Özel Eğitim konularında çalışmalar, (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey), özel eğitim konuları seminer çalışması, özel eğitim konuları seminer raporu haziran 2018, hiperaktif öğrenciler seminer raporu

Özel Eğitim konularında çalışmalar, (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey), özel eğitim konuları seminer çalışması, özel eğitim konuları seminer raporu haziran 2018, hiperaktif öğrenciler seminer raporu

HABERLER 01.12.2020, 22:10 30.12.2020, 21:12
Özel Eğitim konularında çalışmalar, (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey), özel eğitim konuları seminer çalışması, özel eğitim konuları seminer raporu haziran 2018, hiperaktif öğrenciler seminer raporu

11-06-2018

Kaynaştırma Eğitimi

Kaynaştırma yoluyla eğitim nedir?

 

        Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. (özel eğitim hizmetleri mad.23 )

 

Amacı:

        Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sağlanır. Çocuğu normal hale getirmek değil,onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

 

KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

 

A- Tam zamanlı kaynaştırma

B- Yarı zamanlı kaynaştırma

C- Tersine Kaynaştırma

 

Tam Zamanlı Kaynaştırma:

 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır.

 

 

Yarı Zamanlı Kaynaştırma:

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel sınıftadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim almaktadır.

 

Tersine Kaynaştırma:

Yetersizlikleri olmayan bireyler istekleri doğrultusunda özellikle okul öncesi eğitimde, çevrelerindeki kaynaştırma uygulaması yapan özel eğitim okullarında açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler.

 

 

 

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN İLKELERİ

 

      Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin akranlarıyla aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır.

      Kaynaştırma, özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

      Hizmetler yetersizliğe göre değil, eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır.

      Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama sürecine göre gerçekleşir.

      Kaynaştırmaya erken başlamak esastır.

      Kaynaştırmada bireysel farklılıklar esastır.

      Duyu kalıntısından yararlanmak esastır.

      Gönüllülük,sevgi,sabır,gayret gerekmektedir.

      Eğitim normal insanlarla ve doğal ortamlar da verilmelidir.

      Eğitim, bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

 

Kaynaştırma öğrencisi olan bir okulda neler yapılmalıdır?

 

        Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır.

 

         Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda BEP geliştirme birimi oluşturulur.

 

         Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır. Bu okul ve kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve destek eğitim odası açılır.

 

        Kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlardaki personel, diğer öğrenciler ve onların aileleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında okul idaresince yapılan planlama doğrultusunda RAM, BEP geliştirme birimindeki ilgili kişilerce bilgilendirilir.

 

         Okul ve kurumlarda, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak bireylerin bir sınıfa en fazla iki birey olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır.

 

        Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 10, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 20 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir. Diğer kademelerdeki eğitim kurumlarında ise sınıf mevcutları; özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.

 

         Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin destek eğitim hizmeti almaları için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu doğrultuda destek eğitim hizmetleri, sınıf içi yardım şeklinde olabileceği gibi destek eğitim odalarında da verilebilir.

 

        Özel eğitim okul ve kurumlarına devam eden öğrencilerin, yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği okul ve kurumlarda bazı derslere ve sosyal etkinliklere katılması için gerekli tedbirler alınır.

 

        Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır.

 

        Kaynaştırma uygulamaları ilköğretim programlarını uygulayan özel eğitim okul ve kurumlarında; yetersizliği olmayan öğrencilerin, yetersizliği olan öğrencilerle aynı sınıfta eğitim görmeleri yoluyla ya da yetersizliği olmayan öğrenciler için bu okul ve kurumların bünyesinde ayrı sınıf açılması şeklinde de uygulanabilir.

 

        Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin bulunduğu ilköğretim okullarında bu öğrencileri örgün eğitime hazırlamak amacıyla gerektiğinde hazırlık sınıfları açılabilir.

 

KAYNAŞTIRMA  EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

¨      Öğrencinin yetersiz yönleri kadar yeterli yönleri de bilinmelidir.

¨      Normal sınıf içinde tek bir yetersizlik türüne yönelik yerleştirme yapılmalıdır.

