Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; liselerde 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni alınacak kararlara ilişkin açıklamalar resmi bir boyut kazandı. 

Köklü bir değişikliğin söz konusu olduğu yönetmeliğe göre; Artık 50 ortalama ile sınıf geçilemeyecek, alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ ZORLAŞTI

Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek. Milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları bu düzenlemeden muaf olacak.

DEVAMSIZLIKTA YENİ KURALLAR 

Yeni yönetmelikte devamsızlık kuralları da değiştirildi. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü toplamda 30 günü aşan öğrenciler not ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılacak.

Özürsüz 2 gün üst üste devamsızlık yapan öğrencinin durumu velilere bildirilecek. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan köklü yeniliklerin olduğu yeni yönetmelikde şu maddelere yer verildi; 

MADDE 1- 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r), (s), (t), (ğğ), (hh), (ıı), (kk) ve (rr) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“r) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri, tutum, davranış ve kazanımlarının ölçülmesinde başvurulacak yazılı ve uygulamalı sınavlar ve/veya e-sınavlar ile performans çalışması, proje, ürün veya e-portfolyo dosyasını,

s) Performans çalışması: Dersin öğretim programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımların yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak paylaşılmasına yönelik ders öğretmeninin gözetiminde yapılan bireysel veya grup çalışmasını,”

“t) Sınav analizi: Sınav sonuçlarının soru, öğrenci, şube ve sınıf bazında; merkezi sınav yapılması hâlinde ilçe, il ve ülke bazında ayrıntılı olarak değerlendirilmesini,”

“ğğ) Merkezi sınav: Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme amacıyla Bakanlıkça yapılan sınavı,

hh) Merkezi sınav puanı: Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan sınav puanını,

ıı) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul: Her yıl Bakanlık, merkezi sınavla öğrenci alan okulları belirleme komisyonunca uygun görülerek Bakan onayı ile belirlenen, Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu kapsamında yayımlanan okul/program/alanları,”

“kk) Proje okulu: Bakanlık proje okulu belirleme komisyonunca proje okulu kapsamına alınacak okulları,”

“rr) Danışma kurulu: Ortaöğretim kurumlarında okul yönetimine rehberlik yapmak üzere oluşturulan kurulu,”

“zz) Sosyal sorumluluk programı: Öğrencilerin ortaöğretim süresince yapacakları sosyal sorumluluk çalışmaları ile topluma hizmet faaliyetlerini kapsayan programı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Öğrencilerin araştırma, geliştirme ve tasarım konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendinde yer alan “akademik destek dersleri,” ibaresi ile aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders kitabı ya da ders kitabı yerine kullanılacak basılı veya elektronik ortamda hazırlanan eğitim ve öğretim araç, gereç ve materyallerinin temini ve kullanımıyla ilgili hususlarda 14/10/2021 tarihli ve 31628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümlerine uyulur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğretimi yapılan meslek/alan ve dal derslerinde çerçeve öğretim programlarındaki kazanımlara yönelik ders materyali, modüler bireysel öğrenme materyali, eğitim araç ve gereçleri ile elektronik eğitim içerikleri kullanılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Rehberlik hizmetleri, 14/8/2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “topluma hizmet etkinlikleri” ibaresi “sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen yerleştirme ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz ile belirlenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe 20/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara ilişkin iş ve işlemler

MADDE 20/B- (1) Bakanlık merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul belirleme komisyonu;

a) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul olarak belirlenecek eğitim kurumu ilgili genel müdürlükten sorumlu bakan yardımcısının başkanlığında ilgili birimin genel müdürü ve bir daire başkanı ile ihtiyaç duyulması halinde eğitim kurumunun bağlı olduğu il millî eğitim müdüründen oluşur.

b) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınmak üzere il millî eğitim müdürlüklerinin ve/veya ilgili genel müdürlüğün tekliflerini inceler ve değerlendirir.

