OHAL Bölgesinden Diğer İllere Hangi Öğretmenler Yer Değiştirme Başvurusu Yapabilecek ? İŞTE Detaylar...

6785 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN İLLERDE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OLARAK GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ / KADROLU ÖĞRETMEN VE DİĞER PERSONELİN YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Kahramanmaraş’ta 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle 08.02.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personelden eşini veya çocuğunu deprem etkisiyle kaybedenler ile sağlık mazereti kapsamında kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eşi, çocuğu, anne veya babası) deprem etkisiyle bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenlerin iller arası yer değiştirme işlemleri, Bakanlık Makamının 24.02.2023 tarihli ve 71032866 sayılı Onayı doğrultusunda duyuruda yer alan takvim süresi içerisinde ve aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- Duyuru kapsamında olağanüstü hal ilan edilen illerde görev yapan ve başvuru şartlarını sağlayan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ile diğer personel başvuru yapabilecektir.

2- Başvurular; personelin kendisi, eşi, çocuğu ile anne veya babasının deprem etkisiyle bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmaması nedenine ve deprem etkisiyle eşini veya çocuğunu kaybetme nedenine bağlı olarak iki farklı mazeret için alınacaktır.

3- Başvuru işlemleri kişisel şifre kullanmak suretiyle MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecektir.

4- Aylıksız izinde olanlar ile yeniden hizmete alınmayı gerektirir nedenlere (askerlik, doğum, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi gibi) bağlı olarak sözleşmesini feshedenler, başvurunun son günü olan 10 Mart 2023 tarihinde görevlerine başlayacaklarını beyan etmeleri halinde bu kapsamda başvuru yapabileceklerdir.

5- Her ikisi de Bakanlığımıza bağlı olarak aynı ilde görev yapan eşlerden birisinin anne veya babasının sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunması halinde diğer eş de aynı il’e yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecektir.

6- Başvuruda görev yapılan il dışındaki illerden sadece bir il seçilecektir.

7- Başvuru şartlarını taşımaması nedeniyle il millî eğitim müdürlüklerince başvurusu reddedilen personel, takvim süresi içerisinde başvuru şartlarını sağlaması halinde yeniden başvuru yapabilecektir.

SAĞLIK MAZERETİ KAPSAMINDAKİ BAŞVURU

1- Başvuruda;

a) Tedavi gerekliliğine ilişkin sağlık kurulu raporu ile hastalığın tedavisinin personelin görev yaptığı yerde mümkün olmadığına dair belge,

b) Eş, çocuk, anne veya babanın sağlık mazeretine bağlı olarak yapılan başvurularda (a) bendinde sayılan belgelere ek olarak e-Devlet Kapısı Sisteminden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği,

c) Anne veya babanın sağlık mazeretine bağlı yapılan başvurularda (a) ve (b) bendinde yer alan belgelere ek olarak anne veya babanın depremin olduğu tarihte olağanüstü hal ilan edilen illerden birinde ikamet ettiklerine dair belge istenecektir.

2- Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde resmî veya özel sağlık sunucularından alınan sağlık kurulu raporu geçerli olacaktır.

3- Başvuru şartlarını sağlayanlar belgelerini MEBBİS’e yükleyerek başvuru kayıt işlemini yapacaklardır.

DEPREM NEDENİYLE EŞ VEYA ÇOCUĞUN VEFATI KAPSAMINDAKİ BAŞVURU

1- Başvuruda; a) Ölüm belgesi, b) e-Devlet Kapısı Sisteminden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği istenecektir.

2- Başvuru şartlarını sağlayanlar belgelerini MEBBİS’e yükleyerek başvuru kayıt işlemini yapacaklardır.

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Yapılan başvurular incelenmek üzere il millî eğitim müdürlüklerinin sistemine yansıyacaktır.

2- İl millî eğitim müdürlükleri başvuruları takvimde belirtilen süre içerisinde inceleyerek uygun olan başvuruları onaylayacaklar; uygun olmayan başvuruları reddeceklerdir.

ATAMA 1- Başvurusu il millî eğitim müdürlüklerince onaylanan personelin atama işlemi, Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda takvimde belirtilen tarihte personelin tercih ettiği il millî eğitim müdürlüğüne gerçekleştirilerek bu doğrultuda düzenlenen kararnameler MEBBİS üzerinden ilgili valiliklere gönderilecektir.

2- İl millî eğitim müdürlükleri emrine atanan personelin okul/kurum ile ilişkilendirmeleri ilgili valiliklerce gerçekleştirilecektir.

3- Tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilecektir.

TAKVİM

İşlem Tarih Başvurular Başlangıç : 24 Şubat 2023 Bitiş : 10 Mart 2023 (Saat 16.00)

İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Başvuruların İncelenerek Onay/Ret İşlemlerinin Yapılması Başlangıç : 24 Şubat 2023 Bitiş : 13 Mart 2023 (Saat 16.00)

Atamalar 15 Mart 2023

Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri 15 Mart 2023 Tarihinden İtibaren

Yer değiştirme kılavuzunu indirme için tıklayınız.

Editör: Admin Admin