ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ KANUNU TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atamalarını, haklarını, ödev ve sorumluluklarını, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Millî Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri ve teşkilat yapısına ilişkin konuları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun;
a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenleri,
b) Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 inci, 6 ncı, 20 nci, 24 üncü ve 32 nci madde hükümleri bakımından özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bu kurumlarda öğretmenliğe atanma şartını taşıyan yöneticileri,
c) 20 nci ve 32 nci madde hükümleri bakımından Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenleri,
ç) Millî Eğitim Akademisinin kurulması, organları, hizmet birimleri, görevleri ve personeline ilişkin hususları, kapsar.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen;
a) Akademi: Millî Eğitim Akademisini,
b) Alan: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik alanını,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Ders yılı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi,
e) Dönem: Programı ve takvimi Bakanlıkça belirlenen öğretmenliğe hazırlık eğitiminin 10 haftadan az 14 haftadan fazla olmayacak şekilde planlanan her bir bölümünü,
f) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim veren okul ve kurumları,
g) Eğitim öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
ğ) Eğitim ve uygulama merkezi: Akademinin görev alanına giren eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezi,
h) Hazırlık eğitimi: Millî Eğitim Akademisi tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimini,
ı) İlçe grubu: Fizikî ve coğrafî şartlar ve ulaşım imkânları dikkate alınarak iki veya daha fazla ilçenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan grubu,
i) Kademe: Eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki düzenleyişini,
j) Norm kadro: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısını,
ifade eder.

k) Öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında eğitim öğretim hizmeti yürütenler ile bu Kanunda münhasıran belirtilen hükümler bakımından özel öğretim kurumlarında 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında görev yapan öğretmenleri ve bu kurumlarda öğretmenliğe atanma şartlarını taşıyan yöneticileri,
l) Öğretmen adayı: Akademide hazırlık eğitimine alınanları,
m) Tür: Aynı kademedeki eğitim kurumlarından farklı eğitim programı uygulayan eğitim kurumlarını,
n) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Akademiye bağlı eğitim ve uygulama merkezlerinde müdür ve müdür yardımcısı görevlerini yürütenleri,
ifade eder.

Temel İlkeler
MADDE 4-
 (1) Öğretmen ve yöneticilerin;
a) Nitelikleri ile görev, yetki ve sorumluluklarının öğretmenlik mesleğinin gereklerine uygun olarak belirlenmesi,
b) Atama, görevlendirme ve meslek içinde ilerlemelerinde liyakat ve kariyer esaslarına uyulması,
c) Eğitim öğretim faaliyetleri ve meslekleriyle ilgili kararlara katılımlarının teşvik edilmesi ve bunun için uygun ortamların sağlanması,
ç) Mesleğe giriş öncesinde yetiştirilmelerinin ve meslek içinde sürekli gelişimlerinin sağlanması,
esastır.
(2) Eğitim öğretim hizmetlerinde çocuğun ve öğrencinin üstün yararı ile hizmet alan kursiyerlerin faydası gözetilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Hak, Ödev ve Sorumluluklar

Öğretmenlerin hak, ödev ve sorumlulukları
MADDE 5-
 (1) Öğretmenler:
a) Öğrencileri; Anayasada ifadesini bulan temel ilkelere bağlı, Türk Milletinin millî, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerini benimsemiş, ülkesine, içinde yaşadığı topluma ve insanlığa karşı sorumluluk hisseden erdemli insanlar olarak yetiştirir.
b) Öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımdan gelişimi için çaba gösterir, bu doğrultuda meslektaşları, aile ve veli ile işbirliği yapar.
c) Öğrencilerin özel gereksinimleri ile ilgi ve yeteneklerini dikkate alır ve kişilik haklarına saygı gösterir.
ç) Öğrencilerin, eğitim öğretim ortamlarında her türlü olumsuz söz, tavır ve davranışlardan korunmaları için çaba gösterir ve gerekli tedbirleri alır.
d) Öğrencilerin gelişim seviyelerine ve eğitim öğretim ihtiyaçlarına uygun eğitim araç ve gereçlerini seçer, bu araç ve gereçlerin etkin kullanımını gözetir ve tekniklerini uygular.
e) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda düzenlenen Türk millî eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri ile Bakanlıkça belirlenen öğretim programları doğrultusunda eğitim öğretim sürecini planlar ve yürütür.
f) Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli olabilmesi için rehberlik hizmetleri ile iş birliği yapar ve bu hizmetlerden yararlanır.
g) Eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması için meslektaşlarıyla iş birliği yapar.

g) Görev yaptığı eğitim kurumundaki eğitim öğretim faaliyetlerini ve sorumluluklarını aksatmadan mesleki açıdan kendini geliştirir.

(2) Öğretmenler; derse girmek, nöbet tutmak, merkezi veya mahalli yapılan sınavlarda görev almak, kurul ve komisyonlara, tören ve toplantılara, öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinlikler ile kulüp faaliyetlerine katılmak, öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmek, uygulama gerektiren eğitimleri koordine etmek ve eğitim öğretim süreçlerine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir. Öğretmenlerin bu fıkrada belirtilen görevlere ilişkin usul ve esaslar ile eğitim öğretim süreçlerine ilişkin diğer görevleri okul tür ve kademelerine göre Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(3) Öğretmenler mevzuatta açıkça belirlenen hususlar ile olağanüstü hâl, genel afet ve salgın hastalık durumları haricinde meslekleriyle ilgili olmayan iş ve faaliyetlerde rızaları dışında görevlendirilemez.

