FLAŞ HABER
HABERLER:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
Bilim Zamanı,Bilim Zamanı Seminer Çalışması, Bilim Zamanı Seminer Raporu, Bilim Zamanı okul dışı öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, 2019 haziran seminer raporu, 2019 haziran seminer çalışması

BİLİM ZAMANI VE OKUL DIŞI ÖĞRENME ALANLARI

İnsanların  bir  arada  yaşadığı  dönemlerden  itibaren  toplumlar  sürekli  rekabet ortamı içinde olmuş  ve sürekli  daha ileriye gitmenin, belki de daha  güçlü olmanın koşullarını aramıştır. Bu rekabet koşullarına ayak uydurmak, daha iyiyi yakalamak, gelişen ve değişen toplumsal koşullara insanları hazırlamanın aracı eğitim, öğrenme ve öğretme süreçleri olmuştur. İleri  teknoloji  üretiminin,  sanayi  toplumunun  sınırlarını  zorlamasıyla  adına "Bilgi Toplumu" denilen yeni bir toplum düzeni ortaya çıkmıştır. Günümüzde gücün  sadece bilginin  efendisine ait  olacağını  ileri  süren  yeni  bir ideoloji ve iktidar kavramının söz konusu olduğu bilgi çağı yaşanmaktadır. Bu gücün üretilmesi ve  yeniçağın  efendilerinin oluşturulmasında ise  bilgiye  ulaşmanın  aracı olarak en temel rolü hiç kuşku yok ki eğitim oynayacaktır (Kaya, 2010, s.15-18). Bilginin her  4 yılda  bir  kendisini  ikiye  katladığı bir  dönemde  bilgiye  ulaşmak artık zor  değildir.  Ancak bu  bilgi  yığını ve karmaşası  içinde hangi  bilginin  doğru olduğu  ve  nasıl  aktarılacağı,  bireyin  nasıl eğitileceği,  diğer  bir  deyişle "öğrenme stratejileri"  önemli  problemlerden  birini  oluşturmaktadır.  Bu  bağlamda  birçok öğrenme stratejisi gündeme gelmiş ve etkileri tartışılmıştır (Telman, 1997, s.95). Ancak  tüm  araştırmalarda  fikir  birliği  sağlanan  husus,  öğrencinin  öğrenmede aktif  olarak  rol  aldığı,  yaparak  yaşayarak  öğrendiği,  çevresiyle  konularını ilişkilendirdiği, sosyal yaşantısı ile bağlantılar kurduğu öğretim anlayışının eğitimde en etkili strateji olduğudur. Bu stratejinin en etkili uygulanabildiği yöntemlerden biri son yıllarda "Okul Dışı eğitim, Sınıf Dışı  Eğitim, İnformal Eğitim " gibi tanımlamalarla gündeme gelen ve bilginin dış dünyaya temas ile alınması gerektiğini ileri süren yöntemlerdir. Özellikle  doğa  bilimlerine  yönelik  eğitim-öğretim  süreçlerinde  formal  eğitimi tamamlayacak, ders/sınıf/okul dışı  uygulama  ve  etkinlikler; gezi-gözlem  (yakın  ve uzak  çevre  gezileri)  ve arazi  çalışmaları,  sosyal,  kültürel,  endüstriyel  ve  bilimsel işlevli mekanlara yapılacak gezi ve ziyaretler (müzeler, doğa  tarihi müzeleri, bilim ve teknoloji müzeleri, planetaryumlar, arberetumlar ve  botanik  bahçeleri, hayvanat bahçeleri, meteoroloji istasyonu,  su  arıtma  tesisi,  barajlar,  sanayi  kuruluşları  vb.), sanal gerçeklik uygulamaları, doğa eğitimleri, çevre kulüpleri etkinlikleri, doğrudan mekan ile ilgili ödev ve projeler, sportif etkinlikler (özellikle doğa sporları), sosyal ve kültürel ve bilimsel programlar (sergiler, toplantılar, kongre, panel, konferans ve sempozyumlar) doğa sporlarına yönelik sportif etkinlikler, farkında olmadan (yaşam boyu)  öğrenmeye  yönelik  mekansal  düzenlemeler  ve  uygulamalar,  kendiliğinden öğrenme ortamları gibi çok geniş bir yelpazeye sahiptir.Bizi instagram'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bizi Twitter'dan takip etmek için TIKLAYINIZ
Sosyal, kültürel, Endüstriyel ve Bilimsel İşlevli Mekânlara Düzenlenecek Geziler:

