HABERLER:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’nin incelenerek tüm öğretmenler tarafından bu belgedeki göstergeler doğrultusunda özdeğerlendirme faaliyetinin yapılması, öğretmen mesleği genel yeterlilikleri seminer çalışması, öğretmen mesleği genel yeterlilikleri

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİLİKLERİ

ÖZ DEĞERLENDİRME ANKETİ

HAZİRAN 2018

A

YETERLİK ALANI: MESLEKİ BİLGİ

KAPSAM: Bu yeterlik alanı, öğretmenin öğretmenlik mesleğine ilişkin sahip olması gereken alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi ve mevzuat bilgisi yeterliklerini kapsamaktadır.

YETERLİKLER

YETERLİK GÖSTERGELERİ

EVET

KARARSIZIM

HAYIR

A1. ALAN BİLGİSİ Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir.

A1.1. Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.

 

 

 

A1.2. Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar.

 

 

 

A1.3. Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır.

 

 

 

A1.4. Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır.

 

 

 

A1.5. Millî ve manevi değerlerin alanına yansımalarını yorumlar.

 

 

 

 

 

A2. ALAN EĞİTİMİ BİLGİSİ

 Alanının öğretim programı ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir.

A2.1. Alanının öğretim programını tüm öğeleriyle açıklar.

 

 

 

A2.2. Alanının öğretim programını, ilgili diğer öğretim programları ile ilişkilendirir.

 

 

 

A2.3. Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine ilişkin bilgisini öğretim süreçleri ile ilişkilendirir.

 

 

 

A2.4. Alanın öğretiminde kullanılabilecek farklı strateji, yöntem ve teknikleri karşılaştırır.

 

 

 

A2.5. Alanın öğretim süreçlerinde kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme yöntemlerini karşılaştırır.

 

 

 

A2.6. Alanının öğretiminde millî ve manevi değerlerden nasıl yararlanacağına karar verir.

 

 

 

 

A3. MEVZUAT BİLGİSİ

Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır.

A3.1. Vatandaş olarak bireysel hak ve sorumluluklarını açıklar.

 

 

 

A3.2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının içeriğini açıklar.

 

 

 

A3.3. Atatürk’ün eğitim sistemimize katkılarını değerlendirir.

 

 

 

A3.4. Öğretmenlik mesleğini ilgilendiren mevzuatı açıklar.

 

 

 

A3.5. Eğitim paydaşlarının hak ve sorumluluklarını ayırt eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

B

YETERLİK ALANI: MESLEKİ BECERİ

KAPSAM: Bu yeterlik alanı, öğretmenin sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarıyla ilgili eğitim öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, öğretme ve öğrenme sürecini yönetme ile izleme ve değerlendirme yeterliklerini kapsamaktadır.

YETERLİKLER

YETERLİK GÖSTERGELERİ

EVET

KARARSIZIM

HAYIR

 

B1. EĞİTİM ÖĞRETİMİ PLANLAMA

Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar.

B1.1. Planlarını alanının öğretim programına uygun olarak hazırlar.

 

 

 

B1.2. Öğretim sürecini çevresel şartları, maliyeti ve zamanı dikkate alarak planlar.

 

 

 

B1.3. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planları hazırlar.

 

 

 

B1.4. Öğretim sürecini planlarken millî ve manevi değerleri dikkate alır.

 

 

 

 

 

B2. ÖĞRENME ORTAMLARI OLUŞTURMA

Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar.

B2.1. Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.

 

 

 

B2.2. Kazanımlara uygun öğretim materyalleri hazırlar.

 

 

 

B2.3. Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenler.

 

 

 

B2.4. Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre düzenler.

 

 

 

B2.5. Öğrencilerle etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar.

 

 

 

B2.6. Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları oluşturur.

 

 

 

B2.7. Öğrencilerin millî ve manevi değerleri içselleştirmesine katkıda bulunacak öğrenme ortamları oluşturur.

 

 

 

 

B3. ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİNİ YÖNETME

Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür.

B3.1. Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.

 

 

 

B3.2. Öğretme ve öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır.

 

 

 

B3.3. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını sağlar.

 

 

 

B3.4. Derslerini öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişkilendirir.

 

 

 

B3.5. Öğretme ve öğrenme sürecini yürütürken, özel gereksinimleri olan öğrencileri dikkate alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETERLİKLER

YETERLİK GÖSTERGELERİ

EVET

KARARSIZIM

HAYIR

 

 

 

 

 

 

B3. ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİNİ YÖNETME

Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür.

B3.6. Uygulamalarında, çalıştığı çevrenin doğal, kültürel ve sosyoekonomik özelliklerini dikkate alır.

 

 

 

B3.7. Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlikler hazırlar.

 

 

 

B3.8. Eğitim öğretim faaliyetlerinde ilgili kişi, kurum, kuruluş ve meslektaşları ile iş birliği yapar.

 

 

 

B3.9. Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.

 

 

 

B3.10. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirir.

 

 

 

B3.11. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun araç, gereç ve materyalleri etkin kullanır.

