ün 1918 de yayınlanan askerlik ile ilgili kitabı

Atatürk'ün 1924'te kurduğu müzik okulu

Atatürk'ün ali fethi bey e kurdurduğu partinin adı nedir? Serbest cumhuriyet parti.

Atatürk'ün almancadan türkçeye tercüme ettirdiği askerlik eğitimiyle ilgili kitabin adi? ( bölüğün muharebe eğitimi )

Atatürk'ün anadolu ya geçince ilk siyasi faaliyeti? Havza genelgesi

Atatürk'ün annesi onun hangi okula gitmesini istiyordu. Mahalle mektebi

Atatürk'ün askeri ortaokulu okuduğu yer? Selanik

Atatürk'ün atı? Sakarya (en sevdiği) diğeri çankaya (muharebe yıllarında kullandığı)

Atatürk'ün babası ali rıza efendinin ailesi nereden göç ederek gelmiştir? Konya ve aydından makedonya'ya yerleştirilmiş kocacık yörüklerinden

Atatürk'ün babasının adı ali rıza efendi

Atatürk'ün başkomutan unvanı ile katıldığı savaş. Sakarya.

Atatürk'ün benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Sözünü hangi olay üzerine söylemiştir izmir suikastı

Atatürk'ün bir komutanda bulunması gereken özelliklerinin anlatıldığı eseri

Atatürk'ün biyografisi yaptığını anlatan ilk gazete hangisidir? Tasviri efkar

Atatürk'ün böbrek hastasıyken hatıralarını yazdığı kitabın adı? Carlsbat hatıraları

Atatürk'ün çok isteyip göremediği cevap hatay

Atatürk'ün dedesi cevap ali rıza efendi. Cevap kızıl hafız ahmet efendi

Atatürk'ün dış politika ilkeleri barışı korumak (yurtta sulh cihanda sulh),hiçbir ülkenin toprak bütünlüğüne müdahale etmemek, milli sınırlarımızı ve bağımsızlığımızı korumaktır

Atatürk'ün doğuda kurtardığı iller hangileridir?  Muş ve bitlis

Atatürk'ün etkilendiği fransız düşünür. Jan jack roussueu

Atatürk'ün etkilendiği toplum düşünceleri kitabının fransız yazarı -j.j.rousseau

Atatürk'ün geliboludaki rütbesi?  Binbaşı

Atatürk'ün hatay ile ilgili görüşünü yazdığı gazete... Vakit gazetesi

Atatürk'ün ilk okuduğu okul mahalle mektebi

Atatürk'ün isimsiz makalelerini yayınladığı gazete hangisidir? Kurun gazetesi – asım us – 1937

Atatürk'ün katıldığı ilk savaş trablusgarp savaşı

Atatürk'ün kendisine suikast teşebbüsü düzenledikten sonra söylediği söz hangisidir? Benim değersiz vücudum mutlaka bir gün toprak olacaktır, fakat türkiye cumhuriyeti sonsuza kadar sürekli kalacaktır.

Atatürk'ün köpeği? Fox

Atatürk'ün kurdurduğu müzik okulunun adı nedir? Musiki muallim mektebi 

Atatürk'ün kurtuluş savaşı öncesi ve sonrası dönemlerini anlattığı kitabın adı nedir? Nutuk

Atatürk'ün kurtuluş savaşında miting düzenlenip hıristiyanlara karsa iyi davranma? Havza genelgesi.

Atatürk'ün kurulmasını desteklediği parti serbest cumhuriyet fırkası

Atatürk'ün manevi kızının üye olduğu siyasi parti?

Atatürk'ün matematik alanında yazdığı kitabın adı nedir? Geometri

Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi?

Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il? Gaziantep 

Atatürk'ün okuduğu okulları söyleyiniz.

Atatürk'ün okullarda okutulan vatandaşlık bilgileri ile ilgili kitabı vatandaş için medeni bilgiler

Atatürk'ün öldüğünde defnedildiği yer? Etnografya müzesi 

Atatürk'ün ölü doğmuş bebek olarak nitelendirdiği antlaşma sevr

Atatürk'ün öncülüğünde yapılan ilk kadın kongresi nerde yapılmıştır? İzmir

Atatürk'ün övdüğü vatan şairi kimdir? (cevap: namık kemal)

Atatürk'ün resmini paranın üzerinden kim çıkarmıştır? ( ismet inönü)

Atatürk'ün rütbelerini söyleyiniz?

Atatürk'ün samsun'a çıkarken unvanı neydi? 9. Ordu müfettişi

Atatürk'ün savaş sanatını anlatan kitap zabit ve kumandan ile hasbihal

Atatürk'ün selanikken sonra gittiği okul manastır askeri idadisi

Atatürk'ün selanikteki evi ne zaman müze haline getirildi?

Atatürk'ün son zamanlarda üzerinde durduğu önemli mesele hatay´in anavatana katılması

Atatürk'ün şam'da arkadaşlarıyla kurduğu cemiyet? Vatan ve hürriyet cemiyeti

Atatürk'ün tbmm kurma fırsatı nasıl oldu? Mebusan meclisinde misakı milli kabul edilince istanbul işgal edildi. Son osmanlı mebusan meclisi kapandı.  Atatürk Meclisi açtı

Atatürk'ün trablusgarp savaşında hangi lakaplı isimle katılmıştır? Gazeteci şerif

Atatürk'ün uluslararası ilişkilerde dikkat ettiği ilke?

Atatürk'ün ününü dünyaya duyurduğu savaş?

Atatürk'ün yaveri? salih bozok

Atatürk'ün yazdığı matematik kitabi nedir?

Ateşkes ile ilgili görüşme, ege’de limni…

Atlas okyanusu ile büyük okyanus arasındaki kanal?   Panama kanalı

Atlas okyanusu üzerinden geçen ilk kadın pilot? Amelia earhart

Atmosferin en alt tabakası? Troposfer

Atom bombaları ne zaman atıldı

Atom bombası atılan şehirler? Hiroşima nagazaki

Atölye ve meslek dersleri öğretmenleri zorunlu olarak kaç saat ek derse girer, maksimum kaç saat ek ders alabilir. (zorunlu 20, maksimum 32)

Avea hangi şirketlerin birleşiminden oluşmuştur

Avicenna olarak da bilinen tip bilgini? İbni sina

Avrupa birliği danışma organı

Avrupa birliği donem başkanlığı suresi ne kadardır.6 ay

Avrupa birliği karar organı hangisi? (avrupa parlamentosu)

Avrupa birliği ve dış ilişkiler genel müdürlüğü

Avrupa birliğine son katılan devlet bosna hersek

Avrupa birliğini halk oylamasıyla reddeden ilk ülke cevap norveç

Avrupa birliğinin başkenti neresidir? Brüksel

Avrupa birliğinin en büyük genişlemesi.

Avrupa boksör şampiyonu ilk türk? Sinan şamil sam

Avrupa devletlerinin balkan uluslarını desteklemesi

Avrupa dış ilişkiler konseyinin temelleri nerde atılmıştır?  2. Dünya savaşı sonrası almanya- fransa

Avrupa ekonomi topluluğu hangi anlaşma ile kurulmuştur? Roma antlaşması

Avrupa insan hakları mahkemesinin merkezi neresidir? Fransa – strasburg

Avrupa işbirliği ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, türk cumhuriyetleri ile işbirliği yapmak, hangi hizmet biriminin görevidir?

Avrupa kıtası: almanya, fransa, italya, ingiltere

Avrupa komisyonu. Ab zirvesi

Avrupa konseyinin bulunduğu şehir? Strasburg

Avrupa kupasını kazanan bayan voleybol takımımız? Vakıfbank

Avrupa kültür başkentleri 2017?

Avrupa merkez bankası hangi ülke?

Avrupa okulları örnek alınarak kurulan ilk askeri okul?

Avrupa parlamentosu, konseyi kaç milletvekilimiz vardır?