Bu  tür  geziler  günübirlik  gerçekleştirilebilecek,  ya  da  uzun  gezi  programları içinde yer verilebilecek müzeler (arkeoloji, etnografya, sanat, doğa tarihi, bilim ve teknoloji  müzeleri  vs.),  Planetaryumlar,  hayvanat  bahçesi,  botanik  bahçesi, arberetumlar aquaparklar, bilim merkezleri, ve diğer  birçok tesislere (  meteoroloji istasyonları,    su    arıtma  tesisleri,  fabrikalar  gibi)  yönelik  ziyaret  etkinliklerini kapsar. -Müzeler: Müzeler günümüzde gelişmiş ülkelerde toplumun tüm bireyleri ve özellikle Türkiye'de Eğitim Sorunlarina Yönelik Akademik Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri  53 öğrenciler  için  deneyimlerin  zenginleştirildiği  öğrenme  ortamlarıdır.  Pek  çok ülkede  müzeler  temel  eğitim  kurumlarından  biri  olarak  kabul  edilmekte, müzeler hem formal hem de informal eğitime katkıda bulunmaktadır (Foto, 1). Çağdaş  müzecilikte  koleksiyonların  toplanması,  korunması  ve  araştırılması kadar  eğitim  amacıyla  sergilenmesi  ve  izleyicilerin  müze  koleksiyonlarına ulaşmalarının  sağlanması  öncelikli  hedefler  arasındadır  (Akmehmet,  2008, s.50). Bu yönüyle müzeler eğitim alanında da önemli görevleri üstlenmektedir. Müzeler aynı zamanda zihni harekete geçiren ortamlardır.

 

 

Arazi Gezileri ve Saha Çalışmaları

 

Gözlem tekniğini kapsayacak şekilde arazi gezileri ve saha etkinlikleri, sınıf içi çalışmaları tamamlamak ve daha  anlamlı kılmak amacıyla,  bir  olayı, olguyu  veya varlığı bulunduğu doğal ortam içerisinde, bir rehber gözetiminde, planlı  ve amaçlı bir  şekilde  gözlemleyerek,  bu  olay  ve  olguları  derinliğine  inceleme  ve  bunlar üzerinde değerlendirme yapmayı sağlayacak bir öğretim yöntemidir. Gezi  ve  saha  çalışmaları  konu  ve  içeriğe,  amaca  göre  bir  günlük  etkinlik olabileceği gibi  birkaç  günü  hatta  bir  haftayı  kapsayacak  derecede  uzak  mesafeli uzun geziler olabilir. Uzun geziler genellikle yüksek öğretim kademesinde bir veya birkaç sömestrde bir gerçekleştirilen geziler olup planlaması ve organizasyonu daha zor gezilerdir. Ancak eğitime katkısı tartışılamayacak derecede önemlidir. Özellikle birkaç  günü  kapsayan  uzun  geziler  bilgilerin  pratikle  pekişmesinin  yanı  sıra yolculuk  ve  arkadaşlık  ilişkilerine  dayalı  çok  önemli  yaşam  deneyimlerinin kazanılmasına eşsiz bir katkı sağlamaktadır

 

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)

 

Dijital teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte "Acaba  eğitimdeki saha çalışmaları dijital  dünyaya  taşınabilir  mi?",  "Sahaya  çıkmadan,  dolayısıyla  arazi  riskleri olmaksızın  uzaktan  arazi  eğitimi  mümkün  mü?"  benzeri  sorularla  tartışmalar başlamış, eğitime yönelik birçok uygulama gündeme gelmiştir. Son yıllarda sıkça duyduğumuz sanal uygulama kavramlarından biri olan Sanal Gerçeklik, bilgisayar ortamında oluşturulan 3 boyutlu resimlerin ve animasyonların teknolojik  araçlarla  insanların  zihinlerinde  gerçek  bir  ortamda  bulunma  hissini vermesinin  yanı  sıra,  ortamda  bulunan  bu  objelerle  etkileşimde  bulunmalarını sağlayan teknoloji olarak tanımlanabilir. Sanal  ortam  olarak  ta nitelendirilebilen  Sanal  Gerçeklik, herhangi  bir  "yerde" olmayı  hissettiren  ve  bunun  için  duyu  organlarına  çeşitli  bilgiler  (ışık,  ses,  ve diğerleri)  sağlayan  üç  boyutlu  bilgisayar  simülasyonlarıdır.  Sanal  gerçeklik, insanların  karmaşık  bilgisayar  sistemlerini  ve  verilerini  görselleştirme,  manipule etmede  ve  etkileşimde  bulunma  için  kullandıkları  yollardan  biridir.  Gerçekte  var olan  ancak  öğrencilerin  inceleme  ve  keşfetme  imkanlarının  olmadığı  yerlerin incelenmesini  ve  görselleştirilmesi  yanında  öğrenilmesini  ve  etkileşimde bulunulmasını  sağlayarak,  araziye  gitmeden  gözlem  yapma  yoluyla  eğitiminde kullanılabilirliğini içeren bu yöntemler tartışılmaktadır.

 

 Doğa Eğitimleri

 

Doğa eğitimi, doğada yapılan, doğa temelli etkinliklerden oluşur. Doğa eğitimi, zaman zaman çevre eğitimi ile  aynı  anlamda  kullanılmasına rağmen aslında  çevre etkinliklerini de içeren daha geniş kapsamlı bir eğitim türüdür .

