FLAŞ HABER
HABERLER:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
Okul Aile İşbirliğinin Geliştirilmesine yönelik, aile katılımını destekleyecek örnek çalışma ve etkinliklerin paylaşılması, Okul Aile İşbirliğinin Geliştirilmesine yönelik, aile katılımını destekleyecek örnek çalışma ve etkinliklerin paylaşılması seminer

İLKÖĞRETİMDE OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 

 

Araş. Gör. Erten GÖKÇE

Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara Üniversitesi

 


ÖZET


Araştırmanın amacı, ilköğretimde okul-aile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenci velilerinin beklenti ve önerilerini belirlemektir.

Ankara’da ilköğretim okullarında görev yapan 16 okul yöneticisi ve 80 öğretmenin beklenti ve önerilerinin belirlenmesi amacıyla da anket formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler gruplandırılarak frekans ve yüzde şeklinde ifade edilmiştir.

Araştırmanın en önemli sonuçları şunlardır: Hem okul yöneticileri, hem öğretmenler hem de velilerin tamamına yakını sürekli etkileşim ve işbirliğinin sağlanması gerektiği konusunda görüş birliği içerisindedirler. Okul yöneticileri ve öğretmenler öğrenci velilerinin öncelikle okula ve kendilerine yardımcı olmalarını isterlerken, öğrenci velileri ise, okul yönetimine aktif olarak katılmayı ve eğitimin niteliğinin artırılmasını istemektedirler. Yine okul yöneticileri ve öğretmenler, öğrenci velisinin okul etkinliklerine ve toplantılarına katılarak sorumluluklarını yerine getirmesini beklerlerken, öğrenci velileri ise, talep ve isteklerinin okul yönetimi tarafından dikkate alınmasını, sosyal faaliyetlerin artırılmasını ve Okul-Aile Birliği’nin işlevsel hale getirilmesini istemektedirler. Bu sonuçlar doğrultusunda araştırmada, okul-aile işbirliğinin etkin hale getirilmesi, okul yönetimine öğrenci velilerinin aktif olarak katılması, okul etkinliklerinin velilerle birlikte planlanarak çevreye yönelik hale getirilmesi ve yönetici, öğretmen ve velilerle işbirliğini geliştirecek nitelikte kurs, seminer vb. etkinliklerin düzenlenmesi önerilmektedir.


 

ABSTRACT

The aim of that study is to maintain the recommendations and expectations of parents, school administrators ands teachers towards developing of school parent corparation in primary schools. Data were collected by a questionnaire form administrated to 165 parents and interview form administrated to 80 teachers and 16 school administrators. The collected data were analyzed by frequency and percentage.

The findings are as folllows;

Almost all subjects stated high degree agreement with the need of providing permanent interaction and corperation. While teachers and administrators ask parents to help them and school avtivities, parents felt a desire participating into administrial procedures actively, and expected to improve the quality of supplied education. Finally, it is recommended that the parent school corperation get increased and higher participation into the administrial procedures. It is adviced that the planning of school activities should be made by the association of parents and school staff.

 

Bizi instagram'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bizi Twitter'dan takip etmek için TIKLAYINIZ
 

Bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan gücünü sağlayabilmesi, temelde insan sisteminin başarısına bağlıdır. Hızla değişen çevresel koşullar ve toplumsal dinamizm her kademe ve düzeyde eğitime verilen önemin artmasına neden olmaktadır. Yeni nesillerin daha nitelikli yetiştirilebilmesi için eğitim sürecini bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi ve geliştirilmesi gerekir. Eğitim süreci, bireyin yaşadığı çevreye ve topluma uyum sağlamasına yardımcı olur. Ayrıca geçmişten gelen kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasını ve geliştirilmesini de sağlar. Eğitim sürecinin temeli öğrenmeye dayanır. Öğrenme süreci çocuğun doğumuyla birlikte ailede başlar, planlı ve programlı bir kurum olan okul ile devam eder.