Avrupa parlamentosu. Avrupa sayıştayı

Avrupa şampiyonu olan ilk türk boksör cemal kamalı

Avrupa'da konserler veren 2015 yılında vefat eden pop müzik sanatçısı kimdir? Erol büyük burç 

Avrupa'da merak edilip geleceğin teknolojisi olarak görülen alan teknoloji? Nano teknoloji

Avrupa'nın en büyük gölü nedir? Ladoga

Avusturalyanın en bilinen hayvani? Kanguru

Avusturya ile yapılan antlaşma saint germain 10 eylül 1919

Ayaşlı ve kiracıları ile miras kitaplarının yazarları kimdir memduh şevket esendal

Ayçiçeği en çok hangi bölgede yetişir

Ayda 1 kez(5 gün, bütçe zamanlarında 20 gün)

Aylak adam kimin eseri yusuf atılgan

Aylık verilmemek şartı ile 15 gün ve yol süresince göreve başlamayana kaç gün daha göreve başlaması için süre verilir? 10 gün

Aylıksız izinler hangi durumlarda verilir?

Aylıksız olarak o bölgeye 3 yıl atanır, bu sürede boş kadro olması ise başka yere atanır

Aylıktan kesme cezası alan memurun disiplin cezası ne zaman özlük dosyasından silinir.(10 yıl)

Aylıktan kesme cezasının oranı nedir? 1/8- 1/30

Aylıktan kesme deki oranlar 1/2 ile 1/4

Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezası alan 10 yıl sonra hangi kadrolarda çalışamaz? Üst yöneticiliklerde, valilik ve büyükelçiliklerde

Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezası alanların cezası kaç yıl sonra özlük dosyasından silinir? 10 yıl sonra

Aylin adlı eser kime aittir?(ayşe kulin )

Aynı il içinde yer değiştirme kaç gün içinde olur? Aynı gün

Ayrıca zarf dışında okulunuzdaki matematik başarısı

Ayrılık aşka dahil ve ben sana mecburum bilemezsin şiirinin yazarı kimdir?

Azerbaycan'ın başkenti. Bakü

Azerbaycanlı rakibini yenerek şampiyon olan milli güreşçi kimdir?

Azınlıklara verilen haklar nerede son buldu?  Lozan

Aziz nesin kitabı ismi.

Aziz sancar hangi buluşu ile nobel ödülü almıştır? Dna onarımı

Baba beni okula gönder

Babadan kabilesi mensubu atatürk'ün çıkardığı bir gazetede emeği geçen birisini

Babanzadelerden ikdam gazetesinde görev almış olan hukuki esasiye adli eserin yazarı kimdir? Babanzade ismail hakki

Bab-ı ali baskınını kimler yaptı. İttihat ve terakki

Babilde ölüm, istanbul'da aşk, od kimindir?

Bağımlılıkla mücadelede hangi öğretmen görev alır

Bağımsız idari otoriteler hangileridir?

Bakanın çalışma programını yapmak, resmi ve özel yazışmaları düzenlemek, protokol, tören işlerini düzenlemek hangi hizmet biriminin görevidir?

Bakanın görevinden ayrılması, istifa etmesi durumunda yeni bir bakan kaç gün içinde atanır

Bakanlar kamu mallarını verimli ve etkili kullanmada kimlere sorumludur tbmm başbakan

Bakanlar kime karşı sorumludur?

Bakanlar kurulu başkanı yerine kim vekalet eder? Müsteşar içişleri bakanlığı

Bakanlar kurulu kararı ile atananlar=>bakan veya başbakan

Bakanlar kurulu khk çıkarma hangi durumlarda.

Bakanlar kurulu sözleşmeli personelin her türlü özelliğini belirlerken kimlerin görüş ve teklifini alır

Bakanlar kurulu ve milletvekillerini kim denetler?

Bakanlar kuruluna başkanlık yapan ilk cumhurbaşkanı kimdir? Cemal gürsel

Bakanlar kurulunda kaç üye bulunur? 26

Bakanlar kurulunun görevden alınması veya istifası için ne oranda oy gerekir

Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda kime ve hangi kuruma karşı sorumludurlar? Başbakan ve tbmm

Bakanları başbakanın isteği üzerine kim görevden alır? Cumhurbaşkanı

Bakanlığımızın en üst danışma organı  milli eğitim şurası

Bakanlığın bilimsel danışma ve karar organı hangisidir?

Bakanlığın düşebilmesi için gerekli sayı? Salt çoğunluk 

Bakanlığın en yüksek danışma kurulu hangisidir? Milli eğitim şurası

Bakanlığın hangi birimi eğitim öğretimin devam etmesi ile ilgilidir? Eğitim öğretim hizmetleri

Bakanlığın hizmet birimleri kaç tanedir? 20 tane

Bakanlığın müşterek olduğu bakanlıklar.

Bakanlığın okul ve kurumlarına rehberlik etmek, denetlemek, değerlendirme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini maarif müfettişleri ile yürüten hizmet birimi hangisidir?

Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin iş ve işlemleri hangi genel müdürlüğü yürütür destek hizmetleri genel müdürlüğü

Bakanlığın veya bir bakanın düşürülmesi için oyların ne kadarı yeterli olur ve oylar nasıl sayılır

Bakanlık birimlerinden hangisi sosyal tesislere bakar destek hizmetleri genel müdürlüğü

Bakanlık bünyesinde müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin atama ve yerleştirme işlerine bakan genel müdürlük?

Bakanlık görevi hangi durumlarda düşer?

Bakanlık hiyerarşisi nasıldır? Bakan=>müsteşar=>genel müd=>daire başk=>şube müd=>şeflik

Bakanlık hizmet birimleri

Bakanlık merkez teşkilatı hangi organlardan oluşur?

Bakanlık müşaviri sayısı kaç 42

Bakanlık personelinin atama, nakil, emeklilik, özlük, işlerini hangi hizmet birimi yapar?

Bakanlık ve kuruluşları için plan ve projeleri yapmak kimin görevidir

Bakanlık, genel müdürlük müfettişleri,

Bakanlıkla başka kişi ve kurumlar arasında sorun olduğunda bakanlık adına adli ve idari davalar hangi hizmet birimi bakar?

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması ne ile olur? Kanun ile

Bakanlıkta danışma ve denetim birimleri hangileridir?

Bakanlıkta özel önlem ve öncelik taşıyan konularda bakana yardımcı olmak üzere kaç müşavir atanabilir? 7

Bakanlıkta veri toplama birimi? Bilgi işlem daire başkanlığı 

Bakır: elektrik ve elektronik sanayinin hammaddesidir. Bir kısmı ihraç edilir. Çıkarılan yerler: kastamonu (küre), artvin (murgul), elazığ'da (ergani) çok miktarda çıkarılmaktadır. Bakırlar samsun, murgul ve ergani'de işlenmektedir. Dünyada ise türkiye, abd, rusya ve şili önde gelir.

Balkan antantı kimler arasında imzalanmıştır. Atina türkiye, romanya, yunanistan ve yugoslavya

Balkan antantı ne zaman fiilen bitmiştir? (2.dünya savaş)

Balkan antantı ne zaman nerde imzalandı? 9 şubat 1934

Balkan antantı nerede imzalanmıştır? Balkan ant bükreş ant kendi aralarında biz yunanlılarla atina bulgarlarla istanbul sırplarla istanbul ant

Balkan antantına, aralarındaki ilişkinin bozuk olması sebebiyle katılmayan ülke hangisidir bulgaristan

Balkan antantını imzalamaya zorlayan ülke? İtalya

Balkan devletlerinin ulaşım ve iletişim imkânlarını etkisiz hale getirmelerinden dolayı osmanlı ordusunda iletişim ve ulaşım bozukluğu olması.

Balkan ilk ve son ayrılan devletler?

Balkan savaşı sonrası batıda osmanlı'nın sınırı olan tek ülke? Bulgaristan

Balkan savaşı sonucu sırplarla yapılan antlaşma  istanbul antlaşması (13 mart 1914)

Balkan savaşı sonunda hangi anlaşma imzalanmış ve osmanlı nereye kadar çekilmek zorunda kalmış? Balkan ant londra

Balkan savaşına kimler katılmıştır? Yunanistan bulgaristan sırbistan karadağ

Balkan savaşında kaybedilen hangi iller daha sonra geri alınmıştır? Edirne, kırklareli

Balkan savaşında kazandığımız yerler?  Edirne kırklareli başbakanlıkta çalışan personele soruşturma iznini kim verir cevap başbakan eski türk devletlerindeki siyasi ve askeri yetkili

Balkan savaşında mustafa kemalin rütbesi nedir?

