HABERLER:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
dyk öğretmen başvuru, 2017 2018 dyk öğretmen başvuru, dyk başvuru linki, dyk kurs başvuru ekranı, dyk öğretmen başvuru 2017, 1. dönem dyk öğretmen başvuru 2017, dyk başvuru linki 2017, dyk kurs başvuru ekranı 2017 2018
 2017 2018 DYK Öğretmen Kurs başvuru ekranı AÇILDI !


Öğretmen başvuruları 17 Eylül 2017 tarihinde sona erecek.
DYK Öğretmen Kurs
Başvurusu İçin TIKLAYINIZ

1. GENEL ESASLAR

1.1. Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile kursiyerler (mezunlar) için resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılan DYK’larla ilgili iş ve işlemleri kapsar.

1.2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile açık öğretim öğrencilerine yönelik kurslar örgün eğitim kurumlarında; kursiyerlere yönelik kurslar ise yaygın eğitim kapsamında halk eğitimi merkezi müdürlükleri sorumluluğunda açılır.

1.3. DYK’lar, Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

1.4. DYK’lar, okul veya kurum müdürlüğünün e-kurs modülü üzerinden başvurusu ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi millî eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yürütülür.

1.5. DYK’larda kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanım testleri vb. iş ve işlemler, e- kurs (http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve http://e-kurs.eba.gov.tr/) modülü üzerinden yapılır.

1.6. DYK’larda öncelikle kurs talebinde bulunan kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenler, bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesi esastır. Öğretmen ihtiyacının devam etmesi hâlinde ise ilçe millî eğitim müdürü tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler görevlendirilir.

1.7. DYK’lardaki ücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince yürütülür.

1.8. DYK’lar özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.

1.9. Açılacak DYK’larda öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmez.

1.10. DYK’ların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders planları çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen  tarafından ders planı oluşturulur. Kurslara ait ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

1.11. Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerince açılır.

1.12. Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygun görülen okullarda da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması hâlinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler halk eğitim merkezi müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür.

1.13. Kurs merkezlerinde bir dersten sınıf oluşturulabilmesi için, sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır.

1.14. DYK’lar, DYK iş takvimine uygun olarak açılır. Olağanüstü durumlarda bu süreler il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından valilik oluru alınarak değiştirilebilir.

1.15.Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-okul sisteminde sınıf atlatma işlemleri gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz
dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesi müfredatı tekrar edilebilir veya bir üst sınıf seviyesinin müfredatı uygulanabilir.

1.16. DYK’larda açılan bir kursa, kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılamaz. Ancak kursların başladığı haftadan sonra nakil, yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerden müracaat edenlerin durumları kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. Kursa katılmasına karar verilen öğrenci/kursiyerlerin kayıtları kurs merkezi müdürlüğünce ekurs modülü üzerinden yapılır.

1.17. Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmen, bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce
belirlenir. Kurs merkezi müdürü, kendi okulundan öğretmen görevlendirebileceği gibi ilçedeki diğer okullardan bu kurs merkezini tercih eden öğretmenlerden de görevlendirme yapabilir. İhtiyaç olması hâlinde, e-kurs modülü üzerinde ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında  öğretmen görevlendirilmesini talep edebilir. DYK’larda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e-kurs modülü üzerinden görevlendirilir.

1.18. 1.ve 2. dönem kurslarında ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar; ortaokulların 8. sınıfındaki öğrenciler en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler.

1.19. Yaz döneminde açılan kurslarda ortaokulların 5. ve 6. sınıflarını tamamlayan öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıflarını tamamlayan öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar; ortaokulların 7. ve 8. sınıflarını tamamlayan öğrenciler en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 11. ve 12. sınıflarını tamamlayan öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler.

1.20. DYK’lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.

1.21. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

1.22. 1.ve 2. dönem örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaz dönemi kurslarında hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen DYK'larda ise 1.dönem, 2.dönem ve yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir.

1.23. Kurslara ait ders planları, haftalık örnek ders programları ve kazanım kavrama testleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında “Kazanım Testleri” bölümünde yayımlanır.

1.24. DYK’larda bir dersten dönemlik açılan kurs süresi 16 ders saatinden az olamaz. Yaz kurslarında bu hüküm uygulanmaz.


2. İL/İLÇE KOMİSYONLARI

2.1. İl/ilçe komisyonları, DYK’ların planlanması ve yürütülmesiyle ilgili tüm iş ve işlemlerin
yerine getirilmesini koordine etmek amacıyla, her yıl eylül ayının ilk haftasında il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince oluşturulur.

2.2. Komisyonlar, illerde, sınavlardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün
başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir
halk eğitimi merkezi müdürü ve il e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere; ilçelerde, sınavlardan
sorumlu şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim
kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve ilçe e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere
yedişer kişiden oluşur.

2.3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem
merkez ilçenin hem de ilin iş ve işlemlerini yürütür.

2.4 Kurslar, il/ilçe komisyonunca onaylanan derslerden yeterli sayıda öğrenci/kursiyer talebi olması
hâlinde açılır.

2.5. Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenlerin başvurularını alır. Gerekli belgeleri inceleyip
değerlendirerek e-kurs modülü üzerinden öğretmen talep eden kurs merkezlerine görevlendirir.

2.6. Kurs merkezi müdürlükleri ile il/ilçe sorumlularının e-kurs modülüne verileri zamanında
işlemesini, modüldeki bilgilerin güncel tutulmasını sağlar. Kurslarla ilgili işleyişin sağlıklı
yürümesi için gereken tedbirleri alır.

2.7. Açık öğretim okullarına devam eden öğrencilerin katılacakları kurs merkezlerini belirler ve
gerekli duyuruları yapar.

2.8. Yönerge kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yürütür.


3. KURS MERKEZLERİ

3.1. Kurs merkezi olmak isteyen örgün/yaygın eğitim kurumları açmak istediği kursları, Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından belirlenip e-kurs modülüne konulan dersler arasından seçerek, iş takvimi
doğrultusunda kurs merkezi müracaatını yapar. Kursları ders bazlı açılacak şekilde planlayarak
e-kurs modülüne giriş yapar.

3.2. Kurs merkezi olan halk eğitim merkezleri, kurslara katılmak isteyen kursiyerler ile açık öğretim
okullarına devam etmekte olan öğrencilere e-kurs kullanım şifresi verir.

3.3. Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylar. Onaylanan planların
kurs öğretmenleri tarafından uygulanmasının takibini yapar.

3.4. e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin diploma notu gibi
ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

3.5. Kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenlerin e-kurs modülü üzerinden sınıf/şubelere atamasını
yapar, ihtiyaç olması hâlinde e-kurs modülü üzerinden il/ilçe komisyonundan ders ücreti
karşılığında görevlendirilmek üzere öğretmen talebinde bulunur.

3.6. Kurslara ait haftalık ders programını yapar ve ilgililere duyurur.

3.7. Kurs plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

3.8. Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personel görevlendirmeleri ile yapılacak ücret
ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla
ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar.

3.9. Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam,
devamsızlık takibini yapar.

3.10. Kurs merkezince tutulması gereken defter ve dosyaları tutar.

3.11. DYK’ların işleyişini, düzen ve disiplinini sağlayıcı tedbirleri alır.

3.12. Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.4. ÖĞRETMEN BAŞVURULARI

4.1. Kurslarda görev almak isteyen kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, MEBBİS şifreleri ile e-kurs
modülünden görev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunurlar.

4.2. Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer
derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

4.3. Öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te
görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında üç kurs merkezine kadar tercihte
bulunabilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs
merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretleyerek ilçedeki öğretmen ihtiyacı
bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilirler.

4.4. DYK'larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını
taşımaları hâlinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince
okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü
üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları
ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.

4.5. Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden
e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilir.


5. KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI

5.1. Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, ortaokullar, imam hatip ortaokulları,
resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler
ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.

5.2. Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler, açık öğretim okullarına devam eden
öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun
bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilir.
Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa
katılabilir.

5.3. Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam
eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapar.

5.4. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi
müdürlüklerinden e-kurs şifrelerini alır. Bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK
komisyonlarınca belirlenen okulları tercih ederek kurs başvurusunda bulunur.

5.5. Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat
ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

5.6. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan
öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

5.7. Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam
eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına
katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs
kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan
elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.


6. KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

6.1. Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi
müdürlüğü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler
arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.

6.2. İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders
ücreti karşılığında görevlendirilir. Görevlendirme işlemi yapılmadan önce başvuran
öğretmenlerin gerekli belgeleri alınarak değerlendirilir. Başvuru esnasında sisteme girdiği
bilgileri belgelendiremeyen ücretli öğretmenlere görev verilmez.

6.3. Kurs merkezleri, görev veremedikleri veya görev verildiği hâlde girebilecekleri azami ders
saatini dolduramayan öğretmenlerin diğer kurs merkezi tercihlerinde de görev alabilmesi için ekurs
modülü üzerinden “ders tamamlama” butonunu işaretleyerek diğer tercihlerinde görev
alması sağlanır. Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini
doldurmayan öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek
istiyorum” butonunu işaretlemişler ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs
merkezlerinde görevlendirilebilirler.

6.4. Ücretli öğretmenlerin hangi okul/kurumlardaki derslerde görev alacakları, kurs merkezlerinin
talebi doğrultusunda girebilecekleri azami ders saati sınırlılığında il/ilçe komisyonu tarafından
belirlenir.


7. KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI

7.1. Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin ders ve öğretmen tercihleri ile bir önceki
yıla ait AYBP, kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf
oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

7.2. Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; 20'den fazla olmaması esastır.
Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur. Ancak, tek
sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar
çıkarılabilir.

7.3. Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma
imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe
millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.

7.4. Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim (görme, işitme, ortopedik ve hafif düzey
zihinsel engelliler) ortaokulu ve mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim
(işitme ve ortopedik engelliler) meslek liselerine kayıtlı öğrenciler, özel eğitim mesleki eğitim
merkezlerine kayıtlı öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel
eğitim (işitme ve ortopedik engelliler) meslek liselerinden mezun kursiyerler için açılacak
kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, aynı sınıf seviyesindeki özel eğitim
okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının (10 öğrenci/kursiyer) yarısından az, azami
sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.

7.5. Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, okul/kurum
müdürünün teklifi ile komisyon tarafından kurs sınıfı başka bir sınıfla birleştirilir veya kapatılır.
Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından
yapılır. Ayrıca il/ilçe komisyonu tarafından kapatılan kursta görevli öğretmenlerin ek ders
ücreti ve puan işlemleri ile ilgili düzenlemeler takip edilir.


8. KURS DÖNEMLERİ

8.1. DYK’lar; 1. dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kursları olmak üzere üç dönemde açılır.

8.2. 1.dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kurslarının başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği
şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak
şartıyla kurs merkezleri tarafından bir başlangıç ve bir bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.


9. SORUMLULUK

9.1. Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini
zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.


10. DENETİM

10.1. Kursların denetiminden il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumludur.

Kılavuzun İndirmek için TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK Kimdir?
Özgeçmişi İçinTIKLAYINIZ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

e okul bursluluk sınavı sonuçları 2018, bursluluk...
e okul bursluluk sınavı sonuçları 2018, bursluluk sonuçları 2018, bursluluk sonuçları, bursluluk sonuçları...

Haberi Oku