Bireyin gelecekteki yaşamında kuşkusuz en belirleyici rolü oynayan kurum okuldur. Bu nedenle okulun geliştirilmesi ve tüm ilgililerin eğitim sürecine katılması gerekir. Okulda gerçekleştirilen     öğretim  etkinliklerinin planlanmasında ve uygulanmasında en önemli sorumluluğu okul yöneticileri ve öğretmenler


 

üstlenmektedir. Temelde esas olan öğrencinin nitelikli yetiştirilmesi ve hayata hazırlanması ise, çocuklarının başarısı için çaba harcayan ailelerin sürecin dışında tutulması düşünülemez. O halde okul-aile işbirliğinin sürecin her aşamasında  ve okul etkinliklerinin gerçekleştirmesi hem okulun amaçlarına ulaşılmasını hem de öğrenci davranışların olumlu yönde değişiklik meydana getirilmesini sağlayacaktır. Özellikle ilköğretim kademesinde sağlıklı bir etkileşim ve işbirliğinin oluşturulması, çocuğun gelecekteki yaşamında belirleyici olması bakımından çok büyük önem taşımaktadır.

Okul                yöneticileri,                 yönetim sorumluluğunun yanı sıra, öğretme-öğrenme süreci ile ilgili etkinliklerin planlanması ve uygulanması çalışmalarına doğrudan katılmak durumundadırlar. Öğretmenlerin etkili bir biçimde öğretim sürecine katılması ve öğrenci başarısını artırıcı önlemlerin alınması okul yöneticileri tarafından sağlanmalıdır. Ayrıca okul yöneticileri, okul aile işbirliğinin etkin bir biçimde sağlanması konusunda öğretmenleri destekleyerek teşvik etmelidirler.


Öğretmenler, okul aile işbirliğinin sağlanmasında ve geliştirilmesinde en önemli ve kritik rolü onamaktadır. Çünkü öğretmenler öğrenci ile doğrudan etkileşim içerisinde bulunmakta ve onların ilgi ve ihtiyaçlarını yakından izlemektedirler.

Calderhead, öğretmenin hızla değişen rolünü “Öğrenciyle bütünleşerek onların duygularını anlaması, öğretim ortamını düzenlemesi, meslektaşları ve anne-babalar ile sürekli etkileşim kurması gerekir” şeklinde belirtmiştir (Calderhead, 1997, s.21). öğretmenin ailelerle yakın ilişki içerisinde olması gerektiğinin önemi üzerinde duran Biller, “Öğretmen ana- babaları ziyaret etmeli hatta onları derse katılmaya davet etmeli, özel sorunları ile ilgilenmeli ve çocukları daha yakından tanımak için onlardan yardım alınmalıdır” şeklinde görüşlerini belirtmiştir (Biller, 1997, s.51). Yine öğretmenin çocuğu ve ailesini yakından tanıması gerektiği üzerinde duran Viechnicki, bu amaçla öğretmenlerin özel bir dosya tutması gerektiğini belirterek bu dosyada bulunması gereken bilgileri şu şekilde sıralamıştır (Viechnicki),1997, s.351).

. Her çocuk için özel kayıtlar

. Derslerde yapılan gözlemler

. Çocuğun akranlarına ve kendisine ilişkin

anketler

. Aile ve çevre araştırmasına ilişkin veriler

. Çocuk tarafından ortaya konulan ürünlerin örnekleri

Öğretmenlerden beklenen rollerin giderek değişmeye başlaması ve onlardan beklentilerin hızla artması öğretmenin bu yönde yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Öğretmen, okul ile aile arasındaki işbirliğin kurulmasına ve geliştirilmesine olanak sağlayacak bilgi birikimine sahip olmalıdır.

