ANKARA MEM'den Norm Fazlası Öğretmen Atama Duyurusu

ANKARA MEM'den Norm Fazlası Öğretmen Atama Duyurusu

ATAMA - TAYİN 04.11.2021, 16:17 04.11.2021, 21:19
ANKARA MEM'den Norm Fazlası Öğretmen Atama Duyurusu
2021 Kasım Ayı Ankara Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Atama Duyurusu

NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN BAŞVURU VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ DUYURU

 1. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

 2. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

 3. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19/09/2016 tarih, 9853896 sayılı ve 2016/19 sayılı Genelgesi.

 4. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı.

Bu kılavuz Ankara ilindeki norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuru ve atanma işlemlerini kapsamaktadır.

 1. İlçeniz okul/kurum müdürlüklerince; okul/kurumlarına yeni başlayan veya ayrılan öğretmenlerin başlama ve ayrılma işlemleri MEBBİS Modülü üzerinden tamamlanacaktır.

 1. İlçeniz okul/kurum müdürlüklerince; Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasından (http://ankara.meb.gov.tr/ankbis), kadrosu okul/kurumda bulunan öğretmenlerin bilgilerinin güncellenmesi tamamlanacaktır.

 1. İlçeniz okul/kurum müdürlüklerince; kadrosu okul/kurumda bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası olanlar tespit edilerek, Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasına (http://ankara.meb.gov.tr/ankbis) norm fazlası oldukları işlenecektir.

Okulunda/kurumunda norm kadro fazlası öğretmeni bulunmayan Okul Müdürleri ANKBİS’de “Okulumuzda/Kurumumuzda Norm Kadro Fazlası Öğretmen Yoktur” kutucuğunu işaretleyerek, onaylama yapacaklardır.

Kadrosu ilçe milli eğitim müdürlüklerinde olan norm kadro fazlası öğretmenlerin işlenmesi ve başvurularının onay süreci ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

 1. Aylıksız izinde bulunan öğretmenlerden; norm kadro fazlası olan öğretmenler sisteme dahil edilecektir. Söz konusu öğretmenlerin başvurularını yapabilmeleri için tebliğ işlemi ile ilgili tüm sorumluluk okul/kurum müdürlüklerine aittir.

 1. Bakanlık görevlendirmesi ile veya eşinin görevi nedeniyle yurt dışına çıkmış ve bu sebeple aylıksız izin kullandığından dolayı kadrosu ilçe milli eğitim müdürlüklerine aktarılmış olan norm kadro fazlası öğretmenler sisteme dahil edilmeyecektir. (Atanması halinde; ilişik kesme ve göreve başlama dönemi olan, çalışma takviminde belirtilen süreler arasında aylıksız iznini sonlandırıp, göreve başlayacağını beyan ettiği takdirde sisteme dahil edilecektir.)

 1. Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında; 1. aşama başvuruların son günü olan 19/11/2021 tarihi esas alınacaktır. Öğretmenler MEBBİS Modülünde bulunan kişisel bilgilerinin (hizmet puanı, zorunlu hizmet durumu, göreve başlama ve ayrılış işlemleri) doğruluğundan bizzat kendileri sorumlu olup; varsa hataların en geç 12/11/2021 tarihi mesai bitimine kadar okul/kurum müdürlüklerince düzeltilmesinin sağlanması ve bilgi girişinin yeniden yapılmasını sağlayacaktır.

 1. Okul/kurum müdürlüğünce norm kadro fazlası olarak Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasına (http://ankara.meb.gov.tr/ankbis) norm kadro fazlası olarak işlenen öğretmenler için ilçe milli eğitim müdürlüğünce yapılacak onay işleminden sonra, “norm kadro fazlası olduğu” öğretmene imza karşılığında tebliğ edilecek (08/11/2021 – 12/11/2021 tarihleri arasında) ve istenildiğinde gönderilmek üzere okul/kurumda muhafaza edilecektir.