Balkan savaşının çıkma sebepleri? Balkan devletleri bulgaristan çok toprak aldı diye birleşip bulgaristan'a saldırmışlardır, yani toprak paylaşımında anlaşamazlık dolayısıyla çıkmıştır.

Balkan savaşının sonuçları 1. Balkanlar’da azınlık durumuna düşen türklerin hakları imzalanan antlaşmalarla güvence altına alındı. 2. Edirne ve kırklareli bulgaristan’dan geri alındı.3. Bulgaristan mağlubiyetini telâfi etmek için birinci dünya savaşı’na girdi

Balkan savaşları sonunda sırplarla hangi ant imzalandı? İstanbul antlaşması (13 mart 1914)

Balkan savaşlarının genel sebebi? Balkan devletlerinin birlikte hareket etme isteği

Balkanlarda osmanlı ayrılan ilk ve son devletler ilk yunanistan son arnavutluk

Balkanlardan geri aldığımız iller nerelerdir? edirne ve kırklareli

Ballıca mağarası nerededir? Tokat

Balta limanı anlaşması?1838 baltalimanı osmanlıyı avrupanın açık pazarı haline getiren ticaret ant. İngiltere ile imzalandı

Barbaros romanı kimin eseri? İskender pala,   sonrasında başka hangi eserleri var neler okutuyorsunuz

Barok sanatıyla yapılmış ilk camimiz? İstanbul nuruosmaniye

Basımevi için izin nerden alınır?

Basın organlarını kimler kullanır tüzel kişiler

Basın ve haber ajanslarına izinsiz bilgi vermenin cezası nedir? Kınama

Basın ve halkla ilgili faaliyetleri, planlama, bilgi edinme başvurularını süratle sonuçlandırma hangi birimin görevidir?

Basın ve halkla ilişkiler müşavirliği

Basın yayın araçları ananasımıza göre nasıl korunur? Anayasanın 27 maddesine göre korunur bu madde kapsamında sansür uygulanamaz el koyulamaz

Basına demeç verme iznini kim verir?

Basına demeç verme. Kınama.

Basra körfezine dökülen iki nehrimiz fırat-dicle basra körfezine

Baş denetçi kim seçer? Tbmm 

Başarı ödüllerini kimler verir? Bakan, vali, kaymakam

Başbakan ve bakanlar tbmm nasıl denetler? (meclis soruşturması)

Başbakan=>bakan=>müsteşar(7)=>müşavir(42)

Başbakana kaç yardımcı seçilir? 5 

Başbakanlığın düşmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Başbakanlık bakanlıklar kamu tüzel kişiler

Başbakanlık ve bakanlık memurlarının disiplin soruşturmasına kim izin verir. Bakan ve başbakan eğer genel sekreter veya yardımcıları ile ilgiliyse tbmm

Başdenetci kimdir? Şeref malkoç

Başka bir arkadaşa altın portakal ödülü alan filmin adı 

Başka ile tayini çıkan kişi gerekli süre içinde göreve başlamazsa ek süre kaç gün? 10

Başka mercilere intikal eden davalara kim bakamaz

Başkan ve üyeler 4 yıllığına atanır ders kitaplarını hazırlar, hazırlatır milli eğitim şurasının sekretarya görevini yapar

Başkanı yargılanma mecliste 1 ay içinde

Başkasının malını sürekli izinsiz alan hırsızlık yapan öğrenciye verilecek ceza.

Başkomutanlığı kim temsil eder? Cumhurbaşkanı

Başkomutanlık meydan muharebesi’nin tarihi 26 ağustos - 9 eylül 1922

Başkomutanlık muharebesi ne zaman sonuçlanmıştır? = 30 ağustos 1922

Başlık kaç satırı geçemez?

Başöğretmen olma şartları nelerdir?

Batı anadoluda 1814'te rum azınlıklar tarafından, iç kargaşa çıkarmak için kurulan zararlı cemiyet? Mavri mira

Batı cephesi temsil heyetine nasıl katıldı? Sivas kongresi ile katıldı. Erzurum'da sadece doğu illerini temsil eden heyet sivas'ta tüm ulusu içine alarak batı cephesini de dahil etmiştir

Batı cephesini kim yönetti? Ali fuat cebesoy

Batıda yunanlılara karşı ilk kazanılan savaş "1. İnönü "

Batıdaki cemiyetleri bir araya toplayan devlet adamı kimdir 3.devlet memuru haftada kaç saat çalışır

Batılaşma hareketi neyle başladı 

Bati cephesi komutanları kimlerdir? İsmet paşa, ali fuat cebesoy, mustafa kemal

Bati cephesinde ismet paşa komutasında düzenli ordu ilk hangi ülke ile savaşmış? Yunanistan

Batum'un ingiliz işgali hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.

Bayan memurun doğumda ölmesi üzerine eşine ne kadar izin verilir? Anneye öngörülen süre kadar izin verilir.

Bayındırlık ve içişleri bakanlığı?

Bddk ne zaman kurulmuştur? 2000 yılında

Bddk'nın 3 ilkesi vardır: eşitlik açıklık diğeri nedir?

Beden eğitimi ve müzik öğretmeni dersleri programda nereye yerleşir? Bayrak töreni dikkate alınarak haftanın ilk ve son iş gününe konur

Behçet necatigil in eserlerinden iki tanesinin ismi nedir?

Bekir tekelikimdir? bağlama yapımcısı 

Beldenin adının değişmesi için belediye meclisinin ne kadar oyu gereklidir? 3/4

Belediye başkanı hazırladığı bütçeyi ne zaman encümene sunar? Eylül ayı

Belediye başkanı mazeretsiz ve kesintisiz kaç gün göreve gelmez ise başkanlık sona erer? 20 gün

Belediye başkanlık sıfatı kanunen nasıl sona erer?

Belediye encümeni kaç kişiden oluşur?

Belediye kurulması için hangi silsile izlenir

Belediye kurulmasın için nüfusun en az kaç olması gerekir? 5.000

Belediye meclisi haftada kaç gün toplanır? 1 gün

Belediye meclisinin kararlarının yürürlüğe girmesinin şartı nedir?

Belediye tüzel kişiliği sona eren belediyenin tavsiye işlemlerini kim yapar? İl özel idaresi

Belediye yönetimi kimlerden oluşur

Belediyenin en yetkili karar organı hangisidir? Belediye meclis

Belediyenin yürütme organı hangisidir? Belediye encümeni

Belirlenen sürede göreve başlamayanın ataması iptal edilir bu kişi ne kadar süre devlet memurluğuna giremez? 1 yıl

Belletmen öğretmen 1 ayda en fazla kaç saat ek ders alabilir? Günlük 6 saatten 8 gün nöbet tutabilir. Yani 48

Belli bir konuyu ihtiva etmeyen dilekçeler ne yapılır? İşleme alınmaz

Benim değersiz vücudum mutlaka bir gün toprak olacaktır, fakat türkiye cumhuriyeti sonsuza kadar sürekli kalacaktır

Bey paşa efendi gibi unvanlar ne zaman kaldırıldı?  1934

Beyaz gemi kimin romanıdır? Cengiz aymatov

Bilge lider kimdir?  Aliye izzetbegovic

Bilgi edinilmesi durumunda kaç gün önceden haber edilmesi gerekir hakkında bilgi edinilecek kişiye? 7 gün

Bilgi edinme değerlendirme kurulunun başkanı kimdir? Bilgi edinme kurulu üyelerini kim atar  başkanı ergin ergül başbakanlık müsteşar yardımcısı

Bilgi edinme istemine göre reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?15

Bilgi edinme kanuna göre dilekçeye cevap verme süresi 30 gün

Bilgi edinme kanuna göre hangi belgeler paylaşılamaz?

Bilgi edinme kanuna göre yabancılar bu kanundan nasıl yararlanır

Bilgi edinme kanunu kapsamında bir önceki yılın verileri ne zamana kadar değerlendirme kuruluna gönderilir?

