YÖNETMELİK:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
Yeni Sosyal Etkinlik Yönetmeliği Neler Getirdi  ?
 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 08/6/2017 Tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi
Yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile, 13/01/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile 26/12/1995 tarihli ve 22505 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.Yeni Yönetmelikte; her tür ve seviyedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında;  öğretim programlarının yanı sıra öğrenci ve kursiyerlerde özgüven ve sorumluluk duygusu  geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinliklerin usul ve esasları düzenlenmiştir.Yeni Yönetmelik Neler Getirdi?


■ Yeni Yönetmelikte; Bakanlık, danışman öğretmen, eğitim kurumu, gönüllü, kulüp temsilcisi,eğitim kurumu müdürü, öğrenci kulübü, sosyal etkinlik, sosyal etkinlik dosyası, sosyal etkinliklerkurulu, toplum hizmeti ifadelerinin tanımı yapılmıştır.

■ Eğitim kurumlarında yürütülecek tüm sosyal etkinlikler 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî EğitimTemel Kanununda yer alan Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygunolarak düzenlenmiştir.

■ Sosyal etkinlik çalışmalarının öncelikle ders saatleri dışında yapılması esastır. Zorunlu hâllerdeise ders saatleri içinde de yapılabilecektir.

■ Her öğrenci, en az bir sanat veya spor dalında beceri kazanacak şekilde uygun bir öğrenci kulübüile ilişkilendirilecek ve çalışmalarına katılacaktır.

■ Sosyal etkinlikler kapsamında yürütülen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaGençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezlerinden de yararlanılabilecektir.

■ Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanmasında eğitim kurumu bölgesinde bulunan gençlere yönelik faaliyet gösteren kamu kurumu, kuruluşu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği
yapılabilecektir.

■ Sosyal etkinliklerle ilgili gelir-gider iş ve işlemleri okul aile birlikleri tarafından yürütülecektir.

■ Sosyal Etkinlikler Kurulu; eğitim kurumu müdürünün veya görevlendireceği bir müdüryardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunda danışman öğretmen olarak belirlenen
öğretmenler arasından eğitim kurumu müdürünün belirlediği üç öğretmen, öğrenci kulübütemsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri iki öğrenci ile okul-aile birliğince belirlenen bir
velidenoluşturulacaktır.

■ Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları kapsamında; yarışma, tören, mezuniyet günü,tanıtım günü, anma günü, yayın, müzik, halk oyunu, tiyatro, kampanya, ziyaret, gösteri, şenlik, şiirdinletisi, turnuva, konferans, panel, sempozyum imza günü, fuar, sergi, kermes, gezi, projehazırlama ve benzeri etkinlikler ile okul içi izcilik ve gençlik kampları faaliyetleri ve sportif yarışmalaryapılabilecektir.

■ Çalışmalara katılan öğrencilere “Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi”, çalışmalarda üstün gayretgösteren öğrencilere “Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi”, öğretmen, veli, katkı sağlayan kişi, üniversite,kurum ve kuruluşlara ise eğitim kurumu müdürü tarafından “Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesi”verilebilecektir.

■ Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi alan öğrenciler, okul-aile birliği imkânları ölçüsünde ayrıcaödüllendirilebilecektir.

■ Açık Öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden isteğe bağlı olarak; ortaokul seviyesindeolanlar için 15 yaşını, ortaöğretim seviyesinde olanlar için 18 yaşını tamamlamamış olmasıkaydıyla, yüz yüze eğitim alanlar bu eğitimi aldıkları eğitim kurumlarında, diğerleri ise aynıdüzeydeki istediği bir örgün eğitim kurumunda sosyal etkinliklere katılabilecektir.

■ Açık Öğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler için eğitim kurumlarında, sosyal etkinliklerkapsamında oluşturulan her bir kulüp için en fazla iki kontenjanın kullanılacağı, sosyal etkinliklerekatılanların, olumsuz bir fiil ve davranışının sosyal etkinlikler kurulunca tespit edilmesi ve bunailişkin düzenlenecek rapora bağlı olarak eğitim kurumu müdürlüklerince bu öğrencinin sosyaletkinliklere katılımı iptal edilebilecektir.

■ Sosyal etkinlik çalışmalarında görev alacaklardan sertifika sahibi olanlara öncelik verilecektir.

■ Eğitim kurumlarında; “Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi” ndeki öğrenci kulüplerinden gerekligörülenlerle, çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleri ve öğrencilerin istekleri dedikkate alınarak eğitim kurumunun türü, imkân ve şartları ölçüsünde öğretmenler kurulu kararıylafarklı öğrenci kulüpleri de kurulabilecektir.

