2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem 2. Yazılı Sınavlar (Ülke Geneli Ortak) Kılavuzu

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem 2. Yazılı Sınavlar (Ülke Geneli Ortak) Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının 1. Dönem 2. Yazılı Sınavlarından 5. Sınıf Türkçe ve Matematik Dersleri 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik Dersleri 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak gerçekleştirilecektir.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

a. Bu Kılavuz’da 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavlar (ülke geneli ortak) ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

b. Sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

c. Bakanlıkça alınan karar gereği ülke genelinde 6. sınıf Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları Bakanlık tarafından ortak yazılı sınavlar kapsamında yapılacaktır.

ç. Ortak yazılı sınavlar, sınav uygulama takviminde belirtilen tarih ve saatlerde bir ders saatini geçmeyecek şekilde yapılacaktır. Ancak mücbir sebeplerle bir ders saati süresi 30 dakika olan okullarda ülke geneli ortak yazılı sınavların sınav süresi 40 dakika olarak yapılacaktır.

d. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ülke geneli ortak yapılacak 1. dönem 2. yazılı sınavlarda sadece çoktan seçmeli sorular kullanılacaktır.

e. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ülke geneli ortak yapılacak 1. dönem 2. yazılı sınavların soruları Ek-1a, Ek-1b, Ek-2, Ek-3, Ek-4’te yer alan konu soru dağılım tablolarına göre hazırlanacaktır.

f. Bakanlıkça ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların soruları ve cevap anahtarları Genel Müdürlük tarafından hazırlanacaktır.

g. Ortak yazılı sınavlara ait soru kitapçıklarının basımı okul müdürlüklerince, öğrenci cevap kâğıtlarının basımı ise il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacaktır.

ğ. Öğrenci cevap kâğıtlarının il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerinden alınıp okullara ulaştırılması il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

h. Sınav sonrasında öğrenci cevap kâğıtlarının bulunduğu sınav poşetlerinin eksiksiz ve zarar görmeden il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi okul müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

ı. Ortak yazılı sınavlar doğal afet, karantina, yangın ve sel gibi mücbir sebepler dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda belirlenen gün ve saatlerde yapılacaktır.

i. Ortak yazılı sınav, sınavın yapılacağı ders saatinde o sınıfta dersi olan görevli/gözetmen öğretmen tarafından yapılacaktır. Sınavı yapılan dersin branş/alan öğretmeni sınavda gözetmen olarak görev almayacaktır. Ortak yazılı sınavın yapılacağı tarih ve saatte sınav yapılan dersin branş/alan öğretmeninin ilgili sınıfa dersi olması durumunda alan dışı bir öğretmenin sınavda görev alması sağlanacaktır. Sınav yapılan tarihte dersi olmasa bile sınav yapılan dersin öğretmenleri okulda hazır bulunacaktır.

j. Ortak yazılı sınavın gerçekleştirildiği tarih ve saat aralığında okul müdürlüğünce okulun her koridorunda birer görevli öğretmen/yönetici nöbetçi olarak görevlendirilecektir.

k. Ortak yazılı sınav süresince öğrencilerin sınıftan çıkmasına izin verilmez ancak zorunlu hâllerde nöbetçi öğretmen/yönetici gözetiminde öğrencinin sınıftan çıkmasına izin verilecektir. Öğrencinin tekrar sınıfa dönmesi durumunda sınavına devam etmesi sağlanacak fakat bu öğrenciye ek süre verilmeyecektir.
l. Ortak yazılı sınavların yapıldığı tarih ve saatlerde diğer sınıf düzeylerinde eğitim öğretime devam edilecektir.

m. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) esas alınacaktır. BEP kapsamındaki öğrencilerin sınav soruları branş/alan öğretmenleri tarafından hazırlanacaktır. Bu öğrenciler diğer öğrencilerle beraber aynı sınıfta sınava girebileceği gibi özel durumlarda farklı bir sınıfta da sınava girebileceklerdir. Bu öğrencilerin sınavlarının değerlendirilmesi branş/alan öğretmenleri tarafından yapılacaktır. Okul müdürlükleri özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik gerekli sınav tedbir hizmetlerinin alınmasını sağlayacaktır.

n. Ülke geneli ortak yazılı sınavlara işitme, görme, bedensel, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizmi olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler de katılacaklardır. Bu okullarda eğitim gören ve BEP’leri olan öğrencilerin ortak yazılı sınav soruları eğitim kurumu sınıf/alan zümrelerince hazırlanacaktır. Okul müdürlükleri bu öğrencilere yönelik gerekli sınav tedbir hizmetlerinin alınmasını sağlayacaktır.

o. Ortak sınavlara katılmayan öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüğü tarafından sınav bitiminde e-Okula işlenecektir.