(2) İl millî eğitim müdürlüklerince merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınması teklif edilen okulların başvuruları elektronik ortamda alınır. Başvurular içerisinden Bakanlık merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulları belirleme komisyonunca uygun bulunanlar, komisyonun teklifi ve Bakanın onayı ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul olarak belirlenir.

(3) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınması teklif edilen okulların başvuruları yarıyıl tatilinde yapılır ve başvuruların tamamlanmasını takip eden iki ay içerisinde sonuçlandırılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma, mesleki eğitim merkezi programına kayıt olacaklarda 14 yaşını doldurmuş olma şartı aranır. Yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtları yapılmaz. Öğrenimine ara vermemiş olanlarda yaş şartı aranmaz. Ancak 22 yaşını tamamladığı eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç olmak üzere okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilir. Ancak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunmayan bağımsız mesleki eğitim merkezine kayıt ve ilişik kesmeye ilişkin hususlarda bu fıkranın mesleki eğitim merkezi programına kayıt olacaklarda 14 yaşını doldurmuş olma şartı hariç yaşla ilgili diğer hükümleri uygulanmaz.”

“(4) Evli olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine gönderilir. Ancak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunmayan bağımsız mesleki eğitim merkezi öğrencileri için bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Mesleki eğitim merkezlerine, 3308 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında bir işletme ile sözleşme imzalayanların kayıtları yıl boyunca devam eder. Bunlardan aralık ayının son iş gününe kadar kayıt yaptıranların eğitimleri mevcut sınıflarında devam eder. Ocak ayının ilk iş gününden itibaren kayıt yaptıranlar ise işletmede mesleki eğitimlerine devam ettirilir, ancak o ders yılı için yılsonu puanı verilmez. Bunlar o yıla ait okuma hakkını kullanmamış sayılır ve teorik eğitimleri yeni ders yılı başında başlar. Ortaöğretim kurumu mezunu olanların kayıtları doğrudan 11 inci sınıfa yapılır. Ancak önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında kalfalık sınavına girebilecek durumda olanların kaydı yapılmaz. En az ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olup ilgili meslek dalından kalfalık belgesi sahibi olanların kayıtları doğrudan 12 nci sınıfa yapılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yurtdışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara kontenjanları da dikkate alarak dengeli bir şekilde, merkezi sınav puanı bulunanların ise bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yer alan hükümlere göre yerleştirme ve nakil işlemlerini yürütür.”

“ç) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerin, ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ile birlikte geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” doğrultusunda  ikamet  adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan   ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlar. Ancak, beceri/yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirilecek öğrenciler ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınır ve başarılı olanların kayıtları yapılır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fiziki imkân ve donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul/program/alanlar ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30’dur. Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarında, çok programlı Anadolu liselerinde, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısının 34 olması esastır. Ancak öğrenci kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu ve zorunlu hâllerde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak bu sayı 40’a kadar artırılabilir.

c) 9 uncu sınıflara her yıl açılacak şube sayısı; spor liselerinde en fazla 5’i, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alan için 2’şer şubeyi geçemez. Takım sporları ve spor dalları dikkate alınarak kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı kontenjan oluşturulması esastır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından, denklik belgelerine göre program uyumu dikkate alınarak;

a) Merkezi sınav puanı bulunmayan öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara yerleştirme ve nakil işlemleri dengeli bir şekilde yapılır.

b) Merkezi sınav puanı bulunan öğrencilerin yerleştirme ve nakil işlemleri ise kontenjan şartı aranmaksızın puanının yeterli olduğu okula yapılır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yurtdışından gelen yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından okulların kayıt-kabul şartları, denklik belgeleri ve program uyumu dikkate alınarak;

a) Merkezi sınav puanı bulunmayan öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara veya mesleki eğitim merkezlerine yerleştirme ve nakil işlemleri dengeli bir şekilde yapılır.