¨      Eğitim okulda olduğu kadar okul dışı ortamlarda da  devam ettirilmeye çalışılmalıdır.

¨      Çocuklara başarabilecekleri görevler verilmeli  başarılar ödüllendirilmelidir.

¨      Çocuğun güvenini, kişiliğini, ilgisini sarsacak sözlerden kaçınılmalıdır.

¨      Çocuğu normal hale getirmek değil de yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak en önemli hedef olmalıdır.

¨      Ders konularının  analizleri yapılmalı konular parçalara ayrılmalıdır.

¨      Sosyal, kültürel, iş ve meslek eğitimi çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

¨      Her aşamada çocuklar güdülenmeli ve teşvik edilmelidir.

¨      Yetersizlik ne olursa olsun bireyi olduğu gibi kabul etmek esas alınmalıdır.

¨      Çalışmalarda aile ve yakın çevresinin desteği alınmalıdır.

¨      Öğrencinin öğrenciye rehberlik etmesine yer verilmelidir.

¨      Etkinlikler sonucunda çocuğa geri bildirimler verilmeli, geldiği durum hakkında bilgiler verilmelidir.

¨      Çalışmalar sürekli gözlenmeli ve durum hakkında aileye açıklamalar yapılmalıdır.

¨      Sınıflarda 15 öğrenciye 1 kaynaştırma öğrencisi  planlanmalı zorunlu olmadıkça birden fazla öğrenci alınmamalıdır.

¨      Her kaynaştırma öğrencisi için ayrı bir B.E.P  hazırlanmalıdır.

¨      Öğrenmenin verimini artırmak için, sözel yöntemin yanında gözlem, deney, modelleştirme, problem çözme, soru- cevap, tartışma, grup çalışması vb. öğretim yöntemlerinin de kullanılması uygun olacaktır.

¨      En iyi öğrenilen şeyler kendi kendine yaparak ve yaşayarak öğrenme durumuyla ortaya çıkar. Öğretmen bu yöntemi tüm etkinliklerin temeline almalıdır. Yaşantı, dramatize, gösteri yöntemlerinin kullanılmasına özen göstermelidir.

¨      Öğretim etkinliklerinde görsel- işitsel materyaller kullanılması uygun olur. Çünkü öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar çoksa öğrenme o kadar iyi, unutma o kadar geç olacaktır.

¨      Öğrenciler düşük not aldıkları zaman öğretmenler öğrenciler hakkında önyargı beslememeli onlara karşı ilgi ve güvenini yitirmemelidir.

¨      Öğretmen ders anlatırken öğrenci ile sürekli göz iletişiminde bulunmalıdır.Göz iletişimi hem sınıfın denetiminde hem de derse karşı uyanık ve dikkatli tutmada etkili bir yöntemdir.

¨      Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve olgunluk düzeyleri ve bazı özelikleri dikkate alınarak en uygun  pekiştireçler seçilmeli ve bunlar başarıyı ödünlendirici olarak kullanılmalıdır

¨      Olumsuz davranışlardan çok olumlu davranışların, yetersizliklerden çok çocuğun yeterli yönlerinin görülüp pekiştirilmesi daha uygun bir yöntemdir.

 

Okuldaki başarısı nasıl değerlendirilir

 

     Öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır.

Öğrencilerin başarılarının değerlendirmesinde kullanılacak yöntem, teknik, ölçme araçları ve değerlendirme süresi, değerlendirme zamanı, değerlendirme aralıkları, değerlendirmeden sorumlu kişiler ve değerlendirmenin yapılacağı ortam, BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenir.

         Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı olarak yapılır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir.     

         Yazılı sınavlar öğrencilerin yetersizlik türüne, eğitim performanslarına ve gelişim özelliklerine göre çeşitlendirilir. Sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak düzenlenir.

         Öğrenciler, yetersizliklerinden kaynaklanan güçlüklerini gidermek amacıyla sınavlarda uygun araç-gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandırılır. İhtiyacı olan bireyler için yazılı sınavlarda refakat etmek üzere bir öğretmen görevlendirilir.

          İşitme yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.

         Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; dikkat, bellekte tutma ve hatırlama güçlükleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla değerlendirilirler.

         Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla yapılır.

         Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar.

 

     Destek eğitim odası açılması

     Okul ve kurumlarda, kaynaştırma eğitimine dahil özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim odası açılmalıdır. Destek eğitim odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır.Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek eğitim odası açılabilir.Bu odada yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince yapılır.Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca belirlenir ve her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır.

         Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanmalıdır.

        Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılır. Ancak, gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir.

        Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılmalı ve destek eğitim odasının okul veya kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenmelidir.

        Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınmalıdır.

       

     Okul öncesi dönemde özel eğitim hizmetleri

        37-72 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, bireylerin gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak okul öncesi eğitim dönemi süresi bir yıl daha uzatılabilir.

 

         Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimlerini, öncelikle okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma uygulamaları kapsamında sürdürmeleri önerilmektedir. Ancak, bu bireyler için okul öncesi özel eğitim okulu/kurumu ve özel eğitim sınıfları da açılabilir.

 

     İlköğretimde özel eğitim hizmetleri

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ilköğretimlerini, öncelikle kaynaştırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada sürdürebilecekleri gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan ilköğretim okullarında da sürdürebilirler.

İlköğretim programlarının amaçlarını gerçekleştirecek durumda olmayan bireyler ise eğitimlerini, gelişim alanlarındaki performans düzeylerine göre hazırlanmış eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim okul ve kurumlarında sürdürürler.

İlköğretim okullarını bitiren öğrenciler genel, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına yönlendirilirler. İlköğretim programlarına denk olmayan eğitim programlarını tamamlayan özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ise özelliklerine uygun okul ve kurumlara yönlendirilirler.

Bunların dışında çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan, zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan bireyler Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulunda eğitimlerini sürdürebilirler.

     Ortaöğretimde özel eğitim hizmetleri

     Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ortaöğretimlerini, öncelikle kaynaştırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında sürdürebilecekleri gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumlarında da sürdürebilirler.

        Merkezî sınavla öğrenci almayan genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirme kararı alınan kaynaştırma öğrencisinin, ilgili birimlerle yapılacak iş birliği çerçevesinde ikamet adresine göre yakın yatılı okulların olanakları da değerlendirilerek yatılı okulların pansiyonlarına Bakanlıkça sınavsız yerleştirilirler.

         İlköğretimlerini tamamlayan ancak çeşitli nedenlerle ortaöğretime devam edemeyenler ise, uzaktan öğretim yoluyla Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi veya Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitimlerini sürdürebilirler.

     Yüksek öğretimde özel eğitim hizmetleri

     Ortaöğretimlerini tamamlayan kaynaştırma öğrencileri; RAM’lar, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu veya rehberlik ve psikolojik danışma servisi tarafından yüksek öğretime yönlendirilirler.

Yüksek öğretime giriş sınavlarında ve değerlendirmede bu bireylerin yetersizlik türü( görme ve bedensel engelli ) ve özelliklerine uygun düzenlemeler yapılması konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmalıdır.

 

     Yaygın eğitimde özel eğitim hizmetleri

 

        Yaygın eğitim hizmetleri; bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, onları işe ve mesleğe hazırlamak amacına yönelik programların hazırlanması ve uygulanması biçiminde yürütülür. Yaygın eğitim ailenin, bireyin eğitimine etkin katılımını sağlamaya ve temel yaşam becerilerini kazanmasına yönelik bilgi ve beceriler içerecek şekilde ve bireylerin gelişim özellikleri ve yeterlilikleri doğrultusunda bulunduğu çevrenin imkânları ve iş piyasasının talepleri dikkate alınarak uygulama ağırlıklı planlanmaktadır.

         Kaynaştırma uygulamaları kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği çerçevesinde yaygın eğitim programlarından yararlanmaları sağlanır.

         Özel eğitim okul ve kurumlarında açılan yaygın eğitim programlarına katılan bireylerin ve bu bireylerin aile eğitimi programlarına katılan birinci derecedeki yakınlarının ya da velisinin yol ve yemek giderleri eğitimleri süresince Bakanlıkça karşılanır. Ayrıca yaygın eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için özel eğitim sınıfları oluşturulabilir.

 

Kaynaştırma Uygulamalarında Görev ve Sorumluluklar

İlgili Mevzuatta Belirtilen Görevleri Yanında:

Müdür

Kaynaştırma uygulamaları için

¨      Kurumda gerekli düzenlemeleri plânlar

¨      Uygulanmasını sağlar,

¨      Özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği yapar.

 

Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen

¨      Bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygular,

¨       Değerlendirir,

¨       Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir

 

Öğretmen

¨      Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sınıf tarafından sosyal kabulü için önlemler alır,

¨      Bireysel ve gelişim özelliklerini dikkate alarak değerlendirme yapar,

¨      Programını bireyselleştirerek uygular.

¨      Aileler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışır.

 

 

Rehber öğretmenin görev ve sorumlulukları

     Rehber öğretmen bulunduğu okul ve kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yapar:

 

        a) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

 

        b) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında BEP geliştirme birimiyle, öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği yapmak.

 

        c) Öğretmenler ve ailelerle iş birliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu düzenlemek.

 

        ç) Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonu, BEP geliştirme birimi, izleme ve yöneltme kurulu ile öğretmenlerle iş birliği yapmak.

Aile

¨      Programın uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır,

¨       Gerektiğinde eğitim araç-gereç desteği sağlar.

 

 

Özel Eğitime İhtiyacı Olan  Birey

¨      Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir.

 

 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı nedir?

      Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.

 

     Bireyselleştirilmiş eğitim programı,

       

        a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını,

     b) Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağını,

        c) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eğitim materyallerini,

        ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri,

        d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri,

        e) Öğrencinin kişisel bilgilerini

içerir.

        Bireyselleştirilmiş eğitim programı, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı, öğrenci için hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim programında ve bireyin yönlendirilmesinde BEP’e ilişkin değerlendirmeler esas alınır.

     Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi

     Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.

        Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;

 

        a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen,

 

        b) Bir rehber öğretmen,

 

        c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,

 

        ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni,

 

        d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,

 

        e) Öğrencinin velisi,

 

        f) Öğrenci,

 

        olmak üzere bu kişilerden oluşur.

         BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır.Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir.

 

     Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi başkanı ve görevleri

     Okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi başkanı olarak görev yapar. Bu başkanının görevleri şunlardır:

 

        a) Birimde görev alacak üyeleri belirleyerek BEP geliştirme birimini oluşturmak.

 

        b) Birimde gerektiğinde görev alacak üyelerin katılımını sağlamak.

 

        c) BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde, öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi yapılacak düzenlemelere ilişkin tedbir almak.

 

        ç) BEP geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan araç-gereç ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eş güdümlü çalışmak.

 

     Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin görev ve sorumlulukları

 

        özel eğitim değerlendirme kurulu üyesi; öğrenci için belirlenen destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik etme ve öğrencinin bireysel gelişiminin izlenmesinden sorumludur.

 

        Veli; BEP geliştirme sürecinde öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüş bildirmek ve öğrencinin eğitiminde etkililiği sağlamak amacıyla gerektiğinde araç-gereç ile eğitim materyali desteği sağlamaktan sorumludur.

 

        Öğrenci; BEP geliştirme sürecinde eğitim ihtiyaçlarını belirtmek ve eğitimine ilişkin alınacak kararlarda görüş bildirmekten sorumludur.

 

        BEP geliştirme birimi üyelerinin bu sorumluluklarının yanı sıra bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin görevleri şunlardır:

 

        a) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

 

        b) Eğitimde etkililiği sağlamak amacıyla araç-gereç ve eğitim materyali geliştirilmesinde, sağlanmasında, kullanımında özel eğitim hizmetleri kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği yapmak.

 

        c) Öğrencinin tüm gelişim alanındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde BEP’inde değişiklik ve düzenlemeler yapılmasını ya da yeniden BEP hazırlanmasını sağlamak.

