📌Türkiyenin En Büyük UZMAN ÖĞRETMEN ve BAŞÖĞRETMEN paylaşım grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenlik

📌Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı Soru Çözüm grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenliksorucozum

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolanna İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine beşinci fıkrasından sonara gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) Bilim ve sanat merkezi binasında açılan anaokullanna müdür norm kadrosu verilmez."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığında yer alan "ile mesleki ve teknik eğitim merkezi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "Ortaöğretim kurumlan ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde, öğrenci sayısı;" ibaresi "Ortaöğretim kurumlanında öğrenci sayısı;" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi kapsamında öğrencilerin sigorta işleminin yapıldığı en az 500 öğrencisi olan mesleki ve teknik eğitim kuramlarına,"

"(2) Bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı norm kadrosu, öğrenci sayısı 1500'e kadar olanlar için 6'yı, 1500 ve daha fazla olanlar için 7'yi hiçbir şekilde geçemez."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve diğer benzeri yerleşim yerlerinde, öğrenci sayısı 5'ten az, 20'den fazla olmamak üzere, açılan ana sınıflarında oluşturulan her grup için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde açılan ilkokullara öğrenci sayısına bakılmaksızın 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir. Öğrenci sayısının 21 ve üzeri olması halinde bu maddenin ikinci fıkra hükümleri uygulanır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "öğrenci" ibaresi "çırak/öğrenci" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kuramlarında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ders yükü hesaplanırken, derslerin ayrı fiziki ortam, atölye ve laboratuvarlarda veya farklı makine, araç ve gereçle grup çalışması şeklinde yapılması durumunda şubeler gruplara bölünür ve ders yükü buna göre hesaplanır. Ancak bir şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz ve gruplar;

1) 9 uncu sınıfta, 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31'den fazla öğrenci için 3,

2) 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda, 8-17 öğrenciye kadar 1, 17-25 öğrenciye kadar 2,25-33 öğrenciye kadar 3, 33 ve daha fazla öğrenci için 4,

olacak şekilde oluşturulur. Ancak, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gruplara eşit sayıda dağıtılması kaydıyla bu durumda bulunan en az 2 öğrencinin bulunduğu gruplar ikiye bölünür. Grup sayısı hiçbir şekilde 5'i geçemez."

"(2) Mesleki eğitim merkezi programında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü hesaplanırken şubeler gruplara bölünmez ve bir şubedeki öğrenci sayısının birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen grup oluşturma sayısının altında olması durumunda işletmelerde meslek eğitimi dersi dışındaki alan/dal dersleri ders yükü hesabına dahil edilmez. İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü hesaplanırken meslek alanındaki tüm sınıf seviyelerinde kayıtlı toplam çırak sayısı;

a) 10-41 çırağa kadar 1,

b) 41-81 çırağa kadar 2,

c) 81-121 çırağa kadar 3,

ç) 121-161 çırağa kadar 4,

d) 161-201 çırağa kadar 5,

e) 201-241 çırağa kadar 6,

f) 241-281 çırağa kadar 7,

g) 281-321 çırağa kadar 8,

ğ) 321-361 çırağa kadar 9,

h) 361-401 çırağa kadar 10,

ı) 401-441 çırağa kadar 11,

i) 441 ve daha fazla çırak için 12,

olacak şekilde gruplandırılır. İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü çerçeve öğretim programında yer alan işletmelerde meslek eğitimi ders saati ile grup sayısının çarpımı sonucu bulunur.

(3) Mesleki eğitim merkezi programında alanın toplam ders yükü, işletmelerde meslek eğitimi ders yüküne meslek alanında okutulan haftalık alan/dal ders saatleri eklenerek bulunur."

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

📌Türkiyenin En Büyük UZMAN ÖĞRETMEN ve BAŞÖĞRETMEN paylaşım grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenlik

📌Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı Soru Çözüm grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenliksorucozum

Editör: Admin Admin