MEB'den Yönetmelik Değişikliği ! Resmi Gazete'de Yayınlandı

MEB'den Yönetmelik Değişikliği ! Resmi Gazete'de Yayınlandı

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Öğretmenler Hangi Durumlarda Disiplin Cezası Alır Öğretmenler Hangi Durumlarda Disiplin Cezası Alır

MADDE 1- 1/3/2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim müfettişleri başkanı; eğitim müfettiş yardımcılığı dâhil müfettişlik mesleğinde en az beş yıl görev yapan eğitim müfettişleri arasından, Başkanın önerisi ve Bakan onayı ile görevlendirilir, aynı usulle görevden alınır. Beş yıllık görev süresi şartını taşıyan eğitim müfettişi bulunmaması halinde, daha az görev süresi olan eğitim müfettişleri arasından da aynı usulle görevlendirme yapılabilir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.