Yöneticilerin ödev ve sorumlulukları
MADDE 6- (1)
 Yöneticiler:
a) Anayasa, kanunlar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yönetim ve denetim görevlerini yürütür.
b) Eğitim öğretim programlarının amaçlarına uygun yürütülmesini sağlar ve öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımdan gelişimine yönelik çalışmalara liderlik eder.
c) Eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
ç) Eğitim kurumunun sürekli gelişim göstermesi ve eğitim öğretimin kalitesinin yükselmesi için çaba gösterir ve bu amaçlar doğrultusunda tüm kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasını sağlar.
d) Öğretmen ve diğer çalışanların ilgi ve yeteneklerini, görev ve sorumluluklarını esas alarak iş bölümü yapar ve tüm çalışanların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak paydaşlarla iş birliği yapar.
e) Eğitim kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak paydaşlarla iş birliği yapar.

(2) Yöneticilerin bu maddede belirtilen ödev ve sorumluluklarına ilişkin hususlar okul tür ve kademelerine göre Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretmenlerin Nitelikleri, Seçimi, Hazırlık Eğitimi, Öğretmenliğe Atama ve Yer Değiştirme

Öğretmenin nitelikleri ve seçimi
MADDE 7-
 (1) Öğretmenlik; genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleğidir.

(2) Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denklik kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilir.

(3) Öğretmen olarak istihdam edileceklerde genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler ile öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil edecek yükseköğretim programları, söz konusu nitelikler esas alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Hazırlık Eğitimi

MADDE 8- (1) Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Akademi tarafından verilir.

(2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri Bakanlıkça belirlenir.

Öğretmenlerin 14 günlük maaş farkı ödemesi kademe kademe hesaplandı Öğretmenlerin 14 günlük maaş farkı ödemesi kademe kademe hesaplandı

(3) Hazırlık eğitiminin süresi dört dönemdir. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre üç dönem olarak uygulanabilir.

(4) Hazırlık eğitiminin içeriği, süresi ve hazırlık eğitimine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesi
MADDE 9-
 (1) Hazırlık eğitimine alınacaklarda;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanılması için yer ve imkân sağlama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları, hayasızca hareketler, fuhuş, müstehcenlik, fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hükümlü olmamak,
ç) Devlet memurluğundan çıkarılmamış olmak,
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muvazzaf askerlik hizmeti ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Öğretmenliğe atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen yükseköğretim programlarından mezun olmak,
f) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre Bakanlıkça belirlenecek sınav puanına sahip olmak,
g) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak, şartları aranır.

(2) Hazırlık eğitimine alınacak adaylar, atama izni verilen pozisyon sayısını geçmemek üzere, birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen sınav puanı üstünlüğüne göre belirlenir.

(3) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve milli sporcu kapsamında öğretmen adaylarının hazırlık eğitimine alınmasında birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen şart aranmaz.

(4) Hazırlık eğitimine alınacaklara 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

Hazırlık eğitiminde başarı
MADDE 10-
 (1) Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzeri olanlar başarılı sayılır. Ek sınavda başarılı olamayanlar, başarısız oldukları her ders için ek bir sınav hakkı verilir. Ek sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılır. Ek sınavlar sonunda her bir dersten başarısız olanların Akademiyle ilişiği kesilir.

(2) Hazırlık eğitiminde edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların eğitim öğretim ortamına yansıtılmasındaki başarı düzeyini belirlemek amacıyla öğretmen adayı üç defa değerlendirmeye tabi tutulur. Söz konusu değerlendirmeler, uygulamadan sorumlu eğitim personeli ile uygulamanın yapıldığı eğitim kurumundaki danışman öğretmen tarafından;


Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak Akademi tarafından öğretmenlik atama alanlarına göre oluşturulan değerlendirme formu üzerinden yapılır. Uygulamadan sorumlu eğitim personeli ve danışman öğretmen tarafından aynı ayrı doldurulan değerlendirme formlarında verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak değerlendirme puanı belirlenir. Birinci değerlendirme puanının yüzde yirmisi, ikinci değerlendirme puanının yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme puanının yüzde ellisi alınarak uygulamalı ders başarı puanı belirlenir. Öğretmen adaylarından uygulamalı ders başarı puanı 100 üzerinden 70 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Uygulamalı derslerde başarısız olanların Akademiyle ilişiği kesilir.

(3) Hazırlık eğitiminin sonunda, teorik ve uygulamalı derslerin ağırlıklı ortalaması alınarak atamaya esas başarı puanı belirlenir.

(4) Hazırlık eğitimine devam zorunludur. Öğretmen adaylarından belgeye dayalı sağlık mazeretleri sebebiyle bir dönemde toplam 20 gün ve üzeri hazırlık eğitimine katılamayan veya katılamayacak olanların, mazeretlerinin ortadan kalkmasını takip eden ilk dönem hazırlık programına tekrar alınmak üzere kayıtları dondurulur. Öğretmen adaylarına belgeye dayalı sağlık mazeretleri hariç mazeretlerine bağlı olarak her dönem için beş güne kadar izin verilebilir.