        

         ç) Öğrenciler için hazırlanan eğitim planlarını değerlendirerek her yıl yenilemek.

 

        d) Eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda okul/kurum yönetimine ve öğretmenlere önerilerde bulunmak.

 

        e) Öğrencilerin eğitimi konusunda yapılacak düzenleme ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuyla iş birliği yapmak.

 

        f) Eğitim ve uygulama okulu ile otistik çocuklar eğitim merkezlerinde öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim alacak öğrencileri belirlemek.

 

        g) Hazırlık sınıflarına devam edecek öğrencileri belirlemek.

 

        ğ) Özel eğitim okul veya kurumlarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alması uygun olanları belirleyerek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu bilgilendirmek.

 

 

Öğretmenler bu görevlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yürütürler:

 

        a) Bireyselleştirilmiş eğitim programları, gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapmak.

 

        b) Bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygulamak ve değerlendirmek.

       

        c) Öğrencilerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli öğretim materyallerini hazırlamak ve/veya temin etmek.

       

        ç) Okul ve kurumdaki aile eğitim çalışmalarına katılmak, sınıfındaki öğrencilerinin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

 

        d) Öğrencilere destek eğitim hizmeti sağlanması ve eğitim performansları doğrultusunda başka bir okul veya kuruma yönlendirilmesinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ve BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapmak.

 

        e) Öğrencilerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve kontrolüne ilişkin tedbirler almak.

 

        f) Öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bire bir eğitim yapmak.

 

        g) Sınıf öğretmenliğinin esas olduğu okul ve kurumlarda alan öğretmenleri ile birlikte ders okutmak.

 

        (3) Öğretmenler ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen eğitim-öğretimle ilgili görevleri de yapar.

 

Eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmenin görev ve sorumlulukları

         Eğitim programları ve öğretim alanında lisans düzeyinde eğitim alan ya da bu alanda yüksek lisans yapan ve özel eğitim kurumlarında eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmenin görevleri şunlardır:

 

        a) BEP hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde öğretmenler, aileler, öğrenciler ve diğer personel ile iş birliği yapmak.

 

        b) Eğitim programlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde etkililiği artırmak amacıyla, eğitim materyalleri ve araç-gereçlerinin hazırlanması, uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi, ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi konularında önerilerde bulunmak ve bunların gerçekleştirilmesinde okul veya kurum personeli ile iş birliği içinde çalışmak.

 

        c) Okul ve kurumda, eğitim programlarının uygulanması ve uygulamada ortaya çıkan sorunları tespit etmek, bu sorunlara ilişkin öneriler hazırlayarak kurum yönetimine iletmek.

 

        ç) Aile eğitimi programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde okul rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği içinde çalışmak.

 

        d) Eğitim programında yer alan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, kurum içi ve kurum dışındaki etkinliklerin düzenlenmesinde, bunların planlanması ve uygulanmasında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

 

        e) Seçmeli derslerin verimliliğini ve ihtiyaçlara uygunluğunu değerlendirerek, bu derslerin çeşitlendirilmesi konusunda okul yönetimine önerilerde bulunmak.

 

 

 

 

Öğretmenlere Öneriler:

 

1.     Size yardımcı olabilecek kaynakları harekete      geçirin.okulun ve anne babanın desteğini isteyin.bir sorun ortaya      çıktığında danışabileceğiniz bu konuda bilgili bir      profesyonelle(psikolog,danışmanv.b) iş birliği yapmalısınız.

2.     Öğrencinizi size en yakın noktaya oturtun      ve  sürekli göz göze gelerek  dikkati dağılan  öğrencinizin dikkatini her an üzerinizde      tutabilirsiniz

3.     Öğrenmenizi       duygusal yönünü göz ardı etmeyin.Bu çocuklar sınıftaki      faaliyetlerin eğlendirici yönünü bulmak, başarısızlık ya da becerisizlik      yerine başarılı olmanın tadına varmak, korku yada sıkıntı yerine heyecan      yaşamak ihtiyacındadırlar.