b) Merkezi sınav puanı bulunan öğrencilerin yerleştirme ve nakil işlemleri ise kontenjan şartı aranmaksızın puanının yeterli olduğu okula yapılır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Anadolu teknik programlarına ve merkezi sınav puanı ile öğrenci alan Anadolu meslek programı alanlarına tercihleri doğrultusunda doğrudan alana öğrenci yerleştirilir. Diğer Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme işlemi 9 uncu sınıfta ders yılının başladığı tarihten önceki bir hafta içerisinde okullarında yapılacak alan tanıtımları ve yönlendirmeler sonucunda öğrencilerin tercihleri alınmak suretiyle ortaokul başarı puanı esas alınarak ders yılının ilk haftası içerisinde e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında dala yerleştirme işlemi 9 uncu sınıfın sonunda e-Okul sistemi üzerinden yapılır. 9 uncu sınıf öğrencilerine yönelik alan/dal tanıtımları ve yönlendirme faaliyetleri okul müdürlüğünce planlanır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(3)  Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması, mesleki ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmasına Bakanlık, mahallî mülki amirleri ve/veya millî eğitim müdürlüklerince izin verilen öğrenciler ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen faaliyetin hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine dâhil edilmez. Ancak faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının 2/3’ünden fazla olamaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise Bakanlık ve/veya mahalli mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir. Okul içinde veya il içinde yukarıda belirtilen izinlerin dışında okul müdürü veya görevlendirmesi hâlinde nöbetçi müdür yardımcısı tarafından verilen faaliyet izinleri devamsızlıktan sayılmaz.

(4) Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı  kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrenciler için ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır, yapılan tebligat kayıt altına alınır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik ders devamsızlıklarının 2 nci, 4 üncü ve 5 inci; işletmede mesleki eğitime devamsızlıklarının ise 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, yasal temsilcisi ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için ayrıca kendisine bildirim yapılır. Teorik ders süresi haftada iki gün olarak uygulanan mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrencilerin teorik ders devamsızlıklarının 4, 8 ve 10 uncu günlerinde bildirim yapılır.

(5) Devamsızlık süresine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu; devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5 inci gününde okula davet eder, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları iş birliği içinde yapar. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenerek devamsızlık yapan öğrencilerin sosyal sorumluluk çalışmalarını tamamlamalarını sağlar.

b) Birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40,  üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi, yatarak tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve istemeleri halinde bu öğrencilerin kayıtları mesleki eğitim merkezi diploma programına aktarılır. Bu öğrenciler istemeleri halinde bir sonraki eğitim ve öğretim yılında önceki okulunda ayrıldıkları sınıf seviyesinden eğitimlerine devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.”

“Ancak, Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programındaki öğrencilerin yapmış oldukları devamsızlık süresi, tamamlanması gereken eğitim süresine eklenir ve eğitimin başladığı tarihten itibaren bu sürenin toplamı 28 haftayı geçemez.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara nakil ve geçişler;

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,

b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan Anadolu liseleri ile Anadolu liselerinin birbirleri arasında her sınıf seviyesinde,

c) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan Anadolu imam hatip liseleri ile Anadolu teknik programları ve merkezi sınav puanıyla öğrenci alan Anadolu meslek programı alanlarından/dallarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde,

ç) Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre;

1) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan Anadolu liselerine; diğer okul türlerinden 9, 10 ve 11 inci sınıflarda sürekli; 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra ağustos ayı sonuna kadar sorumlu olarak,

2) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan Anadolu imam hatip liselerine diğer okul türlerinden sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 9 uncu ve 10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar sorumlu olarak, 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar alt sınıflara ait meslek derslerinden sorumlu olarak veya ağustos ayı sonuna kadar başvurmak şartıyla, bir yıl öğrenim hakkını kullanmamış sayılarak alt sınıflara ait meslek derslerinden bir eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla,

3) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına ve merkezi sınav puanıyla öğrenci alan Anadolu meslek programı alan ve dallarına diğer okul türlerinden; 9 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar sürekli, 10 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak, 10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak kaydıyla eylül ayının sonuna kadar, 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak ve 11 inci sınıf meslek derslerinden öğrenim hakkını kullanmamış sayılarak bir eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla,

d) Sınavsız öğrenci alan okullar ile özel öğretim kurumlarından bu okullara, kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre; aynı tür okullara her sınıf seviyesinde, farklı tür okullara ise bu fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre,

e) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarında ve merkezi sınav puanıyla öğrenci alan Anadolu meslek programı alan ve dallarına alan/dal bulunmak kaydıyla kendi arasında her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde; alan değiştirerek 9 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, alan/dal değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrencinin alan/dal değiştirmek istemesi durumunda 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak kaydıyla eylül ayının sonuna kadar,

f) Mesleki eğitim merkezi programlarından merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara, öğrencinin ortaöğretime kayıt şartlarını taşıması ve merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde merkezi yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla 10 uncu sınıf birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar sorumlu olarak,

bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.”

“f) Mesleki eğitim merkezi programlarından ortaöğretim kayıt alanındaki okullara, ortaöğretime kayıt şartlarını taşımak kaydıyla okulların açık kontenjanlarına göre tercihe bağlı olarak öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla 10 uncu sınıf birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar sorumlu olarak,”

“(3) Mesleki eğitim merkezi programlarında nakil ve geçişler;

a) Alan/dal bulunması ve naklen gidilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla dönem bitiminden önceki üç hafta ile e-Mesem sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere zamana bakılmaksızın yapılır.

b) Nakil işlemi, başvuru tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içinde tamamlanır. Bu süre içinde sonuçlandırılmayan nakil başvuruları için yeniden talep alınır.

c) Mesleki eğitim merkezi programında, 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak 10 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar alan, 9 uncu ve 10 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak 11 inci sınıfın birinci dönem sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir.

ç) Anadolu teknik veya Anadolu meslek programlarından mesleki eğitim merkezi programına aynı alan/dalda veya aynı alan içinde dal değiştirerek 11 inci sınıfın birinci dönem sonuna kadar, alt sınıflarda almadıkları meslek derslerinden sorumlu olarak geçiş yapabilirler.

d) Diğer okul türlerinden veya farklı bir alandan mesleki eğitim merkezi programına, 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak 10 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar nakil ve geçiş yapılabilir. 11 inci veya 12 nci sınıftan nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakil ve geçişleri kabul edilir.

e) İkinci dönemin başlangıcından sonra mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapan öğrenciler bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla işletmede mesleki eğitimine nakil oldukları tarihte, diğer derslerine ise gelecek eğitim ve öğretim yılı başında başlar ve bu öğrencilere ilgili ders yılı için yılsonu puanı verilmez.

f) Diğer okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden 9 uncu sınıfta başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalanlar istemeleri hâlinde mesleki eğitim merkezi haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerden en az ikisini sınıf tekrarına kaldıkları okulda başarmış olmak ve temmuz ayının son iş gününe kadar bir işletmeyle sözleşme imzalamak ve işletmede mesleki eğitime devam etmek kaydıyla yıl kaybı yaşamadan mesleki eğitim merkezlerinin 10 uncu sınıfına ilgili derslerden sorumlu olarak nakil ve geçiş yapabilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul/program/alanlarda 30, diğer okullarda ise 34 öğrenci olması esastır. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci kontenjanının; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul/program/alanlarda 34’ü, diğer okul türlerinde ise 40’ı, ancak tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri de dikkate alınarak sınıflara eşit sayıda her bir şubede 2 öğrenciyi geçmeyecek şekilde dağıtılması esastır.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “9 ve 10 uncu” ibaresi “9,10 ve 11 inci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Açık öğretim liseleri ile örgün ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler

MADDE 41- (1) Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına;

a) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler.

b) Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilir, rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak kredilendirilir. Toplam kredi itibarıyla ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılır.  Mesleki eğitim merkezine nakillerde kredi sayısına bakılmaz.

(2) Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine;

a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası kapsamındaki öğrenciler, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler ile Bakanlıkça mazereti uygun görülenler veli ve öğrenci talebi doğrultusunda ilgili okulun mevzuatında belirtilen nakil ve geçiş şartlarını taşıması hâlinde nakil ve geçiş yapabilirler.