Bilgi edinme kanunu kimler içindir? Tüm gerçek ve tüzel kişiler için

Bilgi edinme kanunu ne zaman uygulamaya konmuştur? 2004

Bilgi edinme kanununa göre 15 gün içinde dilekçeye cevap gelmezse nereye şikayet edilir? Bilgi edinme kuruluna

Bilgi edinme kanununa göre bilgiye erişim kaç gündür (15)

Bilgi edinme kanununa göre kopyası mümkün olmayan bilgiler nasıl verilir. Görerek. Dinleyerek.

Bilgi edinme kanununa göre yabancıların durumu neye dayanır? Karşılıklılık ilkesi

Bilgi edinme kapsamı dışındaki bilgi ve belgeler nelerdir?

Bilgi edinme kurul üye sayısı kaçtır?

Bilgi edinme kurulu başkanı kimdir?

Bilgi edinme kurulu nereye bağlıdır?

Bilgi edinme kurulu raporları hangi ay doldurulur nereye teslim edilir? Nisan

Bilgi edinme kurulu üyeleri kaç yıllığına seçilir?9 üyeden oluşur. 4 yıldır

Bilgi edinme kurulu üyelerini kim atar? Bakanlar kurulu

Bilgi edinme kuruluna yapılan itirazları değerlendiren inceleyen kurul /bilgi edinme ve değerlendirme kurulu

Bilgi edinme kurulunda prof veya doçent unvanlı kaç üye bulunur.

Bilgi edinme kurulunda yargıtaydan kaç üye bulunur?1

Bilgi edinme kurulunun hazırladığı raporu iki ay içinde kim kamuoyuna duyurur

Bilgi edinme ve değerlendirme kurumuna kurumlar ne zaman raporlarını yollar. Şubat ayı

Bilgi işlem dairesi başkanlığı

Bilgi işlem genel müdürlüğü tanımı nedir?

Bilgi işlem müdürlüğünün görevleri nelerdir?

Bilgi işletişim teknoloji başkanın ismi nedir(ömer fatih sayan)

Bilgisayarda kopyalama işleminin kısa yolu nedir?

Bilgisini artırmak için yurt dışına giden memura dış burslara dayanarak gönderilmiş ise kaç yıl izin verilir? 2 yıl (gerekirse 2 yıl daha)

Bilgiyi uygulama anlamında kullanmak nasıl bir yarar sağlar

Bilim sanat üzerine söyleşiler ve yalnız gezerin düşleri kitaplarının yazarı j jack russo

Bilim teknik ve kültürel kamu kurumları hangileridir?  —üniversite yök trt

Bilimsel araştırma basamakları nelerdir?

Bilimsel eğitimsel gelişimleri denetler geliştirir, vs yök 

Bilimsel ve danışma organı hangisidir?

Bilişim teknoloji kurum başkanı

Bindir gece masallarındaki fars kralının adı? (şah şehriyar)

Bir alana öğrenci yerleştirilirken hangi notlar dikkate alınır?

Bir bakanın bakanlar kurulundan atılmasına kim karar verip cumhurbaşkanının onayına sunar? Başbakan

Bir belge birden fazla kurumdan isteniyorsa kaç gün süre var?

Bir ceza alan kişi bu cezası silinmeden ikinci kez aynı cezayı işlerse ne olur? Bir derece ağır ceza alır

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir? (müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

Bir ders yılı en az kaç gün olur?180 gün

Bir fransız aydınlanma çağı düşünürünü ve atatürk'ün etkilendiği bu düşünür kimdir.

Bir futbol topunun ağırlığı 410 ~450 gr

Bir gün içinde toplam ders saatinin kaçta kaşını gelmeyen o gün toptan devamsız sayılır?

Bir ilde hiç milletvekili kalmayınca seçim ne zaman yapılır. Takip eden 90 gün sonundaki ilk pazar günü

Bir ilkokul idarecisi haftada kaç saat ek ders alır? 24

Bir kelimenin anlamı dışında kullanılarak farklı şeylere benzetilme sanatı nedir?

Bir kelimenin yerine başka bir kelime kullanarak yapılan sanata ne denir. Mecaz-ı mürsel

Bir kişi en fazla kaç kez cumhurbaşkanı seçilebilir?

Bir kişinin yeniden memur olması için kaç kez den fazla memuriyetten çekilmemelidir? 2 kez

Bir köy okulu ohal veya afet gibi durumlarda hiç öğrencisi yoksa durumu ne olur?

Bir memur her üç yılda bir bakanın onayı olması şartı ile yabancı memleketlerde ve uluslar arası kuruluşlarda ne kadar süre çalışabilirler?

Bir memur kaç gün kesintisiz göreve gelmez ise çekilmiş sayılır? 10 gün

Bir memur özürsüz kaç gün okula gelmezse memurluktan çıkarılır

Bir memurun soruşturmasında ek süre (15)

Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az kaç yaşını doldurmuş olmak ve türk medeni kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla devlet memurluklarına atanabilirler? 

Bir metin verilmiş bu atatürk'ün hangi ilkesi ile alakalıdır şeklinde bir soru (cumhuriyetçilik)

Bir müsteşarın kaç yardımcısı olur? 4

Bir okulda en az kaç yıl görev yapılır? 3

Bir okulda yabancı uyruklu öğrenci yüzde kaç olur en fazla

Bir okulun davranış değerlendirme kurulunda kusurlu davranan öğrencinin savunmasını kim alır? Kurul başkanı 

Bir okulun uygulama bahçesi en az ne kadar olmalı? En az 2 dekar

Bir ortaokul müdürüne soruşturma iznini kim verir

Bir öğrenci dakikada kaç kelime okumalı?

Bir öğrenci kaç kez sınıf tekrarı yapabilir?

Bir öğrenci son sınıfta ise, daha önce sınıf tekrarı ise 1 kez değilse 2 kez sorumluluk sınavlarına girme hakkı vardır

Bir öğrencinin rehabilitasyona gidebilmesi için % kaç engelli olmalı.  % 20

Bir öğretim yılı okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir.

Bir öğretmene birleştirilmiş sınıflar dahil en fazla kaç öğrenci düşer? 

Bir öğretmene en fazla kaç öğrenci düşer? 40

Bir öğretmene uluslararası bir ülkede kaç yıl çalışma izni verilir?

Bir öğretmenin talim terbiyede görev alabilmesi için kaç yıl öğretmenlik yapması gerek? En az 10 yıl

Bir önceki yıla ait bütçe raporları en geç ne zaman teslim edilir? Eylül sonu

Bir secim döneminde alınan kararlar ne kadar sure içinde yürürlüğe konulmaz  1 yıl

Bir sendika kaç konfederasyona üye olabilir=1

Bir sendikanın yönetim kurulu en az kaç üyeden oluşur 7

Bir sınıf öğretmenine en fazla kaç öğrenci düşer? 40

Bir siyasi partiye yabancı uyruklu bir kişi tarafından para mal yardımı yapılırsa ne olur? Parti kapatılır?

Bir sonraki yıla geçen ödemeler

Bir soruşturmaya kaç defa ve ne kadar ek süre istenebilir(1 defa 15 gün )

Bir yerin il ilçe olması için nasıl bir yol izlenmelidir. 

Bir yerleşim alanının il oluşabilmesi için şartlar nelerdir

Bir yılın 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olduğunu hangi bilim adamı söylemiştir? Battani

Birçok kişi veya mal topluluğundan doğan ve tek kişi sayılan varlık

Birden fazla sendika üyeliğiniz varsa hangi üyelik geçerli sayılır  ilk üye olduğunuz sendika geçerli olur

Birecik barajı ile sular altında kalan 2500 yıllık antik kent

Birecik barajının suları altında kalan köyün ismi nedir? Belkıs köyü

Bireysel ve toplu suçlarda sorgulanma süresi bireysel 48 saat toplu olanlar 4 gün

Bireysel ya da grupla öğretme yöntemi veya tekniği nedir

Birinci lige çıkan futbol takımları hangileridir? Sivas – yeni malatya ve göztepe

Birinci meşrutiyeti ilanında etkili olan grup genç osmanlılar

Birinci sanayi planı hangi yıl yürürlüğe girdi? 1934

Birinin yerine bakan bir kişi istifa ettiğinde ne kadar süre ile memuriyete dönemez   

Birleşik arap birliklerinin başkenti(abu dabi)

Birleşmiş milletler kaç yılında kuruldu? 24 Ekim 1945

Birleşmiş milletler ticaret örgütünün kısaltması nedir

Birleşmiş milletlerin 5 daimi üyesi?