(5) Danışman öğretmenin, öğretmen adayının uygulamalı eğitime katıldığı eğitim kurumunda öğretmen adayıyla aynı alanda olmak şartıyla sırasıyla; başöğretmen, uzman öğretmen, en fazla hizmet süresi bulunan öğretmenden başlamak üzere öğretmenler arasından belirlenmesi esastır. Öğretmen adayının uygulamalı eğitime katıldığı eğitim kurumunda aynı alanda öğretmen bulunamaması hâlinde aynı sıralama dikkate alınarak farklı alandan danışman öğretmen görevlendirilir.

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Akademi ile ilişiğin kesilmesi
MADDE 11-
 (1) Öğretmen adaylarından;
a) 9 uncu maddede birinci fıkrasında düzenlenen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların veya hazırlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin,
b) Disiplin soruşturması sonucunda Akademiden çıkarma ile tecziye edilenlerin,
c) Hazırlık eğitiminde başarısız olanların,
ç) Bir dönemde mazeretsiz olarak toplam 6 gün eğitime katılmayanların,
Akademi ile ilişiği kesilir.

Disiplin cezaları ve disiplin cezası gerektiren fiil ve davranışlar
MADDE 12- (
1) Öğretmen adaylarına uygulanacak disiplin cezaları ile bu cezalara karşılık gelen fiil ve davranışlar şunlardır:
a) Kınama; öğretmen adayına, fiil ve davranışında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:

Ders, seminer, sınav, uygulama ve diğer eğitim öğretim ortamlarında yürütülen çalışmaların düzenini bozmak.
Sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs etmek.
Akademinin sunduğu imkânlardan haklı olmaksızın yararlanmak veya bu imkânlardan başkasını yararlandırmak.
Akademi personelini ya da öğretmen adaylarını rencide edici söz veya eylemlerde bulunmak.
Akademinin düzen ve işleyişini bozucu fiil ve eylemlerde bulunmak.
Akademide yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşmak.

b) Ödeme kesintisi: 14 üncü maddede düzenlenen ödemeden 1/10 oranında kesinti yapılmasıdır. Ödeme kesintisi gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:

Akademi yetkililerince istenilen bilgi ve belgeleri kasıtlı olarak eksik veya yanlış bildirmek.
Akademiye ait alanlarda alkollü içki içmek veya Akademiye sarhoş gelmek.
Kasıtlı olarak Akademi bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek.
Kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, Akademi personelini veya öğretmen adaylarını tehdit etmek, fiili olarak sataşmak.
Sınav, seminer, tez, proje, ödev ve yayınlarda kopya çekmek veya çektirmek, intihal yapmak.
Akademiden çıkarma; öğretmen adayına, Akademiden çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir. Akademiden çıkarmayı gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:
Yasa dışı örgüt ve oluşumların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak; bu örgüt ve oluşumlara üye olmak, üye kaydetmek, bağışta bulunmak, para toplamak veya kişileri bağışta bulunmaya zorlamak.
Bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.
İşgal ve benzeri fiillerle Akademinin faaliyetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak.
Akademi görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevini yapmasına engel olmak.
Öğretmen adaylarına karşı cebir ve şiddet kullanarak Akademi faaliyetlerinden yararlanmalarını engellemek.
Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri temin etmek, kullanmak, taşımak, bulundurmak, başkalarına vermek, bunların ticaretini yapmak.
Akademide 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silah ve Bıçak ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak.
Akademinin bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak ya da kişilerin mağduriyetine neden olmak.
Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle vücut dokunulmazlıklarını ihlal etmek.
Hazırlık eğitimine giriş başvurusunda, gerçeğe aykırı düzenlenmiş veya tahrif edilmiş rapor veya belgeyi sunmak.
Kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek.
Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek.
Yüz kızartıcı ve utanç verici fiil ve davranışlarda bulunmak.
(2) Birinci fıkrada belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve davranışlara nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemler bulunmaları halinde uygun cezalar verilir.
Disiplin kurulu ve disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar
MADDE 13- (1) Disiplin Kurulu; Akademi Başkanı tarafından Akademik Kurul üyeleri arasından üç, Akademide görevli daire başkanları arasından iki üye olmak üzere her bir eğitim programı süresi için belirlenecek beş üyeden oluşur. Aynı usulle beş yedek üye belirlenir. Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından bir üyeyi başkan olarak seçer.
a) Disiplin Kurulunun çalışma usulü:

Akademiden çıkarma cezası için eğitim ve uygulama merkezi müdürü tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, disiplin kuruluna tevdi edilir.
Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.
Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, Disiplin Kurulu Başkanı tarafından sağlanır.
Disiplin Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan üyenin yerine yedek üye toplantıya katılır.
Disiplin Kurulunda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyayı inceleyerek en geç otuz gün içinde tamamlar.
Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Disiplin Kurulu, kendisine edilen dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, soruşturma konusuna ilişkin her nevi evrakı incelemeye, ilgili kişi ve tanıkları dinlemeye ve kurumlarda bilgilendirme, tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.
Hakkında Akademiden çıkarma cezası istenen öğretmen adayı soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.
Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.
b) Disiplin Kurulunun oylama ve karar şekli:
Disiplin Kurulu, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti hâlinde bu eksikliklerin giderilmesi talebiyle dosyayı iade edebilir.
Disiplin Kurulu asgari oy çokluğu ile karar alır.
Disiplin Kurulu üyeleri, soruşturulması yürütüldüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.
(2) Disiplin soruşturması başlatma ve ceza verme yetkisi:
a) Öğretmen adaylarının işledikleri disiplin suçlarından dolayı soruşturma açmaya disiplin amiri ve üst disiplin amiri yetkilidir. Soruşturma, yetkili eğitim ve uygulama merkezi müdürü veya Akademi Başkanının Akademi Başkanlığı ya da eğitim ve uygulama merkezi yöneticileri veya eğitim personeli arasından belirleyeceği muhakkikler eliyle yürütülür.
b) Eğitim ve uygulama merkezi müdürü gerekli gördüğü takdirde, gerekçesini belirtmek suretiyle Akademi Başkanından eğitim ve uygulama merkezi dışından muhakkik görevlendirilmesini talep edebilir. Akademi Başkanı talebi uygun gördüğü takdirde başka bir muhakkik görevlendirir.
c) Kınama ve ödeme kesintisi cezalarını eğitim ve uygulama merkezi müdürü veya Akademi Başkanı; Akademiden çıkarma cezası Disiplin Kurulu tarafından verilir.
ç) Eğitim ve uygulama merkezi müdürü veya Akademi Başkanı, muhakkikler tarafından önerilen disiplin cezasını aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir.
d) Disiplin Kurulu teklif edilen cezayı kabul eder veya reddeder.
e) Disiplin soruşturmasına, disipline konu olay öğrenildiği tarihten itibaren dört başlanılması ve soruşturmanın en geç otuz gün içinde sonuçlandırılması esastır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise muhakkikler gerekçeli olarak ek süre talep edebilir. Eğitim ve uygulama merkezi müdürü sunulan gerekçeyi ve zaman aşımı sürelerini dikkate alarak; kınama cezasında bir sefere mahsus otuz gün, ödeme kesintisi ve Akademiden çıkarma cezalarında her defasında otuz günü geçmemek üzere en fazla altmış güne kadar ek süre verebilir.
(4) Disiplin soruşturmasında uyulması gereken hususlar:
a) Disiplin soruşturmasında gizlilik esastır.
b) Muhakkikler; tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir.

ve muhakkikler, katip, ifade sahibi, varsa keşif sırasında hazır bulunanlara imzalatılır. İfade alınırken tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın kimliği, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgileri belirtilir.

c) Akademi personeli, muhakkiklerin istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek yardımları yerine getirirler.
ç) Muhakkikler, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka öğretmen adaylarının soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini tespit eden muhakkikler, durumu disiplin amirine bildirir.
d) Öğretmen adayının, disiplin suçunu işledikten sonra Akademiden her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.
e) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve sabit bulunması hâlinde eyleme uyan disiplin cezası teklif edilir. Soruşturmaya ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir.
f) Aynı olaydan dolayı, öğretmen adayı hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğretmen adayı hakkında ceza kovuşturması açılması, mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez.
(5) Disiplin cezalarının verme süresi:
a) Eğitim ve uygulama merkezi müdürü soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren; kınama cezasını en beş gün, ödeme kesintisi cezasını otuz gün içinde vermek zorundadır.
b) Akademiden çıkarma cezası soruşturma dosyanın disiplin kuruluna tevdi edilmesinden itibaren azami üç ay içinde disiplin kurulu tarafından karara bağlanmak zorundadır.
(6) Disiplin cezası verme zaman aşımı:
a) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve davranışların işlendiği tarihten itibaren;

Kınama gerektiren fiil ve davranışlarda üç ay,
Ödeme kesintisi gerektiren fiil ve davranışlarda altı ay,
Akademiden çıkarma cezası gerektiren fiil ve davranışlarda iki yıl,
içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
b) Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi hâlinde, kararın gereklerine göre yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.
(7) Akademiden çıkarma cezası gerektiren bir fiil ve davranış nedeniyle hakkında disiplin soruşturması yürütülen öğretmen adaylarının, soruşturma tamamlanıncaya kadar sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına istihdamı ertelenir. Sözleşmeli öğretmenlik adaylarının istihdam edildikten sonra Akademiden çıkarma cezası alanların sözleşmesi feshedilir. Akademide hazırlık eğitimi tamamlandıktan sonra Akademiden çıkarma cezası alanlar hazırlık eğitiminde başarısız kabul edilir.
(8) Savunmanın alınması:
a) Disiplin cezaları öğretmen adayının savunması alındıktan sonra verilir. Savunma için verilen süre on günden az olamaz. Disiplin Kurulunda, kurulun veya öğretmen adayının talebi üzerine sözlü savunma yapılabilir. Savunma isteminde, isnat edilen suçun neden ibaret olduğu, on gün içinde savunmanın yazılı olarak Kurulması veya sözlü olarak yapılmak üzere belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunulması, belirtilen süre içerisinde yazılı savunma sunulmadığı takdirde savunma