 1. Okul/kurumlarca            Müdürlüğümüz            bilişim            sistemleri            sayfasına (http://ankara.meb.gov.tr/ankbis) norm kadro fazlası olarak işlenen personel  listesinde

  1. aşama   başvuru   işlemlerinin   bittiği   19/11/2021   tarihinden   sonra   değişiklik

 yapılmayacaktır. Belirtilen tarihten sonra listede değişiklik yapılması ile ilgili talepler dikkate     alınmayacaktır.      Bu     konudaki       tüm      sorumluluk        okul/kurum

 müdürlüklerindedir.

 1. İlimiz dâhilindeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyaçları MEBBİS Kontenjan Modülünden belirlenerek, çalışma takviminde belirtilen tercih dönemlerinde “ANKBİS

– Kişisel İşlemler – Norm Kadro Fazlası Atama Başvurusu” sekmesinden öğretmenlerimizin tercihlerine yansıtılacak olup, öğretmenlerimiz bu modüle kişisel ANKBİS şifreleri ile giriş yaparak tercihlerini elektronik ortamda yapacaktır.

 1. Öğretmenler, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını veya reddedildiğini ANKBİS modülünden takip edecekler ve varsa eksiklikleri süresi içinde düzelttirip yeniden başvuru yapabileceklerdir. (Başvuruların ANKBİS modülü üzerinden yapılmasından sonra sırasıyla kurum ve ilçe milli eğitim müdürlüğünce onaylanıp onaylanmadığının takibinin öğretmenler tarafından yapılması gerekmektedir.)

 1. İlgi (a) Yönetmeliğin 50. maddesinin (2) fıkrasında; “Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz” hükmü gereği, başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul/kurum müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu hükmün dikkate alınması gerekmektedir.

 1. Zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olup, kadrosu zorunlu hizmet kapsamındaki okul/kurumlarda bulunan öğretmenler; zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar.

 1. Zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olup, ancak; çeşitli nedenlerle erteletmiş olan öğretmenlerimiz; zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuru yapabileceklerdir.

 1. Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup;

 1. 1.Aşamada; Öğretmenler öncelikle kadrosunun bulunduğu ilçe içerisindeki ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.

 1. 2.Aşamada; Birinci aşamada atanamayan öğretmenler ile başvuruda bulunmayan/bulunamayan öğretmenler, il içinde ihtiyaç olan eğitim kurumlarından en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.

 1. Atamalar, Valiliğimizce (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak olup, hizmet puanlarının hesaplanmasında 1. aşama başvuruların son günü olan 19/11/2021 tarihi esas alınacaktır. Hizmet puanı eşit olan öğretmenlerden göreve ilk başlayana öncelik verilecektir.

 1. Norm Kadro fazlası olan öğretmenlerden kendisi engelli olanlar (en az %40 oranında) ile bakmakla yükümlü oldukları (çocuk, eş, anne, baba, kardeş) yakınlarının ağır engelli raporu olanlar norm kadro fazlası olarak belirlenebileceklerdir.

 1. Norm Kadro fazlası olan öğretmenlerden; terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan yada malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri norm kadro fazlası olarak belirlenebileceklerdir.

 1. Norm Kadro fazlası olan öğretmenlerden; askerlik sebebiyle ücretsiz izinde olanlar norm fazlası olarak belirlenebileceklerdir.

 1. Norm açığı olarak ilan edilen eğitim kurumlarına, norm kadro fazlası öğretmen ataması takvimi içerisinde yargı kararı, soruşturma, atama iptali, bakanlık ataması vs. nedenlerle atama yapılması durumunda bu eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır.

 1. Proje Okullarına atamalar ile Proje Okullarında bulunan norm kadro fazlası öğretmenlerin diğer eğitim kurumlarına atamaları ilgi (a) Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde yapılacak olup, kadrosu proje okullarında bulunan norm kadro fazlası öğretmenler sisteme dahil edilmeyecektir.

 1. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinin ilgi (d) Karara uygun olarak tercihte bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul/kurum müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

 1. Spor Liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul/kurum müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

 1. Gerekli şartları taşımadan, asılsız ve gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile çalışma takviminde belirtilen iş ve işlemleri tam ve zamanında yapmayan okul ve ilçe yöneticileri müteselsilen sorumludur.