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakiler nakil ve geçiş yapamazlar.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f) ve (h) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir dönemde her dersten iki yazılı sınav yapılır. Ancak haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda üçüncü sınav yapılabilir. Sınav tarihleri e-Okul/e-Mesem sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.

b) Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esastır. Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince, il sınıf/alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüğü ile birlikte oluşturulan konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve sınıf düzeyinde eksik olduğu tespit edilen konu ve kazanımlar ders ve zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Konu ve kazanım eksikliğini gidermeye yönelik çalışmalar planlanarak yapılan uygulamalar ders defterinin açıklamalar bölümüne işlenir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmaz.

c) Yazılı sınavlar; gerektiğinde okul, eğitim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar şeklinde yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenir.”

“f) Uygulamalı sınavların hangi derslerden yapılacağı, şekli, sayısı ve süresi eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından belirlenir. Okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.”

“h) Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerinin her bir sınavı; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

“(2) Sınavlar her alanın öğretim programlarında öngörülen ölçme ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Sınavlar, cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin başlığı “Performans çalışması, proje, sosyal sorumluluk programı ve diğer çalışmalar” olarak; birinci, altıncı, yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre sınavların dışında proje ve performans çalışması, sosyal sorumluluk programı ile diğer çalışmaları yapar; seminer, konferans ve benzeri çalışmalara katılır. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışmasını, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini, ortaöğretim süresi boyunca en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı çalışmalarını yerine getirirler. Sosyal sorumluluk programı çalışmaları mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında 20 saat olarak uygulanır. Sınıf/şube rehber öğretmenleri, öğrencilerin proje hazırlama taleplerini ilgi, yetenek, beceri ve başarı durumlarını dikkate alarak dersler bazında dengeli bir şekilde dağılımına özen gösterir.”

“(6) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalara önem verilir. Öğrencilerin bu çalışmalara katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalar ve diğer faaliyetler puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.”

“(10) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımına dair bilgiler ile sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalara e-Portfolyoda yer verilir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Alan/dal derslerinin eğitimini tamamen okulda tamamlayan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin Bakanlıkça belirlenen 11 inci sınıftaki yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak alan/dal dersinin yılsonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile staj bitirme sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) En fazla 1 dersten başarısız olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan,"

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendine “iki öğretmen” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bir gözcü öğretmen” ibaresi, aynı fıkranın (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümle ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; yılsonu başarı puanı en az 50 olanlar, bulunduğu sınıfta başarısız oldukları en fazla 3 dersten sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.”

“Bu şekilde yapılan sınavlarda, öğrencilerin sorumlu oldukları farklı sınıf düzeyindeki aynı dersin sınavının çakışması durumunda öğrenciler söz konusu derslerden ayrı ayrı sınava alınır.”

“d) Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencileri ile devamsızlık tebligatı yapıldığı hâlde okula veya sınavlara katılımları sağlanamayan öğrenciler, sorumluluk sınavına girmek istediklerine dair yazılı taleplerini kayıtlı oldukları okul müdürlüğüne sınav tarihinden 5 iş günü öncesine kadar bildirmeleri hâlinde sorumluluk sınavı planına dâhil edilir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır.”

“ç) Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden; doğrudan veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ile devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı en fazla iki defa yapılır. Öğrenim süresi içinde üçüncü defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda ilişiği kesilerek öğrenci ve veli talebi doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.”

“(3) 11 inci sınıfın sonunda kalfalık belgesi almaya hak kazanamayan mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden bu Yönetmeliğin 58 inci maddesine göre yapılan ilk sorumluluk sınavlarında başarılı olanlar 12 nci sınıfa devam eder, bu sınavlar sonucunda kalfalık belgesini almaya hak kazanamayanlar ise 11 inci sınıfın işletmede mesleki eğitimini tekrar eder.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğe 59 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Önleme, müdahale ve yönlendirme hizmetleri

MADDE 59/A- (1) Sınıf tekrarı riski olan öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kurulur. Bu komisyon, müdür veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili okul zümre başkanları, rehber öğretmen ve sınıf rehber öğretmeninden oluşur.

