"Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" Kitabı

"Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Millî Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Yusuf TEKİN'in belirttiği üzere "Cumhuriyet'in 100. yılı Eğitimin Yüzyılı olacak." hedefiyle geleneksel oyunlarımızın ve kültürümüzün okullarımızda canlandırılması sürecinde kitabımızın okullarımıza sağladığı katkıları görmek, tüm eğitimcilerimize ve dolayısıyla çocuklarımıza faydalı olması dileğiyle...

BÖLÜM I
GİRİŞ

Oyunun ontolojisi, düşüncenin ve insanlığın geleceği bakımından özel bir önem taşımaktadır. Eğitimin Yüzyılı’nda çocukların ve her yaştan bireyin oyunla buluşması eğitimin bir parçası olarak yerini alacaktır. Çocuklar tarih boyunca her dönemde ve her kültürde oyun oynamışlardır.

Bu çerçevede oyun, beslenme, sağlık, barınma ve eğitim gibi temel ihtiyaçların yanı sıra tüm çocukların potansiyelini geliştirmek için hayati öneme sahiptir. Diğer bir ifadeyle oyun yaşamın devamı için doğanın eğitimidir.

Oyun oynama hakkı çocuğun toplum üzerindeki ilk hakkıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen, 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. maddesinde çocuğun dinlenme ve boş zaman haklarından farklı ve bu haklarına ek olarak oyunun çocukların yaşamındaki önemi tanınmakta ve oyun bir hak olarak kabul edilmektedir.

Madde 31. Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 20 Kasım 1989).

1.1. Amaç

Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Kitabı” çocukların bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve kültürel gelişimlerinin en önemli kaynaklarından olan geleneksel çocuk oyunlarının okul ortamlarında canlandırılması ve ders içi ve ders dışı faaliyetlerde yer alması amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu temel amaç çerçevesinde çocuğun psikolojik ve fiziksel gelişiminin başat unsurları arasında yer alan duygularını yansıtma, iletişim kurma, kendini ifade etme, iyi ruh hâlini oluşturma ve kültür aktarımını sağlama alt amaçlarıyla çocukların hareketli oyunlara yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

1.2. Kapsam

Bu kitap okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyokültürel gelişimlerinin sağlanması amacıyla geleneksel oyun kavramını, yüz yüze oyunun eğitimdeki önemine ilişkin esasları ve 100 geleneksel oyunun anlatımını kapsar.

1.3. Dayanak

a. 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

b. 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

c. 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,

d. 19/08/2014 tarihli ve 3450049 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge.

e. 21.08.2023 tarihli ve 81785959 sayılı Genelge (2023/28) Çalışmanın projelendirme aşamasındaki öneriler dikkate alınırken yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uyulması esastır.

BÖLÜM II
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Oyun ve Geleneksel Oyun Kavramı

Oyun, insanlığın var olduğu andan itibaren kültürün bir parçası olarak eğlendirme işlevinin yanında birçok role sahip bir olgudur. Oyun, özellikle çocuk dünyasında sevgi görmek ihtiyacı kadar vazgeçilmez bir yere sahiptir. Bu nedenle oyun bir çocuk için sadece zaman geçirme ve eğlenme aracı olan bir faaliyet değildir. Çocuğu eğiten, hayata hazırlayan, aynı zamanda toplumsal kültürü kuşaklar boyunca aktarmada başat rol üstlenerek karakter oluşumunun vazgeçilmez bir parçası olduğu söylenebilir.

Araştırmalar, çocukluğun ilk yıllarında neyin iyi bir uygulama olduğuna dair oyunun kanıt temelli bilgi sağladığını vurgulamaktadır. Bu kapsamda oyunun eğitim bağlamında tanımlanması her geçen gün devam etmektedir. Bu çerçevede eğitim öğretim faaliyetlerini oyun ile harmanlayarak bilginin kalıcılığını artırmaya ve çocuk doğasına daha uygun bir eğitim öğretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için oyun tabanlı öğretim imkanı sağlanmaktadır.

Son zamanlarda bazı araştırmacılar oyunun genellikle neşe, esneklik, aktif katılım, sosyal etkileşim, tekrarlı bir doğa, hayal gücü gibi çeşitli yapılar içerdiği ile ilgili tartışmalar yer almaktadır. Oyunu tanımlamanın en uygun yolu oyunun bir spektrumda ifade edilmesidir. Oyun; tanımı yapılırken bir ölçüt kümesine uymak yerine, serbest oyundan uzanan veya süreç boyunca gelişmekte olan bir spektrum olarak kavramsallaştırılabilir. Diğer bir ifadeyle serbest oyundan rehberli oyuna ve oyunsu unsurları korurken amaçlı yetişkin desteği içeren oyuna, oyunu bir spektrum olarak görerek oyunun gerçek özünün yakalanabileceğini ve öğrenmeyle ilişkisinin açıklanması mümkün olacaktır. Bu kapsamda bilim insanları ve eğitimciler tarafından “oyun” kavramına yönelik çeşitli tanımlardan bazıları şöyledir (Akt. Seçer, 2021, s. 4-5)

Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Kitabı : https://tegm.meb.gov.tr/www/yuz-yuze-100-cocuk-oyunu/dosya/24

Bakan Tekin'den Son Dakika Sınıf Tekrarı ve Mezuniyet Töreni Açıklaması Bakan Tekin'den Son Dakika Sınıf Tekrarı ve Mezuniyet Töreni Açıklaması

WHATSAPP KANAL ve GRUPLARIMIZA DAVETLİSİNİZ!

ÖğretmenX Haber Öğretmen Grubu (Türkiyenin en büyük öğretmen whatsapp grupları) https://chat.whatsapp.com/HzsyRWyhAICFVYRtIbF2m8
* Whatsapp gruplarda ad, soyad, tel bilgilerinizin diğer kişilerin görmemesi için düzenleyebilirsiniz.

ÖğretmenX Haber Paylaşım Kanalı (Türkiyenin en büyük öğretmen whatsapp kanalı) 
https://whatsapp.com/channel/0029Va5SUWqElah0SpnlNU1z 
* Whatsapp kanalda ad, soyad, tel diğer bilgilerinizi diğer kişiler kesinlikle  göremez. Kullanmak için whatsapp güncellemeniz gerekir.

Türkiye’nin en büyük öğretmen telegram kanalınıza davetlisiniz: https://t.me/ogretmengundemi
Paylaşıma açık uzman öğretmenlik grubumuzda öğretmenin gündemini birlikte değerlendirebiliriz:
https://t.me/uzmanogretmenlik
Ayrıca sınav görevi kanalımıza görevleri yakından takip edebilirsiniz:  https://t.me/sinavgorevi

Halka arz haber, bilgi paylaşım grubumuza katılabilirsiniz   https://t.me/+P44GkHZT5rNhODhk

Editör: Admin0 Admin0