Öğretmenlerin 2021 Şubat Seminer Programı

Öğretmenlerin 2021 Şubat Seminer Programı

08-12 ŞUBAT 2021   MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI 

Millî Eğitim Bakanlığı  Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları 

 Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 08-12 Şubat 2021 mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.   

1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:  

 1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
 2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
 3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
 5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.

 1. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
 2. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
 3. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak. 
 1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ  

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.    

 1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR 
 1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
 2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programları uygulamalarının değerlendirilmesi.
 3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan uzaktan eğitim öğretim yöntem ve teknikleri ile kullanılan öğretim materyalleri, ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
 4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, uzaktan eğitim materyali hazırlama materyal kullanımı ve paylaşımı.
 5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
 6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
 7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
 8. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi. 

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında çevrim içi mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.   

 1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
 2. Uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi
 3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
 4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi
 5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
 6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
 7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
 8. Okulda ilk yardım eğitimi
 9. Okul tabanlı afet eğitimi
 10. Masal anlatıcılığı eğitimi 
 11. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
 12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
 13. Öğretmenlik meslek etiği eğitimi
 14. Okul-aile iş birliği eğitimi  
 15. Sanal müze eğitimi etkinlikleri
 16. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
 17. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
 18. Robotik ve kodlama eğitimi
 19. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
 20. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
 21. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
 22. Değerler eğitimi
 23. Kaynaştırma eğitimi 
 24. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
 25. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

08-12 Şubat 2021

Tarih

Çalışm a

Zaman

ı

Katılımcılar

Eğitim

Görevlileri/ Sorumlular

Dersler/Yapılacak Faaliyetler

   

  

08.02.2021

Pazartes

09.30-1

0.00

Tüm

Öğretmenl

er

Prof. Dr. Adnan

BOYACI

Öğretmen

Yetiştirme ve

Geliştirme

Genel Müdürü

Mesleki gelişim programları hakkında EBA’dan bilgilendirme.

10.10-

10.50

      Tüm öğretmenle

r

Prof. Dr. Ziya

SELÇUK

Millî Eğitim Bakanı

Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi.

i

   

11.00-

13.30

      Tüm

öğretmenle

r

    

    Okul müdürlükleri

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçleri uzaktan eğitim çalışmalarının çevrim içi olarak planlanması.  

09.02.20 21Salı

09.30-1

3.30

Tüm

Öğretmenl

er

   Okul müdürlükleri

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerinin giderilmesine yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarının çevrim içi olarak yapılması. 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Özel Eğitimde Davranış Değiştirme Yöntemleri” konulu sunumun EBA’dan izlenmesi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel

Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Mesleğim Hayatım” portalının tanıtımı ve https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/ photos/2020/02/05/ metgem_2020_8sinif_tanitimlari_5e3ad1 05d345c.pdf  adresinde yer alan “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları ve Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Ortaokul 8 inci Sınıf Öğrencilerine Tanıtım ve Yönlendirilmesi” sunumunun izlenmesi.

Talim ve Terbiye Kurulunun 19.08.2020 tarihli ve 21 sayılı Kararı ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulamaya konulan ve http:// meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan çerçeve öğretim programlarının ve öğretim materyallerinin incelenmesi. 

 

 

10.02.202 1

Çarşam ba

09.30-

13.30

Tüm

Öğretmenler

İl/İlçe millî eğitim müdürlükleri

Okul müdürlükleri

   

“Sanatsal Etkinlikler” (*)

Aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda

planlanarak çevrim içi gerçekleştirilecektir.

Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş

zamanlı farklı etkinlikler de düzenlenebilir.

Konser/Müzik Dinletileri

 • Türk Halk Müziği 
 • Türk Sanat Müziği 
 • Tasavvuf Müziği 
 • Hafif Batı Müziği 
 • Klasik Müzik 
 • Enstrümantal Müzik 
 • Ritim Grupları Performansı
 • Öğretmenlerden Oluşan Solo ve Koro Konserler 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel

Müdürlüğü “Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor (ÖTİS)” Projesi kapsamında hazırlanan “Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Klasik Müzik” videolarının EBA’dan izlenmesi.

Ulusal Müziğimiz Üzerine SöyleşiErol SAYAN

Bestekâr-Öğretmen

   Seminer videolarının EBA’dan izlenmesi

 

11.02.2021

Perşemb e

09.30-1

3.30

Tüm

Öğretmenler

İl/İlçe millî eğitim müdürlükleri

Okul müdürlükleri

MB Anketine Göre Öğretmenlerin Temmuz Zammı %40,5 Olacak! MB Anketine Göre Öğretmenlerin Temmuz Zammı %40,5 Olacak!

“Sosyal-Kültürel Etkinlikler”

Aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda

planlanarak çevrim içi gerçekleştirilecektir.

Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş

zamanlı farklı etkinlikler de düzenlenebilir.

   

Söyleşi, Dinleti Etkinliği

 • Eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri
 • Emekli öğretmenlerle söyleşi
 • İllerde bulunan okullardan mezun olan öğretmenlerin öğrenim hikâyelerinin paylaşımı ve sunular
 • İlin tarihsel sürecinde öne çıkan başarılı şahsiyetlerimizin başarı öyküleri  

   

12.02.202

1

    Cuma 

09.00-

12.30

Tüm

Öğretmenler

Okul müdürlükleri

Türkçenin Doğru Kullanımı ve  Beden Dili

Zafer KİRAZ

  

   Seminer videolarının EBA’dan izlenmesi

“Masalların Çocuğun Bilişsel ve Dil Gelişimindeki Yeri”

Doç. Dr. Nazife Burcu TAKIL

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ney ve Makam Musikisi

 

 Kudsi ERGÜNER

Ney Virtüözü

 

Seminer videolarının EBA’dan

izlenmesi

8