Birleştirilmiş sınıflarda bir öğretmene en fazla kaç öğrenci düşer 40

Bitki çeşitliliği bakımından en zengin olan bölgemiz hangisidir?

BM 2013 yılını ne yılı ilan etmiştir.

Bm çocuklara yardım fonu? Unıcef

Bm en son üye olan ülke hangisidir? Güney sudan

Bm kaç üyesi vardır? 193

Bm kaç yılında kuruldu 24 Ekim 1945

Bm merkezi nerededir? Newyork

Bm onur ödülünü kazanan kampanya hangisi?

Bm organları nelerdir?

Bm örgütü kaç yılında kuruldu? 1945 

Bm yürütme organı üye sayısı?

Bodrum, deniz, vs anlatan bir paragraf? Halikarnas balıkçısı

Boğazın boğası lakaplı boksör

Boğazlar hangi antlaşmayla rusya'ya bırakıldı londra

Boğazlar hangi antlaşmayla türkiye'ye bırakılmıştır? Montrö boğazlar sözleşmesi

Boğazlar konusunda abd'nin gözlemci olarak katıldığı konferans sonucunda imzalanan barış antlaşmasının ismi nedir? Lozan barış antlaşması

Boğazlarda atatürk'ün söylediği söz geldikleri gibi giderler

Boğazlarda yabancı gemilerin kullanım hakkı kaldırılması nasıl sona erdi ya da kanun?

Bolşevik ihtilalinin tarihi 1917

Bolşevikler rusya'yı ne zaman ele geçirdi.

Borçlar kanunu isviçre’den alınarak 8 mayıs 1928’de kabul edildi.

Borsa istanbul (bist) 

Bosna hersek in meşhur lideri alliya izzet begoviç   

Boş kadroda vekalet eden memura maaşın ne kadarı ödenir

Bozkırın tezenesi neşet ertaş

Böcek ilaçlarının genel adi nedir. İntektisit.

Bölge düzeyinde çalışan memurun soruşturma iznini kim verir.

Bölge ilköğretim okulları nereye kurulur en yakın merkezi köye kurulur 

Bölgesel kongreler hangileridir

Brest litovsk ant? Kars ardahan batum

Brest litovsk tarihi?     3 mart 1918

Brest litovski ile kapanan cephe? Kafkas cephesi

Brets litovski ant. Göre 1.dünya savaşından sonra ingilizlere bırakılan bölgelerden ırak-yemen-diğerini nedir?

Bu kanun hükmünde kararnamenin amacı; anayasa, 430 sayılı tevhidi tedrisat kanunu, 1739 sayılı millî eğitim temel kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, millî eğitim bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Bu ülke kitabının yazarını kim? Cemil meriç

Bucak kurulması ilçeye bağlanması ne ile olur iç işleri bakanlığının kararı cumhurbaşkanının onayı ile bucak kurulur

Bucaklarda çalışma süresi

Bulgaristan 1. Dünya sahasında hangi tarafta savaşa girdi. İtilaf devletleri.

Bulgaristan ile 1919 da imzalanan antlaşma hangisidir? Nöyyi (neuilly) antlaşması (27 kasım 1919)

Bulgaristan itilaf mı ittifak mı? ittifak

Bulgaristan kaç yılında bağımsız oldu 1908

Bulgaristan ve türkiye arasındaki sınır kapısı

Bulunduğu şehirden başka yerde göreve başlayanlar kaç gün içinde görevlerine başlamalıdırlar? 15 gün +yol süresi

Bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir.

Bursa uşak tarafından açılan eskişehir'e gitmesi engellene savaş hangisi? 1.inönü

Bürokrasi yaklaşımını öne çıkaran alman bilim adamı?  Max weber

Bütçe görüşmeleri ne zaman baslar? Meclis açıldıktan sonra eylül başlarında bakanlar kurulu en geç eylül ayı ilk haftası sonuna kadar toplanarak devlet planlama teşkilatının hazırladığı orta vadeli programı kabul etmesi ile başlar

Bütçe görüşmeleri? tbmm

Bütçe hangi ayda sunulur? Eylül

Bütçe ile ilgili açıklama? Kamu zararı

Bütçe işlemlerinin yapılma sırası nedir

Bütçe kanunu ne kadar önce sunulur? 75 gün

Bütçe kanununa göre görevde bulunan memurun evraklarında bir yanlışlık yapılırsa kaç gün içinde düzeltilmesi lazım? 1 iş günü

Bütçe komisyonu okullar için ayırdığı bütçeyi ne zamana kadar sunmalıdır ( eylül ayının sonuna kadar)

Bütçe maliye bakanlığının onayına

Bütçe ne kadar süre önce tbmm ye sunulur?

Bütçe ödeneklerinin yüzde kaçı nereye yedek ödenek olarak konulur? Yüzde 2 ye kadar maliye bakanlığı büt

Bütçeleri inceleyen mahkeme nedir sayıştay

Bütçenin ilkeleri, öğrencinin ilgisi dağılırsa ne yaparsınız, aydınlar malta adasına hangi genelgeden sonra sürüldü, yüksek disiplin kurulu, 1789 da nerede ihtilal oldu.

Bütçenin planlaması tamamlanması hangi ayda ve nereye teslim edilir   mali yılbaşından 75 gün önce eylül ortası oluyor

Bütçenin tanımı

Bütçeyi onaylayan kurum

Büyük patlama olarak adlandırılan deneyin yapıldığı yer. Cern

Büyük selçuklu devletinde ilk divan teşkilatı hangi hükümdar döneminde kurulmuştur

Büyük selçuklu devletinin ilk başkenti neresidir? Nişabur

Büyük selçuklularda adalet sistemini getiren devlet 31 mart ayaklanmasını bastıran ordu

Büyük taarruz 26–30 ağustos 1922

Büyük taarruz hangi tarihte oldu?(gün-ay-yıl olarak) 26 agustus 9 eylül 1922

Büyükbabası? Sofuzade feyzullah ağa

Büyükşehir belediye başkanının soruşturma iznini kim verir?

Cahit zarifoğlu, mehmet akif inan, erdem beyazıt, rasim özdenören, ali kutlay, nuri pakdil ve alaeddin özdenören'in

Canlı ve cansız varlıkları konuşturma sanatı nedir? İntak

Cansız varlıklara insan özelliği verilmesi sanatı? Teşhis kişileştirme

Cari yılda kullanılmayan ödenekler yılsonunda iptal edilir.

Celali takvimin kullanım yılı: 1079

Celali takvimini kullanan ilk türk devleti hangisidir? Büyük selçuklu devleti

Cemil kızılkaya - ahşap baskı- yazma ustası, 

Cemiyetler hangi kongrede tek çatı altında birleştirilmiştir: sivas kongresi

Cennet-cehennem hangi ilimizdedir.

Ceza alan daire başkanı kaç yıl tekrar seçilemez?

Ceza alan memur kaç günde itiraz ede

Ceza hukukunu hangi tarihte hangi devletten aldık. (1926 italya)

Ceza kanunu italya’dan alınarak 1 temmuz 1928’de kabul edildi.

Ceza kim verir öğrencinin kaç puanı düşer

Ceza muhakemeleri usulü kanını ve ticaret kanununu hangi ülkeden aldık c:almanya

Ceza muhakemeleri usulü kanunu almanya’dan alınarak 4 nisan 1929’da kabul edildi.

Cezalar kaç yılda siciline den silinir. 10

Cezmi, intibah, vatan yahut silistre hangi vatan şairinin eseridir (namık kemal )

Charles dickens in iki şehrin hikayesi kitabında iki şehir hangileri 

Churchill ve roosevelt ile yapılan kahire deki görüşmelere türkiye cumhuriyetini temsilen kim katılmıştır

Cilo dağı hangi ildedir? Hakkari

Cizye vergisi ne zaman kaldırıldı? Islahat fermanı – 1856

Coğrafi keşifler portekiz

Coğrafyada haritacılığın adı

Conkbayırını kamu düzenleyici kurumlar kaçıncı cetvel ve c.başkanlığı saray mimarı kimdir herkese 2. 3.cetvel

Cumhurbaşkanı adayı göstermek için kaç milletvekilinin imzası lazım? 20

Cumhurbaşkanı- bakanlar kurulu-bakanlıklar (eski sisteme göre) merkez teşkilatında yardımcı kuruluşlar hangileridir?

