İZMİR MEM'den Norm Fazlası Öğretmen Atama Duyurusu

İZMİR MEM'den Norm Fazlası Öğretmen Atama Duyurusu

ATAMA - TAYİN 04.11.2021, 21:19 19.11.2021, 18:14
İZMİR MEM'den Norm Fazlası Öğretmen Atama Duyurusu

İZMİR NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU 2021

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53/3 maddesinde; “(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır” denilmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin 53/5 maddesinde ise; “(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir” şeklinde ifade edilmektedir.

Yukarıdaki hükümler ve aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda norm fazlası öğretmenlerin belirlenerek atamaları gerçekleştirilecektir.

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN BELİRLENMESİ

 1. Eğitim kurumlarının kadrosundaki norm fazlası öğretmenlerin tespiti ve tebliğ işlemleri okul/kurum müdürlerince ve ilçe kadrosundaki norm fazlası öğretmenlerin tespiti ve tebliğ işlemleri ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince atama takvimine bağlı kalınarak yürütülecektir.

 2. Norm fazlası belirlenen öğretmenlere EK-1’deki tebliğ işlemi yapıldıktan ve hizmet puan kartı da imzalatıldıktan sonra EK-2’ deki “Norm Fazlası Öğretmen Listesi” tablosuna işlenecektir.

 3. Excel formatındaki EK-2 tabloya norm fazlası olarak işlenecek öğretmenlerin;

  1. TC Kimlik Numarası

  2. Adı ve Soyadı

  3. Branşı

  4. Kadrosunun Bulunduğu Eğitim Kurumu Bilgileri

  5. Hizmet Puanı

  6. Açıklama (Engellik - Aylıksız izin vb) bilgilerinin eksiksiz şekilde girilmesi gerekmektedir.

 1. Eğitim kurumu müdürlükleri hazırladıkları EK-2 tablo ile birlikte, bu öğretmenlere ait tebliğ tutanaklarının ve hizmet puan kartlarının birer nüshasını ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

 2. Norm fazlası öğretmenlerin sisteme veri girişi için ilçe milli eğitim müdürlüklerine

kullanıcı adı ve şifre verilecektir.

 1. En az % 40 oranında engelli raporu olanlar ile eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarına ait ağır engelli raporu olanlar, listenin AÇIKLAMALAR bölümünde belirtilecektir.

 2. Askerde, aylıksız izinde veya yurt dışında görevli olanlar, proje okulları kadrosunda görev yapanlar, BÖTE mezunu bilişim teknolojileri öğretmenlerin bilgileri de listenin AÇIKLAMALAR bölümünde belirtilecektir.

BAŞVURULAR;

 1. Norm fazlası olarak belirlenen öğretmenler, atama takviminde belirtilen tarihler arasında https://izmir.meb.gov.tr internet sayfasındaki tercih formunu doldurarak başvuru yapacaklar ve başvuru formunun bir nüshası okul müdürü tarafından imzalanarak öğretmene verilecektir. (Bir nüsha okul/kurum müdürlüğünde tutulacak ve bir nüsha da ilçe millî müdürlüğüne gönderilecektir.)

 2. Elektronik başvuruların onaylama/reddetme işlemleri ilçe milli eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

 3. Norm fazlası yer değiştirme işlemleri 2 (iki) aşamadan oluşacak ve her aşamada en fazla 25 eğitim kurumu tercihi yapılabilecektir.

 4. Birinci Aşamada; Norm fazlası olarak belirlenen öğretmenler kadrosunun bulunduğu ilçe içindeki eğitim kurumları arasından tercih yapabilecektir. Birinci aşamada ataması gerçekleşen öğretmenler ikinci aşamaya başvuru yapamayacaktır.

 5. İkinci Aşamada; Birinci aşamada tercih yapmayan veya tercihlerine atanamayan öğretmenler, ikinci aşamada tüm ilçelerden boş kalan kontenjanlara tercih yapabileceklerdir.

 6. Her iki aşamada da yerleşemeyen veya tercih yapmayan norm fazlası öğretmenler, kadrosunun bulunduğu ilçe içinde alanlarında boş kalan eğitim kurumlarına ikinci aşamanın sonunda resen atanacaklardır.

 7. Atamalar, öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak değerlendirilecektir.

 8. Resen yapılacak atamalar; o alandaki en düşük hizmet puanından başlanarak değerlendirilecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

 1. Norm fazlası durumdaki öğretmenler bu duyuruya müracaat yapabileceklerdir. Norm fazlası olmayan öğretmenler başvuru yapamayacaklardır.

 2. Norm fazlası öğretmenler, ihtiyaç listesinden alanlarındaki eğitim kurumlarını tercih edecekler, alanlarının dışında tercih yapamayacaklardır.