ö. Ortak yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde açıklanacaktır. Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacaktır.

p. Ortak yazılı sınavlara geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler mazeret sınavına alınacaktır. Hem ortak yazılı sınava hem de mazeret sınavına katılmayan öğrenciler sınavda başarısız sayılacaktır.

r. Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde öğrenci velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecektir. Bu öğrencilerin mazeret sınavına katılımıyla ilgili süreçlerden okul müdürlükleri sorumludur.

s. Mazeret sınavı, ortak yazılı sınavı uygulama tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde yapılacak ve sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde açıklanacaktır.

ş. Nakil ile okul değişikliği yapan öğrenci, önceki okulunda geçerli mazereti nedeniyle ortak yazılı sınava katılmadıysa gittiği okulda mazeret sınavına alınacaktır.

t. Ortak yazılı sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri oluşturulmayacak, okullar ve sınıflar arası karşılaştırmalı veri çıkarılmayacaktır.

u. Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Bakanlığa bağlı yurt dışında bulunan okullar ülke geneli ortak yazılı sınavlara katılmayacaktır.

ü. Akşam liseleri ve mesleki eğitim merkezleri ülke geneli ortak yazılı sınavına katılmayacaktır.

v. Özel eğitim meslek okulu ve özel eğitim uygulama okulu (I, II ve III. kademe ) ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları ülke geneli ortak yazılı sınavına katılmayacaktır.

y. Yabancı okullar ve azınlık okulları ile yabancı dille öğretim yapan okullar öğretim dili Türkçe olan derslerden ülke geneli ortak yazılı sınavlarına katılacaktır.

z. Dönem ve ara tatilleri nedeniyle ülke geneli ortak yazılı sınavlara katılamayan eğitim kurumu/okul müdürlüklerinin öğrencileri, bu sınavların mazeret sınavına katılacaktır.

aa. Ülke geneli ortak yazılı sınavların uygulandığı tarihte aynı sınıf düzeyinde başka sınav yapılmayacaktır.

bb.Ülke geneli ortak yazılı sınavlarının uygulandığı tarihte il/ilçe geneli ortak yazılı sınav yapılmayacaktır.

cc. Ülke geneli ortak yazılı sınavların soru kitapçıkları okul müdürleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilerek okuldaki öğrenci sayısı kadar çoğaltılacaktır.

çç. İkili eğitim yapan okullarda sabahçı ve öğlenci gruplarda aynı sınıf düzeyinde yapılacak ortak sınavlar için aynı konu soru dağılım tablosu kullanılarak oluşturulan eş değer farklı sorulardan oluşan sınavlar yapılacaktır.

dd. Öğrenciler, cevap kâğıdına kitapçık türünü işaretleyecektir.

ee. Ülke geneli ortak yazılı sınavlar puanlanırken öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecektir. Yanlış cevaplar puanlamaya dâhil edilmeyecektir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

ff. Ortak yazılı sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencilerin sınavlardan aldığı puanlar ilgili dersin 1. dönem 2. yazılı puanı olarak e-Okula işlenecektir ancak Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı dersleri için dinleme ve konuşma sınavları tamamlandıktan sonra oluşan puanlar ders öğretmenleri tarafından e-Okula işlenecektir.

gg. Ortak yazılı sınav soru kitapçıkları öğrencilere verilmeyecek, sınav bitiminde gözetmen öğretmen tarafından toplanarak eğitim kurumu sınıf/alan zümrelerine teslim edilecektir.

ğğ. Ortak yazılı sınav sorularının öğretmen veya öğrenci tarafından görüntüsü alınmayacaktır.

KILAVUZ : https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_12/19133045_ulke_geneli_ortak_yazili_sinavlar_kilavuzu.pdf

WHATSAPP KANAL ve GRUPLARIMIZA DAVETLİSİNİZ!

ÖğretmenX Haber Öğretmen Grubu (Türkiyenin en büyük öğretmen whatsapp grupları) https://chat.whatsapp.com/HzsyRWyhAICFVYRtIbF2m8

ÖğretmenX Haber Paylaşım Kanalı (Türkiyenin en büyük öğretmen whatsapp kanalı) 
https://whatsapp.com/channel/0029Va5SUWqElah0SpnlNU1z 

Türkiye’nin en büyük öğretmen telegram kanalınıza davetlisiniz: https://t.me/ogretmengundemi
Paylaşıma açık uzman öğretmenlik grubumuzda öğretmenin gündemini birlikte değerlendirebiliriz:
https://t.me/uzmanogretmenlik
Ayrıca sınav görevi kanalımıza görevleri yakından takip edebilirsiniz:  https://t.me/sinavgorevi

Halka arz haber ve finans ekonomi, bilgi paylaşım grubumuza katılabilirsiniz   https://t.me/+P44GkHZT5rNhODhk

Editör: Admin0 Admin0