4.     Dikkat eksikliği olan öğrenciler düzenli      ortamlara ihtiyaç duyarlar. Kendi başlarına iç dünyalarını      düzenleyemedikleri için dış dünyalarının başkaları tarafından      düzenlenmesini isterler.Ne yapacaklarını bilmeyen ya da unutan çocuklar      önceden hazırlanmış listelerden faydalanabilirler. Onların hatırlatılmaya,      prova yapmaya, tekrar yapmaya, yönlendirilmeye, sınırlar konulmasına ve      düzene ihtiyaçları vardır.

5.     Kuralları yazın ve her dakika göz önünde      olacağı bir yere asın.Çocuklar kendilerinden ne beklendiğinden emin      olduklarında, çevrelerindeki kişilere daha fazla güven duyacaklardır.

6.     İşlerin nasıl yapılması gerektiğini      tekrarlayın,yazın,söyleyin.

7.     Sınırlar koymaktan çekinmeyin.Sınırlar      çocuklara ceza vermek için değil,onları rahatlattığı ve çevrelerine güven      duymalarını sağladığı için konur.

8.     Önceden belirlenmiş bir programa dakik bir      biçimde sadık kalmasını sağlayın.Bu programı tahtaya yada öğrencinin      sırasına yapıştırabilir ve sık sık bakması için uyarabilirsiniz.

9.     Okul sonrasında yapması gerekenleri yazması      için yardımcı olun.

10.  Ödevleri kontrol ederken , miktardan çok      ödevin kalitesine bakın.

11.  Çocuğun neler öğrendiğini sık sık kontrol      edin..

12.  Büyük projeleri, küçük ve bitirilmesi kolay      parçalara bölün.Büyük projeler dikkat eksikliği olan öğrencileri hemen      yıldırır ve  ‘ben bunu bilmiyorum ,      bitirmeyi asla başaramam’ demelerine neden olur.Oysa büyük bir işi kolayca      başarılabilir küçük parçalara bölmek, onları ürkütmeyecektir.

13.  Sınıfta şakacı, alışılmışın dışında , neşeli      biri olmaya çalışmalısınız.Bu çocuklar eğlenceye bayılırlar ve hemen      katılırlar.Bu da dikkatlerini toplamalarına neden olur.Bu arada çocukları      fazla heyecanlandırmaktan da kaçınmalısınız

14.  Çocuğun başarılarını yakalamak ve övmek için      hep tetikte olun.Dikkat eksikliği olan çocuklar, o kadar fazla      başarısızlık yaşarlar ki, verebileceğiniz her türlü olumlu tepkiye      ihtiyaçları vardır.Övgüye çok olumlu tepki verirler; övgü almadıkları      durumda siner ve içine kapanırlar,güvenlerini kaybederler.

15.  Öğretirken konu başlıklarını kullanın, ana      fikri çıkarmayı öğretin.

16.  Neler söyleyeceğinizi söylemeden önce anons      edin, sonra söylemek istediğinizi söyleyin.

17.  Yönergelerinizi  basitleştirin.Seçilecek şıkları      basitleştirin.Basit cümleleri kavratmak daha kolaydır.Ama renkli cümleler      kullanın,renkli bir dil dikkat toplamaya yardımcı olur.

18.  Kendilerini değerlendirebilmeleri için onlara      yardımcı olun.Çoğu zaman nasıl davrandıklarının ya da bulundukları noktaya      nasıl geldiklerinin farkında değildirler.Kendi kendisini tanımasına      yardımcı olacak sorular sormalısınız.

19.  Davranışların yönlendirilmesini sağlamak için      daha büyük çocuklarda  puanlama      sistemi ve daha büyük çocuklarda ödüllendirme sistemi geliştirin.

20.  Eğer çocuk sosyal işaretlerden –vücut dili,      ses tonu, zamanlama vb.- anlamıyorsa, o zaman tedbirli bir şekilde bunları      anlamayı ona öğretmelisiniz.

21.  Sınav tamamlamayı öğretin.

22.  Çocukları çifter ya da üçer gruplar halinde      ayırın.Birlikte çalışabilecek grup şeklini bulana kadar denemekten      vazgeçmeyin.

