7433 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli Personelin Kadroya Atanma Başvurusu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :

a) 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

b) 14.02.2023 tarihli ve 122 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

c) 14.02.2023 tarihli 6792 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

ç) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 28.02.2023 tarihli ve E-74073113-010.99-140151 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren ilgi (a) Kanunun 3'üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 48'inci maddenin birinci fıkrası doğrultusunda, Bakanlığımız resmî kurum/eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen ve halen sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapanların, ilgi (c) Karar eki listede durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde atanabilmelerine imkân sağlanmıştır. İlgi (a) Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar, ilgi (ç) yazıda açıklanmıştır.

28.11.2022 tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan ilgi (a) Kanunun yürürlük tarihi olan 26.01.2023 tarihinde sözleşmesi devam eden sözleşmeli personel bu kapsamdan yararlanabilecektir.

İlgi (a) Kanunda başvuruların Kanunun yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak alınacağı, atama işlemlerinin yine ilgi (a) Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altmış gün içinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Ancak ilgi (b) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda başvuru süresi 31.03.2023 tarihi (bu tarih dahil) mesai bitimine kadar, atama süresi ise 28.04.2023 tarihi (bu tarih dahil) mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

İlgi (a) Kanunda belirtilen şartları taşıyan sözleşmeli personelden durumuna uygun kadroya atanmak isteyenlerin başvuru ve atama işlemleri ile ilgili olarak;

1-Başvurular kişisel şifre kullanmak suretiyle 31.03.2023 tarihi (bu tarih dahil) mesai bitimine kadar MEBBİS/Başvuru Modülü üzerinden gerçekleştirilecek, bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.

2-Sözleşmeli personel, MEBBİS üzerinden başvuru yaptıktan sonra yazı ekinde gönderilen durumuna uygun memur unvanlı kadroya atanma talebine ilişkin dilekçeyi doldurup ıslak imzalı olacak şekilde görev yaptıkları kurum/eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Olağanüstü hal ilan edilen illerde eğitim-öğretime ara verilmiş olması veya mevzuata uygun geçerli bir mazeret nedeniyle görev yaptıkları ilde bulunmayan sözleşmeli personelin e-posta, belgegeçer ve benzeri iletişim araçları ile kurum/eğitim kurumu müdürlüklerine göndermiş oldukları dilekçeleri kabul edilecek olup bu şekilde başvuru yapan sözleşmeli personel, ıslak imzalı dilekçelerini daha sonra kurum/eğitim kurumu müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

3-Sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken 28.11.2022 tarihinde veya 26.01.2023 tarihinde askerlik, doğum, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanların başvuruları göreve başladıktan sonra yine MEBBİS üzerinden alınacak, bu durumda olanların başvuruya ilişkin otuz günlük ve atanmaya ilişkin altmış günlük süreleri yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacaktır.

4-Başvuru şartlarını taşıyan; ancak ilgi (a) Kanunun yürürlüğe girdiği 26.01.2023 tarihinden sonra yeniden hizmete alınmayı gerektirir nedenlere (askerlik, doğum, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi) bağlı olarak sözleşmesini fesheden veya feshedecek sözleşmeli personel için son başvuru tarihi 31.03.2023 mesai bitimi olacaktır.

5-Kurum/eğitim kurumu müdürlükleri, sözleşmeli personelin dilekçelerini tarayıp Doküman Yönetim Sistemine (DYS) kaydetmek suretiyle tarih ve kayıt numarasının alınmasını sağlayacaktır. Kurum/eğitim kurumunda birden fazla sözleşmeli personel olması durumunda her bir dilekçe için ayrı kayıt oluşturulacaktır.

6-Sözleşmeli personelden ilgi (c) Cumhurbaşkanı Kararı eki listede atanabilecekleri belirtilen unvan dışında başka bir unvana atanma talebinde bulunanların başvuruları reddedilecek, ataması yapılsa dahi Bakanlıkça iptal edilecektir.

7-Sözleşmeli personelin MEBBİS üzerinden yapmış oldukları başvurular kurum/eğitim kurumunun sistemine (MEBBİS) yansıyacaktır. Kurum/eğitim kurumu müdürlükleri başvuruya ilişkin dilekçe için DYS’den almış oldukları tarih ve kayıt numarasını ilgili alana yazdıktan sonra başvuru şartlarını taşıyan sözleşmeli personelin başvurusunu süresi içerisinde onaylayacaklar, başvuru şartlarını taşımayanların başvurularını reddedeceklerdir.

8-Başvurular sırasıyla kurum/eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular süresi içinde onaylanacak, uygun olmayan başvurular reddedilecektir.

9-Başvuru dilekçelerinin aslı, ilgililerin özlük dosyasında saklanmak üzere kurum/eğitim kurumu müdürlüğünce bağlı bulunulan ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

10-Atama işlemleri, 28.04.2023 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirilerek bu doğrultuda düzenlenen kararnameler MEBBİS üzerinden gönderilecektir.

11-Üç yıllık sözleşme süresini 28.04.2023 tarihine kadar doldurarak 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında öğretmen kadrosuna atanmaya hak kazanacak sözleşmeli öğretmenlerden bu kapsamda başvuru yapanlar için 28.04.2023 tarihi mesai bitimine kadar ilgi (a) Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atama kararnamesi gönderileceğinden, bu durumda bulunanlar bakımından 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında öğretmen kadrosuna atama için ayrıca bir atama kararnamesi gönderilmeyecektir.

12-Başvuru aşamasında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında üç yıllık sözleşme süresine bağlı olarak öğretmen kadrosuna atanmış bulunan; ancak göreve başlamamış olanlar, bu kapsamda başvuru yapamayacaklardır. Bu durumda olanlardan ilgi (a) Kanun kapsamında öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan atamalarının iptal edilmesini istediklerine dair dilekçeleri başvuru süresi içerisinde Bakanlığımıza gönderilecek, başvuru işlemi atama kararnamesi iptal edildikten sonra yapılabilecektir.

13-Sözleşmeli personel başvuru durumlarını MEBBİS üzerinden takip edebileceklerdir.

14-Kurum/eğitim kurumu müdürlüklerince yazı ve eki dilekçe örneği ilgili personele tebliğ edilerek tebliğ-tebellüğ belgesi düzenlenecektir. Kurum/eğitim kurumu müdürlükleri tebliğ tebellüğ belgelerinin bir örneğini kurumlarında muhafaza edeceklerdir. Olağanüstü hal ilan edilen illerdeeğitim-öğretime ara verilmiş olması veya mevzuata uygun geçerli bir mazeret nedeniyle görev yaptıkları ilde bulunmayan sözleşmeli personel için tebliğ-tebellüğ belgesi düzenlenememesi durumunda e-posta, kısa mesaj gibi iletişim araçlarıyla sözleşmeli personelin haberdar olması sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mahmut ÖZER

Bakan

Ek: Dilekçe örneği ve eki

Dağıtım: Gereği: Bilgi: - 81 İl Valiliğine - Merkez Teşkilatı Birimlerine (İl Millî Eğitim Müdürlükleri)

Duyuru için tıklayınız.

Dilekçe için tıklayınız.

Editör: Admin Admin