Cumhurbaşkanı boşalması 60 gün

Cumhurbaşkanı bütçe kanununu kaç gün önceden tbmm'ye sunar 

Cumhurbaşkanı danıştay üyelerin içinde anayasaya kaç üye seçer cevap:2

Cumhurbaşkanı danıştay üyelerini hangi oranda seçer? 1/4

Cumhurbaşkanı gelen bir kanunu kaç gün içinde onaylamalıdır. 15 gün

Cumhurbaşkanı görev bitiminden kaç gün önce seçim yapılır?45

Cumhurbaşkanı hangi durumlarda seçimleri bir yıl geriye atar?

Cumhurbaşkanı hangi durumlarda yargılanır.

Cumhurbaşkanı hangi kanunu geri gönderemez? Bütçe kanunu

Cumhurbaşkanı hangi sayılı kanunu geri göndermeyip onaylar?5018 bütçe kanunu

Cumhurbaşkanı kaç milletvekilli ile vatana ihanetten suçlanabilir. 1/3

Cumhurbaşkanı makamı boşaldığında (ölüm. Vs gibi sebeplerden ötürü)seçimler ne zaman yapılmalı

Cumhurbaşkanı nerede yemin eder tbmm genel kurulda

Cumhurbaşkanı olmadığında yerine kim vekalet eder tbmm başkanı

Cumhurbaşkanı örtülü ödeneği bütçenin yüzde kaçını geçemez? Binde 5

Cumhurbaşkanı uluslararası antlaşmaları hangi yetkisi kapsamında cevap yürütme 

Cumhurbaşkanı vekilleri en fazla kaç gün vekalet eder?

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar nerede yargılanır yüce divan anayasa mahkemesi

Cumhurbaşkanı yargılanması için mecliste salt çoğunlukla en geç kaç ay içinde karar alınır

Cumhurbaşkanı, bakanlıklarla ilgili iptal durumunda 1. Derecede kimden görüş alır? (başbakan) 

Cumhurbaşkanı, tbmm başkanı, vali, bunlar hakkında hangi mahkemede dava açılır yargıtay  cum baş sav.

Cumhurbaşkanımız recep tayyip erdoğan'ın da rol aldığı "çanakkale savaşları" konulu kısa filmin adı nedir?

Cumhurbaşkanın meclise geri gönderdiği kanunu meclis hangi sayı ile kabul ederse cumhurbaşkanı yayımlar? Salt çoğunluk

Cumhurbaşkanına ortak adayı kimler belirler.(muhalefet partileri)

Cumhurbaşkanına soruşturma kararı çıktıktan sonra kaçta kaç çoğunluk ile yargılanır? . Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla türkiye büyük millet meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

Cumhurbaşkanına soruşturma nasıl açılır. Anlatınız. Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla türkiye büyük millet meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

Cumhurbaşkanını kaç milletvekili teklif eder?

Cumhurbaşkanını kim seçer?

Cumhurbaşkanının başbakanı ataması, istifasını kabul etmesi hangi yetkisidir 

Cumhurbaşkanının danıştay üyesi seçme oranı

Cumhurbaşkanının danistayda oranına kaç üye seçer?    1/4

Cumhurbaşkanının dışarıdan seçilmesi için kaç milletvekilinin imzalı teklifi gerekir? 20 milletvekili

Cumhurbaşkanının görevden çekilmesi ölmesi halinde yerine ne kadar süre vekalet edilir? 60 gün

Cumhurbaşkanının hangi görev ve yetkisi askerin savaşa gönderilmesiyle ilgilidir.-yürütme

Cumhurbaşkanının imza yetkisini kullanması hangi görev alanı? Yürütme  

Cumhurbaşkanının kanunları onaylayıp yayınlaması ne görevidir(yürütme)

Cumhurbaşkanının reddedemeyeceği kanun bütçe

Cumhurbaşkanının suçlaması için gerekli milletvekili sayısı

Cumhurbaşkanlığı 2017 yılını ne yılı ilan etti? Türk dili yılı

Cumhurbaşkanlığı forsu hakkında bilgi verir misiniz?

Cumhurbaşkanlığı külliyesi bahçesinde bulunan cami adıbeştepe millet cami

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 16 türk devletinin kıyafetiyle karşıladığı kişi kimdir? Mahmut abbas filistin

Cumhurbaşkanlığı mali işleriyle kim ilgilenir c.başkanlığı genel sekreterliği 

Cumhurbaşkanlığı referandumu türkiye tarihinin kaçıncı referandumudur: 7

Cumhurbaşkanlığı sarayının mimari kimdir 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerekli çoğunluk sağlanamadığında nasıl bir yol izlenir

Cumhurbaşkanlığında çalışan memurlara cezayı kim verir.

Cumhurbaşkanlığında çalışan memurları yargılama iznini kim verir? Cb genel sekreteri

Cumhurbaşkanlığının boşalması durumunda yenisi ne kadar sürede atanır? (60 gün)

Cumhuriyet bayramı kutlamalarında ilde kim başkanlık eder ilde vali ankara dışişleri bak

Cumhuriyet bayramı törenleri; başkentte dış işleri, başkent dışında iç işleri bakanlığının,

Cumhuriyet dönemi yazarlarından mahşer kitabının yazar? (peyami safa)

Cumhuriyet döneminde kurulan ilk banka hangisidir? İş bankası – 1924 – celal bayar

Cumhuriyet halk partisi

Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına karşı ilk ayaklanma hangisidir?  Nasturi – şeyh sait – 1925

Cumhuriyet in ilan tarihi

Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi ve benimsediği ekonomik model nedir?

Cumhuriyete karşı ilk isyan ve sonuçları takriri sükun kanunu

Cumhuriyet'in ilanından sonra kaç yılında şehit yakınlarına ödenek verilmeye başlanmıştır -1924

Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan ilk parti

Cumhuriyetin ilanından sonra osmanogullari kaç yılında turkiyeden ayrılmıştır?

Cumhuriyetin ilanından sonraki önemli olay nedir?

Cumhuriyetin ilk başbakanı kimdir? İsmet inönü

Cumhuriyetin ilk muhalefet partisi

Cumhuriyetin kurulmasından sonra halka okuma yazma öğretmek için açılan kurumlar? 4) millet mektepleri

Cumhuriyetten sonra erkani harbiye vekaleti ne zaman kaldırıldı.1924

Cunhurbaşkanlığı forsu nasıldır? Ortada büyük yıldız türkiye cumhuriyetini temsil eder. Etrafında ki 16 yıldız eski türk devletlerini temsil eder

Çağdaş bir eğitim öğretim için ve bütün eğitim öğretim kurumlarının her şeyinin bir ve eşit olması gerektiği düşünülmüş ve ilan edilmiştir.

Çaldıran savaşındaki vakanuvist

Çalıkuşu, yaprak dökümü yazarı kimdir? Reşat nuri güntekin

Çanakkale cephesi 1.dünya savaşını ne kadar uzatmıştır. 2 yıl

Çanakkale cephesinde anzaklar conkbayiri ve ariburnuna çıkarma yaparken mustafa kemal düşmanın ayrıca nereden çıkarma yapabileceğini düşünüyordu.  Anafartalar

Çanakkale romanını yazarı? Turgut özakman

Çanakkale savaşındaki alman subayın adi liman von sanders

Çanakkale savaşındaki mayın döşeyen geminin ismi nusret mayın gemisi

Çanakkale şehitlerini anma günü ilk hangi dönem başlamış? 1916 (nihat paşa) yılında önce dini sonra resmi tören yapılmış.

Çanakkale ve istanbul boğazlarının açılması, karadeniz’e serbestçe geçişin temini ve çanakkale ve karadeniz istihkamlarının itilaf devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.*karadeniz’deki torpiller hakkında bilgi verilecektir.*osmanlı hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.