23.  Grubuna bağlı kalmasına dikkat edin.Bu      çocuklar bir gruba ait olmak ve işlev sahibi olmak ihtiyacı duyarlar.

24.  Olanak buldukça çocuğa sorumluluğunu verin.

25.  Evden –okula-eve bir ödev defteri tutturun.Bu      yöntem ev ile okul  arasında sürekli      bir iletişim sağlar.

26.  Günlük karne sistemi geliştirin.Çocuk küçükse      karne eve, daha büyükse direkt olarak çocuğa okunmalıdır. Günlük karne      disiplin amaçlı değil, cesaret verici olmalıdır.

27.  Övün, sırt sıvazlayın, onaylayın, cesaret      verin, umutlandırın.

28.  Daha büyük çocuklara, öğrendiklerini daha      sonra hatırlayabilmek için küçük notlar yazmalarını önerin.

29.  Bir senfoniyi yöneten bir orkestra şefi gibi davranın.      Orkestranın senfoni başlamadan önce dikkatini toplamasını sağlayın.

30.  Olanak buldukça, birlikte çalışabilmeleri için      onları her ders için bir çalışma arkadaşı seçmeye ve telefon numarasını      yazmaya teşvik edin.

31.  Çocuğun arkadaşları tarafından damgalanmasını      önlemek için, sınıf arkadaşlarına durumu açıklayın ve normal      davranmalarını sağlayın.

32.  Anne ve babayla sık sık görüşün.Onlarla      yalnızca sorun ortaya çıktığında görüşmekten kaçının.

33.  Evde yüksek sele kitap okumasını      önerin.Sınıfta olanak buldukça yüksek sesle okuyun.Çocuğun tek bir konu      üzerinde odaklanmasını sağlayın.

34.  Sık sık tekrar yapın.

 

 

HİPERAKTİFLİK NEDİR ?

 

Hiperaktivite denilince akla ilk gelen; yerinde duramayan, çok hareketli ve aceleci olan, yaŞına, bulunduğu ortamdaki diğer çocuklara göre aşırılık gösteren durum tanımlanır. Hiperaktivite bir öğrenme bozukluğu değil, öğrenmeyi bozan bir davranış sorunudur.

 

HİPERAKTİFLİK NE ZAMAN BAŞLAR ?

 

Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik tanısının koyulabilmesi için belirtilerin 7 yaşından önceden beri bulunması ve çocuğun sosyal ve akademik yaşamını olumsuz yönde etkileyecek boyutta olması gereklidir.

 

Hiperaktif bebeklerde doğduktan sonra zor uyuma, çok ağlama, zor yatışma sık görülür. Yürümeye başlayınca motor takılmış gibi oradan oraya koşuşturan, koltuk, masa, sandalye tepesinde dolanan, sürekli düşüp kalkan, her yerini yara bere içinde bırakan, ebeveynlerini ya da bakıcısını peşinden dolandıran süreç ile başlar.

 

HİPERAKTİFLİK KİMLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜR?

 

Erkeklerde kızlardan 4-8 kat daha fazla görülür.

 

 

HİPERAKTİFLİK NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

 

Hiperaktif çocukların beyinlerinde mesaj alıŞı veriŞin gerçekleŞtiren kimyasal maddelerde bir sorun olduğunda,

 

Anne-babadan birinde veya her ikisinde de hiperaktivite olduğunda Çocukluk çağı hastalıklarından sonra görülebilir. GeliŞimsel sorunlar hiperaktivite ile bağlantılı olabilir.

 

Beyin dokusundaki doğumsal ya da sonradan olma zedelenmeler hiperaktiviteye sebep olabilir.

 

HİPERAKTİFLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

 

Hiperaktif olan kişilerde:

 

Yerinde duramama, (Sanki içinde durmak bilmeyen bir motor varmış gibi sürekli hareketlidir)

 

Sürekli konuşma isteği içerisinde olma,( Aşırı konuşur)

 

KarŞısındaki kiŞinin lafını bölme gibi davranıŞlara sahip olmaktadır.

