ÖĞRETMEN:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
Matematik Telafi Eğitimi Planı

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI………………………………….. ORTAOKULU 5.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ TELAFİ PLANI

SÜRE

 

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

 

ALT ÖĞRENME

ALANI

 

 

 

KAZANIM/AÇIKLAMALAR

DİĞER

AY

TARİH

HAFTA

SAAT

 

 

EYLÜL

 

31 Ağustos- 6 Eylül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

M.5.2. Geometri

ve Ölçme

M.5.2.1. Temel

Geometrik Kavramlar ve Çizimler

M.5.2.1.4.90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur;

oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler. a) Kareli, noktalı kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır.

b) ıları belirlerken veya oluştururken referans olarak bir kâğıdın köşesinin, gönyenin veya bir açıöerin kullanılması istenebilir.

c) ılar isimlendirilerek ifade edilir.

M.5.2.1.5. Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. M.5.2.1.6. Bir doğru parçasına paralel doğru parçalainşa eder, çizilmdoğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

a) Kareli, noktalı kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır.

b) Gerçek hayat durumlarıyla ilişkilendirmeye yönelik çalışmalara da yer verilir.

 

M.5.2. Geometri

ve Ölçme

M.5.2.2. Üçgen ve

rtgenler

M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.

a) Temel elemanlar olarak kenar, köşe, açı ve köşegen tanıtılır. b) Yalnızca dışkey çokgenler ele alınır.

c) İç açıların toplamı ve köşegen sayına değinilmez.

M.5.2.2.2. ılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre nıflandırır.

a) Kareli, noktalı, izometrik kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır.

b) ılarına göre üçgen oluştururken veya yorumlarken 90°’lik bir açının bir kâğıdın köşesi, gönye, ıölçer veya benzeri bir araç kullanılarak belirlenmesi çalışmalarına yer verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

M.5.2. Geometri

ve Ölçme

M.5.2.2. Üçgen ve

rtgenler

M.5.2.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, kenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını

belirler ve çizer.

a) Açı, kenar ve köşegen özellikleri üzerinde durulur.

b) Kareli ve izometrik kâğıtların yanı sıra dinamik geometri yazılımları ile özel dörtgenlerin dinamik incelemelerine nelik nıf içi çalışmalara yer verilebilir. c) Kare, dikdörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır.

ç) Yamuk tanıtılırken kenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu vurgulanır. d) Yamuk çeşitlerine girilmez.

M.5.2.2.4. Üçgen ve dörtgenlerin açılarının öüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.

 


 

 

 

 

 

 

 

İç açıların öüleri toplamı bulunurken kâğıt katlama veya uygun modellerle yapılacak

etkinliklere yer verilir.

 

 

7-13 Eylül

 

M.5.3. Veri

İşleme

M.5.3.1. Veri

Toplama ve

Değerlendirme

M.5.3.1.1. Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.

a) Araştırma sorusu oluşturabilmek için "Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği

meyvelerin neler olduğu bir araştırma sorusudur ancak bir kişinin en sevdiği meyvenin ne olduğu sorusu araştırma sorusu dildir." gibi örnekler üzerinde durulur.

b) Araştırma soruları oluşturulurken çevre bilinci, tutumluluk, yardımlaşma, israftan kaçınma vb. konulara yer verilir.

M.5.3.1.2. Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle

gösterir.

a) Tek özelle nelik reksiz veri gruplarıyla sınırlı kalınır. Sürekli ve reksiz

kavramlara girilmez.

b) Verileri düzenlemek ve grafikle göstermek için gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

M.5.3.1.3. Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilm verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer.

Yanlış yorumlamalara yol açan sütun grafikleri de incelenir.

 

 

M.5.2. Geometri

ve Ölçme

M.5.2.3. Uzunluk

ve Zaman Ölçme

M.5.2.3.1. Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-

santimetre-milimetre birimlerini birbirine döştürür ve ilgili problemleri çözer. Ondalık smı en çok üç basamaklı olan sayılarla nırlı kalınır.

