MEB'den Yüksek Lisans yapanlarla alakalı önemli yazı!

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden yüksek lisans öğreniminden dolayı artırımlı ücret alınıp alınmayacağına dair yeni bir resmi görüş yazısı yolladı. Yollanan görüş yazısında rehber öğretmenlerin yüksek lisans eğitiminden dolayı artırımlı ücret alınıp alınmayacağına dair görüş belirtiliyor. Görüş yazısı rehber öğretmenler dışında diğer tüm branşlardaki öğretmenleri de ilgilendiriyor.

Personel Genel Müdürlüğünün yolladığı görüş yazısında bunun mümkün olmadığı belirtiliyor.

İşte o resmi yazı:

''İliniz Merkez ilçesi ......................................................................................nde rehberlik öğretmeni olarak görev yapan .......................................'nın, yüksek lisans öğrenimine bağlı olarak ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı yararlandığı ek ders ücretinin %7 artırımlı ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğüne ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10'uncu maddesinin (d) bendinde; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin, ilgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden haftada 18 saatinin ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağı ve fiilen görev yapmaları koşuluyla karşılığında ders yılı süresince ek ders ücretinden yararlandırılacakları hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 8'inci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Hükümde net olarak belirtildiği gibi söz konusu artırımlı ödeme, fiilen girilen dersler bakımından öngörülmüştür.

Öte yandan 14.08.2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin "Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görevleri başlıklı" 21'inci maddesinde; rehberlik öğretmeninin görevleri münhasıran sayılmış, bunların arasında ders okutma görevine yer verilmemiştir. Dolayısıyla rehberlik öğretmenlerinin fiilen derse girmeleri söz konusu değildir.

Ayrıca 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü meseleyi çözmek ve tereddütleri gidermek Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır.

Bu yetkiye istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığının malî konulara ilişkin görüşleri, aralarında Bakanlığımızın da bulunduğu tüm kamu kurum ve kuruluşları bakımından bağlayıcı niteliktedir.

Bu bağlamda, daha önce bir örneği ilgi (b) yazı ekinde Valiliğinize de gönderilen Hazine ve Maliye Bakanlığının konu hakkındaki görüşünü içeren ilgi (c) yazı ile bir örneği ekte gönderilen ilgi (ç) yazısında özetle; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10'uncu maddesine göre ödenen "Ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığı gibi fiilen ders ve ek derslere girilmeksizin ödenmekte olan ek ders ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesine imkan bulunmadığı belirtilmiştir.

Nitekim Kamu Denetçiliği Kurumunun, aynı konu hakkındaki bir örneği ekte gönderilen ilgi (d) yazısında; "Ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığı gibi fiilen ders ve ek derslere girilmeksizin ödenmekte olan ek ders ücretlerinin bu kapsamdaki artırımlı ödemeden yararlandırılmama işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu nedenle ilgilinin, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10'uncu maddesi kapsamında "Ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığında yararlandığı haftada 18 saat ek ders ücretinin yüksek lisans öğrenimine bağlı olarak artırımlı ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Ayrıca şahsa münhasır yargı kararlarına bağlı olarak başkaları adına aynı doğrultuda işlem tesis edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet AYTAÇ

Bakan a.

Daire Başkanı

Türkiye’nin en büyük öğretmen telegram kanalınıza davetlisiniz: https://t.me/ogretmengundemi

Paylaşıma açık uzman öğretmenlik grubumuzda öğretmenin gündemini birlikte değerlendirebiliriz:
https://t.me/uzmanogretmenlik

Ayrıca sınav görevi kanalımıza görevleri yakından takip edebilirsiniz:  https://t.me/sinavgorevi

Editör: Admin0 Admin0