 

Oturması gerektiği halde oturamaz,

 

Yerli yersiz koşup tırmanır,

 

Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çeker,

 

Her zaman bir şeylerle uğraşır.(El ve ayakları devamlı oynar, sakin ve hareketsiz tutmak güçtür.)

 

Cevapları ağzından kaçırır,

 

Sırasını beklemekte zorlanır,

 

BaŞladığı bir işi bitiremez.

HİPERAKTİFLER HANGİ ALANDA BAŞARILI OLURLAR ?

 

Hiperaktif çocuğun kısa süreli iŞlerde ya da TV, bilgisayar oyunu gibi eğlenceli iŞler sırasında çok dikkatli olduğunu gözleyebilirsiniz.

 

HİPERAKTİF ÇOCUKLARIN AİLELERİNE ÖNERİLER

 

Aşırı hoşgörülü olmak, çocuğun her yaptığına izin vermek de doğru değil. Bazı kurallar koyulmalı ve bunlara kararlı bir Şekilde uyulmalı.

 

Çocuğunuzu güzel sözlerle, kucaklayarak ödüllendirmeniz, olumlu davranıŞları için küçük armağanlar vermeniz çok önemlidir.

 

Çocuğunuzun uyandığı, yemek yediği,yıkandığı, okula gitmek için evden çıktığı ve yattığı saatlerin her gün belirli ve aynı olmasını sağlayın.Çocuğunuzu kalabalık alıŞveriŞ merkezleri gibi çok fazla uyarının bulunduğu ortamlardan mümkün olduğunca uzak tutmaya çalıŞın. Dayaktan kaçınılmalıdır.

 

HİPERAKTİF ÇOCUKLARIN ÖĞRETMENLERİNE ÖNERİLER

 

Hiperaktif çocuklarla yeterince ilgilenilebilmesi için küçük gruplar daha elveriŞlidir. Çocuğun öğretmenin gözü önünde, pencereden uzak ve tahtaya yakın bir yerde oturmasını sağlayın.

 

Kendi baŞına yapılabilecek ödevleri, diğer çocuklardan ayrı bir köŞede, dikkati dağılmadan yapmasına izin verin.

 

Çocuğun ödevlerini yaparken gerektiğinde ara vermesine olanak tanıyın.

 

Oyun saatlerini azaltma ve teneffüs iptalinden kaçının.

 

Dikkat sorunları olan çocuklara serbest bir sınıf ortamı yerine kesin kuralları olan düzenli bir sınıf ortamı sağlayın.

 

Ödül puanları, çocuğun baŞarısını grafikler ile göstermek, çocuğu çıkartmalar ve yıldızlar ile ödüllendirmek, çoğu istenilen davranıŞları göstermesi için heveslendirecektir.

 

Uzun sürebilecek ödevleri küçük parçalara bölün. Böylece çocuğa bir iŞi tamamlamıŞ olma duygusunu tattırmıŞ olursunuz.

 

Mümkünse derste iŞlediklerinizi ve ödevleri yazılı hale getirin.

 

 

HİPERAKTİFLİK NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

 

Hiperaktivite yaŞla birlikte azalmakta, ancak dikkatsizlik ve dürtü denetim sorunları kalıcı olabilmektedir. Genellikle ilk kaybolan aŞırı hareketlilik, en son kaybolan ise dikkat eksikliğidir.

 

Yapılan araŞtırmalar, ilaç tedavisinin DEAH’nin ana belirtilerini gidermekte etkili olduğunu göstermektedir. İlacın etki süresine bağlı olarak bu ilaçları kullanan çocuklar dikkatlerini daha iyi odaklamakta, hareketlerini kontrol etmeyi baŞarabilmektedir.

 

Okul çağındaki hiperaktif çocuklar için en çok kullanılan ilaç Ritalin (Metilfenidat)’dir. Bunun dıŞında Pemolin (Tradon), Tofranil (İmipramin) ve Catapresan (Klonidin) gibi baŞka bazı ilaçlar da yardımcı olabilmektedir. İlaç tedavisi gerekli olduğunda doktorunuz çocuğunuz için en etkili ilacı bulmanızda size yardımcı olacaktır.

 

                                                                                                                                                                 

Yorumlar (0)
11
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23