(2) Komisyon;

a) Eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemi sonunda, ayrıca ihtiyaç olması durumunda komisyon başkanının çağrısıyla toplanır.

b) Birinci dönemin sonunda başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski olan öğrencileri belirler, ikinci döneme yönelik öğrenci merkezli zorunlu müdahale planı yaparak okul müdürünün onayına sunar, bu planı öğrenci ve veli ile paylaşır.

c) Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski olan öğrencileri takip eder ve devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik önleyici çalışmaları yapar.

ç) Zorunlu müdahale planı kapsamında ikinci dönemin ilk ölçme ve değerlendirme sonuçlarından sonra sınıf tekrarı riski olan öğrencilerin başarı durumlarını sınıf rehber öğretmeni marifetiyle yakından takip eder ve öğrencilerin akademik durumlarını velilerine yazılı olarak bildirir.

d) Yapılan tüm önleyici çalışmalara rağmen 9 uncu sınıfta başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrencilerden veli isteği ile mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarının yapılmasını talep edenleri bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi doğrultusunda yönlendirir.

e) İkinci dönem sonunda yıl boyunca yapılan çalışmalara ilişkin görüşme tutanakları ile faaliyet raporunu okul idaresine sunar. Söz konusu raporda, zorunlu müdahale planı kapsamında yapılan görüşme sayısı, mesleki eğitim merkezine yönlendirilen öğrenci sayısı, akademik başarı düzeyinde iyileşme görülen öğrenci sayısı gibi veriler yer alır.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (m) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı fıkranın (aa) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“Öğrencilerin ortaöğretim süresince sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalara, hayat boyu öğrenme kapsamında oluşturulan uzaktan veya yüz yüze eğitim içerikli modüllere, ulusal/uluslararası en az bir proje çalışmasına katılmalarını teşvik eder ve destek verir. Bu çalışmalara katılım ve başarı sağlayan öğrencilerin bilgilerinin e-Portfolyo kapsamında yer alması için Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesini koordine eder.”

“aa) Öğrencilerin, eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve diğer bilişim araçlarını, bu Yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda kullanmalarına yönelik tedbirleri alır.”

“cc) Kurum bünyesinde mevcut olması halinde anaokulu/anasınıfı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere bir müdür yardımcısı görevlendirir.

 çç) Üst amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapar.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Öğrencilerin; ortaöğretim süresince sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalara, hayat boyu öğrenme kapsamında oluşturulan uzaktan veya yüz yüze eğitim içerikli modüllere, ulusal/uluslararası projelere katılımlarına ve elde ettikleri başarılara dair bilgilerinin, e-Portfolyo kapsamında yer alması için, sınıf veya şube rehber öğretmenleri ya da danışman öğretmenlerce Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesini kontrol ve takip eder.

g) Kurum bünyesinde mevcut olması halinde anaokulu/anasınıfı ile ilgili olarak uhdesine verilen iş ve işlemleri yürütür.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (d), (i) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve sosyal sorumluluk programı çalışmalarıyla ilgili görevleri yapar.”

“i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, sosyal sorumluluk programı çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.”

“k) Alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim ve öğretime yansıtır. Öğrencilerin ortaöğretim süresince sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalara, hayat boyu öğrenme kapsamında oluşturulan uzaktan ya da yüz yüze eğitim modüllerine ve ulusal veya uluslararası en az bir proje çalışmasına katılmalarını teşvik eder.”

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin başlığı “Rehber öğretmenler” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Psikolojik Danışma” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “rehberlik öğretmeni” ibaresi “rehber öğretmen/psikolojik danışman” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “(2) Rehber öğretmenler, diğer öğretmenlerle birlikte ders kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden ders yılının başlama tarihine kadar geçen sürelerde de mesleki çalışmalarını sürdürürler. Ancak yükseköğretime yönlendirme ve tercihle ilgili iş ve işlemler için ihtiyaç duyulması halinde tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir.