Öğrenci velileri ise, çocuklarının daha nitelikli yetiştirilebilmesi için, okul yönetimi ve öğretmenlerle işbirliği yapmak zorundadır. Kuşkusuz ana-babalar çocuklarını en yakından tanıyan kişilerdir. Ana-babalar çocuklarının ilgi ve ihtiyaçları, ile kişilik özelliklerini yakından izleyerek öğretmene çok yararlı bilgiler verebilirler. Hatta ortaya çıkan sorunların çözülmesinde işbirliği yaparak birlikte çalışabilirler. Böylece ana baba çocuğuna karşı nasıl davranması gerektiği konusunda da bilgi sahibi olur.

Türkiye’deki ilköğretim okullarında okul- aile işbirliğinin nitelikli bir biçimde kurulduğunun söylenilmesi oldukça güçtür. Doğan tarafından yapılan bir araştırmada okul yöneticilerinin okul aile iletişimi konusunda ilgisiz ve isteksiz davrandıkları ve yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucu ortaya konulmuştur (Doğan, 1995, s.11). Kaşıkçı tarafından yapılan bir başka araştırmada ise, okul-aile işbirliğinin sağlanması konusunda öğretmenlerin %28’inin kendilerini yetersiz buldukları sonucuna ulaşılmıştır (Kaşıkçı, 1996, s.137).


Oysa ilköğretim kademesinde okul aile işbirliğine duyulan ihtiyaç, Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nde; “Bütün Okullarda Okul-Aile Birliği kurulu. Okulun öğretmenleri bu kurulun tabi üyesidir. Birliğin amacı okul ile aile arasında bütünleştirmeyi gerçekleştirmek suretiyle veri ve öğretmenler arasında işbirliği sağlamaktır” şeklinde tanımlanmaktadır (Resmi Gazete, 1983, s.11).

İlköğretim kademesinde okul-aile işbirliğinin sağlanabilmesi için yasa ve yönetmeliklerin ötesinde, ilgili tüm tarafların işbirliğinin önemine inanması ve sahip oldukları sorumlulukların bilincinde olması gerekir. Bu da, ancak ilgili tarafların bu konudaki beklentilerinin açıkça ortaya konulmasıyla sağlanır. Okul-aile işbirliğini sağlamada karşılıklı beklenti ve önerilerin ortaya konulması hem sorunların çözümlenmesinde hem de işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

 

Amaç

Bu çalışmanın amacı, ilköğretimde okul- aile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenci velilerinin beklenti ve önerilerini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.

1.     Okul-aile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak yönetici ve öğretmenlerin öğrenci velilerinden beklentileri nelerdir?

2.     Okul-aile işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili olarak yönetici ve öğretmenlerin önerileri nelerdir?

3.    Okul-aile işbirliğinin geliştirilmesinde öğrenci velilerinin, yönetici ve öğretmenlerden beklentileri nelerdir?

4.      Okul-aile birliğinin geliştirilebilmesi için öğrenci velilerinin çözüm önerileri nelerdir?

 

YÖNTEM

Ankara’da ki ilköğretim okullarında okul- aile işbirliği konusunu inceleyen bu çalışma betisel türde bir araştırmadır. Okul-aile işbirliği konusu, bu okullarda görevli yönetici ve öğretmenler ile öğrenci velilerinin görüşlerine dayalı olarak incelenmeye çalışılmıştır.

 

Araştırma Grubu

Abu araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik sertifikası Programına kayıtlı öğrencilerin uygulama yaptıkları

12 ilköğretim okulunda görev yapan yönetici ve öğretmenler ile öğrenci velilerinden elde edilen bulgularla gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubu 16 yönetici, 80 öğretmen ve 165 öğrenci velisinden oluşmuştur.

 

Araç

Araştırmada ihtiyaç duyulan bilgiler, araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan iki görüşme formu ile yönetici ve


öğretmenlerden; bir anket formu ile de öğrenci velilerinden toplanmıştır. Yönetici ve öğretmenlerle yapılan görüşmeler araştırmacı tarafından yapılmıştır. Her iki gruba da iki açık uçlu soru yöneltilmiştir. Öğrenci velilerine, ilgili anket formları öğrenciler aracılığıyla gönderilmiştir. Öğrenci velisi anket formunda ise, üç açık uçlu soru yer almıştır.

