Gerekçe:

Bu durumda, hangi hâllerde aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hususunda Bakanlar Kurulunun takdir ve düzenleme yetkisinin bulunduğu; ayrıca söz konusu Kararın 16. maddesi uyarınca ders görevinin yapılmış sayıldığı hâllerde, bütünüyle eğitim ve öğretime yönelik etkinliklerin söz konusu olduğu, valiliklerce yapılan tatil günlerinde ise eğitim - öğretime yönelik herhangi bir etkinliğin söz konusu olmadığı, bu nedenle ders görevinin yapılmış sayıldığı hâller kapsamına "valiliklerce yapılan tatiller" ibaresinin dahil edilmesine olanak bulunmadığı dikkate alındığında, kar yağışı gibi nedenlerle valiliklerce yapılan tatil günlerinde aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevinin yapılmış sayılmasına yönelik düzenleme yapılması hususunda idarenin yargı kararıyla da zorlanamayacağı açık olduğundan, dava konusu düzenlemede dayanağı olan üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık görülmemiştir.

T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/3965, Karar No: 2022/499

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 01/04/2021 tarih ve E:2018/3701, K:2021/1835 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Öğretmen olan davacının, kar yağışı nedeniyle tatil edilen 16-17 Ocak 2012 ve 17 Şubat 2012 tarihleri için ek ders ücreti ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin Sivas Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğünün …. tarih ve … sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren … tarih ve … sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin eksik düzenleme nedeniyle iptali ve söz konusu işlemler nedeniyle ödenmeyen ek ders ücretlerinin idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 01/04/2021 tarih ve E:2018/3701, K:2021/1835 sayılı kararıyla;

439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun değişik Ek 1.; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 ve 176.; 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 1, 6, 16, 25 ve 30.; 01/06/2012 tarih ve 28310 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 2012 ve 2013 Yıllarını Kapsayan 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 24. madde hükümlerine yer verildikten sonra;

Dava konusu düzenleyici işlem yönünden;

439 sayılı Kanunun Ek 1. maddesi ve 657 sayılı Kanunun 89. maddesi uyarınca öğretmenlere aylıklarının karşılığında ders görevi verilmesinin yanında, öğretmen açığının giderilmesi ile eğitim - öğretim hizmetlerinin sürekli ve kesintisiz yürütülmesini teminen, "ek ders görevi" verilmesinin mümkün olduğu, bu şekilde ek ders görevi verilenlere de 657 sayılı Kanunun 176. maddesine göre ek ders ücretinin ödeneceği, aynı Kanunun 89. maddesi uyarınca ek ders görevine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulunun takdir ve düzenleme yetkisinin bulunduğu, bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesinde, sayılan nedenlerle ders görevlerini yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmalarının öngörüldüğü, ancak valiliklerce yapılan tatillerde ise öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevini yapmış sayılacağı yönünde bir düzenlemeye yer verilmediği,

Bu durumda, hangi hâllerde aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hususunda Bakanlar Kurulunun takdir ve düzenleme yetkisinin bulunduğu; ayrıca söz konusu Kararın 16. maddesi uyarınca ders görevinin yapılmış sayıldığı hâllerde, bütünüyle eğitim ve öğretime yönelik etkinliklerin söz konusu olduğu, valiliklerce yapılan tatil günlerinde ise eğitim - öğretime yönelik herhangi bir etkinliğin söz konusu olmadığı, bu nedenle ders görevinin yapılmış sayıldığı hâller kapsamına "valiliklerce yapılan tatiller" ibaresinin dahil edilmesine olanak bulunmadığı dikkate alındığında, kar yağışı gibi nedenlerle valiliklerce yapılan tatil günlerinde aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevinin yapılmış sayılmasına yönelik düzenleme yapılması hususunda idarenin yargı kararıyla da zorlanamayacağı açık olduğundan, dava konusu düzenlemede dayanağı olan üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık görülmediği,

Davacının ek ders ücreti ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve ek ders ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemi yönünden;

Dava konusu düzenleyici işlemin hukuka uygun olduğu anlaşıldığından, kar yağışı nedeniyle tatil edilen 16-17 Ocak 2012 ve 17 Şubat 2012 tarihlerinde davacıya ek ders ücreti ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Sivas Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 09/03/2012 tarih ve 6550 sayılı işleminde de hukuka aykırılık görülmediği,

Öte yandan, dava konusu bireysel işlem hukuka uygun olduğundan, davacının parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine de olanak bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, kendi irade ve insiyatifi dışında valiliklerce yapılan tatil günlerinde ek ders ücretinin ödenmemesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu; öğretmenlerin ek ders mağduriyetine neden olan dava konusu düzenlemede “valiliklerce yapılan tatiller” ibaresine yer verilmemesinin Anayasa’nın 5, 10 ve 49. madde hükümlerinin ruhuna uygun olmadığı; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18/06/2009 tarih ve Y.D. İtiraz No:2009/121 sayılı kararı ile, ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevini yerine getirmeyen ve okula hiç gelmeyen öğretmene ek ders ücreti ödenmesi yolunda karar verildiği, benzer durumda kar tatili nedeniyle ders görevini iradesi dışında yerine getiremeyen öğretmene ek ders ücreti ödenmemesinin eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Cumhurbaşkanlığı tarafından, karar hukuka ve mevzuata uygun olduğundan haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olan temyiz talebinin reddine karar verilmesi gerektiği,

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, temyizi istenilen Daire kararında, usul ve esas bakımından hukuka aykırılık bulunmadığı, davacının ileri sürdüğü hususların temyiz sebeplerinden olmadığı,

Sivas Valiliği tarafından, savunmalarını tekrarla, kar tatili verilen günlerde davacının maaş karşılığı derslerine girmediği hâlde maaşını eksiksiz aldığı, idari yargının idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak şekilde karar veremeyeceğinden eksik düzenleme nedeniyle iptal talebinin reddedilmesinin hukuka uygun olduğu savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 01/04/2021 tarih ve E:2018/3701, K:2021/1835 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 17/02/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Editör: Admin0 Admin0