hakkından vazgeçilmiş sayılacağı ve mevcut delillere dayanılmak suretiyle karar verileceği yazılı olarak bildirilir.
b) Sözlü savunma yapmak için Disiplin Kurulu tarafından davet edilen öğretmen adayları, savunmalarını, davet bildiriminin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren on gün içerisinde yazılı olarak da sunabilir.
c) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla yazılı savunma vermediği veya sözlü savunma davetine uymadığı anlaşılan öğretmen adaylarına uygun bir süre verilir.
(9) Disiplin cezalarına itiraz:
a) Öğretmen adayı tarafından, cezanın tebliğini izleyen beş iş günü içinde, eğitim ve uygulama merkezi yönetimi kanalıyla;

Kınama ve ödeme kesintisi cezasına karşı Disiplin Kuruluna,
Akademiden çıkarma cezasına karşı Akademik Kurula,
itiraz edilebilir.
b) Disiplin cezalarına itirazlar;
Disiplin Kurulu tarafından yirmi gün,
Akademik Kurul tarafından otuz gün,
içerisinde karara bağlanır.
c) Disiplin Kurulu üyesi olan Akademik Kurul üyeleri, Akademik Kurula yapılan itirazlara ilişkin toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar. Akademik Kurul asgari oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
ç) Disiplin Kurulu ve Akademik Kurul itirazı kabul veya ret kararı verir. İtirazın kabul edilmesi hâlinde verilen ceza kaldırılır. İtirazın kabul edilmesi durumunda, disiplin amiri veya üst disiplin amiri işin niteliğine uygun daha hafif bir cezaya karar verebilir veya disiplin cezasının iptaline karar verebilir.
(10) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin, hazırlık eğitimi süresi içerisinde tekrüründen bir derece ağır ceza uygulanır. Ancak, hazırlık eğitimi süresi içerisinde aynı derecede verilecek, farklı fiil veya davranışlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncüsünde ilgili hakkında bir derece ağır ceza verilir.
(11) Disiplin soruşturmasının sonucunun bildirilmesi ve cezaların uygulanması:
a) Disiplin soruşturmasının sonucu, hakkında disiplin soruşturması yürütülen öğretmen adayı ile varsa mağdura bildirilir.
b) Disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır.
c) Öğretmen adaylarına tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.
(12) Disiplin kurullarının görev ve sorumlulukları ile disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Öğretmen adaylarına ilişkin mali ve sosyal hükümler
MADDE 14- (1) Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi süresinde her ay (30.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemede, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. 10 uncu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında kaydı dondurulanlara bu süre boyunca ödeme yapılmaz.
(2) Öğretmen adaylarından askerli yükümlülüğü bulunanların askerli hizmetleri, Akademideki eğitimleri süresince ertelenir.
(3) Öğretmen adayları hazırlık eğitimi süresinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kişiler adına Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primler, öğretmen adaylarına birinci fıkrada öngörülen ödemeden bağımsız olarak Bakanlık bütçesinden karşılanır.


Sözleşmeli öğretmenlikte istihdam
MADDE 15-
 (1) Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilir. Bunların eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenen atamaya esas başarı puanı esas alınarak tercihleri doğrultusunda yapılır. Tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleştirilemeyenler boş kalan eğitim kurumları için yeniden tercih hakkı verilir. İkinci tercih döneminde tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleştirilemeyenler Bakanlıkça kura ile yerleştirilir. Yerleştirildikleri eğitim kurumlarında mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile başka mazeret bildiren ancak bu mazeretleri uygun görülmeyen ayrılanlar, hazırlık eğitimi sonunda aldıkları atamaya esas başarı puanıyla sözleşmeli öğretmenlik için yeniden başvuruda bulunamaz ve yerleştirildikleri tarih itibarıyla üç yıl süreyle hazırlık eğitimine alınmazlar.

(2) Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere, üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir.

(3) Sözleşmeli öğretmenlikte istihdam ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kadrolu öğretmenliğe atama
MADDE 16-
 (1) Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri hâlinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler ile başka yerlere bir yıl süreyle yer değiştiremezler.

(2) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespiti ile hizmet puanı hesaplamasında dikkate alınır. Bunlar, atandıkları kadroların mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

(3) Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bunların önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(4) Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atanan sözleşmeli öğretmenler hakkında 657 sayılı Kanunda düzenlenen adaylık hükümleri uygulanmaz.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Hizmet puanı
MADDE 17- (
1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında görev yapan öğretmen ve yöneticilere, görev yerlerinin coğrafi durumu, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, görev yaptıkları eğitim kurumunun özellikleri, görevin önem ve güçlük derecelerinin karşılanması hususları göz önünde bulundurularak, görev yaptıkları her takvim yılı karşılığında hizmet puanı verilir.

(2) Hizmet puanına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Öğretmenlerin yer değişikliği
MADDE 18-
 (1) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde


sonuçlandırılır.

(2) Öğretmenlerin; atandıkları eğitim kurumunda en az üç eğitim öğretim yılı, aynı eğitim kurumunda en fazla 12 eğitim öğretim yılı görev yapmaları esastır.