 

Veri Analizi

Yönetici, öğretmen ve öğrenci velilerinden elde edilen verilen analizinde şu aşamalar izlenmiştir. İlk olarak her bir grubun sorulara verdikleri cevaplar ayrı ayrı ve herbir soru için belirlenmiştir. İkinci aşamada verilen cevaplardan


öz olarak aynı fakat farklı sözcüklerle ifade edilenler birleştirilerek bir kategoride toplanmıştır. Daha sonra cevap kategorilerine ilişkin frekans ve yüzdeler çıkartılarak verilerin analizi yapılmıştır.

 

BULGULAR

Bu bölümde elde edilen veriler okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci velilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda üç ayrı bölüm halinde düzenlenmiştir. Veri toplama arasınca yer alan her bir soruya ilişkin bulgular ayrı ayrı tablolar halinde gösterilmiştir.

 

Okul    Yöneticilerinin    Görüş    ve  Önerilerine

İlişkin                                                                Bulgular


 

Tablo:1 “Okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi için öğrenci velilerinden beklentileriniz nelerdir?” sorusuna verilen yanıtların dağılımı (N=16)

Sıra

Beklentiler

f

%

1

Velinin okul yönetimine ve öğretmenlerle sürekli işbirliği ve etkileşim içerisinde olması

16

100.0

2

Velinin okul etkinliklerine ve toplantılara aktif olarak katılması

15

93.8

3

Velinin okula karşı duyarlı olması ve işbirliğinin önemine inanması

12

75.0

4

Velinin çocuğun sorunuyla yakından ilgilenmesi ve çözümüne yardımcı olması

11

68.8

5

Çocuğun okuldaki başarısına velinin önemli bir rolü olduğuna inanması

8

50.0

6

Velinin okula maddi ve manevi destek sağlaması

7

43.8

7

Velinin okul personeline saygılı ve anlayışlı davranması

5

31.3

 


Tablo 1’deki veriler incelendiğinde yöneticilerin sürekli işbirliği ve etkileşim sağlanması gerektiği konusunda tam bir görüş birliği içerisinde oldukları görülmektedir. Yine yöneticilerin büyük bir kısmı


velinin okul etkinliklerine ve toplantılarına katılması, okula karşı duyarlı olması ve öğrenciyle yakından ilgilenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.


 

Tablo 2: “Okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi için önerileriniz nelerdir?” sorusuna verilen yanıtların dağılımı (N=16).

Sıra

Öneriler

f

%

1

Okul yöneticisi öğretmen ve velilerin okul-aile işbirliğinin önemine inanması

15

93.8

2

Okul yöneticisi, öğretmen ve velilerin işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak sık sık toplantı ve etkinlikler düzenlemesi

14

87.5

3

Velilerin okul-aile işbirliği konusunda bilinçlendirilmesini sağlayıcı toplantı, seminer

vb. etkinliklere yer verilmesi

14

87.5

4

Öğretmenlerin okul-aile işbirliğini geliştirebilecek niteliklere sahip olması

12

75.0

5

Okulun öğrencilere ve velilere önem verdiğinin hissettirilmesi

10

62.5

6

Velilere, okul yönetimine aktif katılımı sağlayıcı nitelikte görevler verilmesi

8

50.0

7

Velilerin okula karşı sorumluluklarını yerine getirmesi

7

43.8

8

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin velileri zamanında ve doğru biçimde yönlendirmesi

5

31.3

9

Okullarda velilerin görüşme yapabilmelerine uygun bir mekan oluşturulması

4

25.0

 


Tablo 2’deki veriler incelendiğinde yöneticilerin çok büyük bir kısmı, velinin okul-aile işbirliğinin önemine inanması, işbirliğini geliştirmeye yönelik toplantılar düzenlenmesi, velinin bilinçlendirilmesi ve öğretmenin işbirliğini geliştirecek niteliklere sahip olması, gerektiği üzerine durmuşlardır.  Ayrıca yöneticiler, velilerin okul yönetimine


katılmasını, sorumluluklarını yerine getirmesini ve okulların uygun görüşme mekanları oluşturmasını önermişlerdir.