M.5.2.3.2. Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar, verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur. Çevre uzunluğunu tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.

M.5.2.3.3. Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

a) Saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay ve yıl ele alınır. b) Zaman yönetimi ile ilgili problemler ele alınır.

 

 

14-20 Eylül

 

 

M.5.2. Geometri

ve Ölçme

M.5.2.4. Alan

Ölçme

M.5.2.4.1. Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır.

a) Kare, dikrtgenin özel bir durumu olarak ele alınır

b) Ayrıca alan kavramını anlamlandırmaya nelik çalışmalara yer verilir.

M.5.2.4.2. Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder. Tahminlerin ölçme yaparak kontrol edilmesine nelik çalışmalara yer verilir. M.5.2.4.3. Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.

 


 

 

 

3

5

 

 

a) Kenar uzunlukları doğal sayı olacak bimde sınırlandırılır.

b) Geometri tahtası, noktalı kâğıt ve benzeri araçlarla yapılan çalışmalara yer verilir.

M.5.2.4.4. Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

 

M.5.2. Geometri

ve Ölçme

M.5.2.5.

Geometrik

Cisimler

M.5.2.5.1. Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel elemanlarını belirler.

Kare prizma ve p, dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak ele alınır. M.5.2.5.2. Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir.

a) Küp ve kare prizma, dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak ele alınır. b) Somut modellerle yapılacak çalışmalara yer verilir.

c) Uygun bilgi ve iletim teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.

Üç boyutlu dinamik geometri yazılımlarından yararlanılabilir.

M.5.2.5.3. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. Küp ve kare prizma, dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak ele alınır.

 

 

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI………………………………….. ORTAOKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ TELAFİ PLANI

SÜRE

 

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

 

ALT ÖĞRENME

ALANI

 

 

 

KAZANIM/AÇIKLAMALAR

DİĞER

AY

TARİH

HAFTA

SAAT

 

 

EYLÜL

 

31 Ağustos- 6 Eylül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

M.6.4. VERİ İŞLEME

 

 

 

 

M.6.3.1. Açılar

M.6.3.1.1. Açıyı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğunu bilir ve

sembolle gösterir.

M.6.3.1.2. Bir açıya bir açı çizer.

Kareli kâğıt üzerinde çalışılması istenir. Bununla birlikte ıölçer ve benzeri araçlar kullanılabilir.

M.6.3.1.3. Komşu, tümler, tünler ve ters açılan özelliklerini keşfeder; ilgili

problemleri çözer.

 

M.6.3.

GEOMETRİ VE ÖLÇME

M.6.3.2. Alan

Ölçme

M.6.3.2.1. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

a) Noktalı veya kareli kâğıtta üçgenlerde yükseklik çizme çalışmalarına yer verilir.

Geniş açılı üçgenlerdeki

Yükseklikler de ele alınır.

b) Üçgenin alan bıntısı oluşturulurken dikdörtgenin alan bıntısından yararlanılabilir.

M.6.3.2.2. Paralelkenan alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

a) Noktalı veya kareli kâğıtta paralelkenarın bir kenarına ait yüksekliği çizmeye yönelik çalışmalara yer verilir.

) Paralelkenarın alan bıntısı oluşturulurken dikdörtgenin alan bıntısından yararlanılabilir.

c) Kare ve dikdörtgenin, paralelkenarın özel durumları olduğu vurgulanır.

 

 

7-13 Eylül

2

5

M.6.3.

GEOMETRİ VE ÖLÇME

M.6.3.2. Alan

Ölçme

M.6.3.2.3. Alan ölçme birimlerini tanır, m²km², m²cm²mm² birimlerini birbirine

dönüştürür.

M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan öme birimleriyle ilişkilendirir.

 


 

 

 

 

 

M.6.3.

