MEB Personel Genel Müdürlüğünden ''Öğretmenlere 1 Derece Verilmesi'' İle İlgili Resmi Yazı

MEB' Personel Genel Müdürlüğünden ''Öğretmenlere 1 Derece Verilmesi'' İle İlgili Resmi Yazı

MEB Personel Genel Müdürlüğünün 22.12.2022 tarihli ve ''Uzman Öğretmen/Başöğretmen Unvanı Alanlara Bir Derece Verilmesi'' konulu yazısı

Bilindiği üzere 14.02.2022 tarihli ve 31750 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında; "Uzman öğretmen veya Başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir." aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde ise; "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanunun sağladığı haklardan yararlanır." hükümleri yer almaktadır.

Anılan hükümler çerçevesinde uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alanlar sertifikalarını görev yaptıkları kurumlarına ibraz etmeleri halinde;

Açıklanan %25 Memur Zammına Göre Öğretmen, Uzman Öğretmen Maaşları, EKDERS, Memur Maaşları Açıklanan %25 Memur Zammına Göre Öğretmen, Uzman Öğretmen Maaşları, EKDERS, Memur Maaşları

1-Ögretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav sonucunda uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alanlara sertifikalarının düzenlendiği 16.12.2022 tarihi,

2-7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun yayımı tarihinden önce uzman öğretmen/başöğretmen unvanına sahip olanlara anılan Kanunun yürürlüğe girdiği 14.02.2022 tarihi, esas alınarak bir derece verilecektir.

3-Bir derece verilen öğretmenlerin terfi onayları ile sertifikalarının birer örneği özlük dosyasında saklanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Fehmi Rasim ÇELİK

Bakan a.

Genel Müdür