Milli Eğitim Bakanlığı, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık görevlerine görevde yükselme sınavı yapılacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, bu görevlere atanmak için başvuru ve onay süreci 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Görevde yükselme sınavı için başvuran adayların isimleri 9 Haziran'da meb.gov.tr adresinde ilan edilecek ve sınav giriş belgeleri 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Sınav 9 Temmuz'da yapılacak ve sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak.

A-GENEL AÇIKLAMALAR

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılacaktır.

Görevde yükselme sınavı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 09 Temmuz 2023 tarihinde üç oturum hâlinde Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sınav sürecine ilişkin açıklamalar Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya http://personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilan edilecektir.

B-YAZILI SINAV BAŞVURU ESASLARI

1. Görevde yükselme yazılı sınavına, başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilecektir.

2. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilecektir.

3. Diğer kurumların personeli, ilan edilen kadrolarda veya bunlarla aynı düzeydeki ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlı kadrolarda görev yapmakta olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar yazılı sınava başvuruda bulunamayacaktır.

4. Adaylar başvuru şartlarını taşımaları hâlinde birden fazla unvan için başvuru yapabilecektir.

5. Sözleşmeli personel statüsünden 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçişleri yapılan personel de atanma başvurusu yapacakları unvan ile ilgili şartları taşımaları kaydıyla yazılı sınava başvuru yapabilecektir.

C. YAZILI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

1. Şube müdürü kadrosuna atanacaklarda aranacak şartlar:

1. En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak (18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara tanınmış haklardan yararlanırlar.)

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak. Lisans mezunlarının 10 hizmet yılını, 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunlarının 12 hizmet yılını tamamlayanlar başvuruda bulunabilir.

3. Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

4. Üçüncü maddede belirtilen unvanlarda geçirilen sürelerin en az 6 (altı) ayını Bakanlığımızda geçirmiş olmak.

5. Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak.

2. Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak şartlar:

1. En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

3. Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.

4. Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.

5. Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

6. Bulunduğu görev unvanı veya aynı düzeydeki görevlerde geçirilen sürelerin en az 6 (altı) ayını Bakanlığımızda geçirmiş olmak.

3. Sayman kadrosuna atanacaklarda aranacak şartlar:

1. Dört yıllık fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak.

2. Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.

3. Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

4. Memur kadrosuna atanacaklarda aranacak şartlar:

1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak

2. Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.

3. Bulunduğu görev unvanı veya aynı düzeydeki görevlerde geçirilen sürelerin en az 6 (altı) ayını Bakanlığımızda geçirmiş olmak.

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Sınavı Kılavuzun Tamamı İçin Tıklayınız.

Editör: Admin Admin