 1. Norm kadro fazlası olan öğretmenlerden ataması yapılanların atamaları iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerimizin tercihlerini kullanırken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

 1. Norm kadro fazlası olup, görev yaptığı ilçede ve il genelinde alanında kontenjan bulunmayan öğretmenler, kendi okul/ kurumlarında görev yapmaya devam edeceklerdir.

 1. Okul/kurumlarda yönetici olarak görev yapmakta iken; yöneticilikten istifa edip alanı ile ilgili öğretmen olarak atanmayı talep eden yöneticilerin istifa dilekçelerine; 08/11/2021 – 29/11/2021 tarihleri arasında işlem yapılmayarak, süreç tamamlandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır.

 1. Okul/kurum Müdürünce “Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Başvuru ve Yer Değiştirme İşlemleriyle İlgili Duyuru” metni okul/kurumda görev yapan norm kadro fazlası öğretmenlere imza karşılığında duyurularak, istenildiğinde ibraz etmek üzere okul/kurumda muhafaza edilecektir.

 1. Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri ile ilgili yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen iletişim yolları ile irtibata geçilebilecektir.

BAŞVURUDA YAPILACAK İŞLEMLER

Öğretmenler aşağıdaki çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde;

 1. Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasından (http://ankara.meb.gov.tr/ankbis) okul/kurum müdürlüğünün temin edeceği kullanıcı adı ve şifre ile http://ankara.meb.gov.tr/ankbis adresine giriş yaparak “ANKBİS – Kişisel İşlemler – Norm Kadro Fazlası Atama Başvurusu” sekmesinde tercihlerini elektronik ortamda yapacaktır.

ANKBİS şifresi bulunmayan okul/kurum müdürleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEBBİS Yöneticisinden, Öğretmenlerimiz ise okul/kurum müdürlüğünden şifrelerini temin edebileceklerdir.

 1. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ANKBİS’den alınan 3 suret rapor çıktısı sırasıyla, öğretmen-okul/kurum müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanıp, imzalanacak ve bir suret öğretmen tarafından, bir suret okul/kurum müdürlüğünce ve bir surette ilçe milli eğitim müdürlüğünce muhafaza edilecektir. İstenildiğinde ilçe milli eğitim müdürlüklerince bu belge il milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

 

2021 YILI NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

 • MEBBİS modülünden öğretmenlerin ayrılış ve başlama işlemlerinin tamamlanması

 • ANKBİS modülünde öğretmen bilgilerinin güncellenmesi tamamlanacaktır.

 • Okul/kurum müdürlüğünce Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti, ANKBİS modülüne işlenmesi, ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması işlemi

 • Norm kadro fazlası olduğunun öğretmene tebliğ edilmesi

08/11/2021 – 12/11/2021

tarihleri arasında

1. Aşama Atama (İlçe içi)

Başvuruların kabul edilmesi

15/11/2021 – 19/11/2021

(19/11/2021 saat: 15:00’e kadar)

Başvuruların Onaylanması

15/11/2021 – 19/11/2021

(19/11/2021 saat: 17:00’e kadar)

Atamaların yapılması

22/11/2021

2. Aşama Atama (İlçe dışı)

Başvuruların kabul edilmesi

23/11/2021 – 26/11/2021

(26/11/2021 saat: 15:00’e kadar)

Başvuruların Onaylanması

23/11/2021 – 26/11/2021

(26/11/2021 saat: 17:00’ye kadar)

Atamaların yapılması

29/11/2021

Öğretmenlerin ilişik kesme ve yeni görevlerine başlama işlemleri

24/01/2022 – 04/02/2022

tarihleri arasında

 İletişim:

Sınıf, Okul Öncesi ve Özel Eğitim branş öğretmenleri için;

Telefon       :    306 86 42 – 306 86 43 – 306 87 81

e-posta       :    atamasinif06@meb.gov.tr

Diğer branş öğretmenleri için;

Telefon       :    306 86 48 – 306 86 46 – 306 86 47 – 306 86 49 – 306 86 50

e-posta       :    atamabrans06@meb.gov.trDuyuru kılavuzunu indirmek

için TIKLAYINIZ 
 

Yorumlar (0)
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8