 

Türkiye'de Eğitim Sorunlarina Yönelik Akademik Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri  67 • Doğada yapılacak etkinlikler aracılığıyla, bilime karşı merak uyandırmak ve bilimsel düşünmeye özendirmek." şeklinde belirtmiştir.  Bir  doğa  eğitimi  planlanırken, 

doğa ve  çevreye ilişkin  multidisipliner  bir  çok yöntem ve teknik kullanılabilir. Bu tekniklerden bazıları;

 - Gezi, gözlem

- Arazi (saha) çalışmaları - Bilimsel araç gereç kullanımı (mikroskop, teleskop vs.)

- Doğa konulu eğitsel oyunlar

- Yaratıcı drama teknikleri

- Atölye çalışmaları

- Alternatif değerlendirme teknikleri

 - Sanat ve spor etkinlikleri

 - Eko-turizm

 - Bitki toplama ve saklama teknikleri

- Fotoğrafçılık eğitimi ve Fotosafari turları

- Müze eğitimi

- Çevre eğitimi

- Harita okuma eğitimi

- İlk yardım eğitimi olarak sıralanabilir

 

Tasarım Etkinlikleri (Model-Materyal-Maket Geliştirme)

 

 Bu  uygulamalar,  ele  alınan  konu  veya  olaya  göre,  özel olarak  dizayn  edilmiş laboratuarda  veya  sınıf  dışı  uygun  bir  ortamda  çeşitli  ders  materyalleri  üretme, maket yapımı vb. uygulamaları içerir. Tasarım etkinlikleri öğrencilerin yeryüzündeki olaylara ilişkin ilgi ve meraklarını artırarak,  düşünmeye  ve  araştırmaya  yöneltir,  öğrenilen  ile  gerçek  dünyada gerçekleşen olayları  daha  kolay  kavrayarak konularla  yaşam  arasındaki  bağlantıyı daha  rahat  kurabilmelerine  katkı  sağlar.  Bu  gibi  ortamlarda  öğrenci  daha  aktif olmakta,  zevkli  ve  eğlenceli  bir  öğrenme  atmosferi  oluşmaktadır.  Öğrencilere yeryüzüne ait  olay ve şekillere ait maket vb. tasarımlar gerçekleştirmelerine ilişkin ödevler verilebilir. Bu ödevler aynı zamanda bir yıl sonu etkinliğinde sergilenebilir.

 

 

Doğa Sporlarına Yönelik Sportif Etkinlikler

 

Bu tarz etkinlikler spesifik etkinlikler olup çoğunlukla yaban  doğa koşullarında gerçekleştirilir. Etkinliğin temel esprisi katılımcının doğanın koşulları ile mücadele etmesi ve doğayı da yakından tanıma fırsatını elde etmesidir. Doğanın tanınmaması, doğal  koşullara  uyum  gösterilememesi  başarısızlığı  getirecek,  bu  da  doğa  içinde yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatını verecektir.

 

Yaşantısal , Yaşam Boyu Öğrenmeye Yönelik Mekânsal Düzenlemeler ve Uygulamalar, Kendiliğinden Öğrenme Ortamları

 

Coğrafi mekân ve olaylara yönelik öğrenmeyi pekiştirecek uygulamalardan belki de en  önemlisi gündelik  yaşam  içine gömülmüş,  çevresel  öğelere  eğitici  anlamlar yükleme ile gerçekleştirilecek farkında olmadan öğrenme "kendiliğinden öğrenme" ya da "yaşantısal öğrenme" yollarıdır. Bu  öğrenme  yolu  (daha  doğrusu  öğretme  yöntemi)  yaşamın  her  alanına yayılabilecek ve çok iyi organize edilmesi gereken çok etkili bir öğrenme-öğretme yöntemidir. Konu Eğitimcilerin dışında, onların görüş ve koordinasyonuyla, kent ve bölge  planlamacılarını,  mimarları,  peyzaj  mimarlarını,  mühendisleri  ve  özellikle merkezi  ve  yerel  yöneticileri  içine  alan  çok  geniş  bir  yönetici-karar  verici- planlamacı ve eğitimci kitlesini içine alan bir uygulama alanıdır. Özetle yaşamın her alanı  eğitici  ve  öğretici  anlayışla tasarlanmalıdır.  Kişi  işe  gidip  gelirken, seyahat ederken,  tatil  yaparken  hatta  eğlenirken  aynı  zamanda  farkında  olmadan öğrenmelidirGüncel gelişmelerden haberdar olmak için
bizi İnstagram'danTAKİP EDİNİZ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

karneler saat kaçta verilecek 2020, karne saat...
karneler saat kaçta verilecek 2020, karne saat kaçta verilecek, karneler saat kaçta dağıtılacak, karne saat...

Haberi Oku