(3) Öğretmenlerin sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeleri yıl içerisinde döneme tabi olmaksızın, diğer mazeretlere bağlı yer değiştirmeleri ise yarıyıl ve/veya yaz tatili döneminde yapılır.

(4) Öğretmenlerin mazeret durumlarına ve isteğe bağlı yer değiştirmeleri, Bakanlığın öğretmen ihtiyacı ve öğretmenin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.

(5) Mazeret durumlarına bağlı yer değiştirme istekleri hizmet puanı yetersizliği nedeniyle yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, talepleri halinde istedikleri ilde bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yılın sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılmaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanır.

(6) Öğretmenlerin atamaları, Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.

(7) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarının norm kadro fazlası olan öğretmenler, il içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle talepte bulundukları eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenler, talepte bulunmayanlarla atama, aynı ilçe grubunda içinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına ilgili valiliklerce resen yapılabilir.

(8) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, mazeret durumları, hizmet bölgeleri, hizmet alanları ve ilçe grupları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mesleki Gelişim ve Kariyer

Mesleki gelişim
MADDE 19-
 (1) Bakanlıkça öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerinde sürekliliği sağlamak üzere planlı, sürdürülebilir, izlenebilir ve mesleki uygulamalarla bütünleşik mesleki gelişim faaliyetleri düzenlenir. Bu faaliyetler, merkezi veya mahalli olarak gerçekleştirilebilir.

(2) Öğretmen ve yöneticilere yönelik düzenlenecek mesleki gelişim faaliyetleri; talep ve ihtiyaçlara, eğitim alanında yaşanan değişim ve gelişmelere ile Bakanlık politikalarına uygun olarak belirlenir.

(3) Bakanlıkça öğretmen ve yöneticilerin kişisel ve mesleki gelişimleri için görev yaptıkları okul türü ve kademesi ile atama alanları dikkate alınarak beşer yıllık dönemleri içeren bireysel mesleki gelişim planları hazırlanır.

(4) Mesleki gelişim faaliyetleri düzenli olarak izlenir, değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları planlanacak mesleki gelişim faaliyetlerinde dikkate alınır.

(5) Öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine ilişkin uygulanacak planlar, programlar, uygulama ve değerlendirme esaslarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


Öğretmenlik mesleğinde kariyer
MADDE 20- (
1) Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşur.

(2) Öğretmenlerden; sözleşmeli öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilir.

(3) Uzman öğretmenlerden; uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından başöğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara başöğretmen unvanı verilir.

(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı başvurusunda bulunabilir.

(5) Öğretmen unvanından, bu unvanlardan herhangi birine atanma onayı yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır.

(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her yılın için ayrı ayri olmak üzere bir derece verilir.

(7) Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemede başvuru, sertifikaların düzenlenmesi ve öğretmenlikte/uzman öğretmenlikte geçmiş sayılacak süreler ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yönetici görevlendirme
MADDE 21-
 (1) Eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilecek adaylar, Akademi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınır. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenir. Yazılı ve sözlü sınav puanları dikkate alınarak yapılacak belirlemede, yazılı ve sözlü sınavın ayrı ayrı ortalaması dikkate alınır.

(2) Yönetici yetiştirme programını tamamlayanlar bu program sonunda yapılan yazılı sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. Bunlar tercihleri de dikkate alınarak bu fıkraya göre yapılan yazılı sınavda alınan puan üstünlüğüne göre vali onayı ile yönetici olarak görevlendirilir.

(3) Yöneticiler dört ders yılı için görevlendirilir. Yöneticiler aynı eğitim kurumunda aynı unvanla en fazla sekiz ders yılı görev yapabilir.

(4) Yöneticilerin aynı eğitim kurumunda veya bir başka eğitim kurumuna yeniden yönetici olarak görevlendirilmelerinde Bakanlıkça belirlenecek başarı ölçütleri dikkate alınır. Bu madde kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

(5) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar, yöneticilerin görev süresi dolanların yeniden görevlendirilmeleri ve bu görevlendirmelerde esas alınacak başarı ölçütleri, Akademi tarafından verilecek eğitimler, uygulanacak sınavlar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Özel program ve proje uygulanan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme ve öğretmen atama
MADDE 22- (1) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yöneticisi görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.


(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına birinci fıkra kapsamında okul müdürlüğü görevi verilebilir.

(3) Öğretim elemanları ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin bu madde kapsamındaki okul ve kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu madde kapsamındaki okul ve kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödül ve Disiplin

Başarı ve üstün başarı belgesi ile ödül
MADDE 23-
 (1) Öğretmen ve yöneticilere 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi kapsamında başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilebilir.

Disiplin hükümleri
MADDE 24-
 (1) Öğretmen ve yöneticiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır. Ancak öğretmen ve yöneticilerden:
a) Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama,
b) İlgili mevzuat gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilere ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim öğretim sürecinde Bakanlıkça yapılması planlanan programların gerekliliği amacı ve hedeflerine aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme,
cezası verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Millî Eğitim Akademisinin Kuruluşu ve Görevleri

Kuruluş
MADDE 25- (1)
 Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı Millî Eğitim Akademisi kurulur.

