Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin bazı bölümlerinde 12.05.2023 tarihi itibari değişiklikler yapılmıştır. Özellikle 13 (1) ve madde 14(1) a,b,c maddeleri öğretmen ve eğitim çalışanlarını koruyucu niteliktedir. Disiplin amirlerinin belgeye dayalı olarak inceleme ve araştırma yaparak modüle değerlendirme formunu objektif şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Hakkaniyet çerçevesinde yapılmayan değerlendirmeler ile ödül dağıtımı yapılırken hak eden kişilere ödül verilecek, yandaş ve kayırmacı yaklaşım son bulacaktır. Üstün Başarı Belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının %200’üne kadar yapılabilecek ödeme ile üstün başarı belgesi alan kişilere ödül verilmektedir. İlçe, il ve merkez değerlendirme komisyonuna üye olarak görevlendirilen personel, kendileri veya birinci derece yakınları hakkında yapılan değerlendirmede yer alamamaları da olumlu değişiklerde olmuştur.

MADDE 13- (1) (Değişik 12.05.2023 tarihli ve 76166487 sayılı Makam Oluru) Bir

mali yıl içerisinde Üstün Başarı Belgesi alan personel sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro

mevcudunun binde yirmisini geçmesi durumunda, disiplin amirleri, ilçe, il ve merkez

değerlendirme komisyonları, modüldeki değerlendirme formunda yer alan kriterlere göre

adaylarla ilgili olarak yapacakları değerlendirme sonucunda sıralama listelerini belirler.

MADDE 14- (Değişik 12.05.2023 tarihli ve 76166487 sayılı Makam Oluru)

(1) Disiplin amirinin görevleri şunlardır.

a) Üstün Başarı Belgesi alan personel hakkında 11 inci maddede belirtilen şartlar ve
değerlendirme formlarındaki belgeye dayalı kriterler çerçevesinde inceleme ve araştırma

yapmak.

b) Üstün Başarı Belgesi alan personeli modülde yer alan değerlendirme formundaki
kriterlere göre Haziran ayı içerisinde değerlendirerek, aynı formun (Ç) bölümü ile ilgili belgeler varsa modüle yüklemek.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuattaki görev ve yetkileri
çerçevesinde,  hakkaniyet ve eşitlik ilkesini esas alan bir tutumla değerlendirme yapmak.

AES HUKUK SEKRETERLİĞİ

Editör: Admin Admin