Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları'nın sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler ve yaptıkları değerlendirmeler neticesinde 2022 TYT sorularını yorumladı.


Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. TYT 2021’de olduğu gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçen soru yapılarının bu sene de kullanıldığı görüldü. Bu sınavda da analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi beceriler gerektiren sorularla karşılaşılmıştır. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmıştır. Süreninde artmasıyla beraber geçen seneye oranla öğrencinin soruları daha rahat cevaplayabildiğini söyleyebiliriz. Öğrencilerin genel olarak Türkçe, felsefe, din ve fizik derslerinde zorlandıkları gözlemlenmiştir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK: 2022 Temel Yeterlilik Sınavı’nın Türkçe soruları MEB müfredatına ve ÖSYM formatına uygun olarak hazırlanmıştır.

TYT Türkçe sorularının 33’ü anlama ve yorumlamayı; 7’si dil bilgisini ölçmektedir. Dil bilgisi soruları; 2 yazım, 2 noktalama, 1 cümle ögesi, 1 karma sözcük türü ve 1 soru da yapı bilgisinden oluşmuştur. Anlam sorularının 26’sı paragraf 7’si ise sözcük ve cümlede anlam sorularından oluşmaktadır. Paragraf sorularının 1’i paragrafı ikiye bölme, 1’i anlatım akışını bozan cümle, 1’i sıralama sorusu, 10’u olumlu köklü soru, 3 paragrafa bağlı 6 soru, 2 soru ise boşluk doldurmadan oluşmaktadır. Bu soru dağılımına baktığımızda geçen seneki sınavla örtüştüğünü görmekteyiz.

Bu seneki Türkçe sorularında edebiyat ve sanatla ilgili metinlerin fazla olduğu gözlemlenmiştir. Olumlu köklü paragraf sorularının fazla olması; metnin tamamına hâkim, yorumlama gücü iyi, analiz ve sentez yapabilen öğrenci istenmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanında cevap seçeneklerinde güçlü çeldiricilerin olması, Türkçe açısından sınavın seçiciliğini ortaya koymuştur.

TARİH / BÖLÜM BAŞKANI – TURGUT ÖZEL: Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak sorulmuştur. Soruların genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülmüştür. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir ancak, Türklerin İslamlaşması ile ilgili son dönem araştırmaları ölçüt alınarak yeni bir bilgi sorgulanmıştır. Tarih soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi 9. sınıf kazanımlarından 2 soru 10. sınıf kazanımlarından 1 soru, 12. sınıf kazanımlarından 2 soru olarak sorulmuştur. Sorularda temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma durumu ölçülmüştür. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdır.

COĞRAFYA / BÖLÜM BAŞKANI – EMİN AVNİ ATALAR: 2022 TYT coğrafya soruları, 9. ve 10. sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, harita okuma ve bilgiyi yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmüştür. 3 soru 9. sınıf kazanımlarından, 2 soru da 10. sınıf kazanımlarından sorulmuştur. Sorular kavram düzeyinde, çok zor olmayan, net ve anlaşılır niteliktedir. Kazanımlarla ilgili temel bilgilere hâkim olan ve bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin çözebileceği, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdır.

FELSEFE / BÖLÜM BAŞKANI – HÜLYA GÜÇKAN TAŞKIN: Sınavda müfredat dışı soru sorulmamış. Ortak sorular ve din kültürü yerine olan sorular, 10 ve 11. sınıf müfredatından sorulmuş.

Ortak sorular, genel olarak bilgi gerektiren, paragraflar uzun, anlaşılması zor ve çeldiricileri güçlü sorulardan oluşmaktadır. Soruların üç tanesi zor, iki tanesi orta düzeydedir.

Din kültürü yerine olan sorular, birinci bölüme göre göreceli olarak daha kolay diyebiliriz. İki soru zor, üç soru orta düzeydedir.

Genel olarak sınav metinden sonuca ulaşma, akıl yürütme, kavram kullanabilme becerisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmuştur. Şıklarda çeldiriciler kuvvetli verilmiş. Bazı sorularda öğrenci iki şık arasında kalabilir. Öğrencilerin zorlanacağı bir sınav olmuş.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ / BÖLÜM BAŞKANI SELAMİ ÖĞREDEN: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden çıkan 2022 TYT soruları 2’si bilgi, 3’ü yorum ve analiz dayanmaktadır. Zorluk derecesine bakıldığında 2 sorunun zor, 3 sorunun orta derecede olduğu görülmüştür.

