2014 Özür Grubu İl İçi ve İl Dışı Atama Kılavuzu TIKLA-İNDİR

2014 Özür Grubu İl İçi ve İl Dışı Atama Kılavuzu TIKLA-İNDİR

ÖZÜR GRUBU 01.12.2020, 11:35 30.12.2020, 18:16
2014 Özür Grubu İl İçi ve İl Dışı Atama Kılavuzu TIKLA-İNDİR
11-08-2014
ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU


Özür grubu yer değiştirme kılavuzunu İNDİR 


Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında 
sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer 
değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. 
1. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındakiler hariç olmak 
üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın 
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve 
yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. 
2. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü; hizmet süresinin 
hesabında ise 30 Eylül 2014 tarihi esas alınacaktır. 
3. Başvuru yapacak öğretmenlerde, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler
hariç, Devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 30 
Eylül 2014 tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olması şartı aranacaktır. 
4. İlk atama kapsamında açıktan, kurumlar arası naklen atananlar ile öğretmenlikten 
ayrıldıktan sonra açıktan ya da kurumlar arası yeniden atama kapsamında atananlardan, sağlık 
durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler hariç, 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 
en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı yer değiştirme 
başvurusunda bulunabilecektir.
5. Talebi halinde, sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen 
nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmenin eşinin yer 
değişikliği başvurusu birlikte değerlendirilecektir. 
6. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki 
MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve 
belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu
müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.
7. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından 
sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı 
bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde 
bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal 
edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır. 
Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun 
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme 
başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda 
da iptal edilecektir. 
8. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları
il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde 
ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi 
içinde onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır. 
9. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile 
kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır. 
10. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı 
görev sürelerinin veya izinlerinin 15 Eylül 2014 tarihine kadar sona ereceğini 
belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda 
bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 15 Eylül 2014 tarihine 
kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 
11. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer 
değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
12. Başvurular iki aşamada alınacak; birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve 
il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri 
alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanacaktır.
13. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan 
başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da 
istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru 
Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz 
başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir. 
14. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda 
bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular 
hakkında yasal işlem yapılacaktır. 
15. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın 
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. 
SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenler; 
a) Görev yaptıkları yerde kalmaları hâlinde kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık 
durumlarının tehlikeye gireceğini belirtir sağlık kurulu raporu ile tedavi olmak istediği, 
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için 
“Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunan sağlık 
kurulu raporu ile anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin 
bulunduğu 
ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilir. Kendi hastalıkları nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz 
ettikleri sağlık kurulu raporunda, hastalıklarının öğretmenlik yapmalarını engellemeyeceği
belirtilecektir. 
Özel eğitim alması gereken çocuğu olan öğretmenler, rehberlik ve araştırma 
merkezlerince verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporunda ve il millî eğitim 
müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği 
resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme başvurusunda bulunabilir. 
Başvuruda istenecek belgeler şunlardır: 
a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay 
içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu (özürlü raporlarında 
süre şartı aranmaz), 
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı, 
c) Çocuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu 
ve bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair görev yaptığı 
il millî eğitim müdürlüğünce verilecek belge. 
Eş, anne–baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu 
raporları ile yapılan başvurularda, onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin 
özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol 
edeceklerdir. 
EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
 1- Öğretmenlerden eşleri; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında, 
b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı,
c) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel 
 emeklilik sandığına tabi,
ç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,
d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak 
 çalışanlar ile aşağıda 2 nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı 
il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilir. 
2- Eş durumu özründen yer değişikliği isteyenlerden: 
a) Eşleri, yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı 
Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde 
bulunanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli 
personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli 
işçi olarak çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri 
belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını 
belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan 
sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir),
b) Eşleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü 
maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak 
çalışanlardan; 
1. Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi, 
2. Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak 
işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge, 
3. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 
360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge, 
4. İdare merkezi belirli bir il’de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren 
şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak 
istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi 
işyerlerinden, diğer şirketler içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek 
kuruluşundan alacakları belge,
istenecektir. 
Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar 
1. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı 
birlikte değerlendirilecektir. 
2. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin 
sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde, borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre 
zarfında askerlikte geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında 
değerlendirilecektir.
3. Eşleri emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere son başvuru tarihi 
itibarıyla son 6 (altı) ay içinde eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge ile eşlerinin ikamet 
ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilir. 
4. Öğretmenlerden; 
 a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar, 
 b) Eşleri geçici görevli olanlar, 
 c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,
 yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.


GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER
DEĞİŞTİRMELER
1. Öğretmenlerden; 
 a) Eşi vefat edenler, eşlerinin vefat tarihini izleyen 6 (altı) ay içinde, 
 b) Eşleri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 
(altı) ay içinde, 
 c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle, kanunen bakmakla yükümlü oldukları 
çocukları ile anne, baba veya kardeşlerinden biri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya 
gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde, 
 ç) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle,
 d) Görevli oldukları yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla 
kazanan çocuğunun, öğrenim göreceği yerde il millî eğitim müdürlüğünden yatılı öğrenim 
görme imkânı olmadığını belgelendirenler,
yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. 
2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden; 
a) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olaya ilişkin görev
yaptığı il valisinin teklifi,
b) Eşinin vefatını gösterir belge, 
c) Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi 
olduğuna dair belge,
ç) Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim 
göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge 
 istenecektir. 
YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLΠ
EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında 
Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, 
http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” 
ile ulaşılabilecektir.
Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra özür durumuna ilişkin 
belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek 
zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, 
telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu
müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler
sorumludur. Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar 
elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak 
başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu 
reddedilecektir. 
Eğitim kurumu müdürlükleri, özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme 
yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır. 
Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün ya da takip 
eden gün içinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu 
müdürlüğünün onayını takip eden günde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün 
içinde onaylanacaktır. 
Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye 
alınacaktır. 
Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi 
sağlanacaktır. 
İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların 
onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur. 
Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu 
müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda 
personel bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır. 
Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce 
giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir. 
 BAŞVURU VE TERCİHLER 
Başvurular 
Özür sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi 
bakımından başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı 
olarak alınacaktır. 
Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak özür durumuna 
göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır. 
İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla 
öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi 
sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi http://ikgm.meb.gov.tr internet 
adresinde yayımlanacaktır. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak 
istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecektir. 
Tercih aşamasında “boşalması muhtemel eğitim kurumu” olarak ilan edilen, ancak 
atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden 
öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.  Tercihler 
1-İller arasında: 
Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) 
tercihte bulunabilir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41 inci seçenek 
olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip 
istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41 
inci seçenek işaretlenmeyecektir.
Bu kapsamda 40’tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin 
sadece tercihleri dikkate alınacaktır. 
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle özür durumundan yer değiştirmeleri yapılamayan 
öğretmenler, istemeleri hâlinde aylıksız izin kullanabilecektir. 
2- İl içinde: 
İl içinde özür durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler, özürlerinin bulunduğu 
yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları 
ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim 
kurumlarını tercih edebilecektir. 
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il 
merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek 
ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim 
yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği 
yapılmayacaktır. 
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca 
özürlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) 
eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin 
olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde 
atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya 
beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
3- Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ve bilim 
ve sanat merkezleri öğretmenlerinin tercihleri; 
Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liselerinin 
beden eğitimi öğretmenleri, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik 
öğretmenleri bilim ve sanat merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. 
Anadolu liselerine ilgili mevzuatına göre atanan ve halen görev yapan öğretmenler, 
bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dahil tüm
eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Spor liselerinde halen görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ve güzel sanatlar 
liselerinde halen görev yapan görsel sanatlar/resim, müzik öğretmenleri ile bu kurumlarda 
daha önce görev yapmış söz konusu alan öğretmenleri, bilim ve sanat merkezleri hariç olmak 
üzere spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ve diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. 
Bilim ve sanat merkezlerinde halen görev yapan öğretmenler ile bu kurumlarda daha 
önce görev yapmış öğretmenler, fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri hariç olmak üzere bilim 
ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. 
Yer Değiştirmeler ve Tebligat 
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne 
göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer 
değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme 
Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır. 
YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
I. AŞAMA 
Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 11-15 Ağustos 2014 
II. AŞAMA 
Tercihlerin yapılması ve onay süreci 20-26 Ağustos 2014 
Atamalar 29 Ağustos 2014 
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 01 Eylül 2014’ten itibaren 
 İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yorumlar (0)
5
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12