(2) Gerekli görülen yerlerde Akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri açılabilir.

(3) Akademinin personel, bakım ve onarım, koruma ve güvenlik, taşını ve taşınmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve materyal ihtiyaçları ile diğer gereksinimleri ve iş ve işlemleri Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yerine getirilir. Akademinin bütçesi Bakanlık bütçesinde gösterilir.

Akademinin görevleri
MADDE 26-
 (1) Akademinin görevleri şunlardır:
a) Öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi programlarını hazırlamak ve uygulamak.
b) Yönetici yetiştirme programlarını hazırlamak ve uygulamak.


c) Öğretmen, yönetici ve diğer personelin kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmelerine yönelik eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.
ç) Öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri ve bu yeterlikleri sağlayacak standartları belirlemek, gelişen şartlara göre güncellemek.
d) Öğretmenlere; öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerler ile dijital yeterlikleri kazandıracak eğitim faaliyetleri planlamak ve uygulamak.
e) Öğretmen, yönetici ve diğer personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyacı karşılayacak eğitim programlarını hazırlamak, uygulamak ve eğitimlerin etkinliğini izlemek.
f) Talepleri uygun görülmesi hâlinde, giderleri kurumlarına veya kendilerine karşılanmak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele eğitim vermek.
g) Eğitim öğretim alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek; görev alanına giren konularda yayın yapmak, araştırma, geliştirme, proje faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar yürütmek.
h) Görev alanıyla ilgili konularda yurtiçi veya yurtdışı üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirmek.
ı) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu
MADDE 27-
 (1) Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu; Bakanın ya da Bakanın görevlendireceği bir bakan yardımcısının başkanlığında Akademi Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Personel Genel Müdürü, bir Yükseköğretim Kurulu üyesi, Bakan tarafından üniversiteler ile farklı kurum ve kuruluşlardan belirlenecek beş kişiden oluşur. Üniversitelerden belirlenecek üyelerin görevlendirilmesi ilgili mevzuat uyarınca yapılır. Gündeme göre ilgili Bakanlık hizmet birimi amirleri Kurulun daveti üzerine toplantılara katılır.
(2) Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu Akademinin görev alanına giren konularda politika ve stratejileri belirler; gerçekleştirilen çalışmaları izler ve değerlendirir.
(3) Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, yılda en az iki kez toplanır.
(4) Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulunun sekreterya hizmetleri Akademi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Akademi Başkanlığı ve Akademik Kurul
MADDE 28-
 (1) Akademi Başkanlığı; Akademi Başkanı, Akademik Kurul ve sayısı onu geçmemek üzere hizmet birimlerinden oluşur.
(2) Akademi Başkanı, Akademinin en üst amiri olup doğrudan Bakana bağlı olarak görev yapar.
(3) Akademi Başkanı, Akademinin temsil ve yönetiminden, Akademi faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminden sorumludur.
(4) Akademik Kurula Akademi Başkanı başkanlık eder. Akademik Kurul bir başkan ve on kurul üyesinden oluşur.
(5) Akademik Kurul Akademinin görev alanına giren konularda Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen politikaların uygulanmasına ilişkin çalışmaların standartlarını belirler.
(6) Akademik Kurul Akademi tarafından düzenlenecek eğitimlerin programlarını ve Akademinin yıllık çalışma planını hazırlar ve Bakan onayına sunar. Akademiden çıkarma cezalarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlar.


Sözleşmeli personel
MADDE 29-
 (1) Bakanlık, Akademi hizmet birimlerinde görevlendirmek ve Akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri çerçevesinde personel istihdam edebilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına tabi kadrolar ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi öğretim görevlisi kadrolarında bulunanların bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmesi halinde kadrolarıyla ilişiği kesilir. Bu şekilde istihdam edilenler, kendisinin sözleşmeyi feshetmesi veya Bakanlıkça sözleşmesinin feshedilmesi ya da yenilenmemesi hâlinde fesih işlemi ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın yönetici kadroları dışında önceki kadrosuna kendiliğinden atanmış sayılır. Bunların durumlarına uygun boş kadro bulunmaması hâlinde fesih işlemi ile birlikte söz konusu kadrolar kendiliğinden ihdas edilmiş sayılır. Bu kadroların herhangi bir nedenle boşalması hâlinde herhangi bir işleme gerek olmaksızın söz konusu kadrolar kendiliğinden iptal edilmiş sayılır. Bu madde uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin Akademide geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir ve bunların Akademide geçen süreleri diğer özlük işlemleri bakımından kendi kurumlarında geçmiş sayılır. Bunlara sözleşmenin feshi veya yenilenmemesi durumunda iş sonu tazminatı ödenmez ve bunların Akademide sözleşmeli personel pozisyonunda geçen süreleri emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır.

(3) Bu madde kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek kişi ile Bakan veya yetkili kılması hâlinde Akademi Başkanı arasında hizmet sözleşmesi imzalanır. Sözleşmeli personelin; görev yeri, görev dâhilinde yapacağı işlemlerin tanımı, uyacakları mesleki ve etik kurallar, ödev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hizmet sözleşmesinde belirtilir. Hizmet sözleşmesi yazılı olarak bir yıllık yapılır. Bu süre sonunda tekrar sözleşme imzalanabilir. Sözleşme süresinin sona ermesi hâlinde yeni sözleşme yapılıncaya kadar geçen süre aylıksız izinli sayılarak uzatılır.

