Aday Öğretmen ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğine göre aday öğretmenlere uygulanacak prosedür belirlendi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı bugün Aday Öğretmen ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağını paylaştı. Yönetmelik taslağında herhangi bir değişiklik olmazsa aday öğretmenleri ilgilendiren önemli düzenlemeler var.

 MEB'in yayımladığı yönetmelik taslağına göre ilkatama kapsamında ataması yapılan sözleşmeli aday öğretmenler göreve başladıktan sonra 3 ay boyunca bağımsız olarak derse giremeyecek, nöbet tutamayacak. Bu öğretmenlerin yetiştirilme süreci en az 1 yıl, en fazla 2 yıl sürecek.

 Aday öğretmenlere verilecek danışman öğretmenler öncelikle kendi alanlarında bulunan başöğretmenlerden seçilecek. Başöğretmen bulunmaması durumunda uzman öğretmenlerden seçim yapılacak. İlgili okul/kurum müdürlüğünde başöğretmen ve uzman öğretmen yoksa öğretmenlerden danışman öğretmen ataması yapılacak. Aynı alanda öğretmen yoksa diğer alanlardan öğretmen ataması yapılacak. Bu şartlardan hiç biri sağlanmazsa aynı eğitim bölgesinden veya ilçe genelinde şartları taşıyan öğretmenler danışman öğretmen olarak atanacak.

 Yeni atanan öğretmenler 3 ay boyunca atandıkları okul/kurum müdürünün ve danışman öğretmenin sorumluluğunda danışman öğretmenin dersini izleyecek. Danışman öğretmenin nöbetçi olduğu zamanlarda nöbet görevini gözlemlemek üzere danışman öğretmenin yanında bulunacak.

 Bu öğretmenlere 3 ay boyunca ders ve nöbet görevi verilemeyecek. Dolayısıyla yeni atanan sözleşmeli aday öğretmenler derse giremeyecek, DYK, İYEP, Destek Eğitim Odası, belletmenlik, çeşitli egzersizler gibi ek ders ödemesi olan görevlerin hiç birini alamyacak.

 3 aylık eğitimini tamamlayan aday öğretmenlere okul/kurumda bulunan diğer öğretmenler gibi ders ve nöbet görevi başta olmak üzere diğer görevler verilebilecek. Adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan aday öğretmenler ile adaylık eğitimine mazeretsiz katılmayanların ilişiği kesilerek görevine son verilecek.

Uzman Öğretmen-Baş Öğretmen Telegram Kanalımıza Katılmak İçin TIKLAYINIZ

 İŞTE ADAY ÖĞRETMENLERİ İLGİLENDİREN YÖNETMELİK TASLAĞINDAKİ İLGİLİ BÖLÜM

Adaylık Süreci ve Öğretmenliğe Atama Adaylık

MADDE 5 -

(1) Aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programına tabi tutulur. (2) Yetiştirme Programı, Eğitim Kurulu Kararıyla belirlenir. Yetiştirme Programı, ihtiyaçlar doğrultusunda aynı usulle güncellenebilir.

Danışman öğretmenin belirlenmesi

MADDE 6 -

(1) Danışman öğretmenin, aday öğretmenle aynı alanda olmak şartıyla, başöğretmen, uzman öğretmen veya en fazla hizmet süresi bulunan öğretmenden başlamak üzere diğer öğretmenler arasından sırasıyla belirlenmesi esastır. Bu şartları taşıyan danışman öğretmen bulunamaması hâlinde farklı alandan danışman öğretmen görevlendirilir. Aday öğretmenin atandığı eğitim kurumunda danışman öğretmen niteliklerine sahip herhangi bir öğretmen bulunmaması durumunda, eğitim bölgesinde veya ilçede bulunan öğretmenler arasından aynı usulle danışman öğretmen görevlendirilir. Aday öğretmen yetiştirme süreci

MADDE 7 -

(l) Aday öğretmenler, Yetiştirme Programı doğrultusunda, eğitim kurumu müdürleri ve danışman öğretmenlerin sorumluluğunda eğitim ve uygulama görevlerine tabi tutulur.

(2) Aday öğretmenler, adaylıklarının ilk üç ayını öncelikle atandıkları eğitim kurumunda, atandıkları eğitim kurumunda danışman öğretmen bulunmaması durumunda sırasıyla; eğitim bölgesinde, ilçede, ilde bulunan diğer eğitim kurumlarında belirlenen aynı alandan danışman öğretmen ve danışman öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürünün sorumluluğunda geçirir. Bu süreçte aday öğretmenlerin;

a) Danışman öğretmen gözetiminde izleme ve uygulama yapmak üzere derslere girmeleri,

b) Yetiştirme Programı doğrultusunda hizmet içi eğitimlerini tamamlamaları,

c) Eğitim kurumunun yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri, eğitim kurumu müdürünün gözetiminde izlemeleri ve uygulama yapmaları,

MEB, 4 Dersten Tüm Türkiye'de Ücretsiz Yaz Okulu Açacak! Dersler Açıklandı! MEB, 4 Dersten Tüm Türkiye'de Ücretsiz Yaz Okulu Açacak! Dersler Açıklandı!

