MAAŞINIZIN ETKİLENMEMESİ İÇİN ALACAĞINIZ HASTALIK RAPORU NASIL OLMALI?

Sağlık sorunları nedeniyle haklarında düzenlenmiş usulüne uygun hastalık raporlarına istinaden hastalık izni kullanan Devlet memurlarının maaşından bazı hallerde kesinti yapılmaktadır.

Sağlık sorunları nedeniyle haklarında düzenlenmiş usulüne uygun hastalık raporlarına istinaden hastalık izni kullanan Devlet memurlarının maaşından bazı hallerde kesinti yapılmaktadır.

Hastalık iznini kullanılan her durum maaşta kesintiye neden olmadığı gibi hastalık izni nedeniyle maaştan kesinti yapılması uygulaması da Devlet memurlarının tamamı kapsamamaktadır.

Bu yazımızda, 657 sayılı Kanuna göre aylık alan Devlet memurlarının aylıklarından hastalık izni nedeniyle kesinti yapılması hususuna değinilecektir.

Maaşı etkileyen hastalık izinleri

Maaşlarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alan Devlet memurlarının hastalık izni kullandıkları bazı haller aylık maaşlarını etkilemektedir.

Hastalık izni nedeniyle aylıktan kesinti yapılması kuralı, maşlarını 657 sayılı Kanuna göre alan memurlar için geçerli bir uygulama olurken; maaşlarını ücret ve tazminat göstergesine göre alanların maaşlarından ise hastalık izni nedeniyle herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

Hastalık izni kullanan memurun maaşından (hastalık izni süresince fiilen çalışmaya bağlı ödemelerin kesilmesi hali hariç) kesinti yapılması veya yapılmaması; hastalığın türüne, hastalık raporunu düzenleyen yere ve hastalık izninin süresine göre belirlenmektedir.

Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklara ilişkin düzenlenen raporlar hariç olmak üzere, tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarına istinaden bir takvim yılında kullanılan hastalık izni süresi toplamının 7 günü aştığı durumlarda, ilgili memurun aylık maaşının unsuru olan zam ve tazminatların 7 günü aşan sürelere isabet eden kısmının %25’i eksik ödenmektedir.

Öte yandan, memurların fiilen çalışmasına bağlı olan ek ve ilave tazminat ödemeleri ise, hastalık izni kullanılan sürelerde (ne şekilde izin kullanıldığına bakılmaksızın) kesilmektedir.

Maaşın etkilenmemesi için hastalık izni nasıl olmalı?

MB Anketine Göre Öğretmenlerin Temmuz Zammı %40,5 Olacak! MB Anketine Göre Öğretmenlerin Temmuz Zammı %40,5 Olacak!

Hastalık izni kullanılan bazı haller memurun maaşında kesintiye neden olurken, bazı haller ise maaşı etkilememektedir.

**Maaş ödeme unsurları arasında “yan ödeme” ve/veya “özel hizmet tazminatı (veya aynı nitelikteki tazminat)” bulunmayan Devlet memurlarının maaşı, kullanılan hastalık izninden etkilenmiyor.

**Sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş raporlara dayanarak hastalık izni kullanan Devlet memurlarının maaşı, kullanılan hastalık izninden etkilenmiyor.

**Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklardan dolayı hastalık izni kullanan Devlet memurlarının maaşı, kullanılan hastalık izninden etkilenmiyor.

**Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklardan kaynaklanmayan hastalıklar sebebiyle tek hekim tarafından düzenlenen raporlara dayanarak kullandıkları hastalık izinleri toplamı bir takvim yılında 7 günü aşmayan Devlet memurlarının maaşı, kullanılan hastalık izninden etkilenmiyor.