Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından E-10096465-480.99-89146200 sayılı Ortak Sınavlar konulu 7 Kasım 2023 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür V. Bakan a. Mustafa OTRAR imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitim gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ölçme ve değerlendirme süreçlerinin Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.10.2023 tarihli ve 88406511 sayılı yazısı doğrultusunda yürütülmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen E-57750415-480.99-88406511 sayılı 30 Ekim 2023 tarihli Ortak Sınavlar (Görüş Talebi) konulu Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal BÜLBÜL imzalı resmi yazıda ''Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihli ve 32304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi 11 Ekim 2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (i,n ) bentlerinde; ''i) Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenlerince sürekli yapılır. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilir.

n) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP’te yer alan amaçlar esas alınır."

6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının d bendinde ise, "d) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede BEP esas alınır." ifadeleri yer almaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi'nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (i,k,u) bentlerinde; ''i) İlkokullarda sınıf öğretmeninin yanında branş öğretmenlerinin derse girmesi durumunda ölçme ve değerlendirme çalışmaları bu Yönerge hükümlerine göre yapılır.

k) İlkokullarda öğrencilerin ölçme araçlarına verdikleri cevaplara yönelik sınıf/ders öğretmeni tarafından geri bildirim notları tutulur ve öğrenci gelişiminin takibi için velileri ile paylaşılır.

u) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede BEP esas alınır. Bu öğrencilerin ortak yazılı sınavlara katılımıyla ilgili süreçlerden okul müdürlükleri sorumludur." ifadeleri yer almaktadır.

Akaryakıta İndirim Geliyor! Akaryakıta İndirim Geliyor!

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 20 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c bendinde; "c) (Değişik ibare:RG-10/7/2019-30827) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir."

24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; "(1) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir." ifadeleri yer almaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının f bendinde; " f) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanması ve bu okullarda bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulması zorunludur. Konuya ilişkin iş ve işlemler 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Ancak öğrencilerin başarıları, bu Yönetmeliğin sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre belirlenir. Özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülür."

43 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının g bendinde; "g) (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) Kaynaştırma/Bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır."

51 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında; "(6) (Ek:RG-5/9/2019-30879) İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler, her tür ve kademede velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda yabancı dil dersinden muaf tutulabilirler. Öğrencilerin yabancı dil dersinden muaf tutulma durumu okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir. Bu duruma ilişkin iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre yürütülür." ifadeleri yer almaktadır.

19.10.2023 tarihli ve E-10096465-125.03-87593019 sayılı yazınız incelendiğinde oluşan tereddütlerin ilgili yönetmelikler ve yönerge hükümleri ile giderildiği, ayrıca ortak sınavların Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ders programları çerçevesinde yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederim.'' denilmiştir.

WHATSAPP KANAL ve GRUPLARIMIZA DAVETLİSİNİZ!

ÖğretmenX Haber Öğretmen Grubu (Türkiyenin en büyük öğretmen whatsapp grupları) https://chat.whatsapp.com/HzsyRWyhAICFVYRtIbF2m8
* Whatsapp gruplarda ad, soyad, tel bilgilerinizin diğer kişilerin görmemesi için düzenleyebilirsiniz.

ÖğretmenX Haber Paylaşım Kanalı (Türkiyenin en büyük öğretmen whatsapp kanalı) 
https://whatsapp.com/channel/0029Va5SUWqElah0SpnlNU1z 
* Whatsapp kanalda ad, soyad, tel diğer bilgilerinizi diğer kişiler kesinlikle  göremez. Kullanmak için whatsapp güncellemeniz gerekir.

Türkiye’nin en büyük öğretmen telegram kanalınıza davetlisiniz: https://t.me/ogretmengundemi
Paylaşıma açık uzman öğretmenlik grubumuzda öğretmenin gündemini birlikte değerlendirebiliriz:
https://t.me/uzmanogretmenlik
Ayrıca sınav görevi kanalımıza görevleri yakından takip edebilirsiniz:  https://t.me/sinavgorevi

Halka arz haber, bilgi paylaşım grubumuza katılabilirsiniz   https://t.me/+P44GkHZT5rNhODhk

Editör: Admin0 Admin0