 

 

 

B3.12. Sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarla etkin ve yapıcı bir şekilde baş eder.

 

 

 

 

 

 

B4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır.

B4.1. Alanına ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun ölçme ve değerlendirme araçları hazırlar ve kullanır.

 

 

 

B4.2. Ölçme ve değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı yöntemler kullanır.

 

 

 

B4.3. Ölçme ve değerlendirmeyi objektif ve adil olarak yapar.

 

 

 

B4.4. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilere ve diğer paydaşlara doğru ve yapıcı geribildirimler verir.

 

 

 

B4.5. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğretme ve öğrenme süreçlerini yeniden düzenler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

YETERLİK ALANI: TUTUM VE DEĞERLER

KAPSAM: Bu yeterlik alanı, öğretmenlik mesleği genel tutum ve değerlerini içeren, öğrenciye yaklaşım, millî, manevi, evrensel değerler, iletişim ve iş birliği ile kişisel ve mesleki gelişim yeterliklerini kapsamaktadır.

YETERLİKLER

YETERLİK GÖSTERGELERİ

EVET

KARARSIZIM

HAYIR

 

C1. MİLLÎ, MANEVİ VE EVRENSEL DEĞERLER Millî, manevi ve evrensel değerleri gözetir.

C1.1. Çocuk ve insan haklarını gözetir.

 

 

 

C1.2. Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılıdır.

 

 

 

C1.3. Öğrencilerin millî ve manevi değerlere saygılı, evrensel değerlere açık bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunur.

 

 

 

C1.4. Doğal çevre ile tarihsel ve kültürel mirasın korunmasına duyarlıdır.

 

 

 

C2. ÖĞRENCİYE YAKLAŞIM Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutum sergiler.

C2.1. Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir.

 

 

 

C2.2. Her öğrencinin öğrenebileceğini savunur.

 

 

 

C2.3. Öğrencilerin kişisel gelişimini ve geleceğini planlamalarında rehberlik yapar.

 

 

 

C2.4. Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere rol-model olur.

 

 

 

 

 

C3. İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği kurar.

C3.1. Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili biçimde kullanır.

 

 

 

C3.2. Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.

 

 

 

C3.3. İnsan ilişkilerinde empati ve hoşgörüyü esas alır.

 

 

 

C3.4. Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.

 

 

 

C3.5. Eğitim öğretim faaliyetlerinde ailelerle iş birliği yapar.

 

 

 

C3.6. Okul gelişimine yönelik faaliyetlere aktif olarak katılır.

 

 

 

 

 

C4. KİŞİSEL VE MESLEKÎ GELİŞİM

Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır.

C4.1. Mesleğini severek ve isteyerek yapar.

 

 

 

C4.2. Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar.

 

 

 

C4.3. Kişisel ve meslekî yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

 

 

 

C4.4. Kişisel bakımına ve sağlığına özen gösterir.

 

 

 

C4.5. Kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

 

 

 

C4.6. Mesleki etik ilkelere uyarak mesleki bağlılık ve saygınlığını korur.

 

 

 

C4.7. Türkiye ve dünya gündemini takip eder. 

 

 

 

 

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

 

Güçlü yönlerim; Genel olarak mesleki bilgi, mesleki beceri ve tutum ve değerler alanlarında yeterli düzeyde bilgi ve deneyime sahibim.

 

Zayıf yönlerim; Ölçme değerlendirme ile çevre ve okul ortamına uygun ders planı hazırlama konularında eksiklerim bulunmakta. Bu konularla ilgili açılacak hizmetiçi seminerlere katılmamın uygun olacağını düşünüyorum.

 

Öz değerlendirme ve önerilerim;

 

Eksik olduğum alanlarla ilgili olarak, işin uzmanlarınca verilecek Hizmetiçi eğitim seminerlerinin özellikle de yüz yüze seminerlerin faydalı olacağını düşünüyorum. Hizmetiçi eğitim seminerlerinin planlanmasında zaman konusu dayatma ile değil de öğretmen tercihi dikkate alınarak yapıldığında verimin daha çok olacağını düşünüyorum.

 

Seminerlerin; yaz döneminde, şubat döneminde yâda seminer dönemlerinde yapılacak şekilde planlanması hem eğitim öğretimi aksatmayacak hem de öğretmenlerin isteksiz olarak seminerlere katılımı neticesinde oluşan verimsizlik problemini ortadan kaldıracaktır. Şuan ki sistem de özellikle seminer dönemlerinde okulda yapılan çalışmalar çok verimli geçmemekte istenen yarar sağlanamamaktadır.
Diğer Seminer raporlarına ulaşmak
için TIKLAYINIZ2019 Ocak Öğretmenlerin Net Maaşları
(Kademe/Derecelerine Göre Haberi İçinTIKLAYINIZ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

eş durumu atama sonuçları, eş durumu atama...
eş durumu atama sonuçları, eş durumu atama sonuçları 2019, 2019 ocak eş durumu atama sonuçları, özür...

Haberi Oku