■ Öğrencinin seçtiği kulüp, yapılan çalışmalar ve aldığı belgeler e-Okul sisteminde yer alan SosyalEtkinlik Modülüne işlenecektir.

■ Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine ve topluma karşı saygılı, çevreye ve toplumsal sorunlaraduyarlı, sorun çözen, resmî ve özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisindeçalışma becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri amacıyla, gönüllü toplum hizmeti çalışmalarıyürütülecektir.

■ Toplum hizmeti çalışmalarına katılan öğrenciler ve aldıkları belgeler e-Okul sisteminde yer alanSosyal Etkinlik Modülüne işlenecektir.

■ Öğrencilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek, toplumsal kurallara uyumlarını ve bir aradayaşama kültürü edinmelerini sağlamak, sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, tarihi ve kültürelgezilerle öğrencilerde medeniyet tasavvuru oluşturmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezilerdüzenlenebilecektir.

■ Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine görekendilerini geliştirmelerine, millî ve manevi değerleri benimsemelerine, mesleğe ve geleceğehazırlanmalarına, kendilerine güven duyabilmelerine, dili etkili kullanma becerilerinin gelişmesine,bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak, sosyal ilişkilerdeanlayışlı ve saygılı olma bilinci geliştirmek amacıyla çeşitli müsabaka ve yarışmalardüzenlenebilecektir.

■ Zorunlu durumlarda temsil, yarışma ve benzeri etkinliklerde; en fazla 3 öğrenci için, sürücü ilebirlikte bir öğretmenin rehberlik etmesi kaydıyla, eğitim kurumunun yönetici ve öğretmenleri veyakatılımcı öğrenci velilerinin adına kayıtlı 10 yaşından büyük olmayan, zorunlu mali sorumluluk(trafik) sigortası bulunan özel araçlarla il sınırları içinde velinin yazılı izniyle taşıma yapılabilecektir.

■ Ulusal düzeyde bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri yarışmalar, Bakanlığımız ilekamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında düzenlenmiş olan protokollere uygunolarak gerçekleştirilebilecektir.

■ Uluslararası yarışmalarda; eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden uluslararası bilim,kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip hâlindederece alanlar ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan personel ve eğitim kurumlarınınödüllendirilmesiyle ilgili iş ve işlemler, Ekim 2016 tarihli ve 2709 sayılı Tebliğler Dergisindeyayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan ÖğrencilerinÖdüllendirilmesine Dair Yönerge esaslarına göre yürütülecektir.

■ Eğitim kurumu gezilerinde; 1 kafile başkanı ve 40 öğrenciye kadar en az 1, en fazla 2 öğretmengörevlendirilecektir.

■ Sorumlu öğretmen sayısı özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için 10 öğrenciye kadar en az 2,okul öncesi eğitim kurumlarında her grup için en az 1 öğretmen olacak şekilde belirlenecektir.

■ İmkânlar ölçüsünde sosyal etkinlikler kurulunca uygun bulunan velilerin de okul gezilerinekatılmaları sağlanacaktır.

■ İl dışı ve yurt dışı gezilerde, okul öncesi çocuklar gezilere velileri ile birlikte götürülecektir.

■ Eğitim kurumu yönetimince şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler ile ekonomik durumları yetersizgörülen öğrencilerin gezi giderleri, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarcakarşılanabilecektir.

■ Öğretim programları kapsamında yapılacak gezilerin ders saatleri içinde yapılmasına, diğergezilerin ise dersleri aksatmayacak şekilde hafta sonu veya resmî tatil günlerinde düzenlenmesineözen gösterilecektir.

■ Gezilerin belirlenen süreleri aşması durumunda, eğitim kurumu yönetiminin bilgisi dâhilindegerekli önlemler alınarak gezilerden dolayı yapılamayan dersleri takip eden derslerde
yoğunlaştırılmış olarak telafi eğitimleri yapılacaktır.

■ İl içi ve il dışı gezilerde öğrencilerin kaza sigorta işlemleri, geziye gidilecek araçların seçilmesi vediğer konular, “Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi” nde belirtilen hükümlere göre yapılacaktır.

■ Geziler, sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım araçları iledüzenlenebilecektir.

■ Gezi otobüslerinde görevli şoför, muavin, rehber veya varsa diğer personele ait adli sicil belgeside istenecektir.