 

Öğretmenlerin Görüş ve Önerilerine İlişkin Bulgular


 

Tablo 3: “Okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi için öğrenci velilerinden beklentileriniz nelerdir?” sorusuna verilen yanıtların dağılımı (N=80).

Sıra

Beklentiler

f

%


1

Okul yönetimi ve öğretmenlerle sürekli bir etkileşim ve işbirliği halinde olması

74

92.5

2

Öğrenci velilerinin çocuklarının sorunları ile yakından ilgilenmesi

68

85.0

3

Velinin okulda düzenlenen etkinliklere ve toplantılara aktif olarak katılması

61

76.3

4

Öğrenci velisinin sorumluluk sahibi olması

52

65.0

5

Öğrenci velisinin gerektiğinde okul yönetiminden ve öğretmenden yardım istemesi

46

57.5

6

Velinin çocuğuyla yakın ve samimi ilişkiler kurabilmesi

37

46.3

7

Öğrenci velilerinin öğretmenlere karşı saygılı olması

32

40.0

8

Öğrenci velilerinin okula maddi ve manevi yardımda bulunması

24

30.0

 


Tablo 3’deki veliler incelendiğinde, öğretmenlerin çok büyük bir kısmının etkileşim ve işbirliği üzerinde durdukları, velinin çocuğun sorunlarıyla ilgilenmesi, okul etkinliklerine katılması ve


sorumluluk sahibi olması gerektiğini vurguladıkları görülmektedir. Yine velinin okula destek olması ve öğretmenlere saygılı davranması beklentiler arasında yer almaktadır.


 

Tablo 4: “Okul-aile işbirliğinin geliştirilebilmesi için önerileriniz nelerdir?” sorusuna verilen yanıtların dağlımı (N=80).

Sıra

Öneriler

f

%

1

Öğretmenlerle veliler arasında etkileşim ve işbirliğinin oluşturulması

73

91.3

2

Okul Aile Birliği çalışmalarına velilerin etkin katılımının sağlanması

67

83.8

3

Velilerin görüş ve önerilerinin okul yönetimi ve öğretmenler tarafından dikkate

alınması

64

80.0

4

Okul yönetiminin öğretmenlere ve velilere destek olması

58

72.5

5

Velilerin çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgilendirilmesi

46

57.7

6

Velinin çocuğun sorunlarıyla yakından ilgilenmesi ve çözümüne yardımcı olması

42

52.5

7

Okul yönetimine ve yapılan toplantılara velilerin aktif katılımının sağlanması

35

43.8

8

Okul Aile Birliği toplantılarının düzenli aralıklarla yapılması

29

36.3

9

Okulda velilerin görüşme yapabilmelerine uygun bir mekanın oluşturulması

27

33.8

10

Sosyal etkinlikler ve özel günler düzenleyerek velilerin özendirilmesi

24

30.0

 


Tablo 4’deki veriler incelendiğinde, öğretmenlerin büyük bir kısmı, okul-aile işbirliğinin sağlanması, Okul-Aile Birliği çalışmalarına velilerin katılması ve velilerin görüş ve önerilerinin okul yönetimi ve öğretmenler tarafından dikkate alınması gerektiğini önermişlerdir. Ayrıca öğretmenler, velilerin çocuk gelişimi konusunda bilgilendirilmesi, çocuğun


sorunlarıyla yakından ilgilenmesi, velinin toplantılara katılması ve okullarda uygun bir görüşme ortamının hazırlanması gerektiği üzerinde de durmuşlardır.

 

Öğrenci Velilerinin Görüş ve Önerilerine İlişkin Bulgular


 

Tablo 5: “Okul-aile işbirliğinin geliştirilebilmesi için öğretmenlerin neler yapmasını beklersiniz?” sorusuna verilen yanıtların dağılımı (N=165).

