Gelir İdaresi Başkanlığı ek ders, fazla çalışma vb. ödemelerden gelir vergisi istisnasının uygulamasına ilişkin önemli bir görüşe imza attı.

GİB tarafından verilen görüşte şu ifadelere yer verildi; Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına 7349 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen (18) numaralı bendinde; "Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)." hükmü yer almaktadır.

Yine, 7349 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 32 inci maddesinde düzenlenen asgari geçim indirimi uygulaması kaldırılmıştır.

Bu hüküm gereğince, tüm çalışanların ücretlerinde, asgari ücrete kadar olan kısım çin gelir vergisi istisnası uygulanacaktır.

ÖBA'daki Seminerleri İzleyen/İzlemeyen Öğretmenlerin Listesi Erişime Açıldı ÖBA'daki Seminerleri İzleyen/İzlemeyen Öğretmenlerin Listesi Erişime Açıldı

Uzman Öğretmen Baş Öğretmen Telegram Grubuna Katılmak İçin TIKLAYINIZ

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne verdiği başka bir cevapta, gelir vergisi istisnasının uygulanacağını açıklamıştır. GİB özetle şu ifadelere yer vermiştir; Söz konusu ödemelerin aynı ay içerisinde farklı tarihlerde yapıldığı durumlarda;

- Ek ödemelerin maaş ödemesinden sonra yapılması halinde, istisnanın öncelikle maaş ödemesine uygulanması, maaş ödemesine ilişkin gelir vergisi matrahının yeterli olmaması nedeniyle varsa faydalanılamayan kalan istisna tutarının diğer ek ödemelere uygulanması,
- Ek ödemelerin maaş ödemesinden önce yapılması halinde, istisnanın öncelikle ek ödemelere uygulanması, ek ödemelere ilişkin gelir vergisi matrahının yeterli olmaması nedeniyle varsa faydalanılamayan kalan istisna tutarının maaş ödemesine uygulanması, mümkün bulunmaktadır.