■ Gerektiğinde sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış kamu araçlarından da gezilerdeyararlanılabilecektir.

■ Eğitim kurumlarında, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçlarına uygun, sosyal etkinlikçalışmalarını tanıtıcı nitelikte, belirli gün ve haftalara yönelik, sosyal kulüp faaliyetlerine katılımdabulunmuş olan öğrencilerin performanslarını veya ürünlerini içeren duyuru, dergi, gazete, duvargazetesi, broşür, afiş, yıllık ve benzeri yayınlar çıkartılabilecek ve kurumların resmî internetsayfalarında yayınlanabilecektir.

■ Eğitim kurumu, ilçe ve il sınırları içinde gerçekleştirilecek sosyal etkinliklere eğitimkurumu müdürlüğünce, il sınırları dışında gerçekleştirilecek etkinliklere mülkî idare
amirince, yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklere valilikçe izin verilecektir.

■ Eğitim kurumunda düzenlenecek sosyal etkinlikler için eğitim kurumu müdürlüğünce, ilçedüzeyinde düzenlenecek sosyal etkinlikler için ilçe millî eğitim müdürlüğünce, il düzeyinde
düzenlenecek sosyal etkinlikler için il millî eğitim müdürlüğünce, birden fazla ilin katılımı iledüzenlenecek etkinlikler ile uluslararası etkinlikler için ise Bakanlıkça izin verilecektir.

■ Sosyal etkinliklerin mevzuata uygun olarak eylül ayında planlanmasından ve verimli olarak eğitimve öğretim yılı içinde yürütülmesinden eğitim kurumu müdürü sorumlu olacaktır.

■ Sınıf veya şube rehber öğretmenleri, öğretmenler kurulunca belirlenen öğrenci kulüplerininamaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirecek, öğrenci kulüplerine katılacak ilgi veisteklerine göre belirlenen öğrencileri e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüneişleyerek, öğrenci listelerini kulüp danışman öğretmenlerine teslim edeceklerdir.

■ Danışman öğretmenler; kulüp ve toplum hizmetine katılan öğrenci listesini, sosyal etkinliklerkuruluna vererek, kulübe seçilen öğrencileri kulübün amaçları ve çalışmaları hakkında
bilgilendirecektir.

■ Sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen belirli gün ve haftaların; sınıf içi, sınıflar arası, eğitimkurumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirilmesine yönelik planlanması ileöğrenci kulüplerine dağılımına ait iş ve işlemler sosyal etkinlikler kurulunca yapılacaktır.

■ Eğitim kurumlarında yapılacak bayrak törenleri, Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’nın anlam veönemine yaraşır şekilde düzenlenecek, törende Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’ na olan sevgi vesaygıyı güçlendirmek amacıyla gerekli her türlü önlem alınacaktır.

■ Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi’ nde yer alan öğrenci kulüpleri dışında da okullarda kulüpleroluşturulabilecek, konuları birbirine yakın olanlar ise birleştirilerek yeni öğrenci kulüpleri
kurulabilecektir.

■ Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen; otobüs ve otomobille tarifeli ve/veya tarifesizuluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen ya da otobüs veotomobille tarifeli ve/veya tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verileuygun yetki belgesine sahip araçlarla da geziler yapılabilecektir.

■ Tahditli plakalı otobüsler, okul servis aracı olarak kullanılmaları hâlinde, hizmet vermekte olduğueğitim kurumunun öğrencilerini, okul idaresince düzenlenen veya iştirak edilen gezi, tören, kutlamave benzeri amaçla mücavir alanı dâhil belediye sınırları dışına Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığının belirlediği usul esaslar çerçevesinde götürüp-getirebilecektir.

■ Yönetmelik ekinde yer alan mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ile tarihî günler gerçekleştiğitarihlerde kutlanacaktır.


NOT: Yönetmeliğin ekinde; sosyal etkinliklere katılım sağlayan öğrencilere ve diğerlerine eğitimkurumu müdürünce verilecek belgelerle, 54 gün ve haftadan oluşan “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi” ile 44 kulüpten oluşan “Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi” ne yer verilmiştir.

Gezilerde kullanılacak olan “Eğitim Kurumu Gezileri Çerçeve Sözleşmesi” hükümleri günün şartlarına göre düzenlenerek Yönetmelik ekinde yer almıştır. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı
Yıllık Planları İçinTIKLAYINIZ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Milli Eğitim Bakanlığı, iki genelgeyi yürürlükten...
Milli Eğitim Bakanlığı, iki genelgeyi kaldırdı

Haberi Oku