GEOMETRİ VE ÖLÇME

M.6.3.3. Çember

M.6.3.3.1. Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.

a) Pergel kullanmaya yönelik çalışmalara yer verilir. b) Çember ile daire arasındaki ilişki belirtilir.

M.6.3.3.2. Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu öme yaparak belirler.

Bu sabit değere π (pi) denildiği vurgulanır. π ile ilgili problemler verildiğinde, kullanılması istenen yaklaşık değer her seferinde πyi 3 alınız; 22/7 alınız; 3,14 alınız.” gibi ifadelerle belirtilir.

M.6.3.3.3. Çapı veya yaçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

 

 

14-20 Eylül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.6.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.6.3.4. Geometrik Cisimler

M.6.3.4.1. Dikrtgenler prizmasınınine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen

birimküp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar, verilen cismin hacmini birimküpleri sayarak hesaplar.

a) Öğrencilerin hacmi ölçmeye yönelik stratejiler geliştirmesine fırsat verilir. Örneğin birimpler sayılırken oluşan tabakalarda kaçar tane birim küp olduğuna ve toplam kaç tabaka bulunduğuna dikkat çekilir.

b) Hacmi anlamlandırmaya nelik çalışmalara yer verilir. Hacmin, herhangi bir cismin boşlukta kapladığı yer olduğu vurgulanır.

M.6.3.4.2. Verilen bir hacim ölçüsüne sahip farklı dikrtgenler prizmalarını birimküplerle oluşturur, hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar.

M.6.3.4.3. Standart hacim öme birimlerini tanır ve cm³, dm³, birimleri arasında

dönüşüm yapar.

Hacim ölçme birimleri m³, dm³, cm³ ve mm³ ile nırlandırılır.

M.6.3.4.4. Dikrtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

 

 

 

 

 

M.6.3.5. Sıvı

Ölçme

M.6.3.5.1. Sıvı ölçme birimlerini tanır ve birbirine dönüştürür.

a) Sıvı ölçme birimleri ile ilgili dönüşümler sadece L, cL ve mL arasında yapılır. b) 1 litrenin 1 dm³ olduğunu fark etmeye yönelik çalışmalar yapılır.

M.6.3.5.2. Sıvı ölçme birimlerini hacim ölçme birimleri ile ilişkilendirir.

Sıvı ölçme birimleri, hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı öülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü oldu vurgulanır.

M.6.3.5.3. Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer

 

 

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI………………………………….. ORTAOKULU 7.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ TELAFİ PLANI

SÜRE

 

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

 

ALT ÖĞRENME

ALANI

 

 

 

KAZANIM/AÇIKLAMALAR

DİĞER

AY

TARİH

HAFTA

SAAT

 

 

EYLÜL

 

31 Ağustos- 6 Eylül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

M.7.1. SAYILAR

VE İŞLEMLER

 

 

 

 

M.7.1.5. Yüzdeler

M.7.1.5.2. Bir çoklu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.

M.7.1.5.3.  Bir  çoklu  belirli  bir  yüzde  ile  arttırmaya  veya  azaltmaya  yönelik

hesaplamalar yapar.

M.7.1.5.4. zde ile ilgili problemleri çözer.

 

M.7.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME

M.7.3.1. Açılar

M.7.3.1.1. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.

M.7.3.1.2. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu ndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların veya bünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer

 

 

M.7.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME

M.7.3.2. Çokgenler

M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.

M.7.3.2.2. Çokgenlerin köşegenlerini, ve dış açılanı belirler; açılarının ve dış açılarının öüleri toplamını hesaplar.

 

 

7-13 Eylül

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

M.7.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME

M.7.3.2. Alan

Ölçme

M.7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini

belirler.

M.7.3.2.4. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılanı oluşturur, ilgili problemleri çözer

M.7.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer.

a) Üçgen, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk veya eşkenar dörtgenden oluşan bileşik şekillerin alanlarını bulmayı gerektiren problemlere yer verilir. b) Dikdörtgenin çevre uzunluğuyla alanını ilişkilendirmeye yönelik çalışmalara yer verilir. Aynı alana sahip farklı dikdörtgenlerin çevre uzunlukları ile aynı çevre uzunluğuna sahip farklı dikdörtgenlerin alanları incelenir

 


 

 

 

 

 

M.7.3.

GEOMETRİ VE ÖLÇME

M.7.3.3. Çember

ve Daire

M.7.3.3.1. Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı öüleri arasındaki ilişkileri

belirler.

M.7.3.3.2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.

Merkez açı ile çember parçasının uzunluğu ilişkilendirilirken orandan yararlanmaya yönelik çalışmalara

yer verilir.

M.7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.

Merkez açı ile daire diliminin alanı ilişkilendirilirken orandan yararlanmaya yönelik çalışmalara yer verilir.

 

 

14-20 Eylül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

M.7.4. VERİ İŞLEME

 

 

 

 

M.7.4.1. Veri

Analizi

M.7.4.1.1. Verilere ilişkin çizgi grafi oluşturur ve yorumlar.

a) İki veri grubuna ait grafik oluşturma çalışmalarına da yer verilir.

b) Yanlış yorumlamalara yol açan çizgi grafikleri de incelenir.

M.7.4.1.2. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.

M.7.4.1.3. Bir veri grubuna ilişkin daire grafini oluşturur ve yorumlar.

M.7.4.1.4. Verileri sütun, daire veya çizgi grafi ile gösterir ve bu gösterimler aranda uygun olan döşümleri yapar.

 

M.7.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME

 

 

 

M.7.3.4. Geometrik Cisimler

M.7.3.4.1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.

a) Eş küplerden oluşturulmuş yapılar ve bilinen geometrik cisimler kullanır. Çizim için uygun kareli kâğıtlar kullanır. Yapıların farklı yönlerden görümlerinin ilişkilendirilmesi istenir (ön-arka ve sağ-sol görüntülerinin simetrik olması gibi). b) Uygun bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.

M.7.3.4.2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.

a) Eş küplerden olturulmuş yapılar ve bilinen geometrik cisimler kullanır. Eş küplerle oluşan yaları çizmek için izometrik kâğıt kullanılabilir. b) Uygun bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.

 

 

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI………………………………….. ORTAOKULU 8.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ TELAFİ PLANI

SÜRE

 

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

 

ALT ÖĞRENME

ALANI

 

 

 

KAZANIM/AÇIKLAMALAR

DİĞER

AY

TARİH

HAFTA

SAAT

 

 

EYLÜL

 

31 Ağustos- 6 Eylül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

M.8.2. CEBİR

 

 

 

 

 

 

 

M.8.2.3.

Eşitsizlikler

M.8.2.3.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat

durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.

Örnin Anaokuluna en az 3 yaşında olan çocuklar kabul ediliyor. ifadesinde çocukların yaşı x ile temsil edildiğinde, eşitsizlik x 3 olarak belirtilebilir.

M.8.2.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli itsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.

x -1, -3 t < 7, a < 1 gibi durumlar inceletilir.

M.8.2.3.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.

a) En çok iki işlem gerektiren eşitsizlikler seçilir.

b) Eşitsizliğin her iki taranegatif bir sayı ile çarpılır veya bölünürse itsizlin yön

diştireceğinin fark edilmesine yönelik çalışmalara yer verilir.

 

M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME

M.8.3.1. Üçgenler

M.8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekli inşa eder.

a) ğıtları katlayarak, keserek veya kareli ğıt üzerinde çizim yaparak üçgenin elemanlarını oluşturmaya yönelik çalışmalara yer verilir.

b) Eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde kenarortay, açıortay ve yüksekliğin özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir.

 

 

7-13 Eylül

2

5

M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME

M.8.3.1. Üçgenler

M.8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.

a) Somut modeller kullanılarak yapılacak etkinliklere yer verilebilir.

b) Uygun bilgisayar yazılımları ile üçgen eşitsizlini anlamaya nelik çalışmalara yer

verilebilir.

M.8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların öülerini ilişkilendirir.

M.8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının öüleri verilen bir üçgeni çizer.

a) (1) Üç kenarının uzunluğu, (2) bir kenarının uzunlu ile iki açısının ölçüsü, (3) iki kenar uzunlu ile bu kenarların arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenlerin uygun araçlar kullanılarak çizilmesi sağlanır.

b) Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara yer verilebilir.

 


 

 

 

 

 

M.8.3.

GEOMETRİ VE ÖLÇME

M.8.3.3. Eşlik ve

Benzerlik

M.8.3.3.1. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini

belirler.

a) Düzlemsel şekilleri karşılaştırarak olup olmadıklarını belirlemeye nelik

etkinliklere yer verilir.

b) çokgenlerde karşılıklı kenar uzunluklarının ve açı ölçülerinin eşit, benzer çokgenlerde ise karşılık gelen açı ölçülerinin eşit fakat kenar uzunluklarının orantılı olduğu vurgulanır. Eş çokgenlerin benzer olduğu ancak benzer çokgenlerin eş olmalarının gerekmedi vurgulanır. KKK, AKA gibi üçgenlerde eşlik ve benzerlik kuralları özel olarak verilmez.

c) Somut modellerle, kareli ğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara yer

verilir.

M.8.3.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.

 

 

14-20 Eylül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.8.3.2. Dönüşüm

Geometrisi

M.8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görünlerini

çizer.

a) Kareli veya noktalı kâğıt, koordinat sistemi üzerinde çalışmalar yapılır. b) Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara da yer verilebilir.

c) Ötelemede şekil üzerindeki her bir noktanın aynı yönde hareket ettiği ve şekil ile görüntüsün eş olduğu fark ettirilir.

 

M.8.3.2.2. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yanma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.

a) Kareli veya noktalı kâğıt, koordinat sistemi üzerinde çalışmalar yapılır. b) Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara da yer verilebilir.

c) Yansımada şekil ile görüntüsü üzerinde birbirlerine karşılık gelen noktaların simetri doğrusuna dik ve aralarındaki uzaklıkların eşit olduğu bu nedenle şekil ile görüntüsün eş olduğu fark ettirilir.

ç) Simetri drularının üzerinde olan şekillerle de çalışmalar yapılır.

 

M.8.3.2.3. Çokgenlerin öteleme ve yanmalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü

oluşturur.

a) En çok iki ardışık öteleme veya yansımaya yer verilir.

b) Desen, motif ve benzeri görsellerde öteleme veya yansıma dönüşümlerini belirlemeye yönelik çalışmalara yer verilir.

c) Geleneksel sanatlarımızdan (çini, seramik, dokuma vb.) örnekler de dikkate alınır.

 


 

 

 

 

 

 

M.8.3.4. Geometrik

Cisimler

M.8.3.4.1. Dik prizmaları tar, temel  elemanlanı belirler, inşa eder  ve açınını çizer.

M.8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlanı belirler, inşa eder  ve

açınını çizer.

M.8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı  bağınsı oluşturur, ilgili

problemleri çözer.

M.8.3.4.4. Dik dairesel silindirin hacim  bağıntısını oluşturur;  ilgili problemleri

çözer.

M.8.3.4.5. Dik piramidi tar, temel elemanları belirler, inşa eder  ve açınımını

çizer.

 

 
İlköğretim Matematik Öğretmenleri
Telegram Grubu İçin TIKLAYINIZ


Lise Matematik Telegram
Grubu İçin TIKLAYINIZ
Telegram Branş
Öğretmen Gruplarıİçin TIKLAYINIZ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Bakan Selçuk'tan hayatını kaybeden öğretmenin...
Bakan Selçuk'tan hayatını kaybeden öğretmenin babaevine ziyaret

Haberi Oku