(3) Rehber öğretmenler, öğrencilerle birlikte yapacakları grup çalışmalarını herhangi bir nedenle ders öğretmenlerinin bulunmadığı ders saatlerini de değerlendirerek yaparlar.”

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden iki yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmez.”

“i) Tekli eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi, nöbetçi müdür yardımcısı ve öğretmenlerin temel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okul müdürü tarafından dönüşümlü ve dengeli şekilde düzenlenir.”

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin yedinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “topluma hizmet” ibaresi “sosyal sorumluluk programı kapsamındaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “topluma hizmet” ibaresi “sosyal sorumluluk programı kapsamındaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (ğ), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi, derslerin öğretim programı ve amaçlarına göre laboratuvar, kütüphane, spor salonu, atölye ve benzeri eğitim ortamlarının etkin kullanımına yönelik planlamaların yapılması,

h) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, anket, araştırma, gezi ve gözlemlerin planlanması, derslerin konu ve kazanım uygunluğuna göre okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılması,

ı) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması, her sınav dönemi sonrasında konu ve kazanım eksikliğini gidermeye yönelik çalışmaların planlanması ve uygulamaya yönelik esasların belirlenmesi,”

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin yedinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların uygulanmasına yönelik planlamalar, sınav analizlerinin yapılması, konu ve kazanım eksikliğini giderecek çalışmalar,”

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Toplantılar, ilgili il millî eğitim müdürü veya müdürün görevlendireceği il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı, zümre başkanının başkanlığında il millî eğitim müdürlüğünde görevli ilgili alandaki il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleri ile ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının gözlemci olarak katılımı ile yapılır. Ancak il millî eğitim müdürlüğünde görevli ilgili alandaki il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleri ile eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısı oylamalara katılamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar il millî eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve ilçelere duyurulur. Ayrıca toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil tüm üyeler tarafından imzalanır ve il millî eğitim müdürlüğünce saklanır.”

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin 115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 115- (1) Okullarda, 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre kulüp ve sosyal sorumluluk programı kapsamındaki görevleri yürütmek üzere sosyal etkinlikler kurulu oluşturulur. Sosyal sorumluluk programı ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 119- (1) Okullarda; kontenjan belirleme komisyonu, rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu, önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu, ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu, kalite kontrol komisyonuyla diğer komisyonlar ilgili mevzuatı doğrultusunda kurulur ve görevlerini yürütür.”

MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “15” ibaresi “10” olarak, “10” ibaresi “9” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Stajın 11 inci sınıf sonuna kadar tamamlanması için öğrencilere okul müdürlüğünce gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılır.”

MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Staj bitirme sınavı puanı, ilişkilendirildiği dersin yılsonu puanının belirlenmesinde dikkate alınır.”

MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin 135 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “40” ibaresi “16” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin yedinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu durumdaki öğrenciler Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında belirlenen sosyal sorumluluk programı çalışmalarından biriyle de ilişkilendirilebilir.  Öğrencinin sosyal sorumluluk programı çalışmaları kapsamında yaptığı etkinlik, Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.”

EN Başarılı Fen Liseleri ve Liseler EN Başarılı Fen Liseleri ve Liseler

“d) Sosyal sorumluluk programı çalışmasına ilişkin belgeler hariç diğer belgeler ders yılı sonunda ya da öğrencinin nakil olduğu tarihten itibaren 5 iş günü içinde imha edilir.”

MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(1) Yönetici ve öğretmenlerce;

a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak kanunlarla toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması,

b) Öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyen ve sağlığına zarar veren, alkollü ya da bağımlılık yapan maddeleri bulundurması, kullanması, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmasına karşı korunması,

c) Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması,

ç) Öğrencilerin; çevre, okul çalışanları ve diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması,

d) Bilişim araçlarının amacı dışında kullanımının ve teknoloji bağımlılığının önüne geçilmesi,

e) Öğrencilerin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanması,

konularında veli veya aileyle diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.”