Genel olarak sınav metinde sonuca ulaşmak, akıl yürütme ve kavram kullanabilme becerisini ölçmeye yöneliktir.

Sınavda müfredat dışı soru sorulmamıştır. Sorular 9. ve 10.sınıf müfredatından gelmiştir.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU: Öğrencilerimizden aldığımız ilk değerlendirme, 2022 TYT sınavının geçen yıl yapılan sınava göre daha kolay olduğu ve  müfredat dışı soru bulunmadığıdır. 2018’ de değişen soru yapısı bu sınavda da kendini göstermiş, modelleme ve hikâye kurgusu yapılmıştır. Bu seneki sorular geçen yıla göre daha anlaşılır düzeydedir. Sorularda çeldirici olmayıp  çözümleri de uzun değildir. Temel kavramlara sahip ve matematiğe yeterli zaman ayırabilen iyi öğrencilerin emeklerinin boşa çıkmayacağı bir sınavdı. Fakat akademik seviyesi orta ve ortanın altı olan öğrencilerin zorlanabileceği bir sınav gibi gözükmektedir.

Geometri sorularının ise, 2021 TYT geometri sorularına kıyasla daha kolay olduğu gözlemlenmiştir. Yeni nesil soruların daha anlaşılır olduğu ve öğrencinin soruya başlangıç yapabilmesi için verilen ipuçlarının geçen yıla göre daha net olduğu görülmüştür. Sözel sorunun sorulmadığı, 4 sorunun günlük hayattan esinlenerek sorulduğu gözlenmiştir. 

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR: ÖSYM öğrencilerin gündelik yaşam deneyimleriyle, fizik bilgilerini ilişkilendirmelerini gerektiren sorular sormaya devam etmiştir. Fizik soruları; önceki senelerde sorulan sorulara benzer olarak kavramsal becerileri gelişmiş, kavramları içselleştirmiş, günlük yaşamla bağlantı kuran ve okuma alışkanlığı olan öğrencilerin zorlanmayacağı şekilde hazırlanmıştır. Soruların metinleri uzun tutulmuş ve çoğunlukla görsellerle desteklenmiştir. 7 sorunun dördü 9. sınıf (Madde ve Özellikleri, Isı ve sıcaklık, Elektrostatik ve Kuvvet hareket), üç tanesi 10. sınıf (Basınç, Optik ve Dalgalar) kazanımlarından çıkmıştır. Sorulardan altı tanesi sıklıkla karşılaşılan sorulardır, ÖSYM soruları yaşamın içerisine çok iyi adapte ederek sormuştur. Elektrostatik sorusunun birçok öğrenciyi zorlayabilecek, sınavın en seçici soruları arasında olabileceğini düşünüyoruz.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ: 2021 - 2022 öğretim yılı sonunda 18 Haziran 2022 tarihinde yapılan TYT sınavında Kimya sorularının 9. ve 10. sınıf kazanımlarına paralel olarak hazırlandığı görülmektedir. 9. sınıf konularından 4 soru, 10. sınıf konularından 3 soru sorulmuştur. Sorular bilgi ağırlıklı olup bu bilgiyi yorumlayabilme gücü yüksek olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. İşlem yapılmasını gerektiren 2 soru bulunmaktadır. Kimya soruları müfredata uygun olarak hazırlanmıştır ve sınavın zor sorularının aynı zamanda öncüllü olması yapılmasını zorlaştıracaktır. Konulara hâkim olan, düzenli çalışan ve dikkatli öğrencilerin üstesinden gelebileceği bir sınavdır.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN: 2022 TYT sınavında Biyoloji dersinden sorulan 6 sorunun tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı, soruların temel bilgi ve kavrama düzeyinde olduğu gözlenmiştir.  9. ve 10. sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulanmıştır.

Soruların ifadesinde anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

Öğrencilerimizin okulda girdikleri deneme sınavlarında gördükleri soru tipleri ile gerçek sınavda da karşılaşmaları onların sınav heyecanlarını yenmede katkı sağladığı gözlenmiştir.
Kaynak: egitimajansı.com

Editör: Admin Admin