Kamu çalışanlarına getirilen 'vergi istisnası' düzenlemesinin tam metni

3600 ek göstergenin son taslağı hazırlandı, kimler ne kadar alacak? 3600 ek göstergenin son taslağı hazırlandı, kimler ne kadar alacak?

TBMM'de komsiyonda son hali düzenlenen Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklikler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edilerek Genel Kurul'a gönderildi.

Değişiklik içeren kanun teklifinin son hali:

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE I- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan "10 kW'a kadar (10 kW dahil)" ibaresi "20 kW'a kadar (20 kW dahil)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"18. Asgari ücretli olarak çalışıp ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı aylık brüt asgari ücret tutarını aşmayan hizmet erbabının ücretleri (Şu kadar ki asgari ücretli olarak çalışmadığı veya asgari ücret üzerinde ücret aldığı halde anılan istisnadan yararlanıldığının tespiti halinde, istisna nedeniyle ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil olunur)."

MADDE 3- 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Asgari ücretin üzerinde ücret almakla birlikte net ücretleri, asgari ücretliye ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir."
MADDE 4- 193 sayılı Kanunun;
a) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "Diğer ücretlerde, gezici olarak çalışanların" ibaresi "Gezici olarak çalışanların" şeklinde değiştirilmiş, bentte yer alan "ücret ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 64 üncü maddesi, 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110 uncu maddesi, 118 inci maddesi ve 122 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

" M ADDE 2 - 193 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin bi rinci fıkrasına aşağıdaki bent ekl enmiştir.

" 18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıl dığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenl ik kurumu pi rimi ve işsizlik si gorta pi ri mi düşül dükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretl eri (Şu kadar ki, isti snayı aşan ücret geli rinin vergil endi ri lmesi nde verginin hesapl anacağı geli r dili m tutarl arı ve oranl arı, istisna kapsamındaki tutarl ar da di kkate alınarak beli rl eni r. Ödenecek vergi tutarı, bu suretl e bulunan vergi tutarının i çinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek sureti yl e hesapl anır. İstisna nedeni yl e alınmayacak ol an vergi il gili ayda ayl ık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergi yi aşamaz. Bi rden f azl a işverenden ücret alanlarda bu isti sna sadece en yüksek ol an ücrete uygul anır.)" "

MADDE 3- 193 sayılı Kanunun 32 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır"

"MADDE - 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan "ücretlere ilişkin kağıtlar" ibresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının 18 numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir."