FLAŞ HABER
HABERLER:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
Özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, tanılanması, yönlendirilmesi ve eğitim süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapılması ve okulda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,Özel yetenekli öğrenciler seminer çalışması,Özel yetenekli öğrenciler seminer rap

Üstün Yetenekli Çocukların Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir?

Üstün yetenekli çocuklar bir takım ayırt edici özelliklerinden dolayı normal çocuklardan ayrılırlar..

Polonyalı bilim insanı Dabrowski, bireylerin gelişim potansiyellerine bağlı olarak bazı alanlarda içeriden ya da dışarıdan gelebilecek uyarıcılara verdikleri tepkilerin yoğunluğunda farklılıklar olduğunu ileri sürmektedir. Dabrowski, bu düşünceden hareketle beş ayrı aşırı duyarlılık alanı belirlemiştir. Belirtilen aşırı duyarlılık (overexcitability) alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1-Psiko-motor aşırı duyarlılık; yoğun ve hızlı hareket ihtiyacı, uzun süre aktif  kalabilme, ani tepki verme, eylemde bulunmak için zorlama ve yerinde duramama  gibi özellikleri taşımaktadır.

2- Duyularla ilgili aşırı duyarlılık; duyulardan haz alma, konfora ve lükse  eğilim; dikkat çekme, güzel nesnelere karşı ilgi, güzel yazı yazma gibi  özellikleri ve dokunma, tatma ve koklama duyularından hoşlanmayı içerir.

3- İmgeleme (imaginational) gücüne yönelik aşırı duyarlılık; zengin ve renkli bir  hayal gücü, çağrışım ve bağlantı kurmada çeşitlilik, güçlü bir biçimde  görselleştirme ve icat etme becerisini beraberinde getirir. Şiir ve öyküler  yazma, hayal kurma da bu gruba girer.

4- Zihinsel aşırı duyarlılık; soru sorma, bilgiye açlık, keşfetme merakı,  kuramsal analiz ve sentez yapabilme, güçlü gözlem, bağımsız düşünme, sembolik  düşünme, bilginin ve gerçeğin peşinden koşma özelliklerini kapsar.

5- Duyuşsal aşırı duyarlılık; ilişkilerin yaşanma biçimi, insanlara, nesnelere,  yerlere bağlanma, bireyin kendisi ile ilişkisi, güçlü duyuşsal bellek, ölüm  kaygısı, şefkat ve sorumluluk duygusunu öne çıkarma, güvenlik ihtiyacı, öz  eleştiri, utangaçlık ve başkalarının sorunları ile ilgilenme gibi özelliklerle  ilgilidir.

Aşırı duyarlılık alanlarındaki farklılıklar bireyi diğerlerinden farklı kılmaktadır. Üstün yetenekliler konusunda yapılan araştırmaların çoğunda bu çocukların fiziksel özellikleri, zihinsel gelişimleri, ilgi alanları, kişilikleri, okul başarıları, uyum becerileri, öğrenme yaşantıları ve etnik özellikleri merak konusu olmuştur. Üstün yetenekli çocukların hangi özelliklere sahip olduğuna duyulan merakın altında, bu çocukları erken fark edebilme çabası yatmaktadır. Üstün yetenekli çocukların erken yaşta fark edilmesi, yeteneklerini geliştirmesi için ihtiyacı olan destek eğitimi alması ve uygun çevresel düzenlemelerin yapılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Çocuklardaki üstün yeteneğin erken fark edilmesi ve bunun geliştirilmesine olanak tanınması, özellikle eğitimciler için son derece önemli ancak bir o kadar da zordur. Dolayısıyla çocukları sınıf içinde çok iyi takip etmek, gündelik konuşmalarındaki farklılıkları anlamaya çalışmak gerekmektedir.

Literatürde, üstün yetenekli çocukların genellikle, normal gelişim gösteren çocuklara göre, yetenekli oldukları alanda daha hızlı ilerledikleri vurgulanmaktadır. Ancak üstün yeteneklilik tiplerine göre bu hızlı ilerleme özelliği değişebilir. Özel bir alanda yetenekli olan çocuğun tüm gelişim alanlarında hızlı olması beklenmemelidir. Örneğin, görsel sanat alanında üstün yetenekli olan çocuk sadece bu alanda yaşıtlarından üstün olma özelliği göstererek diğer gelişim alanlarında standart gelişim ritmi izleyebilir.

Üstün yetenekli çocukların bir ya da birden çok alanda daha hızlı gelişim gösterdikleri ve bu çocukların bazı ortak özellikler taşıdıkları ileri sürülmektedir.Bizi instagram'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bizi Twitter'dan takip etmek için TIKLAYINIZ
 

Üstün yetenekli çocukların erken dönemlerinde gözlenen özellikleri:

  Bebeklikte olağan dışı ataklık

  Uzun dikkat süresi

  Geniş hayal ve imgeleme gücü

  Uykuya daha az ihtiyaç duyma, enerjik olma

  Gelişimsel dönüm noktalarına daha hızlı ilerleme

  Keskin gözlem yapma

  Aşırı merak duyma

  Güçlü bellek

  Erken ve olağanüstü dil gelişimi

  Hızlı öğrenme yeteneği

  Aşırı duyarlılık

  Akıl yürütme ve problem çözme becerisi

  Mükemmeliyetçilik

  Sayılar, bulmacalar ve yap-bozlar ile oyun becerisini geliştirme

  Kitaplara aşırı ilgi duyma

  Soru sorma

  İlgi alanının oldukça geniş olması

  Gelişmiş mizah duygusu

  Eleştirel düşünebilme

  İcatlar yapabilme

  Aynı anda birkaç işi yapabilme, yoğunlaşabilme

  Yaratıcılık

Bir çocuğun üstün yetenekli olarak görülmesi için yukarıda adı geçen bütün özelliklere sahip olması gerekmemektedir. Üstün yetenekli bir çocukta öne çıkan bir özellik, bir başka üstün çocukta hiç görülmeyebilir. Dolayısıyla bireysel farklılıkların olabileceği dikkate alınmalıdır.

Üstün yetenekli çocuklarda gözlemlenen özellikler tüm çocuklarda belli ölçülerde gözlemlenebilen özelliklerdir. Üstün yeteneğin bir göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden birçoğunun ilgili yaş grubunun doğal olarak gösterdiği ölçülerin üzerinde bir düzeyde çocukta gözleniyor olması gerekmektedir.

 

Akarsu’nun aktarımına göre üstün yetenekliler alanında çalışan kişilerin belirlediği en yalın tanı ölçütleri şunlardır:

  En az bir yetenek alanında yaşıtlarının üstünde performans gösterme

  Dili etkili kullanma

  Merak ve bazı konulara yoğun ilgi gösterme

  Çabuk öğrenme

  Güçlü bellek

  Yüksek düzeyde duyarlı olma

  Özgün ifade biçimlerine sahip olma

  Yeni ve zor deneyimleri tercih etme

  Kendisinden büyüklerle arkadaşlık yapma

  Yeni durumlara çabuk uyum sağlama

  Okumaya düşkün olma

 

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ

Üstün yetenekli çocukların gelişimsel özellikleri; fiziksel özellikler, bilişsel özellikler ve sosyal-duygusal özellikler olarak üç başlıkta incelenebilir. Bu özellikler kalıtım yoluyla geçmemektedir. Özelliklerin birçoğu üstün yetenekli çocukların sosyal çevresinde var olan olanaklar ve etkileşimler sonucunda kazanılmaktadır. Üstün yeteneğin gelişmesi, uygun çevresel ortamın ve bu ortamda gerekli eğitimin sağlanması ile mümkün olmaktadır.

 

Üstün Yetenekli Çocukların Fiziksel Özellikleri

Geçmişte, çocukların fiziksel gelişimleriyle üstün yeteneklilik arasında bağlantı kurulmasına karşın, günümüzde, fiziksel gelişim ile üstün yeteneklilik arasında doğrudan bir ilişki kurulamayacağı genel kabul görmektedir. Daha da önemlisi ayırt etme ve tanılamada fiziksel özelliklere ait bir tanılama biçimi kullanılmamaktadır.

 

Üstün Yetenekli Çocukların Bilişsel Özellikleri

-  Üstün yetenekli çocuklar;

-  Çok meraklıdırlar. İlgilendikleri konuya karşı dikkatlerini yoğun bir şekilde  yönlendirir.

-  Problem çözme becerileri son derece gelişmiştir.

