Türkiye'deki her öğretmeni ilgilendiren ve ek ders ücreti konusunda bilgilendirecek görüş yazısının detayları haberimizde...

Her öğretmeni ilgilendiren bir konu olan "ek ders ücreti" ile ilgili bir görüş yazısı geldi. Adıyaman Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesinden yollanan görüş yazısı talebi sonrası bir resmi yazı gönderdi. O yazıda Türkiye'deki tüm öğretmenleri ilgilendiren ve ek ders ücreti konusunda bilgilendiren görüş yazısının detayları haberimizde...

İşte o resmi görüş yazısı:

İlimiz Gölbaşı Anadolu Lisesinde görev yapmakta iken Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ve Gençlik ve Spor Bakanlığı onayı ile Türkiye Eskrim Federasyonu bünyesinde görevlendirilen öğretmenin ilgi (b) Kararın "Ek Ders Görevinden Sayılan Haller" başlığı uyarınca ek ders ücretinin iade edilmesi talebi konulu ilgi (a) yazısı Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Buna göre ilgi (b) Karar'ının "Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller" bakımındaki 16. maddesinde "(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a)   Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

b)    İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." denilmektedir.

Ayrıca Karar'ın "Geçici görevlendirme" başlıklı 21. Maddesinde "(1) Bakanlık merkez teşkilâtında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilâtında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere; 16 ncı maddede belirtilen görevler ile izinli ve raporlu olunan süreler hariç olmak üzere, görevlendirmeye ilişkin onay tarihinden itibaren, Bakanlık merkez teşkilâtındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil haftada 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile diğer hususlar belirtilir.

(2) Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan personel aslî görevi için öngörülen ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılmaz ve öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmez." denilmektedir.

Bu kapsamda aynı Karar'ın 25. Maddesinin "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2)   Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

(3)   Bu Kararın 10, 14 ve 21 inci maddeleri uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez." denilmekte olup okul ve kurumlarımızca yapılacak iş ve işlemlerin ilgi (b) Karar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılması, konu hakkında gereksiz yazışmalara mahal verilmemesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Ramazan AŞCI

Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü

Kaynak: kamudanhaber.net

Editör: Admin Admin