Çanakkale zaferinde fransız ingiliz ve anzaklarin çıktığı yerler? ( anzak koyu, kilitbahir, kumkale  )

Çanakkale zaferinin rusya için sonucu ne olmuştur.bolşevik ihtilali

Çankaya kimin eseri? 

Çanlar kimin için çalıyor yazarı?

Çekilme kararı alan memur 1 ay bekledikten sonra çekilirse ne kadar sürede memurluğa döner( 6 ay)

Çekilme kurallarına uygun olarak memuriyetten çekilen veya çekilmeyenler ne kadar sürede memuriyete dönebilirler?

Çerkez ethem kaç yılında yunanlılara sığındı

Çernobil kazası hangi ülkede hangi tarihte olmuştur? Ukrayna – pripyat – 26 nisan 1986

Çıraklık şehzade camii kalfalık süleymaniye camii ustalık selimiye camii

Çifte minareli cami hangi ilimizdedir? Erzurum

Çin özerk sincan uygur bölgesi 2005 yılındaki kadın aktivist kimdir? Rabia kadir

Çin seddinin yapılmasına neden olan kim büyük hun imparatorluğu

Çin’den avrupa’ya kadar uzanan ticaret yolu hangisidir? İpek yolu

Çingeneler, boris godunov,kafkas esiri kimin eserleridir? Puşkin

Çocuğu olan memura yapılan doğum yardımının hesaplamasında kullanılan katsayı 25.67

Çocuğun okula göndermeyen veli vasiye her gün için ne kadar tl.

Çocuğunu okula göndermeyip dershaneye gönderen verilen para cezası (en az 400 en çok 1000

Çocuk şiir kitabı şermin'in yazarı?(tevfik fikret)

Çocuk=>250 gösterge

Çocukları internetteki bilgi kirliliğinden nasıl koruruz

Çoçugun doğduğu ay itibaren ay başında verilmeye başlanan yardımdır

Çoğul gebeliklerde doğum öncesi ne kadar ek süre verilir- 2 hafta

Çok partili hayata ne zaman geçilmiştir.1946

D-8 grubu ne zaman nerede kuruldu? 1997 istanbul

Dağınık yerleşim yerlerinden dolayı okulların bir bölgede toplanması yibo

Daha önce bir spor yarışmasında dereceyi geçen diye bir soru cevabı rekor olacak

Daire başkanlığı kurulması için kaç şube müdürlüğü gerekir? 3 

Damat ferit hük kurduğu ordu, kuvayi inzibatiye

Damat feritten sonra kim sadrazam oldu ali rıza paşa

Danışma ve denetim birimleri

Danıştay başkanı nasıl seçilir? Gizli oylama ile salt çoğunluk oranında kendi uyleri arasından seçilir.

Danıştay başkanının ismi nedir? Zerrin güngör

Danıştay üyelerinin görev suresi 12 yıl

Danıştayın görevleri nedir?

Darbiz nedir

Darülbedayinin şimdiki adı

Darülfünun un ismi 1933'te ne olmuştur? İst üniversitesi.

Darülfünun-i osmani (1869)

Darülfünun-i sultani (1873)

Darülfünun-i şahane (1900)

Ddk kime bağlıdır? (cumhurbaşkanlığına)

Dede korkut hikayeleri nüshaları: vatikan ve dresden

Dede korkut hikayelerinde geçen türk boyu mu türk devletimi türk boyu oğuzlar

Dede korkut hikayelerini mart 2015'te kitaplaştıran kurumun adı nedir? Tobb

Dede korkut hikayelerinin orijinal kopyası nerdedir? Almanya   almanya berlin ve italya floransa da bulunmaktadır.

Dekanları kim atar? Yök

Demokratikleşme paketi kapsamında siirt in hangi ilçesi aydınlar olarak değiştirilmiştir? Tillo

Denetçiler kurum ile ilgili mali raporları nereye sunarlar. Maliye bakanlığı

Denetim bilgileri. İnceleme bilgileri

Denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

Denetlemede 3 asil 3 yedek 3-5 üye

Deniz kuvvetleri komutanı

Denizaltı batırıldığı için savaşa giren ülke abd

Denize kurulacak hava limanı.

Denizlerimize yabancı devletlerin gemilerinin girmesi hangi antlaşmayla sağlanmıştır?

Denizlerin çekilmesiyle tarıma elverişli hale gelen düzlük nedir? Neritel ?

Deprem verilerini açıklama yetkisi hangi kurumdadır?

Derecede öncelikli yörelerde memurluk yapana normal kademe alma dışında kaç yılda bir kademe verilir? 2 yılda 1 kademe

Dernekler en az kaç üyeden oluşur? 7 

Derneklerin kapanmasına neden olan durumlar (kanunlara aykırı suç teşkil eden durumlar  )

Ders kitaplarini kanak ve yardimci dokumanlari kim temin eder? Destek hizmetleri g.m.

Ders yılı ne zaman başlar ne zaman biter

Dershane, yurt, pansiyon, dernek vakıf açmak, kapatmak, görevi hangi hizmet biriminindir?

Dershanelerin yerine açılan özel kurumların adı ne oldu

Derslerin ağırlıklı puanı/ haftalık ders saati sayısı

Destek hizmetleri genel müdürlüğü

Devalüasyon tanımı

Devamsızlık süresi özürsüz kaç gündür? 10 gün

Deveyi hendekten atlattırmak deyiminin anlamını istediler

Devir teslim görevleri olanlar kurallara uygunsuz görevinden çekilirlerse kaç yıl içinde göreve dönemezler? 3 yıl

Devir teslimle görevli memur teslim etmeden giderse kaç yıl sonra görevine dönebilir 3

Devlet büyükleri ne hakaret: memurluktan çıkarma cezası 2) angarya yasaktır 1982 anayasasının hangi bölümüyle alakalıdır: zorla çalıştırılma yasağı

Devlet denetleme kurumu nereye bağlıdır.

Devlet izinsiz acilan okula verilen ceza 400-1000tl arasi  .

Devlet kadrolarındaki engelli oranı %3

Devlet maddi olanaksızlık olarak neyi ihmal edemez?

Devlet mali hesaplarla ilgili kim karar verir

Devlet memurları hangi eğitimlere tabi tutulurlar

Devlet memurları kanununa göre siyasi suçluları saklayanlara verilen ceza?

Devlet memurları kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucunda idare zarara uğramışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.bu madde 657 de memurun hangi görev ve sorumluğudur? (kişisel sorumluluk ve zarar)

Devlet memurları ohal ve sıkıyönetim gibi durumlarda istemesi halinde hangi şartla görevinden ayrılabilir. 

Devlet memurları uğrattıkları zararı ödeme şekli nedir

Devlet memurları yetiştirilirken sonuçlar ne zaman nereye gönderilir?

Devlet memurlarına valilik onayıyla ustun basari belgesi durumunda maasinin %kaçına kadar aylıkla ödüllendirme yapılır?  Cevap: %200

Devlet memurlarına verilen araç gereçlere karşı sorumlulukları hangi kapsamdadır

Devlet memurlarının en geç bir ay içinde göreve başlarken yemin etmeleri hangi ödev ve sorumluluğa girer? Sadakat

Devlet memurlarının nitelikleri

Devlet memurlarının sakatlık hastalık durumunda aldığı cezayı kaldırmaya yetkili makam? cumhurbaskanlığı makamı

Devlet memurlarının siyasi partiye üye olmaması, dil, din, ırk cinsiyet ayrımı yapmaması hangi başlık altında toplanır? Tarafsızlık ve devlete bağlılık

Devlet memurluğunda yükselme neye göre yapılır. Sınavlarla

Devlet memurluğunda, gizli bilgileri görev süresi sona erince açıklama süresi sona erer mi?

Devlet memurluğundan atılmaya neden olacak davranışlar hangileridir?