 3. Öğretmenler tercih formuna T.C. Kimlik numarası ve mebbis şifreleri ile giriş yapacaklardır. Öğretmenler, tercih formu doldurulup, onaylandıktan sonra düzeltme veya iptal işlemi yapamayacaklardır. Düzeltme yapmak veya başvurusunu iptal ettirmek isteyen öğretmenler, başvuru tarihleri içinde bağlı bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edeceklerdir.

 1. Norm fazlası durumdaki aylıksız izinde olan öğretmenlerden “atanması durumunda aylıksız iznini sonlandırarak ilişik kesme süresi içerisinde göreve başlayacağını” dilekçe ile yazılı olarak beyan edenler tercih yapabileceklerdir.

 2. Norm fazlası olarak belirlenen, en az %40 oranında engelli raporu olanlar ile eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarına ait ağır engelli raporu olanlar isterlerse tercih yapabileceklerdir.

 3. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinde göre eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan öğretmenlerden 1. ve 2. aşamada tercih yapmayan veya tercih yaptığı halde atanamayanlar da ilçe içi resen atamaya tabi tutulacaktır.

 4. Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarındaki norm fazlası öğretmenler, isterlerse proje okulu dışındaki eğitim kurumlarına tercih yapabileceklerdir.

 5. Spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri, aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebileceklerdir. Tercih yapmayan veya tercih yaptığı halde atanamayan öğretmenler resen atamaya tabi tutulacaktır.

 6. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

 7. Norm fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde, eğitim kurumlarına ait Bakanlık onaylı en son norm kadro tespit çizelgeleri esas alınacaktır.

 8. Bilişim Teknolojileri alanı öğretmenlerinden;
       **Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (BÖTE)

**Matematik-Bilgisayar Bilimleri

**İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

**Bilgi Teknolojileri

**Yönetim Bilişim Sistemleri

Mezunu olanlar mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına atanamayacaklarından, bu bölümlerden mezun öğretmenlerin tercihleri ayrıca kontrol edilecektir.

İZMİR İLİ 2021 YILI NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN ATAMA TAKVİMİ

YAPILACAK İŞLEMLER

TARİH

Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Norm Fazlası Öğretmenlerin Belirlenerek, Tebliğ Tebellüğ Belgesi

Düzenlenmesi

08- 10 Kasım 2021

Norm Fazlası Öğretmen İsim Listesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi

11 Kasım 2021

İsim Listesi; Hizmet Puan kartları, Tebellüğ belgeleri ile birlikte gönderilecektir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Norm Fazlası

Öğretmenlerin Sisteme İşlenmesi

11-12 Kasım 2021

Norm Fazlası Öğretmenlerin İLÇE İÇİ Atama Başvurularının Alınması ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Onay/Red İşlemlerinin Yapılması

16 – 18 Kasım 2021

** Tercih Formları 19 Kasım 2021 Saat 12:00 a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne DYS üzerinden ulaştırılacaktır.

1.AŞAMA ATAMA SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

25 Kasım 2021

Norm Fazlası Öğretmenlerin İLÇE DIŞI Atama Başvurularının Alınması ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Onay/Red İşlemlerinin Yapılması

30 Kasım - 02 Aralık 2021

** Tercih Formları 03 Aralık 2021 Saat 12:00 a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne DYS üzerinden ulaştırılacaktır.

2. AŞAMA ATAMA SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

08 Aralık 2021

RESEN ATAMA (İLÇE İÇİ) SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

08 Aralık 2021

ÖĞRETMENLERİN HİZMET PUANI HESABINDA

BAŞVURULARIN SON TARİHİ OLAN “02 ARALIK 2021” ESAS ALINACAKTIR.

İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları (Öğretmen Atama) Yönetimi-3


Tel: (0232) 280 36 66 – (0232) 280 36 67

(0232) 280 36 69 – (0232) 280 36 70

(0232) 280 36 71


E-Posta: insankaynaklari35@meb.gov.tr

İnternet Adresi: https://izmir.meb.gov.tr

TEBLİĞ / TEBELLÜĞ BELGESİ

(EK-1)

…. / …. / 2021 tarihli norm kadro tespit çizelgesi ve ilgili mevzuat esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu okululumuzda / kurumumuzda norm fazlası olduğunuz tespit edilmiştir. İş bu tutanak …. / …. / 2021 tarihinde imza altına alınmıştır.

TEBLİĞ EDEN                     TEBELLÜĞ EDEN

……………….                     ……………………..

Okul/Kurum Müdürü           ................... Öğretmeni

Duyuru dosyasını indirmek için tıklayınız

Yorumlar (0)
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8