-  Neden-sonuç ilişkisi kurarlar. İlgi alanları hakkında detaylı bilgi   sahibidirler, bağımsız çalışmayı daha çok tercih ederler.

-  Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde yaşıtlarından  ileri düzeydedirler. Orijinal fikirler geliştirirler, yaratıcıdırlar.

-  Çok hızlı öğrenirler. Duyduklarını ve gördüklerini uzun zaman belleklerinde  tutabilirler. Kendi sınıf düzeyinin üstünde kitaplar okumaktan hoşlanırlar.

-  Zihinden işlem yapmada çok başarılıdırlar.

-  Rutin veya tekrarlı işlerden hoşlanmazlar. Genellikle okulda karşılaştıkları  uyarıcılar onlara yetersiz gelir, dolayısıyla canları çok çabuk sıkılır.

-  Zaman, ölüm vb. soyut kavramların ne demek olduğunu yaşıtlarına göre daha  çabuk kavrarlar. Oyun kurallarını hemen kavramakta, hatalarından ders almakta,  istediklerini yapmak veya yaptırmak için diğerlerini ikna edici fikirler öne  sürmektedirler.

 

Üstün Yetenekli Çocukların Sosyal-Duygusal Özellikleri

  Clark (1992) ve Silverman (1994), üstün yetenekli çocukların;

-  Gelişmiş ahlaki değerlere sahip,

 - Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı hassas,

-  Mükemmeliyetçi,

-  Beklentileri yüksek,

 - İdealist,

-  Duygusal derinliği olan,

-  Farkındalığı yüksek çocuklar olduğunu belirtmektedirler.

  Her ne kadar araştırmacı ve eğitimciler, bu özelliklerin üstün yetenekli  çocuklar arasında sıklıkla rastlanan durumlar olduğunun altını çizseler de  özellikleri bütün üstün yetenekli çocuklara genellemek doğru değildir.

Üstün yetenekli çocuklar nasıl yetiştirilmeli?

Ahmen Khawaja BBC Dünya Servisi 13 Ekim 2018

 

45 yıldır süren çalışma, üstün yetenekli çocukların nasıl başarılı yetişkinlere dönüşebileceğine ışık tutuyor.

Psikometri profesörü Julian Stanley, 1968 yılında, ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği dersleri alan 12 yaşındaki bir çocuğa rastlamıştı.

Joseph Bates adlı çocuk çok zekiydi ancak sıkılıyordu. Kendi yaşıtlarından çok daha hızlı öğrenen bir öğrenciydi.

Stanley'in bu dahi çocuktan aldığı ilham, onu 45 yıl sürecek olan bir çalışmaya sürükledi.

Profesör Stanley, Baltimore eyaletindeki Johns Hopkins Üniversitesi'nin Yetenekli Gençler Merkezi'nde "Matematiksel olarak erken gelişen gençler" (SMPY) adlı bir araştırma programı başlattı.

Zeka testlerinde en yüksek puanları alan yüzde 1'lik gruptan 5 bin üstün yetenekli çocukla çalıştı. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Lady Gaga'nın da aralarında olduğu üstün yetenekli çocukların gelişimini izlemeye aldı.

Bu çalışma sayesinde de bu çocuklarla ilgili birçok şaşırtıcı bilgiye ulaştı.

Google'ın kurucusu Sergey Brin, Lady Gaga ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de çalışmada incelenen 5 bin çocuk arasındaydı.

Peki Joseph Bates'e ne oldu? Açıkçası oldukça başarılı bir yetişkin oldu.

Okumaya devam etti, doktorasını yaptı, üniversitede ders verdi ve şu an yapay zeka alanında öncü bilim insanlarından biri.

Joseph Bates uzun yıllar süren araştırmanın kendi gelişimine çok katkısı olduğunu söylüyor.

Kabul gören inanışa göre, yeteri kadar çalışıp odaklanırsak, herhangi bir konuda uzmanlaşabiliriz. Ancak Profesör Stanley'nin çalışması "pratik yapmak mükemmelleştirir" inanışına karşı çıkıyor.

Kısaltması SMPY olan çalışma, erken bilişsel yeteneklerin (problem çözme ve doğru karar verme gibi) başarıda, pratik yapmak ya da çocuğun sosyo-ekonomik düzeyinden bile daha çok etkili olduğunu savunuyor.