Sıra

Beklentiler

f

%

1

Öğretmenlerin velilerle etkili iletişim ve işbirliği oluşturması

148

89.7

2

Öğretmenlerin çalışmalarında etkin ve yapıcı olarak öğrencilerini yönlendirmesi

132

80.0

3

Öğretmenlerin görev sorumluluklarının bilincinde olması ve bunları yerine getirmesi

121

73.3

4

Öğretmenlerin öğrencilerin bireysel farklılıklarını (ilgi, ihtiyaç, yetenek vb.) dikkate

alması

116

70.3

5

Öğretmenin, tutum ve davranışlarıyla öğrencilerine ve çevresine örnek olması

98

54.4

6

Öğretmenlerin öğrenciler arasında ayrım yapmaması

92

55.8

7

Öğretmenlerin, çocukların sorunlarının çözümlenmesinde velilere yardımcı olması

81

49.1

8

Öğretmenlerin, öğrenciler ve veliler için özel günler ve etkinlikler düzenlemesi

72

43.6

9

Öğretmenin öğrencilerle okul dışında da ilgilenmesi

60

36.4

10

Öğretmenin, başarılı öğrencileri ödüllendirmesi ve başarısız olanların nedenlerini araştırması

53

32.1

11

Öğretmenin okulun kurallarını çocuğa benimsetmesi

46

27.9

 


Tablo 5’deki veriler incelendiğinde, velilerin büyük bir çoğunluğunun etkileşim ve işbirliği, öğretmenlerin öğrencileri yönlendirmesi ve görev sorumluluklarını yerine getirmesi, öğretmenlerin öğrencileri yakından tanıması ve onlar arasında


ayrım yapmaması beklentisi içinde oldukları görülmektedir. Ayrıca veliler, öğretmenin çocuğun sorununun çözümüne yardımcı olması, çevreye örnek olması, aile ve çocukla iyi ilişkiler kurması gerektiği üzerinde de durmuşlardır.


Tablo 6: “Okul-aile işbirliğinin geliştirilebilmesi için okul yöneticilerinin neler yapmasını beklersiniz?” sorusuna verilen yanıtların dağılımı (N=165).

Sıra

Beklentiler

f

%

1

Okul yönetimine velilerin de aktif olarak katılımının sağlanması

 

 

2

Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler arasında etkili iletişim ve işbirliğinin oluşturulması

 

 

3

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin düzenli aralıklarla veli toplantıları ve sosyal

etkinlikler düzenlemesi

 

 

4

Okulu MMP yöneticileri ve öğretmenlerin velilere karşı demokratik, anlayışlı ve

hoşgörülü davranması

 

 

5

Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından öğrencilerin başarı ve devam durumlarının yakından izlenmesi

 

 

6

Okul Aile Birliği’nin işlevsel hale getirilerek okul yönetimine katılması

 

 

7

Okulda verilen eğitimin niteliğinin artırılması

 

 

8

Öğretmenle velinin başbaşa görüşmesine olanak sağlayacak zaman ve mekan

düzenlemesinin yapılması

 

 

9

Ekonomik durumu uygun olan velilerin okula destek sağlaması

 

 

10

Ekonomik durumu uygun olmayan ailelere okul yönetiminin yardımcı olması

 

 

11

Okul ortamının sağlıklı ve temiz olması

 

 

12

Okul kadrosunda rehber öğretmenlerin görevlendirilmesi

 

 

Diğer Seminer raporlarına ulaşmak
için
TIKLAYINIZ


Kaynak: http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/MakalelerGüncel gelişmelerden haberdar olmak için
bizi İnstagram'danTAKİP EDİNİZ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

karneler saat kaçta verilecek 2020, karne saat...
karneler saat kaçta verilecek 2020, karne saat kaçta verilecek, karneler saat kaçta dağıtılacak, karne saat...

Haberi Oku