Öğretmenleri İlgilendiren ''Yiyecek Yardımı'' Resmi Yazı

Öğretmenleri İlgilendiren ''Yiyecek Yardımı'' Resmi Yazı

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden öğretmenlerin yiyecek yardımına ilişkin görüş yazısı.

İşte MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ''Yiyecek Yardımı Hakkında'' konulu ve 08.12.2022 tarihli yazısı:

MEB ÇORUM VALILIGINE (Il Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi 21.11.2022 tarih ve E-59734519-813.01.05-63921661 sayılı yazınız.

İlinize bağlı okul ve kurumlarda görev yapan personellerin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'ne göre yemek yardımıdan yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin figi'de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 212'nci maddesinde; "Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlik Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur." denilmektedir.

Diğer taraftan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin 3'üncü maddesinde; "Yiyecek yardımı sadece yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım, nakten veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı verilmek suretiyle yapılamaz. Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir..." hükmü, 4'üncü maddesinde; Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır...." hükmü ile 5 inci maddesinde; "... Yemek servisi, yiyecek yurdumundan faydalanabilecek personel sayesanan asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir.

Yiyecek yardımı bu şekilde kurulan yemek servislerinde yapılır." hükümleri bulunmaktadır. Buna göre; il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan personellerin, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nde belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde devlet memurları yiyecek yardımından faydalanmalarının mümkün olacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Genel Müdür Levent ÖZİL Bakan adına

Editör: Admin0 Admin0