(4) Sözleşmeli personel kazanç getirici başka bir iş yapamaz, resmî veya özel herhangi bir müessese maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz, 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için yasaklanmış bulunan fiil ve eylemlerde bulunamaz ve siyasi partilere üye olamazlar.

(5) Sözleşmeli personel çalışma süresi boyunca Bakanlığın kadrolu personelinin disiplin hükümlerine tabidir. Bu personelin disiplin amirlerinin tayini ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

(6) Sözleşmeli personel, istihdam edildiği hizmet biriminde, 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yönetici olarak görevlendirilebilir. Bu görevleri yürüttükleri sürece kendilerine, bu görevlerinden dolayı ilave bir ücret ödenmez.

Akademide görevlendirme
MADDE 30-
 (1) Akademide, yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapılarak 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında istihdam edilen personelin Akademideki çalışma süreleri yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılır.

(3) Akademinin görev alanına giren eğitimlerde ders vermek üzere Akademinin kadro ve pozisyonlarında görev yapanlardan veya Akademi dışından görevlendirilenlere, her bir ders için (400) gösterge rakamının memur aylık kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ders ücreti ödenir.

Yönetmelikler
MADDE 31- (
1) Akademinin hizmet birimlerinin görev dağılımı, Akademik Kurul ve Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları ile bu bölümde


YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim çalışanlarının şiddetten korunması
MADDE 32-
 (1) Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilere karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamındaki kasten yaralama, 106 ncı maddesi kapsamındaki tehdit, 125 inci maddesi kapsamındaki hakaret ve 265 inci maddesi kapsamındaki görevi yaptırmamak için direnme suçlarında;
a) İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır.
b) 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz.

Hizmet sınıfının değiştirilmesi
MADDE 33-
 (1) Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınır. Bunlar, düzenlenen eğitimi tamamlamasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk atandıkları göreve alınmayan Bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumuna uygun kadrolara atanırlar.

Diğer kanun hükümleri
MADDE 34- (
1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Değiştirilen hükümler
MADDE 35
- (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (VI) sayılı cetvelin 45 inci sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
"46 Millî Eğitim Akademisi Başkanı Bakanlık Genel Müdürü
47 Millî Eğitim Akademik Kurul Üyesi Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi"
(2) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"k) Resmî eğitim kurumları veya özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilere karşı görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama suçu."
(3) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınan öğretmen adayları, eğitim gördükleri süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri, 82 inci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Bu kişilerin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi gereğince eş ve çocukları ile ana ve babaları da, bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla genel sağlık sigortasından yararlandırılır."
(4) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı "Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin beşinci fıkrasının


C
birinci cümlesinde yer alan “eğitim fakültelerinin ilgili” ibaresi “Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen” şeklinde değiştirilmiştir.

(5) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“f) Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınan öğretmen adaylarından askerli yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Millî Eğitim Akademisindeki eğitimleri süresince ertelenir.”

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 36- (1)
 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları ile aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı” ibaresi ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi,
b) 3/2/2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu,
yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1-** (1) Akademinin kuruluşuna ilişkin hükümlerin yürürlüğe gireceği tarihten önce yapılacak öğretmen atamalarında ve yönetici görevlendirmelerinde, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup bu Kanunun hükümleri gereğince Akademiye verilen görevler 1/9/2025 tarihine kadar anılan Genel Müdürlük tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmeye devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 2-** (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte aday öğretmen olarak görev yapanlar ile Akademinin kuruluşuna ilişkin hükümlerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar atanan öğretmenler, mesleğe, memuriyete, görev yaptığı kuruma ve içinde bulunduğu sosyal çevreye en iyi şekilde hazırlamak amacıyla;
a) Kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan, memuriyete ve mesleğe hazırlığı içeren ve en az 240 ders saati olacak şekilde planlanan hizmet içi eğitimden,
b) Görev alacağı kurumun faaliyet alanları esas alınarak belirlenecek temel görevleri gözlemleyeceği ve bir danışman nezaretinde kendisinin de tatbik edeceği uygulamalardan,
oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenlerin adaylıkları, aynı şartlar içinde sonunda kaldırılarak öğretmenliğe atamaları yapılır.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık süresini tamamlayamayanlar, birinci fıkra kapsamında aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

(3) Aday öğretmenlikte geçen süreler, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarının verilmesinde öğretmenlikte geçen süreye dahil edilir.

GEÇİCİ MADDE 3-** (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olma şartı hariç diğer şartları sağlamaları kaydıyla başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 37- (1) Bu Kanunun; 25 inci, 26 ncı, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu ve 31 inci maddeleri 1/9/2025 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 38- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak: mebpersonel

Öğretmenlerin Haziran Seminerleri Örnek Raporlar (Ek-1 , Ek-2 Formlar) TIKLA-İNDİR

Öğretmenlerin İl İçi ,İller Arası, Özür Grubu Yer Değiştirme Telegram Grubuna Katılmak için TIKLAYINIZ 

Editör: Admin Admin