“(4) Okul yönetimince;

a) Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, öğrencilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin iş ve işlemler 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürütülür.

b) 6698 sayılı Kanunda yer verilen, kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan durumlar dışında öğrencilere ait kişisel veriler veli/vasi veya ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.”

MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen,” ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin 161 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “toplum hizmetlerinde” ibaresi “sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin 168 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “ve psikolojik danışma” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “topluma hizmet” ibaresi “sosyal sorumluluk programı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 52- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “rehberlik öğretmeninin” ibaresi “rehber öğretmenin”, 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “rehberlik öğretmeni” ibaresi “rehber öğretmen”, 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde geçen “rehberlik öğretmeniyle” ibaresi “rehber öğretmenle”, 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “rehberlik öğretmenlerinden” ibaresi “rehber öğretmenlerden”, aynı maddenin ikinci fıkrasında geçen “rehberlik öğretmeninin” ibaresi “rehber öğretmenin”, 157 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde geçen “rehberlik öğretmeninin”  ibaresi “rehber öğretmenin”, aynı bentte geçen “rehberlik ve psikolojik danışma servisine” ibaresi “rehberlik servisine”, aynı fıkranın (b) bendinde geçen “rehberlik öğretmenin” ibaresi “rehber öğretmenin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 53- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Doğrudan ve sorumlu olarak sınıf geçme ile sınıf tekrarı

GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıflarından itibaren kademeli olarak uygulanır.

(2) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için bu Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 58 inci maddesinin birinci fıkrası kademeli olarak aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

1) Tüm derslerden başarılı olan,

2) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan,

öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

b) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

(3) Bulunduğu sınıf seviyesinde sınıf tekrarına kalan öğrenciler tekrar edeceği sınıf seviyesinde uygulanacak olan hükümlere tâbi olur.

Sosyal sorumluluk programının uygulanması

GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen ortaöğretim süresi boyunca en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı çalışmaları, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 10 uncu sınıflar için 30 saat, 11 inci sınıflar için 20 saat, 12 nci sınıflar için ise 10 saat olarak uygulanır. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler için bu sürelerin yarısı uygulanır.

Akademik destek paketi ve Anadolu teknik programına geçiş

GEÇİCİ MADDE 14- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (g) bentlerinde, 26 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ve 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişiklikler, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıflarından itibaren kademeli olarak uygulanır.

(2) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 11 inci sınıfında kayıtlı olup 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Anadolu teknik programına geçecek öğrenciler için bu Yönetmeliğin, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan 30 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

Mesleki eğitim merkezlerine kayıt

GEÇİCİ MADDE 15- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunan mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı olan ve bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarındaki kayıt şartlarını sağlamayan öğrenciler, eğitimlerine kayıtlı bulundukları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar devam edebilir. Bu eğitim ve öğretim yılı sonunda öğrencinin bağımsız mesleki eğitim merkezine doğrudan nakli yapılır. Ancak öğrencinin öğrenim gördüğü okulun bulunduğu yerleşim yerinde bağımsız mesleki eğitim merkezi bulunmaması halinde öğrenciler eğitimlerine kayıtlı bulundukları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunda devam edebilir. Öğrencinin öğrenim süresi içinde bulunduğu yerleşim yerinde bağımsız mesleki eğitim merkezi açılması halinde ilgili eğitim ve öğretim yılı sonunda bağımsız mesleki eğitim merkezine doğrudan nakli yapılır.

Öğrenci grubu

GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, aynı meslek alan/dalında 16’dan fazla kişiden oluşan öğrenci grubu için bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilen işletmelerdeki öğrencilerin beceri eğitimlerine 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar devam edilir.

Alana geçiş

GEÇİCİ MADDE 17 - (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikler 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıflarından itibaren kademeli olarak uygulanır.”

MADDE 54- Aynı Yönetmeliğin Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 55- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 56- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Editör: Admin Admin