ç) İl/İlçe millî eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda, atandıkları eğitim kurumu dışındaki eğitim kurumları ile diğer kurumlara yönelik gözlem ve uygulamalara katılmaları, esastır.

(3) Aday öğretmenlere, adaylıklarının ilk üç aylık döneminde bağımsız olarak ders ve nöbet görevi verilmez. Aday öğretmenler, bu dönemde danışman öğretmen nezaretinde derse girer. Danışman öğretmenin nöbetçi olduğu zamanlarda ise nöbet görevini izlemek üzere danışman öğretmenin yanında yer alır.

(4) Yetiştirme Programının ilk üç aylık dönemini kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunun dışındaki eğitim kurumlarında geçiren aday öğretmenler, üç aylık dönemin sonunda kadrolarının bulunduğu eğitim kurumundaki görevlerine başlar. Bu durumda danışman öğretmen, varsa kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda görev yapan öğretmenler arasından alanına bakılmaksızın belirlenir, yoksa daha önce görevlendirilen danışman öğretmen görevini sürdürür. Aday öğretmen ile ilgili danışman öğretmen ve/veya eğitim kurumu müdürünün değişmesi hâlinde, aday öğretmenin yetiştirme sürecine ilişkin evrak, yeniden belirlenen danışman öğretmene ve/veya eğitim kurumu müdürüne teslim edilir.

(5) Adaylık sürecinin ilk üç ayını tamamlayan aday öğretmenlere, atandıkları eğitim kurumunda emsali öğretmenler için öngörülen ders ve diğer görevler verilir.

(6) Yetiştirme Programı kapsamında eğitimler, Eğitim Kurulu kararı doğrultusunda merkezî ve/veya mahallî olarak yüz yüze eğitim ve/veya uzaktan öğretim yöntemleriyle verilir. Aday öğretmenlerin, Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zorunludur. Bu eğitimleri yasal mazereti nedeniyle tamamlayamayan aday öğretmenlerin eksik kalan eğitimlerini, telafi eğitimi ile tamamlamaları sağlanır.

(7) Adaylık eğitimine yasal mazereti nedeniyle katılamayanlar ile uygulama eksiği bulunanlardan bu eksiklikleri bir yıl içinde tamamlayamayanların adaylık süreci, ikinci yıl içinde bu eksiklikleri giderilecek şekilde tamamlanır. 

Görev ve sorumluluklar

MADDE 8 –

(1) Danışman öğretmen;

a) Aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını gözlemler ve adaylık sürecinde rehberlik eder.

b) Aday öğretmenlere mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarıyla örnek olur ve tecrübelerini aktarır.

c) Eğitim kurumu müdürü tarafından adaylık sürecine ilişkin verilen diğer görevleri yapar.

(2) Eğitim kurumu müdürü; a) Aday öğretmenin göreve başlamasından sonraki ilk beş iş günü içerisinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde danışman öğretmen görevlendirir. b) Görevlendirilecek danışman öğretmen bulunamaması hâlinde, başka bir eğitim kurumundan danışman öğretmen görevlendirilebilmesi için durumu eğitim kurumunun bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirir. c) Adaylık sürecine ilişkin görev ve sorumlulukları çerçevesinde eğitim kurumunda gerekli tedbirleri alır. ç) Aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını gözlemler ve tüm adaylık sürecinde aday öğretmene rehberlik eder.

(3) İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri, eğitim kurumlarında adaylık sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır. Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olanların listeleri, il millî eğitim müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Adaylık Değerlendirme Komisyonu

MADDE 9 -

(1) Adaylık Değerlendirme Komisyonu; İl millî eğitim müdürünce belirlenen eğitim müfettişi/ilgili il millî eğitim müdür yardımcısı/il veya ilçe millî eğitim şube müdürünün başkanlığında, danışman öğretmen ve eğitim kurumu müdüründen oluşur.

(2) Adaylık Değerlendirme Komisyonu, aday öğretmenin Yetiştirme Programını tamamlayıp tamamlamadığına yönelik değerlendirme yapar. Yetiştirme Programını tamamlayanlar başarılı sayılır.

Öğretmenliğe atama

MADDE 10 –

(1) Aday öğretmenlerden Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanların adaylıkları valiliklerce kaldırılır ve ilgili mevzuatı doğrultusunda öğretmenliğe atamaları yapılır.

(2) Aday öğretmenlerden Yetiştirme Programı kapsamında yapılan eğitimlere mazeretsiz olarak katılmayanlar ile adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların görevine son verilir ve bunlar 3 yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmaz.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında görevlerine son verilen aday öğretmenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlukta adaylığı kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur unvanlı kadroya atanır. (ogretmenmeb.com)