Devlet memurluğundan çıkarılma kaç ayda zaman aşımına uğrar? Cevap 6 ay

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını kim verir? Yüksek disiplin kurulu --197.disiplin suçlarında zaman aşımı ne kadardır? (suçun soruşturmasına başlama yönünden)

Devlet memuru çocukları yurtlarda kalırken ücreti ne kadar az öder? % 50

Devlet memuru yargılanması mümkünmüdür

Devlet memuruna hangi şartlar altında gece nöbeti veya vardiyası verilemez. Engelli memura ıstemedıkce verilmez.

devlet memuruna iftira atildigi tespit edilirse nereye basvuru yapili? Cumhuriyet başsavcılığına

Devlet memurunun eşinin ölümü, evlilik vb. İzin kaç gün? ( 7 )

Devlet okullarında görevli öğretmen özel okullarda kaç saat ders okuyabilir?(maaş karşılığının yarisi kadar

Devlet personel başkanının görevi ne

Devlet personel başkanlığı alınacak personel ve niteliklerini en geç kaç gün içinde gazete, tv… duyurur? 15 gün

Devlet personel başkanlığı kaç gün önceden boş kadroları bildirir?

Devlet personel başkanlığı memur alacağı zaman başvurudan en az kaç gün önce duyurusunu yapmak zorundadır? 15 gün

Devlet planlama teşkilatı nereye bağlıdır?

Devlet protokolünde ilk 5 sıra nasıl sıralanır?

Devlet sırrı niteliğinde olan ve mali bilgileri içeren belgeler

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Devletçilik ilkesi kaç yılında uygulamaya girmiştir? 1933

Devlete ait eşyayı kaybetmek? kınama

Devlete ait gizlenen belgeler nelerdir?

Devletin dini islam'dır" ibaresi anayasadan ne zaman çıkarılmıştır? 1928

Devletin eşyalarına şahsi için kullanma -kınama

Devletin memur alım şekilleri nelerdir memur işçi geçici personel sözleşmeli personel

Devletin savunması, silahlanması ve yeterli askerin bulundurulması konusunda tbmm te karşı kim sorumludur? Bakanlar kurulu

Devletin şahsa ait malları kamulaştırmasıyla ilgili bir soru daha vardı. Kısaca nasıl kamulaştırılır

Devletleştirme hangi durumlarda yapılır?

Dgm ne zaman kaldırılmıştır? 

Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken işbirliğini sağlamak, hangi birimin görevidir? (cevap: dış ilişkiler genel müdürlüğü)

Dışarıdan ve yabancı kuruluşlardan para yardımı alan siyasi partilere ne gibi yaptırım uygulanır?(siyasi parti kapatılır

Dışişleri bakanlığı maliye bakanlığı 

Diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise… (cevap tüzel kişilikleri ) adı…

Diğer bakanlıklara strateji planları hazırlayan bakanlık meb

Diğer hastalıklarda izin 12 ay iyileşmez ise 12 ay daha verilir, yine iyileşmez ise emekli edilir

Diğer mahkemelerle anayasa mahkemesi arasında çıkan uyuşmazlıklarda hangisi esas alınır? Anayasa mahkemesi

Diğer türk devletleri ile bağlantımız olan kara parçası neresidir?  Nahcivan

Dil din irk ayırt edilmemesi... Genellik ve eşitlik

Dil tarih kurumu nereye bağlı / başbakanlık

Dilekcelerde bulunması gereken hususlar

Dilekçe başvurusunda bulunması zorunlu bilgiler 

Dilekçe de bulunması gereken nelerdir?

Dilekçe hakkına göre tbmm tarafından kurulan komisyona gönderilen dilekçeler kaç günde cevaplanır?

Dilekçe hakki nerede geçer. Kanunda

Dilekçe ile ilgili bir soru hangisi doğrudur şeklinde (kendi adına kamu kuruluşlarına verilir)

Dilekçe itiraz suresi? 3 ay

Dilekçe kanununa göre gönderilen dilekçe kurumu ilgilendirmiyorsa dilekçe ne yapılır? Dilekçe ilgili kuruma gönderilir ve gönderen tarafa bilgilendirme yapılır

Dilekçe kanununun numarası

Dilekçe verildikten kaç gün sonra sonuç dilekçe sahibine bildirilir?

Dilekçe yanlış bir kuruma verilirse ne yapılır

Dilekçede ad soyadı imza nereye atılır.

Dilekçede bulunması gerekenler  ad,soyad,adres,imza

Dilekçede en fazla kaç imza olur

Dilekçeler nereye yazılır?

Dilekçelere kaç gün içinde cevap verilmek zorunluluğu vardır? 30 gün

Dilekçelerin işleme konması için hangi özellikleri taşıması gerekir?

Dilekçeye hangi şartlarda cevap verilmez? Uygun değilse adli ise

Dilekçeyle ilgili memura ek süre ne kadar verilir

Dili ve kültürü farklı olan bir yerde yönetici olarak neler yapılabilir?

Dilucu sınır kapısı hangi ülkeyle bağlar? Nerededir? Azerbaycan, nahçıvan, ığdırın aralık ilçesinde

Din dil ırk gözetmeksizin herkesin eğitimde eşit olması. Genellik eşitlik ilkesi...

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kitabini kim hazırlar düzenler din öğretimi genel müdürlüğü

Din ve vicdan hürriyeti anayasanın hangi kısmında yer alır kişi temel hak ve hürriyeti

Din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili bir paragraf, hangi ilke ile bağlantılıdır (laiklik )

Dine dayalı yönetim şeklinin ismi nedir? Teokrasi

Diplomada hangi bilgiler yer alır?diploma tarihi -düzenleme tarihi

Diriliş filminin yönetmeni muhsin ertuğrul

Diriliş, itiraflarım, insan neyle yaşar” eserleri kimindir? Tolstoy

Disiplin amirleri hangi cezaları verebilir? Uyarı- kınama- aylıktan kesme

Disiplin cezaları ile ilgili soruşturma tamamlanınca kaç gün içinde verilmelidir? 15 gün

Disiplin cezaları nereye işlenir? Özlük dosyasına

Disiplin cezaları ozluk dosyasından ne zaman silinir? 10 yıl sonra

Disiplin cezaları, kimlerin verdiği ve kaç puanın düştüğü?

Disiplin cezası ne kadar sürede vermezse zaman aşımına uğrar. 2 yıl

Disiplin işleri başkanlığının görevi

Disiplin kovusturmasinda 3ay ceza kovuşturması da 2 ayda bir yetkili amire durum incelenerek karara baglanir

Disiplin kurulu kimlerden oluşur? Müdür yardımcısı bir öğretmen( kurulda seçilen)

Disiplin kurulunun veya yüksek disiplin kurulunun memura verilen disiplin cezasını reddi halinde, atamaya yetkili amirler kaç gün içinde başka bir disiplin cezası verebilirler? (15 gün).

Divan edebiyatı özellikleri ve eserin sahibi, nefiymiş.

Divani hikmetin yazarı kimdir? Hoca ahmet yesevi

Diyarbakır'ın ergani ilçesinde başlayan en büyük isyan

Dkmde hiç bir kimseye zümreye şahsiyete irka ayrım yapılmaması hangi ilkeleri kapsar.eşitlik ve genellik

Dmhk göre sadakat ilkesi nedir? ( t.c anayasanın kanunlarına yasalarına sadakatle bağlı olmak )

Dmhkya göre memurlara yasak olanlar? Greve katılma siyasi parti üye olma ticaret yapma gizli bilgileri aciga verme) 

Dmknın maddeleri nasıl yürürlüğe girer? Bakanlar kurulu kararıyla

Dmk'nin temel ilkeleri nelerdir?

Dmkya göre 15 yaşındakilerin memur olabilmesi için hangi şart aranır: kaza-i rüşt

Dmkya göre devlet eşyalarını kendi menfaati için kullanılmasına ne ceza verilir? Kınama

Dmkya göre eşi çocukları faaliyette bulunanlar kaç gün içinde durumu idareye bildirmenizi? 15

Dmkya göre görev yerinin sınırlarını izinsiz olarak kullandırmanın cezai işlemi

Dmkya göre görevden çekilme sayısı 2 defa   

Dmkya göre kariyer ilkesi ne demektir.

Dmkya göre memur soruşturma sonrası kaç gün içinde savunma yapması gerekir?  7 gün 

Dmkya göre memurun güvenlik hakkı.

Dmk'ya göre yönetmelikler nas