Bu nedenle zeki çocukların yeteneklerinin erken yaşlardan itibaren geliştirilmesi gerekiyor.

Ancak eğitimcilere göre çocukları "dahi olmaya zorlamak" birçok sosyal ve duygusal sorunu da beraberinde getirebilir.

Peki zeki çocukların yeteneklerini geliştirirken mutlu olmalarını da sağlamanın yolları yok mu? İşte bazı ipuçları:

 

1) Çocuğunuzun farklı deneyimler yaşamasını sağlayın

Yüksek zekalı çocuklar motivasyonlarını korumak için genellikle yeniliğe ihtiyaç duyarlar.

Yeni hayat tecrübeleri edinmelerini sağlamak çocukların zorluklarla başa çıkabilmesi için gerekli olan bireysel güvenini geliştirir.

 

2) Yetenek ve ilgilerini besleyin

İster yeni bir spor dalı, bir müzik enstrümanı ya da tiyatro kursu olsun, çocuklarınıza erken yaşlarda yeteneklerini keşfetme fırsatı vermek, onlara zorlukları yenme gücü gibi önemli beceriler kazandırır.

Ama onları "olmadıkları bir şey olmaya zorlamayın".

 

3) Çocuğunuzun entelektüel ve duygusal ihtiyaçlarına cevap verin

Öğrenmenin merkezinde merak yatar.

Çocuklar özellikle okula başlamadan önce çok fazla soru sorar. Sorularıyla bazen sabrınızı zorlasalar da, cevap vermeniz gelişimleri için çok önemlidir.

Ne kadar çok "neden", "nasıl" diye sorarlarsa, okulda da o kadar başarılı olacaklardır.

 

4) Çabalarını övün, hünerlerini değil

Sonuçları değil, öğrenme sürecini överek, çocukların "gelişim odaklı" bir düşünce yapısı geliştirmelerine yardım edin.

Çocuklar olaylara verecekleri tepkileri ebeveynlerinden öğrenir.

Yani ister yeni bir dil öğrenmek, ister bisiklete binmek olsun, öğrenme isteği, özendirilmesi gereken olumlu bir beceridir.

 

5) Başarısızlık korkulacak bir şey değildir

Hatalara, öğrenme yolundaki tuğlalar gözüyle bakılmalıdır.

Hatalardan ders alabilmek, gelişim yolunda bir fırsat olarak görülmelidir. Çünkü çocuklar bu sayede bir sonraki sorunla nasıl daha iyi baş edebileceklerini öğrenebilirler.

 

6) Etiketlerden sakının

Etiketler sadece çocuğunuzu diğer çocuklardan ayrı tutmaya yarar.

Bu da onun zorbalığa maruz kalma ihtimalini artırır ve sizi hayal kırıklığına uğratmamak için üzerinde çok büyük bir baskı oluşturur.

 

7) Çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için öğretmenleri ile birlikte çalışın

Zeki öğrenciler genellikle daha zorlayıcı ders materyallerine, daha fazla desteğe ya da kendi hızlarında öğrenme özgürlüğüne ihtiyaç duyar.

Onların bu gibi ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut eğitim sisteminin biraz dışına çıkmak gerekebilir.

 

8) Çocuklarınızın yeteneklerini test ettirin

Çocukları farklı testlere sokmak disleksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite ya da sosyal ve duygusal durumlarını tespit etmenize yardımcı olur.

 

Peki çocuğunuzun üstün yetenekli olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Yüksek IQ topluluğu Mensa'ya göre bazı işaretler:

-Çok iyi bir hafıza

-Erken yaşta okumak

-Dünyada olup bitene karşı farkındalık

-Sürekli soru sormak

-Gelişmiş bir espri anlayışı

-Müzik yeteneği

-Kontrolün elinde olmasını sevmek

-Oyunlara yeni kurallar koymak
Diğer Seminer raporlarına ulaşmak
için TIKLAYINIZ

Güncel gelişmelerden haberdar olmak için
bizi İnstagram'danTAKİP EDİNİZ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

karneler saat kaçta verilecek 2020, karne saat...
karneler saat kaçta verilecek 2020, karne saat kaçta verilecek, karneler saat kaçta dağıtılacak, karne saat...

Haberi Oku